I'm Aldona
And I'm Joel. This is the story starting on page 139 of Lietuvos Laukai

Didžioji Algio Kelionė 

Prie Algio stovėjo knygų lentyna, ant jos -
arlekinas, tai didelė lėlė, išpūstom kelnėm,

išsišiepusiu juokingu veidu ir ilga raudona
kepuraite. Apačioje sprandus rietė mediniai žirgai: vienas -

didelis, atmetęs karčius, panarinęs kaklą, antras -mažesnis,
su priekin išmestom kojom, lyg būtų pasiruošęs skristi.

 Buvo jau gilus vakaras. Tėvelis dirbo fabrike, mama
išėjo pas kaimynus, broliukas miegojo, o Algis skaitė. Staiga    1:00

nuo lentynos nušoko arlekinas ir atsistojo priešais, mirksėdamas akim.
Pss, tyliau! - sušnabždėjo jis. - Matau, kad sklaidai knygas

ir galvoji apie Lietuvą.
Algis krūptelėjo ir pasižiūrėjo į jį nustebęs.

Arlekinas šypsojosi ir dar arčiau prišoko. Dabar ir Algis nusijuokė.
Rytoj eisiu į šeštadieninę mokyklą, reikės papasakot apie Karo muziejų Kaune!

Puiku! - suplojo rankom arlekinas. - Tuoj išmoksi! Nori nukeliauti į Kauną?
Algis dar labiau nustebo. Nukeliauti į Kauną? Bet kaip?!

Arlekinas jau juokėsi ir vartėsi per galvą. Tai labai paprasta.   2:00
Iš savo išpūstų kelnių jis ištraukė planus.

Štai nubraižyti visi žemėlapiai, sužymėti visi keliai.
Praverk langą ir šok ant didžiojo žirgo!

Algis pamažu priėjo prie lango, patraukė užuolaidas
ir atstūmė stiklus. Paskui jis sugrįžo prie žirgo. Tai jo medinis

139
žaisliukas, kuriuo prieš keletą metų Jodinėjo, kai buvo mažas.
Dabar jo broliukas laksto po kambarį, įsikabinęs to žirgo karčjų.

Algis abejingai sėdosi į balną. 
Bet žirgas tuoj sujudėjo ir pakilo.

Neišsigąsk, tvirtai Įsikibk! - šūktelėjo arlekinas nuo kito žirgo.
Jie išlėkė tiesiai pro langą ir kilo aukštyn. Po kojomis dingo miestas.  3:05

Algis prisiglaudė prie žirgo; apkabino jo kaklą, o
tasai prunkštė ir šoko vis aukštyn ir aukštyn...

Viršum jų blizgėjo daugybė Žvaigždučių, apačioje buvo begalinė
tamsuma, kurioje niurnėjo rūstūs vandenys.

Jie švilpė taip valandėlę, pralenkdami greičiausius vėjus, tolimų laivų
ūkavimus, ko] vėl pradėjo leistis žemyn.

- Mes jojame per Švedijos kalnus, - aiškino arlekinas.
- Štai ir Baltijos jūra. Paklausyk, kaip ji maloniai ošia.

Tai ne Atlantas. Stai ir Palanga. Tavo tėvelis ten ne Kartą vasarojo.  4:00
Pasirodė žemė. Baltavo sniego plotai, o iš jų kilo juodų girių vainikai.

Jiedu pasiekė Nemuną, ir viršum jo vis skubėjo tolyn ir tolyn.
Pagaliau pasirodė niūrūs miesto mūrai.

 Štai ir Kaunas, - atsikvėpė arlekinas. Matai ten išsitiesusią žiburių juostą?
 Tai Laisvės alėja. Ten gyveno tavo tėvelis. Bet mes čia nesustosime.

Peršokę dar keletą namų ir gatvių, jie nusileido į vieną aikštę. 
 Mūsų niekas nematys, nesibijok!
Įsižiūrėjus į tamsą, išryškėjo dideli, išsiskėtę rūmai.        5:00
- Tai Karo muziejus! Aš jį mačiau tėvelio albume! - nudžiugo Algis.

Jiedu perėjo tuščią aikštę ir sustojo prie didelių stiklinių durų.
Jos pačios skambėdamos atsidarė. Tuoj užsidegė šviesos, ir pasirodė salių salės.

