Hello, I'm Aldona
and I'm Joel. This is our version of Lietuvos Laukai page 117. First the story.

Bitininkyste

Senovėje žmonės matydavo, kaip bitės įsikuria
medžių drevėse, ir kad lokiai mėgsta įlįsti ir smaguriauti.

Žmonės pamatė, kad yra naudos ir iš bičių medaus, ir iš korių vaško.
Medų naudodavo maistui ir vaistams, o iš
vaško liedavo žvakes, kuriomis apšviesdavo trobas.
===
Žmones labai stebino ir žavėjo bičių darbštumas, jų sugyvenimas.
Kiekviena bitelė žino savo darbą, savo
pareigas, ir jas atlieka tiksliai ir gerai.          1:00

Ne veltui sakoma - "darbšti, kaip bitelė!“
Lietuviai bites gerbė, laikė
nepaprastomis, šventomis, ir garbino bičių motinėlę
Austėją, kuri yra namų saugotoja ir derlingumo deivė.

Žmonės tikėjo, kad jei nepagarbiai kalbi apie bites, tau gali atsitikti nelaimė.
===
Kaip atsirado bitininkystės verslas? Pirmiausia,
žmonės kopinėjo laukinių bičių medų iš medžių drevių.

Bet po kiek laiko žmonės nustojo plėšti medų, ir pradėjo bites globoti.
Jie išmoko šalia dreviu pastatyti išskoptus stuobrius arba       2:00
rąstus, užkaltus lentele, kuriuos bitės įsikraustydavo gyventi.

Jie tuos rąstus perkeldavo arčiau prie savo sodybos.
Tai buvo pirmieji aviliai. Vėliau pradėjo avilius kalti iš lentų.
===
Kai bičių avilyje susikuria nauja bičių šeima, bitės 
spiečia - tai yra, išskrenda ieškoti kitos vietos.

žmonės kartais pastebėdavo, kad bičių spiečius išskrisdavo iš savo avilio, ir 
apsigyvendavo kokio nors kaimyno tuščiame avilyje arba jo ūkio medžio drevėje.

Tas, pas kuri apsigyveno tas bičiu spiečius,
apie tai pranešdavo bičių savininkui.           3:00

Tie abu tada tapdavo Bičiuliais, ir tų bičių medum pasidalindavo per pusę.
Taip pat žmonės galėjo tapti bičiuliais, jei dovanodavo vieni kitiems bites.

Tai darydavo, nes tikėjo, kad bitėms sekasi tik tada,
jei jos su kuo nors pasidalijamos.
===
Bičiulystė buvo svarbus ryšys.
Draugu galėjai turėti daug, bet bičiulis - svarbesnis už draugą.

Bičiuliai visada stengdavosi vienas kitam pagelbėti.
Niekad neturėjo teisės vienas kitą skriausti, negražiai apkalbėti,
nes bitės pačios jų nenuoširdumą parodys.

Buvo žinoma, kad jei vienas bičiulis kitą apkalbės -      4:00
bitės iš vaško nulipdys liežuvi, o jei 
meluos, nulipdys kryžiu. Jei bičiuliai pykstasi, bitės išmirs.

Žodynas                           4:13
Vocabulary

bitininkystė
beekeeping

drevė
tree hollow

įsikurti
to settle down, locate

įlisti
to get into

smaguriauti
to have a sweet tooth, to like something sweet

nauda
benefit, profit, use

korys
honeycomb

vaškas
wax, beeswax

leisti
to allow, let, permit, authorize

apšviesti
to illuminate, light

troba
cottage

stebinti
to amaze, surprise

žavėtis
to admire, marvel

darbštumas
diligence, hard work

sugyvenimas                        5:00
cohabitation

pareiga
duty, obligation

atlikti
to perform, accomplish

veltui
in vain, for nothing, uselessly

derlingumas
fertility

pagarbiai
resspectfully

atsirasti
to emerge, originate

kopinėti
to take out honey

plėsti
to loot, plunder

globoti
to watch over, protect

išskopti
to hollow out

stuobrys
tree stump

rąstas
a log

užkalti
to boardup, nail up

įsikraustyti
to move in

oerkelti                           6:00
to resettle, move

susikurti
to be formed, set up

apsigyventi
to settle

tiesė
a right, entitlement

skriausti
to harm, wrong

nuoširdumas
sincerity

apkalbėti
to slander

nulipdyti
to mold

Now we will hear the story with a translation.       6:30

Bitininkystė
Beekeeping

Senovėje žmonės matydavo,
In the old days people used to see

kaip bitės įsikuria medžių drevėse,
how bees settled in a tree hollow

ir kad lokiai mėgsta įlįsti ir smaguriauti.
and that bears liked to get into it and have something sweet to eat.  7:00

Žmonės pamatė, kad yra naudos
People saw that there is a use

ir iš bičių medaus, ir iš korių vaško.
from bee honey and also from the honeycombs' wax.

