Labas, aš esu Aldona
and I'm Joel. This is the audio version of Lietuvos Laukai page 196.

Eglė Žalčių Karalienė 
Gana seniai pamaryje gyveno turtingas ūkininkas.
Jis turėjo dvylika sūnų ir tris dukteris.
Jaunesnioji duktė buvo vardu Eglė. 
---
Vieną vasaros vakarą visos trys seserys išėjo maudytis.
Pasipūškinusios, išsipraususios išlipo ant kranto apsivilkti.
Jaunesnioji žiūri - jos marškinių rankovėje įsirangęs žaltys begulįs.
Ji baisiai persigando ir suriko. 
Tuojau prišoko vyresnioji sesuo - pagriebusi mietą, norėjo 
žaltį išbaidyti, bet jis prašneko žmogaus kalba.            1:00
Seserys dar daugiau nusigando.
“Duok, - sako, - Eglute, žodį, jog tekėsi už manęs, tai pats gražumu išlįsiu“. 
---
Eglė pradėjo verkti: kaipgi ji gali tekėti už žalčio? 
“Atiduok, - sako, - marškinius ir keliauk sau sveikas, iš kur atvykęs“.
O žaltys vis savo: “Duok žodį, jog tekėsi už manęs, tai pats išlįsiu“.
Eglė, neturėdama kas daryti, davė žodį ir prižadėjo.
---
Po trijų dienų visas žalčių pulkas atšliuožė į jų kiemą.
Persigando visi namiškiai.

Piršliai tiesiog, nuslinko į vidų tartis su seniais ir nuotaka.
Seniai purtosi, nenori sutikti.                    2:00

Bet, matydami tokią žalčių daugybę, pabūgo ir norom nenorom priversti
buvo išleisti visų mylimiausią, jauniausią ir gražiausią dukterį.      196
---
Žalčiai, gavę marčią, su lalavimu paliko senių namus.
Namiškiai apverkė, apraudojo savo lepūnėlę, manydami,
kad tie bjaurūs žalčiai užkankins ją kur nors.
---
Eglė, žalčių lydima, nuvyko į pamarį ir sutiko ten dailų jaunikaitį,
jos belaukiantį.
Šis pasisakė, jog esąs tas pats žaltys,
kuris buvęs įsirangęs į jos marškinių rankovė.

Tuojau persikėlė visi į netolimą salą.
Iš ten nusileido į požemius po mariomis, kur buvo Žilvino,       3:00
Eglės jaunikio, karalystė.
---
Eglė nustebo apsižvalgiusi aplinkui.
Tokios grožybės ji niekad nebuvo dar mačiusi.
Puikiausi brangakmenių rūmai spindėjo įvairiomis spalvomis.

Aplinkui sodai ir gražiausių gėlių lysvės.
Visur nepaprastas žydėjimas, toks gaivus malonus kvapas,
nuolat švelniausia muzika ir rojaus paukščių čiulbesys.
---
Parvykę žalčiai iškėlė linksmiausią vestuvinę puotą.
Gėrė, šoko ir ūžė ištisas tris savaites.

Žilvinas labai mylėjo jauną gražią savo žmoną.
Visokiais būdais jis rūpinosi, kad
tik jai būtų gera, linksma, kad tik ji nenuobodžiautų.          4:00

Nuolat linksminama, Eglė visai nebesijautė gyvenanti su žalčiais.
Užmiršo ji apie paliktąjį pasaulį ir net apie savo tėviškę.
---
Prabėgo devyneri metai.
Eglė augino jau tris sūnus ir vieną dukrelę.
Sūnų vardai buvo: Ąžuolas, Uosis, Beržas.

Rimti ir gudrūs augo berniukai.
Jauniausioji buvo dukrelė, jos vardas Drebulė.
Ji džiugino motiną kaip grakšti linksmutė mergytė.
---
Vieną kartą Ąžuolas, vyresnysis sūnus, paklausė Eglę:
"Mamyte, o kur gyvena tavo tėvai?

Gal aplankytumėm bent kartą?"
Tada tiktai atsiminė Eglė savo tėvus, brolius, seseris ir kitus gimines. 5:00
Begalvojant pradėjo mausti eiti ir pasižiūrėti, kas gera tėviškėje.
---
Atsargiai apie tai prasitarė Žilvinui.
Tasai, lyg nujausdamas, kad kas gali atsitikti, pasakė: “Gerai,
apsilankyti leisiu, bet pirma suverpk tą šilkų kuodeli, kuris yra svirne“.
---
197
Sėdo Eglė verpti. Verpė, verpė, o šilkų kuodelis vis toks pat, kaip buvęs.
Mato, kad čia klasta. Kuodas matyti, 
užkerėtas, o tada verpsi ar neverpsi - vis tiek nieko nebus. 
---
Apsigalvojo Eglė ir eina pas vieną senę, kuri netoli nuo jų gyveno.  198  6:00
Toji senė visų buvo laikoma kaip žiniuonė, arba burtininkė.
Atėjusi graudenasi: “Močiute, močiutėle!