Žiūrėk, Algi, čia miega Lietuvos senovė, miegapraeitis...
Arlekinas vedė jį pro išstatytas patrankas,
kulkosvaidžius, statulas, kol pasiekė salės galą.

Štai Vytautas Didysis, - parodė arlekinas į aukštąvyrą, pasirėmusį ant kalavijo.
Šalia jo buvo vėliavos, senos, sudriskusios vėliavos.

Tai ženklai kadaise buvusių laisvės mūšių; visos sumirkusios krauju.    6:03
Aplink paveikslai - karaliai ir prezidentai.

Algis žiūrėjo, skaitė jų vardus. Tarpais jie
sujudėdavo auksiniuose rėmuose ir imdavo pasakoti savo istorijas.

Prie pat kojų atsiduso senoviškos patrankos ir tarė:
„Mes mušėm švedų pulkus, mes triuškinom Maskvos kariuomenę“.

„O mes laimėjom nepriklausomybę“, - atsiliepė
kulkosvaidžiai, kalenę - prie Širvintų ir Giedraičių.
142

Susirinko seni kareiviai, kritę laisvės karuose, išsinešė
marmurinės lentas, kur buvo įrašyti jų vardai, išėjo invalidai
siūbuodami, grodami varinėm dūdom...                7:00

- Tai Lietuva... - kuždėjo arlekinas ir vedė Algį vis
toliau ir toliau, neleisdamas nė valandėlei sustoti.

Kai atsidūrė lauke, salėse jau buvo tylu, tamsu.
Priešais, kampe stovėjo nežinomo kareivio kapas.

Ten smilko aukuro dūmai, kvepėjo suneštos gėlės.
Tuo pačiu metu iš bokštų pasigirdo liūdnas balsas.

- Palipkim pasižiūrėti, kas ten dejuoja.
Ten kas vakarą skambėdavo trimitas, ir plevėsuodavo vėliava.

Bokšte jiedu surado daugelį pakabintų varpų.
Tie sulingavo ir šniokšdami pasveikino Algį su Arlekinu, o
vienas, pats didžiausias, varpas sunkiai atsiduso.        8:04

Aš esu Laisvės varpas, - sukuždėjo jis žemu, storų balsu.
Mane nuliedino Amerikoje. Ten aš važinėjau iš miesto į miestą ir skambinau.

Ten aš prisėjau daug savo garsų visiems lietuviams,
kurie ir dabar mane atsimena. Mano šonuose jie įrašė:

„O skambink pėr amžius vaikams Lietuvos: tas laisvės nevertas, kas negina jos“.

Daugelį metų kalbėjau šiais žodžiais žmonėms per didžiausias iškilmes,
kol atėjo svetimi, surišo mano šerdį ir nudaužė mano raides.

Dabar niekas manęs nebesupa,         (Aldona changed the word order)

niekas nebesiklauso mano gaudimo.                   9:02
Aš miegu ir sapnuoju, o taip norėčiau dar nors kartą sugausti.

Algis stovėjo, netikėdamas tuo reginių — Arlekinas
timptelėjo jį už alkūnės ir kažką pakuždėjo į ausį.

Algis abiem rankom įsitvėrė į varpo šerdį, įsupo įlingavo ir, staiga
paleidęs, trenkė į varpo briauną.

Krūptelėjo visas bokštas. Varpai atsiduso, suūžė.
Balsas nuėjo, nuskardėjo per visą aikštę ir per miestą.

Tai buvo tik vienas smūgis, bet toks galingas, toks stiprus, kad
jis keliavo tolyn ir tolyn už miesto į visą kraštą.          10:00
Paskubėkim! - ragino arlekinas.

Užsėdę ant žirgų, jie matė, kaip gatvėmis skubėjo svetimi žmonės,
o languose sužibo šviesos ir išlindo veidai. Jie visi girdėjo varpo balsą.

Apačioje kažkas šūkavo ir ėmė rankomis rodyti į Algį ir į arlekiną,
bet žirgai jau šuoliais kilo už debesų,
ir juos begalėjo pasivyti tik varpo balsas.

Algis su arlekinu skrido dar greičiau, ir netrukus jie
išvydo New Yorką, didį miestą, kuris nė nemanė gesinti žiburių.

