Labas, aš Aldona
and I'm Joel and this is the story on page 190 of Lietuvos Laukai.
First Aldona will read the story.

Drebulė 
Drebulės (epušės) lapai nuolat “dreba“.
Nuo to tas medis ir savo pavadinimą yra gavęs. 
Pasakose ir dainose drebulę nemini gerais žodžiais. 

Skaitėme, kad Drebulė iš baimės išdavė savo tėvą ir dėl to dabar dreba.
Taip pat jos lapų drebėjimas jungiamas su Kristaus išdavikų Judu,
kuris, sąžinės graužiamas, pasikorė drebulėje.
---
Ji ir gyvena neilgai, apie 100 metų. Išauga iki 100 pėdų aukščio.
---
Dirbiniams ji daug menkesnė už beržą, nes jos medis labai minkštas.
Todėl drebulę naudoja degtukams ir popieriui dirbti.
---
S. Jonynienė
Dreba, kaip epušės lapelis.                   190

žodynas                             1:13
Vocabulary

epušė
aspen

drebėti
to shiver, tremble, shake, quake

išduoti
to betray, give away, extradite

sąžinė
conscience

graužimas, graužti
to gnaw

pasikarti
to hang oneself

dirbinys
article

menkas
poor

menkesnis, menkesnė
inferior

Now we will read the story and its translation            1:45

Drebulė 
The Aspen

Drebulės (epušės) lapai nuolat “dreba“.
The aspen's leaves constantly "shiver".

Nuo to tas medis ir savo pavadinimą yra gavęs. 
From that the tree has gotten its name.

Pasakose ir dainose
In fairy tales and songs

drebulę nemini gerais žodžiais. 
the aspen is not mentioned with complementary words.

Skaitėme, kad Drebulė iš baimės išdavė savo tėvą
We read that Drebulė out of fear betrayed her father

ir dėl to dabar dreba.
and because of that she now shivers.

Taip pat jos lapų drebėjimas jungiamas
Also its leaves' shivering is connected

su Kristaus išdavikų Judu,
with Christ's betrayal by Judas,

kuris, sąžinės graužiamas,                3:00
whose conscience gnawing on him,

pasikorė drebulėje.
hung himself from an aspen.
---
Ji ir gyvena neilgai, apie 100 metų.
It does not live long, about 100 years.

Išauga iki 100 pėdų aukščio.
It grows to 100 feet in height.
---
Dirbiniams ji daug menkesnė už beržą,
Aspen articles are much inferior than those of birch,

nes jos medis labai minkštas.
because its wood is very soft.

Todėl drebulę naudoja
That is why the aspen is used

degtukams ir popieriui dirbti.
to make matches and paper.
---
S. Jonynienė
Dreba, kaip epušės lapelis.                   190
It shivers like an aspen's leaves.
That's all folks                        4:12