Patark, kaip tą šilkų kuodelį suverpti?“
Senė šitaip patarė: “Įmesk į ugnį, kai kūrensi krosnį.
Kitaip niekad nesubaigsi verpusi“.
---
Parėjusi Eglė užkūrė krosnį duonai kepti ir įmetė kuodelį.
Kai šilkai nupurškė, Eglė pamatė besiraitant ugnyje rupūžę, kaip gerą kultuvę.
Tada ji suprato, jogei ta pamatinė ir leido šilkus iš savęs.
---
Baigusi su verpimu, jau drąsiau užsipuolė savo vyrą,
kad leistų pasiviešėti pas tėvus nors keletą dienų.          7:00

Žilvinas išsitraukė iš skrynios geležines kurpes ir pasakė:
Kai jas suavėsi, tada keliauk sau sveika!“
---
Egle paėmė ir labai nusiminė: kurpės be galo stiprios,
padai storiausi - visam jos amžiui užtektų.

Apsiavusi visur trina ir brūžina - į plytas, akmenis, į žvyrą.
Kai pasižiūri, jokios žymės, kad būtų avėtos.
---
Vėl eina pas senę klausti patarimo.
Senutė pamokė: “Nunešk kurpes pas kalvį ir paprašyk,
kad pagruzdintų jas žaizdre“.
Eglė taip ir padarė. Pagruzdintos kurpės nusitrynė per tris dienas.   8:00

Parodė savo vyrui.
Tas vėl sutinka: “Gerai, - sako, - bet prieš eidama privalai dar išsikepti nors
(zuikio) pyrago lauktuvėms brolių ir giminių vaikams“.
---
Tuo tarpu visi indai buvo paslėpti.
Eglė galvoja, mąsto: kaip čia atsinešti vandens be kibiro, kaip užmaišyti
ragaišį be duonkepės?

Nieko nesugalvojusi, vėl eina pas senę.
Ši patarė: “Su raugų, kuris palieka nuo maišymo duonos,
ištepliok rėtį - su juo pasisemk vandens ir jame užmaišyk ragaišį“.
---
Eglė, kaip buvo nurodyta, išsikepė zuikio pyrago,
pasiėmė vaikus ir atsisveikino su vyru, išvykdama į savo tėviškę.   9:00
Vyras išėjo palydėti.

Jis perkėlė ant marių kranto ir pakeliui prisakė, kad viešėtų tik
devynias dienas ir kuo greičiausiai grįžtų atgal.
“Kai grįši, - sako Eglei, - tai eik viena su vaikais.        199

Priėjusi marių krantą, taip turėsi šaukti mane:

Žilvino, Žilvinėli!
Jei tu gyvas, pieno puta,
Jei negyvas, kraujo puta“.

“Ir jeigu, - sako, - pamatysi mariose atplaukiant pieno putą, tai žinok,
jog aš gyvas dar, bet jeigu kraujo putą, tai jau nebėra manęs.

O jūs vaikai, žiūrėkit man, kad niekam neprasitartumėt ten, kaip mane šaukti!“ 10:00
Dar kartą atsisveikino Žilvinas, palinkėjo geros viešnagės
ir laimingai pargrįžti.
---
Kiek ten džiaugsmo ir linksmybės buvo tėviškėje,
kai apsilankė Eglė, sunku net apsakyti!
Jos pasveikinti, pasižiūrėti susirinko kaimynai,
tolimi ir artimi gentys, giminės.

Viens už kito šnekino, klausinėjo, kaip ji ten
gyvenusi su žalčiais, ar gražu, ar linksma ten pas juos.
Kai Eglė apsakinėjo, daugelis tik stebėjos ir negalėjo atsigėrėti.
Visi ją vaišino, meilias kalbas kalbėjo.
---
Taip linksmai beviešėdama, Eglė nė nepajuto, kaip devynios dienos prašoko. 11:00
Namiškiai tuo tarpu samprotavo kaip ją visiškai užlaikyti pas save.

Visi sutarė, kad geriausiai iškvosti vaikus, kaip jų motina,
sugrįžusi prie marių, šauks savo vyrą.
Sužinojus nueiti į pamarį, pašaukti Žilviną ir užmušti jį.
---
Eglės broliai, išjodami naktigonių į girią, išsiviliojo su savim Ąžuolą.
Sustojo tankumyne ir susikūrė laužą.
Susėdę apie ugnį, pradėjo dėdės vaišinti ir glamonėti sūnėną.

Beglamonėdami, vis klausinėjo, kaip motina šauks tėvą, kada grįš namo.
Vaikas atsake: “Nežinau!“ Veltui jį
klausinėjo, veltui gąsdino, pagaliau išplakė rykštėmis.       12:00

Jis vis tą patį: “Nieko nežinau. Klauskit mamą“.
Nieko neišgavę, dėdės aštriai įgrasino, kad nesakytų savo motinai.    200
---
Dėdės paeiliui buvo išsivedę į naktigonę Uosį ir Beržą.
Iš tų irgi nieko neišgavo.