Pasiekę namus, jie vėl įsmuko pro langą į kambarį. Pastatė žirgus.
Algis atsisėdo prie stalo, o arlekinas dar vartė            11:00
knygų lapus ir aiškino, ką jie buvo matę.
144

Tuo tarpu iš kaimynų grįžo mama.
Tu miegi prie stalo, - ji paglostė jo galvą.
Algis pašoko ir ėmė trinti akis.

Mama, aš buvau Kaune, Karo muziejuje, girdėjau Laisvės varpą skambant.
Tu sapnavai, Algiuk!

Paulius Jurkus

1. Kas buvo arlekinas?                    11:29

2. Ką pasiūlė arlekinas Algiui?

3. Ant ko jie skrido?

4. Ką Algis matė Karo Muziejuje?

5. Kur buvo Nežinomo Kario kapas?          (Aldona slurred this)

6. Iš kur Lietuva gavo Laisvės Varpą?

7. Kas buvo įrašyta Laisvės Varpo šonuose?

8. Ar Algis su arlekinu tikrai skrido?

145
vocabulary                        12:02
žodynas

arlekina
harlequin

išsipūsti
to swell, billow

išsišiepusiu
grimacing

sprandas
nape of the neck

riesti
to curve, turn up

atmesti
to reject

karšiai
mane, like a horse's

panarinti
to lower

priekinis
front, foremost

atsistoti
to stand up

mirksėti
to twinkle

sušnabždėti
to whisper

sklaidyti
to scatter, disperse

krūptelėti
to startle. flinch

nusijuokti
to laugh

suploti
to clap

vartytis
to roll

nubraižyti
to plot, draft

sužymėti                    13:00
to mark

praverti
to open slightly

patraukti
to pull

užuolaida
curtain

atstumti
to repell

lakstyti
to run around, scurry, scamper

įsikabinti
to seize, grasp, catch hold of

sėstis
to sit down

sujudėti
to move slightly

pakilti
to take off, rise, ascend

issigąsti
to be frightened

tvirtai
firmly. tight

prisiglausti
to take shelter, cuddle up to

tasai
exactly

tasai
exactly

prunkšti
to snort

blizgėti
to glisten, glitter

begalinė
endless

niurnėti
to grumble

rūtūs
angry

pralenkti                   14:00
to surpass, outpass

ūkavimus
hooting

kol
until

leistis
to go down

ošti
to rustle

pasirodyti
to appear, turn out

jiedu
they both

niūrus
gloomy

mūras
stone building

atsikvėpti
to take a breath, relax

išsitiesti
to uncoil. become straight

peršokti
to hop

nusileisti
to land, descend

įsižiūrėti
to observe closely, scrutinize

išryškėti
to be revealed, show up, expose

išsiskėti
to spread out, stretch out

nudžiugti
to rejoice

užsidegti
to ignite, flash

išstatyti
to propose, exhibit, display

patranka
a cannon                       15:00

kulkosvaidžis
machine gun

kalenti
to chatter

pasiremti
to lean on, rely, refer to

kalavijas
a sword

sudriksti
to tear

kadaise
once upob a time, sometime, formerly

buvusi
have been

sumirkyti
to soak through

tarpais
at times, from time to time

sujudėti
begin to move,stir

prie pat
very close

atsidusti
to sigh, to rest

triuškinti               my mistake
to crush, smash

atsliepti
to respond

marmuras
marble

siūbuoti
to swing, sway

dūda
fife, pipe

varinis
made of copper

kuždėti
to whisper                  16:00

valandėlei
for a short time

atsidūrti
to find oneself, get, come

priešais
in front of, opposite

smilkti
smoulder, fume

kvepėti
to smell

sunešti
to pull, bring together

tuo pačiu metu
simultaneously, at the same time

pasigirsti
to be heard

dejuoti
to moan, groan

trimitas
trumpet

plevėsuoti
to wave, flutter

linguoti
to rock, swing

šniokšti
to pant

prisėsti
to sow

sukuždėti
to whisper

šonas
side

nulieti
to mold

šerdis
clapper of a bell

daužyti
to break, crush

užti                     17:00
to murmur

supti
to swing

gaudimas
the peel of a bell

reginys
a sight, spectacle

timptelėti
to give a twitch, jerk

įsistverti
to catch, grab

įlinkti
to sag

paleisti
to let go

trenkti
to hit

briauna
edge

krūptelėti
to shudder

