Labas, aš esu Aldona
and I am Joel. This is the story which starts on page 183 of Lietuvos Laukai.

Beržas
Beržas lietuvių yra labai mėgstamas ir branginamas medis.
Dažnai minimas dainose, kur jis lyginamas su jaunų bernužėliu.
Iš tikrųjų gale lauko stovįs vienas nusvirusiomis šakelėmis beržas lyg
ir primena Žmonių vargą.

Grynų beržynėlių Lietuvoje ne tiek daug, bet beržai

auga pavieniui ir įsimaišę tarp kitų medžių.

Beržais lietuviai mėgsta apsodinti sodybas ir pakeles.

Taip pat plačiai jį vartoja puošimui.

Per Sekmines lietuviai apkaišo savo duris ir kambarius išpuošia beržo šakomis. 1:00
                                 183

Jo vardu ir birželio mėnuo pavadintas.
Pavasarį, pragręžus berželį, iš jo kamieno teka sultys - sula.
Tai labai skanus gaivinantis gėrimas.

Pakabini kokį puodelį ar ąsotėlį, ir po kiek laiko jis jau pilnas.
Piemenėliai visą pavasarį smaguriaudavo.
Beržas negyvena taip ilgai, kaip ąžuolas.

Jo amžius siekia iki 150 metų.
Išauga iki 90 pėdų aukščio.
Jo mediena nėra tvirta, todėl statybai nevartojama.

Plačiai vartoja smulkesniems dirbiniams, fanerai, visokiems įrankiams, baldams.
S. Jonynienė                     2:00

Mislė:
Aukštas senis balta oda kas pavasaris pienelio duoda.

Beržas
Stovi beržas - lieknas, išlakus,
Per varsnas išbėgęs iš beržyno.

Ar jis pats išėjo į laukus,
Ar jį vėjas išnešė - kas žino.
Tik vienam jam ten sunku labai —

Sužalojo audros jo kamieną,
Ir viršūnę perskėlė žaibai.
Kam, beržai, išleidote jį vieną?
Justinas Marcinkevičius
                               page 184
žodynas                           2:50
vocabulary

lyginti
to compare, iron, smooth

bernužėlis
young man

nusvirti
to hang down, droop

vargas
distress, misery

pavieniui
one by one, separetly

įsimaišti
to mix in or into

pakelė
roadside

plačiai
widely, broadly

Sekmines
Pentacost

apkaišyti
trim/plant/decorate with flowers

pragręžti
to drill, tap, pierce

kamienas
tree trunk, stem, shaft

sula
sap

gaivinti
to refresh

ąsotis
pitcher, jug, jar

smaguriauti
to have a sweet tooth, to taste

mediena
wood, timber

tvirtas
solid, firm, robust, rugged

statyba
construction

smulkus
small, fine

fanera
plywood, veneer

lieknas, liekna
slender

išlakus
tall

varsna, varstas
a distance of about 100 steps

sužaloti
to hurt, mutilate

perskelti
to split

viršūnė
apex, peak, summit, top

išleisti
to spend money, to let out, publish

Now we will hear the story with a translation.      4:31
Beržas
Birch

Beržas lietuvių yra labai mėgstamas
The birch to Lithuanians is a very beloved

ir branginamas medis.
and valuable tree.

Dažnai minimas dainose, kur
Often mentioned in songs where

jis lyginamas su jaunų bernužėliu.               5:00
it is compared with young man.

Iš tikrųjų gale lauko stovįs
Truly at the end of the field, a standing

vienas nusvirusiomis šakelėmis beržas lyg
birch with hanging branches like

ir primena Žmonių vargą.
recalls people's misery.

Grynų beržynėlių Lietuvoje ne tiek daug, 
Real birch groves in Lithuania are not so many 

bet beržai auga pavieniui
but birches grow separetly

ir įsimaišę tarp kitų medžių.
and are mixed in between other trees.

Beržais lietuviai mėgsta apsodinti
Lithuanians like to plant birches

sodybas ir pakeles.
in gardens and along roads.

Taip pat plačiai jį vartoja puošimui.             6:00
Also they are widely used for decoration.

Per Sekmines lietuviai apkaišo savo duris 
During Pentacost Lithuanians decorate their doors with flowers

ir kambarius išpuošia beržo šakomis.
and rooms with birch branches.
                               page 183
Jo vardu ir birželio mėnuo pavadintas.
The month of June is named for it.

Pavasarį, pragręžus berželį,
In the spring, after tapping the birch,

iš jo kamieno teka sultys - sula.
from its trunk flows juice - sap.

Tai labai skanus gaivinantis gėrimas.
It is a very delicious, refreshing drink.        7:00

Pakabini kokį puodelį ar ąsotėlį,
You hang some kind of cup or jar,

ir po kiek laiko jis jau pilnas.
and after some time, it is already full.

Piemenėliai visą pavasarį smaguriaudavo.
Shepherds during spring tasted it all the time.

Beržas negyvena taip ilgai, kaip ąžuolas.
The birch does not live as long, as oaks.

Jo amžius siekia iki 150 metų.
Its age reaches up to 150 years

Išauga iki 90 pėdų aukščio.
They grow upto 90 feet height.

Jo mediena nėra tvirta,
Its timber is not solid,

todėl statybai nevartojama.             8:00
so it is not used in construction.

Plačiai vartoja smulkesniems dirbiniams,
It is widely used to make fine goods,

fanerai, visokiems įrankiams, baldams.
plywood, all kinds of tools, furniture.

S. Jonynienė

Mislė:
riddle

Aukštas senis balta oda
A tall old man with white skin

kas pavasaris pienelio duoda.
who in the spring gives milk.

atsakymas: Beržas
answer: Birch

eilėraštis: Beržas
poem: Birch

Stovi beržas - lieknas, išlakus,
Stands a birch - slender, tall                9:00

Per varsnas išbėgęs iš beržyno.
Through 100s of steps came out from the birch grove.

Ar jis pats išėjo į laukus,
Did he himself go to the fields, 

Ar jį vėjas išnešė - kas žino.
Or did the wind carry him - who knows.

Tik vienam jam ten sunku labai —
Only to him it is very hard there

Sužalojo audros jo kamieną,
Storms injured its trunk.

Ir viršūnę perskėlė žaibai.
And its top was split by lightning.

Kam, beržai, išleidote jį vieną?
Why, birches, did you let him go alone.

Justinas Marcinkevičius
                                  184
That's all folks                        9:57