Galų gale išsiviliojo ir jauniausiąją Eglės dukrelę Drebulę.
Toji iš pradžių taip pat sakėsi nieko nežinanti.

Bet kai tik pamatė rykštes ištraukiant
iš po skvernų, tuojau visa suvirpo ir išplepėjo.
---
Po to visi dvylika brolių pasiėmė dalgius ir nutraukė į pamarį šaukti Žilvino.
Iškilo baltos putos. 5u jomis kartu atplaukė Žilvinas.          13:00
Broliai tuojau šoko ir sukapojo jį. PargrįŽę namo, nieko neprasitarė Eglei.
---
Po devynių dienų Eglė, atsisveikinusi su namiškiais,
linksma širdimi nuvyko į pamarį.
Pradėjo šaukti, kaip jai buvo įsakęs vyras.

Rūsčios, tamsios sujudo, subangavo marios iš pat dugno.
Ir Eglė pamatė, kad atplaukia, atliūliuoja drauge su bangomis kraujo puta.
Iš marių gelmių išgirdo savo vyro balsą.

Jis skundėsi, kad sukapojo su dalgiais jos broliai,
ir kad Drebulė išdavusi jiems jo šūkį.                 201
---
Susigraudino Eglės širdis, ir balsu raudodama vaitojo:

Kad tu pavirstum į drebulėlę,
Kad tu drebėtum dieną naktelę,
Kad tau išpraustų lietus burnelę,
Kad iššukuoltų vėjas galvelę...
Stokit, sūneliai, stipriais medeliais,
Aš, jūs mamelė, liksiuos eglelė.
---
Kaip Eglė raudojo, taip ir įvyko.
Ąžuolas, uosis ir beržas yra stipriausi medžiai.
Drebulė nuo menkiausio vėjelio dreba, kaip drebėjo Eglės dukrelė,
persigandusi savo dėdžių rykščių.
---
1. Kas atsitiko vieną vakarą seserims, kai jos maudėsi?
2. Ką Eglė pažadėjo žalčiui?
3. Ką Eglė sutiko pamaryje?

4. Koks buvo Eglės gyvenimas Žilvino rūmuose?          15:00
5. Ką Eglė nutarė po devynerių metų?
6. Ką ji turėjo padaryti prieš išvykdama?

7. Ką jai patarė burtininkė?
8. Kokį antrą darbą jai uždavė vyras?
9. Kaip Eglė turėjo pašaukti savo vyrą?

10. Kas išdavė broliams slaptą šūkį?
11. Ką padarė broliai Žilvinui?
12. Kuo pavertė Eglė savo dukterį ir sūnus?

Mįslės:
51. Dvylika brolelių vieną juostą juosia.
52. Kai sušąla — stiklu skamba, kai sušyla — dangun skrenda.  202