atsidusti
to sigh

suūžti
to hum loudly

nuskardenti
to resound

smūgis
a blow, inpact

galingas
powerful, mighty

raginti
to exhort, urge

sužibėti
to become shiny or begin to sparkle

išlįsti
to peep out, peer

šūkauti
to shout

šuoliais                     18:00
at a gallop

pasivyti
to catch up, overtake

netrukus
soon, shortly

išvysti
to see

didį
great

gesinti
to blow out, extinguish

žiburys
a light

įsmukti
to whisk in, slip in, dart in

vartyti
to look through, to flip

tuo tarpu
meanwhile

paglostyti
to caress, stroke

trinti
to rub

pasiūlyti
to offer, to suggest

karys
soldier

now we will hear the story with a translation       18:41

Didžioji Algio Kelionė
Algis' Great Trip

Prie Algio stovėjo knygų lentyna,
Near Algis stood a book shelf, on it -

ant jos - arlekinas, tai didelė lėlė,
a harlequin - it is a big doll,

išpūstom kelnėm, išsišiepusiu juokingu veidu
with billowing pants, a grimacing funny face

ir ilga raudona kepuraite.
and a long red little cap.

Apačioje sprandus rietė mediniai žirgai: 
Underneath, the wooden horses arched their napes 

vienas -didelis, atmetęs karčius, panarinęs kaklą,
one big one threw back his mane, curved his neck, 

antras -mažesnis,
the second one - the smallest

su priekin išmestom kojom,
with his legs thrown to the front,

lyg būtų pasiruošęs skristi.
as if it would be prepared to fly.           20:00
---

Buvo jau gilus vakaras.
It was already deep evening

Tėvelis dirbo fabrike,
Father worked in the shop,

mama išėjo pas kaimynus,
mother went out to the neighbor's,

broliukas miegojo, o Algis skaitė.
the brother slept, and Algis read.

Staiga nuo lentynos nušoko arlekinas
Suddenly from the shelf jumped the harlequin

ir atsistojo priešais, mirksėdamas akim.
and stood right in front with twinkling eyes.

- Pss, tyliau! - sušnabždėjo jis.
Pss, quieter! he whispered.

- Matau, kad sklaidai knygas                21:00
I see that you are scattering books

ir galvoji apie Lietuvą.
and are thinking about Lithuania.

Algis krūptelėjo ir pasižiūrėjo į jį nustebęs.
Algis flinched and looked at him surprised.

Arlekinas šypsojosi ir dar arčiau prišoko.
The harlequin smiled and jumped even closer.

Dabar ir Algis nusijuokė.
Now even Algis laughed.

- Rytoj eisiu į šeštadieninę mokyklą,
- Tomorrow I will go Saturday school,

reikės papasakot apie Karo muziejų Kaune!
it will be necessary to talk about the War Museum in Kaunas.

- Puiku! - suplojo rankom arlekinas. -             22:00
Excellent- the harlequin clapped his hands. -

Tuoj išmoksi!
Immediately you will learn!

Nori nukeliauti į Kauną?
Do you want to travel to Kaunas?

Algis dar labiau nustebo.
Algis was even more surprised.

Nukeliauti į Kauną? Bet kaip?!
Travel to Kaunas? But how?

Arlekinas jau juokėsi ir vartėsi per galvą.
The harlequin already was laughing and rolling over his head.

Tai labai paprasta.
It is very simple.

Iš savo išpūstų kelnių
From his billowing pants

jis ištraukė planus.
he pulled out some maps.

Štai nubraižyti visi žemėlapiai,
Right here are some drawn maps,

sužymėti visi keliai.
all the roads are marked.

Praverk langą ir šok ant didžiojo žirgo!
Slightly open the window and leap on the great horse!

Algis pamažu priėjo prie lango,
Algis gradually approached the window,

patraukė užuolaidas ir atstūmė stiklus.
pulled back the curtain and thrust aside the glass.

Paskui jis sugrįžo prie žirgo.
Next he returned to the steed.

Tai jo medinis žaisliukas,
It was his wooden toy,
139

kuriuo prieš keletą metų jodinėjo,
on which several years ago he used to ride,

kai buvo mažas.
when he was small.

