Mokslo Dienos Atidarymo Malda

School day's opening prayer

Teikis atsiųsti, Viešpatie, Šventosios Dvasios dovanų,

Grant to send us, o Lord, the gifts of the Holy Spirit,

Mūsų protui apšviesti ir sielos jėgoms sustiprinti.

To enlighten our mind and to strenghthen the power of our soul.

Palaimink mūsų tėvus, mokytojus, ir visus tuos, kurie mus veda į gerą.

Bless our parents, teachers, and all those who lead us to goodness.

Duok mums tvirtumo gerai mokytis,

Give us the strenghth to study well,

Per Kristų,mūsū Viešpatį, AMEN.

Through Christ, our Lord, Amen.