žodynas                             15:48
vocabulary

pamarys
seashore

pasipūškininti
to splash

apsivilkti
to dress oneself

įsirangyti
to crawl into

persigąsdinti
to be frightened

surikti
to scream

prišokti
to jump close to

pagriebti
to snatch, grip, seize

mietas
a stake

išbaidyti
to scare, frighten

prašnėkti, prasnekinti, prakalbėti
to speak to

išlįsti
to come out, to crawl out

atšliuožti
to arrive by crawling

namiškiai
a household

piršliai
matchmaker

tiesiog
simply, just                         196

lalavimas
uproar

nuslinkti
to slip down

tartis
to consult, ask advice

nuotaka
a bride

purtytis
to shake one's self

pabūgti
to get scared

norom
freely, willingly

išleisti
to spend, expend, release

apverkti
to mourn, cry over

raudoti
to weep over 

apraudoti
mourn over, bemoan

lepus
spoiled

lepūnėlė
little spoiled one

užkankinti
to torture to death

pamarys
seashore

dailus
refined, elegant, graceful

jaunikaitis
the groom, young man

esą
it seems that, apparently

persikelti
to cross, transfer, move, remove, migrate

nusileisti
to land, descend

požemis
underground

marios
lagoon, sea

grožybė
splendor, beauty

brangakmeniai
precious stones

spindėti
to shine, glisten, glow

lysvė
garden bed

gaivus
refreshing, brisk, crisp

puota
feast, banquet, drinking spree

ištisas, ištisa
whole, entire

ūžti
to revel, debauch

palikti
to leave, forsake, abandon

grakštus, grakšti
graceful, elegant

mausti
to miss, pine,long, ache

prasitarti
to blurt out

nujausti
to presage, anticipate, feel

verpti, suverpti
to spin

kuodelis                       19:00
flax bunch

svirnas
a barn

klasta
deceit

kuodas
a tuft of hair

užkerėti
to enchant, put a spell on

apsigalvoti
to reconsider               198
 
žynė, žiniuonė
a sorceress

graudentis
to be moved, touched

užkurti
to start a fire or vehicle

kultuvė
battledore, a pre-badmiton racket, thresher

pamatinė
a toad

užsipulti
to attack, assault

skrynia
ark, chest

kurpė
a shoe

avėti, suavėti
to wear

padas
shoe sole

užtekti                         20:00
to suffice, last

trinti
to rub, chafe

brūžinti
to grind

žvyras
gravel

žymė
note, mark, sign

kalvis
blacksmith

pagruzdinti
to roast, toast

žaizdras
a forge, furace

lauktuvės
a present

kibiras
a bucket, pail

ragaišis
whole wheat bread

duonkepė
a bread pan

pasisemti
to ladle

raugas
yeast, leaven

išteplioti 
to grease, lubricate

rėtis
screen, sieve, riddle

palydėti
to walk someone, escort

viešėti
to stay, visit

puta, putotas                       21"00
foam, foamy          199

prasitarti
to blurt it out

palinkėti
to wish

apsakyti
to narrate, recount

atsigėrėti
to be lost in admiration

vaišinti
to treat to

viešėti
to visit

pajusti
to feel

prašokti
to jump over, surpass

namiškiai
household

tuo tarpu
meanwhile

samprotauti
to reason

iškvosti
to force someone to tell something

naktigonė
night-watch

išsivilioti
to wheedle out, coax

glamonėjimas
carresing

išplakti
to whet, to give someone a thrashing              22:00

rykštė
a scourge

įgrasinti
to threaten

paeuliui
in turn, in succession, by turns

išgauti
to extract, obtain

galų gale
finally, ultimately

skvernas
coat-tail

suvirpėti
to begin to tremble

sukapoti
to chop, hack

prasitarti
to blurt, babble, talk

rūstus
angry

subanguoti
to get rough, rise in billows

atliūliuoti
to return

gelmė
the depth, deep water, profoundness, 

skųstis
to complain, gripe

šūkis
a motto, slogan, password

išduoti
to betray

201
iššukuoti                             23:00
to comb out

raudoti
to weep, lament, mourn

menkas
weak,slight, poor

persigąsti
to be frightened

sušąlti
to freeze

sušilti
to warm up

tirpti
to thaw

Now we will hear the story with a translation           23:20

Eglė Žalčių Karalienė 
Eglė Queen of the Serpents

Gana seniai pamaryje gyveno
Once upon a time there lived on the beach

turtingas ūkininkas.
a rich farmer.

Jis turėjo dvylika sūnų ir tris dukteris.
He had 12 sons and 3 daughters.

Jaunesnioji duktė buvo vardu Eglė. 
The youngest daughter was named Eglė.             24:00

Vieną vasaros vakarą
One summer evening

visos trys seserys išėjo maudytis.
all three daughters went to bathe.

Pasipūškinusios, išsipraususios
Splashing, washing themselves

išlipo ant kranto apsivilkti.
they stepped out on the bank to get dressed.

Jaunesnioji žiūri - jos marškinių rankovėje
The youngest sees that into her shirt sleeve

įsirangęs žaltys begulįs.
had crawled a lying snake.

Ji baisiai persigando ir suriko. 
She was terribly frightened and screamed.

Tuojau prišoko vyresnioji sesuo -              25:00
Immediately the oldest sister jumped up,

pagriebusi mietą, norėjo žaltį išbaidyti,
grabbed a stake, she wanted to scare the snake

bet jis prašneko žmogaus kalba.
but he began to talk with a human voice.

Seserys dar daugiau nusigando.
The sisters were even more fightend.

“Duok, - sako, - Eglute, žodį,
"Give" he said "Eglute, "the word,

jog tekėsi už manęs,
that you will marry me,

tai pats gražumu išlįsiu“. 
I will come out willingly" 

Eglė pradėjo verkti:
Eglė started to cry:

kaipgi ji gali tekėti už žalčio?              26:00
how can she marry a snake?

“Atiduok, - sako, - marškinius
"Give me" she said "the shirt

ir keliauk sau sveikas, iš kur atvykęs“.
and go away in good health from whereever you came."

O žaltys vis savo:
But the snake keeps repeating:

“Duok žodį, jog tekėsi už manęs,
"Give me your word, that you will marry me,

tai pats išlįsiu“.
and I will crawl out. 

Eglė, neturėdama kas daryti,
Eglė, not knowing what else to do,

davė žodį ir prižadėjo.
gave her word and promised.

Po trijų dienų visas žalčių                  27:00
After three days many snakes

pulkas atšliuožė į jų kiemą.
crawled into their yard.

Persigando visi namiškiai.
Everyone in the household was frightened.

Piršliai tiesiog, nuslinko į vidų
The matchmakers simply slipped inside

tartis su seniais ir nuotaka.
to consult with the elders and the bride.