Dabar jo broliukas laksto po kambarį,    24:00
Now his brother is running around the room,

įsikabinęs to žirgo karčjų.
grabbing that steed by the mane.

Algis abejingai sėdosi į balną.
Algis doubtfully sat in the saddle.

Bet žirgas tuoj sujudėjo ir pakilo.
But the steed immediately moved and rose.
---
Neišsigąsk, tvirtai įsikibk! -
Be not afraid, hold on tightly,

šūktelėjo arlekinas nuo kito žirgo.
called the harlequin from the other horse.
---

Jie išlėkė tiesiai pro langą
They arose straight thru the window

ir kilo aukštyn.
and rose even higher.

Po kojomis dingo miestas.               25:00
Under their feet the city disappeared.

Algis prisiglaudė prie žirgo;
Algis cuddled up to the steed;

apkabino jo kaklą, o tasai prunkštė
hung onto his neck, and that one snorted

ir šoko vis aukštyn ir aukštyn...
and jumped always higher and higher....

Viršum jų blizgėjo daugybė Žvaigždučių,
Above them glittered many stars,

apačioje buvo begalinė tamsuma,
beneath was endless darkness,

kurioje niurnėjo rūstūs vandenys.
in which grumbled angry waters.

Jie švilpė taip valandėlę,
They whistled such for an hour,

pralenkdami greičiausius vėjus,            26:00
surpassing the fastest winds,

tolimų laivų ūkavimus,
the hooting of distant ships,

kol vėl pradėjo leistis žemyn.
until again they started to come down.

Mes jojame per Švedijos kalnus, -
We are riding over the Swedish mountains -

aiškino arlekinas.
explained the harlequin

- Štai ir Baltijos jūra.
Here is the Baltic Sea.

Paklausyk, kaip ji maloniai ošia.
Listen how pleasantly it rustles.
140
Tai ne Atlantas. Štai ir Palanga.
That is not the Atlantic. And there is Palanga.

Tavo tėvelis ten ne kartą vasarojo.           27:00
Your father has vacationed there more than once,

Pasirodė žemė.
The ground appeared.

Baltavo sniego plotai,
White snowy areas,

o iš jų kilo juodų girių vainikai.
and from them arose black forest garlands.

Jiedu pasiekė Nemuną, ir viršum
Both of them reached the Nemunas river and above it.

jo vis skubėjo tolyn ir tolyn.
they always hurried farther and farther.

Pagaliau pasirodė niūrūs miesto mūrai.
Finally there appeared gloomy stone city buildings

- Štai ir Kaunas, - atsikvėpė arlekinas.
There is Kaunas, the harlequin exhaled.

Matai ten išsitiesusią žiburių juostą?             28:00
Do you see there an uncoiled band of lights.

Tai Laisvės alėja.
That is Laisvės alėja.

Ten gyveno tavo tėvelis.
There lived your father.

Bet mes čia nesustosime.
But we will not stop here.

Peršokę dar keletą namų ir gatvių,
Jumping over several houses and streets,

jie nusileido į vieną aikštę.
they landed at one square.

Mūsų niekas nematys, nesibijok!
No one will see us, don't be afraid.

Įsižiūrėjus į tamsą,
Looking closely into the darkness,

išryškėjo dideli, išsiskėtę rūmai.
a big spread out palace became revealed.         29:00

- Tai Karo muziejus!
That is the War Museum.

Aš jį mačiau tėvelio albume! - nudžiugo Algis.
I saw it in dad's album - rejoiced Algis.

Jiedu perėjo tuščią aikštę
They both went through the empty square

ir sustojo prie didelių stiklinių durų.
and stopped near a big glass door.

Jos pačios skambėdamos atsidarė.
They themselves opened ringing.

Tuoj užsidegė šviesos,
Immediately a light flashed on,

ir pasirodė salių salės.
and many halls appeared.

Žiūrėk, Algi,
Look Algis,

čia miega Lietuvos senovė, miega praeitis...              30:00
here sleeps Lithuania's antiquity, here sleeps the past ...
141
Arlekinas vedė jį pro išstatytas patrankas,
The harlequin lead him through a cannon display,

kulkosvaidžius, statulas,
machineguns, statues,

kol pasiekė salės galą.
until they reached the hall's end.

Štai Vytautas Didysis, -
Here is Vytautas the Great,

parodė arlekinas į aukštą vyrą,
the harlequin showed him a tall man

pasirėmusį ant kalavijo.
leaning on a sword.

