Labas, aš esu Aldona
and I'm Joel. This is our audio version of Lietuvos Laukai page 212
Dvynukės

Saulutė ir Giedrytė buvo dvynukės. Jos buvo taip
viena į antrą panašios, kad sunku buvo jas atskirti.

Abi sesutės turėjo gražias mėlynas akytes, šviesius
plaukus, apvalius veidelius; abi buvo vienodo ūgio. Be to,
jų mamytė jas vienodai rengdavo. Todėl žmonės stebėjosi,
kaip jų tėvai galėjo jas atskirti.

Bet jos buvo labai skirtingo būdo. Saulutė buvo labai       212
rami ir paklusni mergaitė, o Giedrytė labai gyva, mėgėja
išdykauti, bet nemėgo dėl to būti nubausta.             1:00
Todėl ji, pasinaudodama savo panašumu su Saulute, mokėjo suversti
savo kaltę ir bausmę savo seseriai.

Kai jos pradėjo lankyti mokyklą, ir mokytoja negalėjo
jų atskirti, Saulutė dažnai būdavo nubausta dėl Giedrytės
išdykavimų. Saulutė gerai atlikdavo mokytojos užduotą
bausmę. Net mokytoja stebėjosi, kaip išdykėlė mergaitė gali
taip gražiai ir kantriai laikytis bausmės metu.

Bet kartą Giedrytei nepasisekė, ir ji įkliuvo.

Giedrytė, pamačiusi vieną mokinę, nešančią šilto
pieno puoduką, pakišo jai koją, ir toji parpuolė,
sudaužydama puoduką ir sužeisdama sau ranką. Sį įvykį
pastebėjo mokytoja ir paklausė Giedrytės vardo.        2:00

- Saulutė, - ramiai atsakė Giedrytė.

Šį kartą mokytoja gerokai išbarė Saulutę ir vėl paliko
ją nubaustą po pamokų.

Kai Saulutė pasiliko klasėje po pamokų, Giedrytė
išėjo į mokyklos kiemą. Kai Saulutė atlikinėjo už ją bausmę,
Giedrytė nėjo namo, kad nereikėtų aiškinti tėveliams, už
ką pasiliko po pamokų Saulutė.

Kieme Giedrytė pamatė katinuką. Prisiviliojusi ji
arčiau, Giedrytė griebė katinuką už uodegos ir pradėjo su
juo suktis.

-Miau! Miau! - rėkė iš išgąsčio ir skausmo katinukas.
Giedrytė dar smarkiau pradėjo suktis, bet nuo sukimosi į
vieną pusę apsisuko jai galva.                 3:00
Ji sustojo ir norėjo dabar suktis į kitą pusę.
Tuo metu katinukas griebė nagiukais už jos rankos ir įkando.
Nuo skausmo Giedrytė pradėjo šauktis pagalbos ir paleido katinuką.

Mokytoja, kuri prižiūrėjo nubaustus mokinius, pro
langą išgirdusi jos šauksmą, nuskubėjo pas Giedrytę.

Giedrytė, pamačiusi ateinančią mokytoją, išsigando
bausmės ir paskubėjo pasakyti mokytojai:           213
- Aš esu Saulutė.
- Kaip gi tu gali būti Saulutė? - nustebo mokytoja. -
Juk Saulutė sėdi klasėje nubausta.
Tada Giedrytė apsiverkė ir prisipažino, kad ji,
vengdama bausmės, dažnai pasivadindavo Saulute.
Nuo to laiko Giedrytė nebedrįso daugiau savo kaltės          4:00
primesti Saulutei ir surimtėjo.       (did Aldona say suringtėjo?)

N. Butkienė
1. Ar panašios buvo dvynukės?
2. Kokio būdo jos buvo?
3. Kam tekdavo nukentėti dėl Giedrytės išdykavimų?
4. Ką vieną kartą padarė Giedrytė vienai mokinei?
5. Ką padarė katinėlis Giedrytei?
6. Ką Giedrytė prisipažino mokytojai?