Seniai purtosi, nenori sutikti.
the elders are shaking, they do not want to agree.

Bet, matydami tokią žalčių daugybę,
But, seeing such a multitude of snakes,

pabūgo ir norom nenorom
they got scared and willingly unwillingly         28:00

priversti buvo išleisti visų mylimiausią,
were forced to give away the most beloved,

jauniausią ir gražiausią dukterį. 
youngest and most beautiful daughter.               196

Žalčiai, gavę marčią,
The snakes,having received the daughter-in-law,

su lalavimu paliko senių namus.
with an uproar, left the old people's home.

Namiškiai apverkė, apraudojo savo lepūnėlę,
The household mourned, they bemoaned their little spoiled one,

manydami, kad tie bjaurūs žalčiai
thinking that these horrible snakes

užkankins ją kur nors.
will torture her to death somewhere.              29:00

Eglė, žalčių lydima, nuvyko į pamarį
Eglė, accompanied by the snakes, traveled to the seashore

ir sutiko ten dailų jaunikaitį, 
and met there an elegant young man,

jos belaukiantį.
waiting for her.

Šis pasisakė, jog esąs tas pats žaltys,
This one told, that he was the same snake,

kuris buvęs įsirangęs
who had crawled

į jos marškinių rankovė.
into her shirt sleeve.

Tuojau persikėlė visi į netolimą salą.
Immediately everyone moved to a nearby island.

Iš ten nusileido į požemius po mariomis,              30:00
From there they descended to the underground under the ocean,

kur buvo Žilvino, Eglės jaunikio, karalystė.
where was Žilvinas', Eglė's groom's, kingdom.
---
Eglė nustebo apsižvalgiusi aplinkui.
Eglė was surprised looking around.

Tokios grožybės ji niekad nebuvo dar mačiusi.
Such beauty she had never seen before.

Puikiausi brangakmenių rūmai
Most ornate precious stone palaces

spindėjo įvairiomis spalvomis.
shone in various colors.

Aplinkui sodai ir gražiausių gėlių lysvės.             31:00
Around there are gardens and most beautiful flower beds.

Visur nepaprastas žydėjimas,
Everywhere there is unusual blooming,

toks gaivus malonus kvapas,
such a refeshing pleasant smell,

nuolat švelniausia muzika
constantly there is the most gentle music

ir rojaus paukščių čiulbesys.
and heavenly birds' chirping.
---
Parvykę žalčiai iškėlė
Having returned the snakes raised

linksmiausią vestuvinę puotą.
the merriest wedding feast.

Gėrė, šoko ir ūžė ištisas tris savaites.
They drank, danced and revelled for 3 weeks.

Žilvinas labai mylėjo                   32:00
Žilvinas very much loved

jauną gražią savo žmoną.
his young, pretty wife.

Visokiais būdais jis rūpinosi,
In all kinds of ways he cared,

kad tik jai būtų gera, linksma,
that life would be good, happy for her,

kad tik ji nenuobodžiautų.
that only she would not be bored.

Nuolat linksminama,
Constantly having fun,

Eglė visai nebesijautė gyvenanti su žalčiais.
Eglė did not feel that she was living with snakes.

Užmiršo ji apie paliktąjį pasaulį
She forgot about the world that she had left behind

ir net apie savo tėviškę.                     33:00
and even about her parents' home. 
---
Prabėgo devyneri metai.
Nine years passed.

Eglė augino jau tris sūnus ir vieną dukrelę.
Eglė already was raising three sons and one daughter.

Sūnų vardai buvo: Ąžuolas, Uosis, Beržas.
The sons' names were Ąžuolas, Uosis, Beržas.

Rimti ir gudrūs augo berniukai.
Serious and clever grew up the boys.

Jauniausioji buvo dukrelė, jos vardas Drebulė.
The youngest was a daughter, her name was Drebulė.

Ji džiugino motiną
She made her mother happy                      34:00

kaip grakšti linksmutė mergytė.
as a graceful, joyful girl.
---
Vieną kartą Ąžuolas, vyresnysis sūnus, paklausė Eglę:
One time Ąžuolas, the oldest son, asked Eglė

"Mamyte, o kur gyvena tavo tėvai?
"Mommy where do your parents live?

Gal aplankytumėm bent kartą?"
Can we visit them at least once?"

Tada tiktai atsiminė Eglė savo
Only then did Eglė remember her

tėvus, brolius, seseris ir kitus gimines.
father, brothers, sisters and other relatives.

Begalvojant pradėjo mausti eiti 
While thinking she started to long to go           35:00

ir pasižiūrėti, kas gera tėviškėje.
and to see what is happening in the homeland.
---
Atsargiai apie tai prasitarė Žilvinui.
Cautiously about that she mentioned to Žilvinas.