Medų naudodavo maistui ir vaistams,
Honey was used for food and medications,

o iš vaško liedavo žvakes,
and from beeswax they used to mold candles

kuriomis apšviesdavo trobas.
with which they used to illuminate cottages.

---
Žmones labai stebino
People were very amazed by,

ir žavėjo bičių darbštumas, jų sugyvenimas.            8:00
and they admired the bees' hard work, their cohabitation.

Kiekviena bitelė žino savo darbą, savo pareigas,
Every little bee knows its job, its own duties,

ir jas atlieka tiksliai ir gerai.
and performs them exactly and well.

Ne veltui sakoma -
It is not in vain to say -

"darbšti, kaip bitelė!“
"works like a bee"

Lietuviai bites gerbė,
Lithuanians honored bees,

laikė nepaprastomis, šventomis,
they regarded them as unusual and holy,

ir garbino bičių motinėlę Austėją, 
and they worshipped the bees' mother Austėja,         9:00

kuri yra namų saugotoja
who is the home protector

ir derlingumo deivė.
and the goddess of fertility.

Žmonės tikėjo, kad jei nepagarbiai kalbi apie bites, 
People believed that if you talk disrespectfully about bees,

tau gali atsitikti nelaimė.
misfortune can happen to you.
---
Kaip atsirado bitininkystės verslas?
How did the beekeeping business originate?

Pirmiausia, žmonės kopinėjo
First of all, people took out

laukinių bičių medų iš medžių drevių.
wild bee honey from tree hollows.              10:00

Bet po kiek laiko
But after some time

žmonės nustojo plėšti medų,
people stopped plundering the honey

ir pradėjo bites globoti.
and began to protect bees.

Jie išmoko šalia drevių pastatyti
They learned to build hives near treehollows,

išskoptus stuobrius arba rąstus,
hollowed out tree stumps or logs,

užkaltus lentele, į kuriuos
nailed with a little board,

bitės įsikraustydavo gyventi.
into which bees would move to live.

Jie tuos rąstus perkeldavo
They used to move those logs

arčiau prie savo sodybos.                 11:00
nearer to their homes.

Tai buvo pirmieji aviliai.
These were the first hives.

Vėliau pradėjo avilius kalti iš lentų.
Later they began to make hives from boards.

---
Kai bičių avilyje susikuria nauja bičių šeima,
When in a bee hive, a new bee family moves in,

bitės spiečia - tai yra,
the bees swarm - that is,

išskrenda ieškoti kitos vietos.
they fly out to look for another place.

Žmonės kartais pastebėdavo, 
People sometimes used to notice

kad bičių spiečius išskrisdavo
that a bee swarm used to fly out

iš savo avilio, ir apsigyvendavo             12:00
from its hive and would settle

kokio nors kaimyno tuščiame avilyje arba
in some other neighbor's empty hive or

jo ūkio medžio drevėje.
in his farm's tree hollow.

Tas, pas kurį apsigyveno tas bičių spiečius,
The one in whose home settled this bee swarm

apie tai pranešdavo bičių savininkui.
would notify the bees' owner.

Tie abu tada tapdavo Bičiuliais,
They both then became buddies,

ir tų bičių medum pasidalindavo per pusę. 
and the bee honey used to be shared equally.

Taip pat žmonės galėjo tapti bičiuliais,               13:00
Also people were able to become buddies

jei dovanodavo vieni kitiems bites.
if they gifted bees to each other.

Tai darydavo, nes tikėjo,
That used to be done, because they believed,

kad bitėms sekasi tik tada,
that bees succeed only 

jei jos su kuo nors pasidalijamos.
if they are shared with someone else.
---
Bičiulystė buvo svarbus ryšys.
Friendship was an important bond.

Draugų galėjai turėti daug,
One can have many friends,

bet bičiulis - svarbesnis už draugą.             14:00
but a buddy - is more important than a friend.

Bičiuliai visada stengdavosi
Buddies always used to try

vienas kitam pagelbėti.
to help each other.

Niekad neturėjo teisės vienas kitą skriausti,
They never had the right to hurt each other,

negražiai apkalbėti,
or to speak badly about one another, 

nes bitės pačios jų nenuoširdumą parodys.
because bees themselves will expose their insincerity.

Buvo žinoma, kad jei
It was known that if

vienas bičiulis kitą apkalbės -
one buddy slanders the other,

bitės iš vaško nulipdys liežuvį,
bees from wax will mold a tongue,               15:00

o jei meluos, nulipdys kryžių.
and if they lie they will mold a cross.

Jei bičiuliai pykstasi,
If friends quarrel,

bitės išmirs.
the bees will die.

Thats's all folks.                     15:25