Šalia jo buvo vėliavos
Near him were flags,

senos, sudriskusios vėliavos.
old, torn flags.

Tai ženklai kadaise buvusių laisvės mūšių;          31:00
These are signs of former battles for freedom;

visos sumirkusios krauju.
all are soaked in blood.

Aplink paveikslai - karaliai ir prezidentai.
Around are pictures - kings and presidents.

Algis žiūrėjo, skaitė jų vardus.
Algis looked, he read their names.

Tarpais jie sujudėdavo auksiniuose rėmuose
Sometimes they stirred in their golden frames

ir imdavo pasakoti savo istorijas.
and began to tell their stories.

Prie pat kojų atsiduso senoviškos patrankos ir tarė:
Very close to the legs ancient cannons sighed and said:

„Mes mušėm švedų pulkus,                 32:00
"We battled with Swedish troops,

mes triuškinom Maskvos kariuomenę“.
we crushed the Moscow army"

„O mes laimėjom nepriklausomybę“, 
"And we did win independence", 

atsiliepė kulkosvaidžiai, 
responded the machine guns,

kalenę - prie Širvintų ir Giedraičių.
which had chattered near Širvintai and Geidračiai.

Susirinko seni kareiviai,
Old soldiers gathered,

kritę laisvės karuose,
the ones who had fallen in wars of freedom,
142
išsinešė marmurinės lentas,
having taken away the marble plaques,

kur buvo įrašyti jų vardai,                 33:00
where their names were recorded,

išėjo invalidai siūbuodami,
the disabled came out swaying,

grodami varinėm dūdom...
playing on copper pipes...

Tai Lietuva... - kuždėjo arlekinas ir
That is Lithuania... whispered the harlequin 

vedė Algį vis toliau ir toliau, 
and he lead Algis always farther and farther,

neleisdamas nė valandėlei sustoti.
not even letting him stop for a short time.

Kai atsidūrė lauke,
When they found themselves outside,

salėse jau buvo tylu, tamsu.
in the hall it was already quiet and dark.          34:00

Priešais, kampe stovėjo
In front of them, in the corner stood

nežinomo kareivio kapas.
the tomb of the unknown soldier.

Ten smilko aukuro dūmai,
There smouldered the alter's smoke,

kvepėjo suneštos gėlės.
there smelled the gathered flowers.

Tuo pačiu metu iš bokštų
At the same time from the tower

pasigirdo liūdnas balsas.
they heard a sad voice.

Palipkim pasižiūrėti, kas ten dejuoja.
Let's go up to see who is moaning there .

Ten kas vakarą skambėdavo trimitas,
There every evening sounded a trumpet,         35:00

ir plevėsuodavo vėliava.
fluttered a flag.

Bokšte jiedu surado daugelį pakabintų varpų.
In the tower they both found many bells hanging.

Tie sulingavo ir šniokšdami
These swung a little bit and panting,

pasveikino Algį su Arlekinu,
greeted Algis and the harlequin,
143
o vienas, pats didžiausias, varpas sunkiai atsiduso.
but one, the biggest, bell sighed deeply.

Aš esu Laisvės varpas,
I am the Freedom bell,

sukuždėjo jis žemu, storų balsu.
it whispered in a low, thick voice.

Mane nuliedino Amerikoje.                   36:00
I was molded in America.

Ten aš važinėjau iš miesto į miestą ir skambinau.
There I travelled from city to city and rang.

Ten aš prisėjau daug savo garsų
There I rang many of my sounds

visiems lietuviams,
for all the Lituanians

kurie ir dabar mane atsimena.
who even now remember me.

Mano šonuose jie įrašė:
On my sides they inscribed:

„O skambink pėr amžius
O ring through the ages

vaikams Lietuvos:
for the children of Lithuania

tas laisvės nevertas,
that unworthy of freedom is he

kas negina jos“.                          37:00
who does not defend it.

Daugelį metų kalbėjau šiais žodžiais
For many years I spoke these words

žmonėms per didžiausias iškilmes,
to people through the biggest celebrations,

kol atėjo svetimi,
until strangers came,

surišo mano šerdį
tied up my clapper

ir nudaužė mano raides.
and broke off my letters.