Tasai, lyg nujausdamas, kad kas gali atsitikti,
That one, as if sensing what could happen,

pasakė: “Gerai ,apsilankyti leisiu,
said: "Good, I'll let you visit,

bet pirma suverpk tą šilkų kuodeli,
but first you must spin that flax bunch,

kuris yra svirne“.
which is in the barn"

197
Sėdo Eglė verpti. Verpė, verpė,                 36:00
Eglė started to spin. She spun and spun,

o šilkų kuodelis vis toks pat, kaip buvęs.
and the flax bunch was always the same as it was before.

Mato, kad čia klasta.
She sees that here is deceit.

Kuodas matyti, užkerėtas,
A tuft of flax seems to have a spell on it,

o tada verpsi ar neverpsi -
and then, spin or don't spin -

vis tiek nieko nebus. 
nothing will come of it.

Apsigalvojo Eglė ir eina pas vieną senę,
Eglė reconsidered and she goes to an old woman,

kuri netoli nuo jų gyveno.                     198 
who lived not far from them.                       37:00

Toji senė visų buvo laikoma
That old woman was considered by all

kaip žiniuonė, arba burtininkė.
to be a sorceress or magician.

Atėjusi graudenasi: “Močiute, močiutėle!
Having come she started to cry" Grandma, granny.

Patark, kaip tą šilkų kuodelį suverpti?“
Advise me how to spin that flax tuft ?"

Senė šitaip patarė: “Įmesk į ugnį,
The old woman advised: "Throw it into the fire,

kai kūrensi krosnį.
when you will light the furnace.

Kitaip niekad nesubaigsi verpusi“.              38:00
Otherwise you will never finish spinning"

Parėjusi Eglė užkūrė krosnį
Returning home, Eglė started a fire in the oven

duonai kepti ir įmetė kuodelį.
to bake bread and put in the tuft.

Kai šilkai nupurškė,
when the tuft finished spraying,

Eglė pamatė besiraitant ugnyje rupūžę,
Eglė saw rolling in the fire a toad,

kaip gerą kultuvę.
like a good thresher.

Tada ji suprato, jogei ta pamatinė
Then she understood, that the toad

ir leido šilkus iš savęs.
let out the flax from its own body.

Baigusi su verpimu,                      39:00
Having finished with spinning,

jau drąsiau užsipuolė savo vyrą,
already bolder she attacked her husband,

kad leistų pasiviešėti pas tėvus
that he would let her stay at her parents' house

nors keletą dienų.
for a few days.

Žilvinas išsitraukė iš skrynios
Žilvinas pulled out from a chest

geležines kurpes ir pasakė:
some iron shoes and said:

Kai jas suavėsi,
When they are worn out,

tada keliauk sau sveika!“
then you can travel in good health" 
---
Egle paėmė ir labai nusiminė:                  40:00
Egle took them and became very sad:

kurpės be galo stiprios,
the shoes were unusually strong,

padai storiausi -
soles very thick -

visam jos amžiui užtektų.
for the rest of her life they would be sufficient.

Apsiavusi visur trina ir brūžina
Having put them on, she rubs and grinds them everywhere

- į plytas, akmenis, į žvyrą.
- on bricks, stones, on gravel

Kai pasižiūri, jokios žymės,
When you look, there is no sign,

kad būtų avėtos.
that they had been worn. 
---
Vėl eina pas senę klausti patarimo.
Again she goes to the old woman to ask for advice.        41:00

Senutė pamokė: “Nunešk kurpes pas kalvį
The old woman taught: "Take the shoes to the blacksmith


ir paprašyk, kad pagruzdintų jas žaizdre“.
and request, that he would roast them in a forge".

Eglė taip ir padarė.
Eglė did so.

Pagruzdintos kurpės nusitrynė per tris dienas.
The roasted shoes wore out in three days.

Parodė savo vyrui.
She showed them to her husband.

Tas vėl sutinka: “Gerai, - sako, -
He again agrees: "Good", he said,

bet prieš eidama privalai dar
"but before going you must                  42:00

išsikepti nors (zuikio) pyrago lauktuvėms
bake a rabbit pie as a present

brolių ir giminių vaikams“.
for your brothers and your relatives' children".

Tuo tarpu visi indai buvo paslėpti.
Meanwhile all the dishes were hidden.

Eglė galvoja, mąsto:
Eglė is thinking and reflecting:

kaip čia atsinešti vandens be kibiro,
how to bring water without a bucket,

kaip užmaišyti ragaišį be duonkepės?
how to mix a wheat bread without a bread pan?

Nieko nesugalvojusi,
Not having thought of anything,

vėl eina pas senę.
again she goes to the old woman.

Ši patarė: “Su raugų,
She advised: " With yeast

kuris palieka nuo maišymo duonos,
which is left over from mixing bread,

ištepliok rėtį - su juo pasisemk vandens
grease the sieve - with it ladle out some water

ir jame užmaišyk ragaišį“.
and in it mix the wheat bread".