Mįslės:
54. Be ko nė vienas negali būti?
55. Ne medis, bet su lapais, ne drabužis, bet susiūtas, ne Žmogus bet kalba.
Mokslo ant pečių nenešiosi.
Mokslo šaknys karčios, bet vaisiai saldūs.            214

žodynas                            5:00
vocabulary

dvynukai
twins

atskirti
to separate, discern, segregate, discriminate

apvalinis
round, oval

vienodas
equal, uniform

ūgis
height, stature

būdas
character

paklusnus, paklusni
obedient

išdykauti
to play pranks, frolic, to be naughty

pasinaudoti
to make use

suversti
to shift, acuse

bausmė
punishment, penalty

kantrus
patient (an attitude, not a sick person)

laikytis
to hold, keep, comply, uphold

įkliūti
to get caught

pakišti
to put under

parpulti
to fall down

gerokai
well, rather, significantly

prisivilioti
to lure, seduce                        6:00

griebti
to grab, catch

rėkti
to scream, shout

apsisukti
to become dizzy

atlikinėti
to perform, do

išgąstis
fright

įkąsti
to bite

prižiurėti
to supervise, oversee, look after

apsiverkti
to burst into

prisipažinti
to confess, admit

vengti
to avoid

drįsti
to dare, pretend, presume

primesti
to impose, inflict, thrust

surimtėti
to be serious

nukentėti
to suffer

Now we will hear the story with a translation  6:43
Dvynukės
twins

Saulutė ir Giedrytė buvo dvynukės.
Saulutė and Giedrytė were twins.

Jos buvo taip viena į antrą panašios,          7:00
They looked so much alike

kad sunku buvo jas atskirti.
that it was hard to tell them apart.
---
Abi sesutės turėjo gražias mėlynas akytes,
Both sisters had beautiful blue eyes,

šviesius plaukus, apvalius veidelius;
blonde hair, round faces;

abi buvo vienodo ūgio.
both were of equal height.

Be to, jų mamytė
Besides that, their mother

jas vienodai rengdavo.
used to dress them alike.

Todėl žmonės stebėjosi, kaip
Thus people marvelled how

jų tėvai galėjo jas atskirti.
their parents could tell them apart.            8:00
---
Bet jos buvo labai skirtingo būdo. 
But they were of very different character.          212

Saulutė buvo labai rami
Saulutė was a very quiet

ir paklusni mergaitė,
and obedient girl,

o Giedrytė labai gyva, mėgėja išdykauti, 
but Giedrytė was very alive, an amateur prankster,

bet nemėgo dėl to būti nubausta.
but did not like to be punished for that.

Todėl ji, pasinaudodama savo panašumu su Saulute,
So she, using her similarity with Saulute,

mokėjo suversti savo kaltę ir bausmę savo seseriai.
knew how to shift her guilt and punishment to her sister.     9:00
---
Kai jos pradėjo lankyti mokyklą,
When they started to attend school,

ir mokytoja negalėjo jų atskirti,
and the teacher was not able to tell them apart,

Saulutė dažnai būdavo nubausta
Saulutė often used to be punished

dėl Giedrytės išdykavimų.
because of Giedrytė's pranks.

Saulutė gerai atlikdavo
Saulutė used to perform well

mokytojos užduotą bausmę.
the teacher's assigned punishment.

Net mokytoja stebėjosi,
Even the teachers marvelled

kaip išdykėlė mergaitė gali
how a naughty girl can be

taip gražiai ir kantriai                  10:00
so obedient and patient

laikytis bausmės metu.
during the punishment.
---
Bet kartą Giedrytei nepasisekė,
But once Giedrytė did not succeed

ir ji įkliuvo.
and she was caught.
---
Giedrytė, pamačiusi vieną mokinę,
Giedrytė seeing one pupil,

nešančią šilto pieno puoduką,
carrying a warm cup of milk,

pakišo jai koją, ir toji parpuolė,
tripped her with her leg and she fell down,

sudaužydama puoduką ir sužeisdama sau ranką.
breaking the cup and injuring her arm.

Šį įvykį pastebėjo mokytoja
This event was seen by the teacher                11:00

ir paklausė Giedrytės vardo.
and she asked Giedrytė's name 
---
- Saulutė, - ramiai atsakė Giedrytė.
Saulutė, quietly answered Giedrytė.
---
Šį kartą mokytoja gerokai išbarė Saulutę
This time the teacher severely scolded Saulutė

ir vėl paliko ją nubaustą po pamokų.
and again kept her for punishment after school.
---
Kai Saulutė pasiliko klasėje po pamokų,
When Saulutė stayed in the classroom after school,

Giedrytė išėjo į mokyklos kiemą.
Giedrytė went out to the school's yard.