Dabar niekas manęs nebesupa,
Now no one any longer swings me,

niekas nebesiklauso mano gaudimo.
no one any longer hears my peel.

Aš miegu ir sapnuoju,
I sleep and dream,

o taip norėčiau dar nors kartą sugausti.             38:00
o how I would want once again to ring.
---
Algis stovėjo, netikėdamas tuo reginių —
Algin stood, not believing that sight-

Arlekinas timptelėjo jį už alkūnės
The harlequin jerked him by the elbows

ir kažką pakuždėjo į ausį.
and whispered something into his ear.

Algis abiem rankom įsitvėrė
Algis with both hands grabbed

į varpo šerdį, įsupo įlingavo ir,
the bell's clapper, grabbed it and swung and

staiga paleidęs, trenkė į varpo briauną.
suddenly letting it go, hit the bell's edge.

Krūptelėjo visas bokštas.                   39:00
The whole tower shuddered.

Varpai atsiduso, suūžė.
The bells sighed, murmureded.

Balsas nuėjo,
The voice went out,

nuskardėjo per visą aikštę
resounded through the whole square

ir per miestą.
and throughout the city.

Tai buvo tik vienas smūgis,
It was only one blow,

bet toks galingas, toks stiprus,
but it was so powerful, so strong,

kad jis keliavo tolyn ir tolyn
that it travelled farther and farther

už miesto į visą kraštą.
from the city to the whole land.

- Paskubėkim! - ragino arlekinas.              40:00
let's hurry, urged the harlequin.

Užsėdę ant žirgų,
Sitting on their horses,

jie matė, kaip gatvėmis skubėjo svetimi žmonės,
they saw how foreign people hurried along the streets,

o languose sužibo šviesos
and in the windows lights started to sparkle

ir išlindo veidai.
and faces peered out.

Jie visi girdėjo varpo balsą.
They all heard the bell's sound.

Apačioje kažkas šūkavo
Below someone shouted

ir ėmė rankomis rodyti į Algį ir į arlekiną,
and began with his hands to point to Algis and to the harlequin,

bet žirgai jau šuoliais kilo už debesų,               41:00
but the horses already at a gallop were rising to the clouds

ir juos begalėjo pasivyti tik varpo balsas.
and while being overtaken only by the bell's sound.

Algis su arlekinu skrido dar greičiau,
Algis and the harlquin flew even faster

ir netrukus jie išvydo New Yorką, didį miestą,
and soon they saw New York, a great city,

kuris nė nemanė gesinti žiburių.
which never even thinks to extinguish its lights.

Pasiekę namus,
Having reached home,

jie vėl įsmuko pro langą į kambarį.
they again slipped through the window into the room.

Pastatė žirgus.
He parked the horses                  42:00

Algis atsisėdo prie stalo,
Algis sat down at the table

o arlekinas dar vartė
and the harlquin was still looking through
144
knygų lapus ir aiškino,
book pages and explained

ką jie buvo matę.
what they had seen.

Tuo tarpu iš kaimynų grįžo mama.
Meanwhile mama returned from the neighbors'.

Tu miegi prie stalo, -
You are sleeping at the table,

ji paglostė jo galvą.
she stroked his head.

Algis pašoko ir ėmė trinti akis.
Algis jumped up and begin to rub his eyes.

Mama, aš buvau Kaune, Karo muziejuje,
Mama I was in Kaunas, in the War Museum,

girdėjau Laisvės varpą skambant.                 43:00
I heard the Freedom Bell ringing.

Tu sapnavai, Algiuk!
You were dreaming, Algis.

Paulius Jurkus

1. Kas buvo arlekinas?
What was the harkequin?

2. Ką pasiūlė arlekinas Algiui?
What did the harlquin suggest to Algis?

3. Ant ko jie skrido?
On what did they fly?

4. Ką Algis matė Karo Muziejuje?
What did Algis see in the War Museum?

5. Kur buvo Nežinomo Kario kapas?
Where was the Unknown Soldier's tomb?

6. Iš kur Lietuva gavo Laisvės Varpą?
From where did Lithuania get the Freedom bell?

7. Kas buvo įrašyta Laisvės Varpo šonuose?
What was inscribed on the Freedom Bell's sides?

8. Ar Algis su arlekinu tikrai skrido?
Did Algis and the harlequin really fly?
145

that's all folks                      44:13