---
Eglė, kaip buvo nurodyta,
Eglė, as she was directed,

išsikepė zuikio pyrago,
baked the rabbit pie,

pasiėmė vaikus ir atsisveikino su vyru,                44:00
took the children and said goodbye to her husband,

išvykdama į savo tėviškę.
on her way to her homeland.

Vyras išėjo palydėti.
The husband escorted her.

Jis perkėlė ant marių kranto
He transferred her to the seashore

ir pakeliui prisakė, kad viešėtų tik
and along the way said that she could stay only

devynias dienas ir kuo greičiausiai grįžtų atgal.
nine days and must quickly return.

“Kai grįši, - sako Eglei, -
"When you return", he said to Eglė,

tai eik viena su vaikais.        199
"go alone with the children.

Priėjusi marių krantą,                    45:00
When you approach the seashore,

taip turėsi šaukti mane:
you will have to shout to me:

Žilvino, Žilvinėli!
Žilvinas, little Žilvinas

Jei tu gyvas, pieno puta,
If you are alive, there will be a milk foam,

Jei negyvas, kraujo puta“.
If you are not alive, blood foam".

“Ir jeigu, - sako, - pamatysi
"And if", he said, "you will see

mariose atplaukiant pieno putą,
in the sea swimming milk foam,

tai žinok, jog aš gyvas dar,
know that I am still live,                   46:00

bet jeigu kraujo putą, tai jau nebėra manęs.
but if there is blood foam, I am already gone.

O jūs vaikai, žiūrėkit man,
And you children, see to it,

kad niekam neprasitartumėt ten,
that you don't blurt out there,

kaip mane šaukti!“
how to call me".

Dar kartą atsisveikino Žilvinas,
Again Žilvinas said goodbye,

palinkėjo geros viešnagės ir laimingai pargrįžti.
he wished them a good visit and a happy return.

Kiek ten džiaugsmo ir linksmybės buvo tėviškėje,
How much joy and merriment there was in the homeland,     47:00

kai apsilankė Eglė, sunku net apsakyti!
when Eglė visited, it is hard to describe.

Jos pasveikinti, pasižiūrėti susirinko kaimynai,
To say hello to her, to look at her there gathered the neighbors,

tolimi ir artimi gentys, giminės.
far and close kin and relatives.
 
Viens už kito šnekino, klausinėjo,
One after another talked to her, asked her,

kaip ji ten gyvenusi su žalčiais,
how was her lifewith the snakes,

ar gražu, ar linksma ten pas juos.
is it beautiful, is it pleasant there with them.

Kai Eglė apsakinėjo, daugelis                 48:00
When Eglė recounted everything,

tik stebėjos ir negalėjo atsigėrėti.
they only watched, lost in admiration.

Visi ją vaišino, meilias kalbas kalbėjo.
Everyone treated her, they spoke to her with loving words.
----
Taip linksmai beviešėdama,
While happily visiting there,

Eglė nė nepajuto, kaip devynios dienos prašoko.
Eglė did not even feel how nine days had passed.

Namiškiai tuo tarpu samprotavo kaip
The household meanwhile reasoned how

ją visiškai užlaikyti pas save.                49:00
she could remain at their place.

Visi sutarė, kad geriausiai iškvosti vaikus, 
Everyone agreed that it would be best to force her children to tell them

kaip jų motina, sugrįžusi prie marių, šauks savo vyrą.
how their mother, returning to the sea, will call her husband.

Sužinojus nueiti į pamarį,
After finding out, to walk to the sea shore,

pašaukti Žilviną ir užmušti jį.
to call Žilvinas and to kill him.

---
Eglės broliai, išjodami naktigonių į girią,
Eglė's brothers, riding out on night-watch to the woods,

išsiviliojo su savim Ąžuolą.                50:00
coaxed Ažuolas to go with them.

Sustojo tankumyne ir susikūrė laužą.
They stopped in a thicket and made a bonfire.

Susėdę apie ugnį,
Sitting around the fire,

pradėjo dėdės vaišinti ir glamonėti sūnėną.
the uncles began to embrace the nephew.

Beglamonėdami, vis klausinėjo,
While embracing him, always they

kaip motina šauks tėvą,
asked how their mother will call their father

kada grįš namo.
when she returns home.

Vaikas atsake: “Nežinau!“
The child answered: " I don't know"                 51:00

Veltui jį klausinėjo, veltui gąsdino,
In vain the asked him, in vain they scared him

pagaliau išplakė rykštėmis.
finally they thrashed him with a scourge.

Jis vis tą patį:
He answered the same thing:

“Nieko nežinau. Klauskit mamą“.
"I know nothing. Ask mama."

Nieko neišgavę, dėdės aštriai įgrasino,
Having obtained nothing, the uncles sharply threatened him

kad nesakytų savo motinai.
not to tell their mother.
200

Dėdės paeiliui buvo išsivedę
The uncles in turn took out with them

į naktigonę Uosį ir Beržą.               52:00
to the night-watch Uosis and Beržas.

