Hello I'm Aldona
And I'm Joel. This is is page 90 in Lietuvos Laukia page 90

Aukso Nevalgysi
Vienas vyrukas norėjo būti turtingas žmogus.

Bet kad nežinojo, kaip greitai galėtų praturtėti, tai labai buvo nusimines.

Kartą vyrukas eina keliu, galvą nuleidęs, ir sutinka senelį.

Ko toks nuliūdęs? - paklausė senelis.

Noriu būti turtingas, - atsakė vyrukas: - bet nežinau, kaip turtų įsigyti.

- Tai ko tu labiausiai norėtum? - paklausė senelis.

- Aš norėčiau daug aukso turėti. Kai aukso turėčiau, tai viską turėčiau.
Aš norėčiau turėti tokią galią, kad ką tik į rankas paimčiau,
tuojau auksu pavirstų.                      1:00

Gerai, - tarė senelis; - grįžk namo, ir bus, kaip nori.

Vyrukas grįžo namo. Norėjo valgyti. Paėmė duonos.

Duona pavirto auksu. Paėme peilį, pavirto auksu. 

Paėmė šaukštą - pavirto auksu. Ir visa, ką tik palietė rankomis, virto auksu.

Vyrukas labai nudžiugo.

Jis ėmė visokius daiktus ir juos, jau kaip auksą krovė į krūvą.

Didelę krūvą prisi krovė. Dar maža pasirodė.

Nebetekęs daiktų namie, išėjo į savo miškelį ir čiupinėjo medžius.

Visi medžiai auksu virto.

Bet vyrukas labai norėjo valgyti.

Duona, bulvės, mėsa ir visi kiti daiktai, kuriuos jis ėmė į burną dėti,  2:00
virto auksu ir todėl negalima buvo valgyti.

Nuėjęs į mišką, bandė rinkti grybų, uogų, laukinių obuoliukų.

Bet ir tie virto auksu.

Nusiminė vargšas. Parėjo namo. O pilvas gurgia, prašo maisto.

Vyrukas atsisėdo ir galvoja: Kas man iš to aukso, kad aš nebegaliu valgyti.

Jei taip toliau bus, tai galą gausiu.

Eisiu paieškoti to senelio - gal atitaisys klaidą.

Ir išėjo, vos kojas pavilkdamas. Žiūri - eina senelis.

Ko toks nusiminęs, vyreli? - paklausė senelis.

page 91
Kur aš būsiu nenusimines, seneli, jei jau trečia diena nieko nevalgau.

Bet aukso turi.                         3:00

Kas man iš to aukso, jei nieko valgyt nebegaliu.

Mirštu iš bado.

Pataisyk mano klaidą seneli.

Labai prašau.

Grįžk namo.

Bus, kaip nori: kai paliesi auksinius daiktus, jie vėl kaip buvę pasidarys.

Vyrukas grįžo namo ir ėmė liesti visus savo daiktus.

Jie vėl atvirto kaip buvę.

Nudžiugo vyrukas - jau galėjo pavalgyti ir gyventi.

Jis suprato, kad ne turtuose laimė.

Aukso nevalgysi.

Liaudies pasaka

1. Kodėl vyrukas buvo nuliūdęs?

2. Kokių galių jis norėjo turėti?

3. Ką jis darė grįžęs namo?

4. Kodėl jis buvo nusiminęs, nors tiek daug aukso turėjo?

5. Ką suprato vyrukas?


Žodynas
Vocabulary

vyrukas
a guy, fellow

praturėti
to get rich

nusiminti
to beome sad

nuleisti
to lower

nuliūdinti
to upset

įsigyti
to acquire

paliesti
to touch

nudžiugti
became happy

krauti
to load

krūva
a heap, stack

čiupinėti
to touch, feel

gurgti
to rumble

vilkti, 
to drag

vilktis
to get dressed

nudžiugti
to rejoice

liaudis
folk, people

gala gauti
to die

Now the story with a translation        4:57

Aukso Nevalgysi 
You will not eat gold

Vienas vyrukas norėjo būti turtingas žmogus.
One guy wanted to be a rich person.

Bet kad nežinojo,
But since he did not

kaip greitai galėtų praturtėti,
know how to get rich quickly,

tai labai buvo nusimines.
he became sad.

Kartą vyrukas eina keliu,
One time the guy goes on the road,

galvą nuleidęs, ir sutinka senelį.
his head lowered, and meets an old man.

Ko toks nuliūdęs? - paklausė senelis.
Why are you so sad? asked the old man.

Noriu būti turtingas, - atsakė vyrukas:
I want to be rich, answered the guy:           6:00

bet nežinau, kaip turtų įsigyti.
but I do not know how to acquire wealth.

Tai ko tu labiausiai norėtum?
What would you want the most?

paklausė senelis.
asked the old man.

