Labas, aš Aldona
and I am Joel. This lesson is from Lietuvos Laukai page 21.
First we will hear the story.
Dagilis ir Genys

Giraitėje, krūme, dagilis tupėjo ir saldžią dainelę ramiai sau čiulbėjo.
Aukštajam gi medy, ieškodamas peno, genys darbininkas snapu sau tukseno.

“Bent kartą jau liaukis - dagilis jam tarė: nes tavo beldimas man ligą įvarė!
Man čiulbant klausytum, ramiai betupėtum ir mano dainelėmis džiaugtis galėtum“.

Genys jam atsakė: “Miels drauge, klausyki ir tosios rūstybės širdy nelaikyki,
nes tu dėl ramumo dainuoji nuo seno -
aš beldžiuos iš vargo, ieškodams sau peno“.

Ksav. Vanagėlis                 1:10         2l

Žodynas
Vocabulary

dagilis
goldfinch

penas
food

tuksenti
to knock softly

liautis
to stop, cease

beldimas
tapping

rūstybė
anger

ramumas
peace of mind, calmness

Now we will hear the story with a translation           1:32
Dagilis ir Genys
the goldfinch and the woodpecker

Giraitėje, krūme, dagilis tupėjo
In a little grove, in a bush, a goldfinch perched

ir saldžią dainelę ramiai sau čiulbėjo.
and chirped a sweet song to himself.

Aukštajam gi medy, ieškodamas peno,
In a high tree, searching for food,

genys darbininkas snapu sau tukseno.
a woodpecker worker knocked softly with his beak.

“Bent kartą jau liaukis -
For once stop that already -

dagilis jam tarė:
the goldfinch said to him:

nes tavo beldimas man ligą įvarė!
because your tapping has made me sick

Man čiulbant klausytum, ramiai betupėtum
You would listen to me chirping, quietly perching

ir mano dainelėmis džiaugtis galėtum“.
and you could enjoy my little song.

Genys jam atsakė:
The woodpecker answered him:           3:00

“Miels drauge, klausyki
My dear friend, listen,

ir tosios rūstybės širdy nelaikyki,
and do not keep that anger in your heart

nes tu dėl ramumo dainuoji nuo seno -
because you sing for calmness since time immemorial-

aš beldžiuos iš vargo,
and I knock from hardship,

ieškodams sau peno“.
searching for my food.

Ksav. Vanagėlis                        2l  3:47

That's all folks