Iš tų irgi nieko neišgavo.
From them they also obtained nothing.

Galų gale išsiviliojo
Finally they coaxed out

ir jauniausiąją Eglės dukrelę Drebulę.
the youngest Eglė's daughter Drebulė

Toji iš pradžių taip pat
That one from the beginning also

sakėsi nieko nežinanti.
said she does not know.

Bet kai tik pamatė rykštes
But when she saw the scourges

ištraukiant iš po skvernų,
being pulled out from under their coattails,

tuojau visa suvirpo ir išplepėjo.              53:00
immediately she began to tremble and told them.
---
Po to visi dvylika brolių
After that all the 12 brothers

pasiėmė dalgius ir nutraukė 
took scythes and went

į pamarį šaukti Žilvino.
to the seashore to call Žilvinas.

Iškilo baltos putos.
There rose white foam.

Su jomis kartu atplaukė Žilvinas.
With it swam out Žilvinas.

Broliai tuojau šoko ir sukapojo jį. 
The brothers immediately jumped and chopped him up. 

PargrįŽę namo, nieko neprasitarė Eglei.                54:00
When they returned home, noone spilled the beans to Eglė.

Po devynių dienų Eglė,
After nine days Eglė

atsisveikinusi su namiškiais,
said goodbye to the family,

linksma širdimi nuvyko į pamarį.
with a happy heart she went to the seashore.

Pradėjo šaukti, kaip
She started to call like

jai buvo įsakęs vyras.
her husband had told her.

Rūsčios, tamsios sujudo,
Angry and dark moved,

subangavo marios iš pat dugno.
billowed the sea from its bottom.

Ir Eglė pamatė, kad atplaukia, atliūliuoja         55:00
And Eglė saw that swimming back, coming back

draugę su bangomis kraujo puta.
together with the waves was bloody foam.

Iš marių gelmių išgirdo savo vyro balsą.
From the sea's depths she heard her husband's voice.

Jis skundėsi, kad
He complained that

sukapojo su dalgiais jos broliai,
her brothers had cut him up with scythes,

ir kad Drebulė išdavusi jiems jo šūkį.
and that Drebulė had betrayed to them his password.
201
Susigraudino Eglės širdis,
Eglė's heart saddened,

ir balsu raudodama vaitojo:
and she groaned:

Kad tu pavirstum į drebulėlę,                54:00
That you would turn into a aspen,

Kad tu drebėtum dieną naktelę,
That you would shiver day and night,

Kad tau išpraustų lietus burnelę,
That your mouth would be washed out by the rain

Kad iššukuoltų vėjas galvelę...
That your head would be combed out by the wind...

Stokit, sūneliai, stipriais medeliais,
Stand, sons, oh strong trees,

Aš, jūs mamelė, liksiuos eglelė.
I, your mommy, will remain a fir tree,

Kaip Eglė raudojo, taip ir įvyko.
As Eglė wept, thus it happened.

Ąžuolas, uosis ir beržas yra stipriausi medžiai.         57:00
The oak, linden and birch are the strongest trees.

Drebulė nuo menkiausio vėjelio dreba,
The aspen from the slightest little wind shivers,

kaip drebėjo Eglės dukrelė,
like Eglės daughter shivered,

persigandusi savo dėdžių rykščių.
frightened of her uncles' scourges.

1. Kas atsitiko vieną vakarą seserims,
What happened one evening to the sisters

kai jos maudėsi?
when they were bathing?

2. Ką Eglė pažadėjo žalčiui?
What did Eglė promise to the snake?              58:00

3. Ką Eglė sutiko pamaryje?
Who did Eglė meet on the seashore?

4. Koks buvo Eglės gyvenimas Žilvino rūmuose?
What kind of life did Eglė have in Žilvinas' palace?

5. Ką Eglė nutarė po devynerių metų?
What did Eglė decide to do after nine years?

6. Ką ji turėjo padaryti prieš išvykdama?
What did she have to do before leaving?

7. Ką jai patarė burtininkė?
What did the sorceress advise her?

8. Kokį antrą darbą jai uždavė vyras?
  What second task did her husband order her to do?
  
9. Kaip Eglė turėjo pašaukti savo vyrą?
 How did Eglė have to call her husband?            59:00
 
10. Kas išdavė broliams slaptą šūkį?
Who gave to the brothers the secret password?

11. Ką padarė broliai Žilvinui?
What did the brothers do to Žilvinas?

12. Kuo pavertė Eglė savo dukterį ir sūnus?
  Into what did Eglė turn her daughter and sons?
  
Mįslės:
riddle
51. Dvylika brolelių vieną juostą juosia.
Twelve brothers wearing one sash.

atsakymas:metai
amswer: seasons

52. Kai sušąla — stiklu skamba,
When it freezes - glass rings,

kai sušyla — dangun skrenda.
when it warms up - to the sky something flies.

atsakymas: vanduo
answer: water                         202

that's all folks.                      1:00:06