Aš norėčiau daug aukso turėti.
I would like to have a lot of gold.

Kai aukso turėčiau,
When I would have gold,

tai viską turėčiau.
I would have all I want.

Aš norėčiau turėti tokią galią, 
I would like to have such power

kad ką tik į rankas paimčiau,
that what ever I would take in my hands,

tuojau auksu pavirstų.
immediately it would turn into gold.

Gerai, - tarė senelis; -                 7:00
Good, said the old man;

grįžk namo, ir bus, kaip nori.
return home and it will be as you wish.

Vyrukas grįžo namo.
The guy returned home.

Norėjo valgyti.     
He wanted to eat.  

Paėmė duonos.
He took some bread.

Duona pavirto auksu.
The bread turned into gold.

Paėmė peilį, pavirto auksu.
He took a knife, it turned into gold.

Paėmė šaukštą - pavirto auksu.
He took a spoon - it turned into gold.

Ir visa, ką tik palietė rankomis, virto auksu.
And all he touched with his hands turned into gold.

Vyrukas labai nudžiugo.
The guy rejoiced.

Jis ėmė visokius daiktus ir juos,          8:00
He took all sorts of things and,

jau kaip auksą krovė į krūvą.
so he piled them as gold into a heap.

Didelę krūvą prisikrovė.
The big heap he piled up.

Dar maža pasirodė.
It appeared even smaller.

Nebetekęs daiktų namie,
No longer being able to find things at home,

išėjo į savo miškelį
he left to his little forest

ir čiupinėjo medžius.
and he started to touch trees.

Visi medžiai auksu virto.
All the trees turned to gold.

Bet vyrukas labai norėjo valgyti.
But the guy very much wanted to eat.

Duona, bulvės, mėsa ir visi kiti daiktai,        9:00
Bread, potatoes, meat and all the other things,

kuriuos jis ėmė į burną dėti,
which he took to put into his mouth,

virto auksu ir todėl negalima buvo valgyti.
turned to gold and thus he was not able to eat

Nuėjęs į mišką, bandė rinkti
Having gone to the forest, he tried to gather

grybų, uogų, laukinių obuoliukų.
mushrooms, berries, wild apples.

Bet ir tie virto auksu.
But even those turned to gold.

Nusiminė vargšas.
The poor fellow became sad.

Parėjo namo.
He went home.

O pilvas gurgia, prašo maisto.
His stomach rumbles, it is asking for food.

Vyrukas atsisėdo ir galvoja:             10:00
The guy sat down and thought:

Kas man iš to aukso,
What is to me this gold,

kad aš nebegaliu valgyti.
when I can no longer eat

Jei taip toliau bus, tai galą gausiu.
If it will continue like this, I will die.

Eisiu paieškoti to senelio
I will go search for that old man,

gal atitaisys klaidą.
perhaps he will fix the mistake.

Ir išėjo, vos kojas pavilkdamas.
And he left, barely dragging this legs.

Žiūri - eina senelis.
He sees - the old man walking.

Ko toks nusiminęs, vyreli? - paklausė senelis.
Why so sad buddy?, asked the old man.             11L00

Kur aš būsiu nenusimines, seneli,
Why will I not be sad, old man,

jei jau trečia diena nieko nevalgau.
it is the third day that I have not eaten

Bet aukso turi.
But I have gold.

Kas man iš to aukso,
What use this gold to me,

jei nieko valgyt nebegaliu.
if I can nolonger eat anything.

Mirštu iš bado.
I am dying from hunger.

Pataisyk mano klaidą seneli.
Fix my mistake old man.

Labai prašau.
I am asking a lot.

Grįžk namo.
Return home.

Bus, kaip nori:
It will be as you want

kai paliesi auksinius daiktus,
when you you will touch golden things,

jie vėl kaip buvę pasidarys.              12:00
they again will be as they were before.

Vyrukas grįžo namo ir
The guy returned home and

ėmė liesti visus savo daiktus.
started to touch all of his things.

Jie vėl atvirto kaip buvę.
They again changed to what they had been.

Nudžiugo vyrukas
The fellow rejoiced

jau galėjo įpavalgyti ir gyventi.
he already was able to eat and live

Jis suprato, kad ne turtuose laimė.
He understood that happiness is not in riches.

Aukso nevalgysi.
You cannot eat gold.

Liaudies pasaka
folk tale

1. Kodėl vyrukas buvo nuliūdęs?
 Why was the guy sad?
 
2. Kokių galių jis norėjo turėti?
What powers did he want to have?

3. Ką jis darė grįžęs namo?
What did he do on returning home?

4. Kodėl jis buvo nusiminęs,
  Why was he sad,
  
  nors tiek daug aukso turėjo?
  even though he had lots of gold?
  
5. Ką suprato vyrukas?
  What did the fellow understand?

That's all folks.                  13:32