Kai Saulutė atlikinėjo už ją bausmę,            12:00
When Saulutė remained for her punishment,

Giedrytė nėjo namo,
Giedrytė did not go home,

kad nereikėtų aiškinti tėveliams,
so that she would not have to explain to her parents

už ką pasiliko po pamokų Saulutė.
why Saulutė stayed after school.
---
Kieme Giedrytė pamatė katinuką.
In the yard Giedrytė saw a kitten.

Prisiviliojusi ji arčiau,
Luring it closer,

Giedrytė griebė katinuką už uodegos
Giedrytė grabbed the kitten by the tail

ir pradėjo su juo suktis.
and started to twirl with it.
---
-Miau! Miau! - rėkė iš išgąsčio ir skausmo katinukas.       13:00
Meow, meow the kitten shouted from fright and pain.

Giedrytė dar smarkiau pradėjo suktis,
Giedrytė even more strongly started to spin,

bet nuo sukimosi į vieną pusę
but from the rotation to one side

apsisuko jai galva.
her head became dizzy.

Ji sustojo ir norėjo dabar
She stopped and wanted now

suktis į kitą pusę.
to spin to the other side.

Tuo metu katinukas griebė
At that time the kitten grabbed

nagiukais už jos rankos ir įkando.
with its claws her hands and bit.

Nuo skausmo Giedrytė pradėjo šauktis
From pain Giedrytė started to cry               14:00
 
pagalbos ir paleido katinuką.
for help and released the kitten.
---
Mokytoja, kuri prižiūrėjo nubaustus mokinius, 
The teacher who supervised the punished pupils,

pro langą išgirdusi jos šauksmą,
heard through the window her cries,

nuskubėjo pas Giedrytę.
hurried to Giedrytė.
---
Giedrytė, pamačiusi ateinančią mokytoją,
Giedrytė, seeing the approaching teacher,

išsigando bausmės ir paskubėjo pasakyti mokytojai:
feared punishment and hurried to say to the teacher:
---
203
- Aš esu Saulutė.
I am Saulutė.

- Kaip gi tu gali būti Saulutė?               15:00
How can you be Saulute?

- nustebo mokytoja. -
the teached was suprised,

Juk Saulutė sėdi klasėje nubausta.
Saulutė is sitting in the classroom being punished.

Tada Giedrytė apsiverkė ir prisipažino,
Then Giedrytė burst into tears and admitted,

kad ji, vengdama bausmės,
that she, avoiding punishment,

dažnai pasivadindavo Saulute.
often called herself Saulutė.

Nuo to laiko Giedrytė nebedrįso daugiau
Since then Giedrytė nolonger dared

savo kaltės primesti
to inflict her guilt 

Saulutei ir surimtėjo.
on Saulutė and became more serious.                16:00

N. Butkienė
---
1. Ar panašios buvo dvynukės?
Were the twins the same?

2. Kokio būdo jos buvo?
What kind of character did they have?

3. Kam tekdavo nukentėti dėl Giedrytės išdykavimų?
  Who suffered because of Giedrytė's pranks?
  
4. Ką vieną kartą padarė Giedrytė vienai mokinei?
  What once did Giedrytė do to one pupil?
  
5. Ką padarė katinėlis Giedrytei?
What did the kitten do to Giedrytė?

6. Ką Giedrytė prisipažino mokytojai?
What did Giedrytė admit to the teacher?

Mįslės:
riddle

54. Be ko nė vienas negali būti?                 17:00
  Without what can one not exist?
  
  atsakymas: be savo vardo
  answer: without your name
  
55. Ne medis, bet su lapais,
Not a tree but with leaves,

ne drabužis, bet susiūtas, ne Žmogus bet kalba.
not clothing but sewn, not a person but speaks

atsakymas:knyga
answer: a book

Mokslo ant pečių nenešiosi.
you don't carry science on your shoulders.

Mokslo šaknys karčios, bet vaisiai saldūs.
The roots of science are bitter, but the fruit is sweet.     214
that's all folks                         17:44