Labas, aš Aldona
And I'm Joel. This is the story from Lietuvos Laukai page 26. First the story.

Gandras - tai didžiausias, labiausiai Mėgstamas
ir nekantriai laukiamas Lietuvos paukštis.

Ūkininkai jam užkelia ant stogo ar į medžius ratus,
akėčias, kad jis galėtų patogiau lizdą susikrauti.
Užmušti ar nuskriausti gandrą niekam nė į galvą neateina.
---
Jis yra laikomas lyg šeimos nariu, nes, išlėkęs žiemai į šiltus kraštus,
pavasarį jis vėl grįžta į savo senąją vietą, į tą patį lizdą.
---
Kai kuriose tautose gandras laikomas nepaprastu paukščiu ir yra garbinamas. 1:00
Smarkiai baudžiamas tas, kas išdrįstų gandrą nuskriausti.
Seniau ir Lietuvoje taip buvo.
---
Ir dabar Lietuvoje gandras yra gerbiamas.
Su juo daug prietarų yra susiję.

Tikima, kad gandras neša namams palaimą, todėl, kur jis gyvena,
tų namų netrenkią perkūnas.

Didžiausia nelaime laikoma,
jei pavasarį į savo lizdą sugrįžęs gandras staiga jį palieką.

Tada sakoma, kad tuos namus ištiksiąs gaisras, mirtis ar šiaip kokia nelaimė.
Taip pat iš jo elgesio lizde spėja apie namų ateitį,
žmonių sveikatą, laimingus ar blogus metus, orą.        2:00
---
Gandras žmogui naudingas, nes sųlesą daug
ūkininkui žalingų vabzdžių, pelių, varlių, gyvačių.
---
Ne tik mūsų, bet ir kitos tautos yra sukūrusios apie
gandrą daug patarlių, dainų, pasakų.

S. Jonynienė                            26
Gandrai, gandrai,
Ca-ga-ga,
Tavo pati ragana:
Man bandelės neiškepė,
Kad ir kepė - nedavė. 

Mistlė:
14. Laibakojis, raudonkojis, po pelkes klampoja.
Pasiilgo, kaip gandras varlių.
Gandras į balą, varlėms galas.
Budrus, kaip gandras pievoje.
                                  27
Žodynas                              3:07
Vocabulary

akėčios
a harrow

nuskriausti
to hurt, hurt, wrong

laikyti
to consider, hold, maintain, keep

išlėkti
to fly out,, start, leave, rush out

bausti
to punish

išdrįsti
to have courage, dare

prietaras
a superstition

susijęs
belonging to, connected

palaima
bliss, blessing

trenkti
to hit

ištikti
to strike, overtake, befall

spėti
to guess, make in time

lesti, sulesti
to eat for a bird, peck

žalingas                           4:00
harmful, injurious

patarlė
proverb, saying

laibakojis
thin legged

klampoti
to wade

bala
swamp, morass, quagmire

budrus
alert, awake

Now we will hear the story with a translation         4:22

Gandras - tai didžiausias, labiausiai mėgstamas
The Stork - it is the biggest, most beloved

ir nekantriai laukiamas Lietuvos paukštis.
and eagerly awaited Lithuanian bird.

Ūkininkai jam užkelia ant stogo 
Farmers raise for it on the roof

ar į medžius ratus,akėčias,
or onto trees, wheels, and a harrow,              5:00

kad jis galėtų patogiau lizdą susikrauti.
so that he could build a more convenient nest.

Užmušti ar nuskriausti gandrą
To kill or hurt a stork

niekam nė į galvą neateina.
does not come even into anyone's head.
---
Jis yra laikomas lyg šeimos nariu,
It is considered like a family member,

nes, išlėkęs žiemai į šiltus kraštus,
because, having flown away for the winter to warm countries

pavasarį jis vėl grįžta į savo senąją vietą,
in spring it again returns to its old place,

į tą patį lizdą.
to the same nest.
---
Kai kuriose tautose gandras laikomas             6:00
In some nations the stork is considered

nepaprastu paukščiu ir yra garbinamas.
an unusual bird and is worshiped.

Smarkiai baudžiamas tas,
It is strongly punishable,

kas išdrįstų gandrą nuskriausti.
when somebody would dare to hurt a stork

Seniau ir Lietuvoje taip buvo.
It was so even in Lithuania a long time ago.
---
Ir dabar Lietuvoje gandras yra gerbiamas.
Even now in Lithuania the stork is respected.

Su juo daug prietarų yra susiję.
With it many superstitions are connected.

Tikima, kad gandras neša namams palaimą,               7:00
It is believed that the stork brings good fortune to the home,

todėl, kur jis gyvena,
therefore, wherever it lives

tų namų netrenkią perkūnas.
lighning does not hit that home.

Didžiausia nelaime laikoma,
The biggest misfortune is considered

jei pavasarį sugrįžęs gandras
if in the spring the returning stork

staiga palieką savo lizdą.
suddenly leaves its nest.

Tada sakoma, kad tuos namus ištiksiąs
Then it is said that that house will be struck

gaisras, mirtis ar šiaip kokia nelaimė.
by fire, death or some kind of misfortune.      8:00

Taip pat iš jo elgesio lizde
Also from its behavior in the nest

spėja apie namų ateitį, žmonių sveikatą,
one can guess about the home's future, people's health,

laimingus ar blogus metus, orą.
happy or bad times, weather.
---
Gandras žmogui naudingas,
To people the stork is useful

nes sulesa daug ūkininkui žalingų-
because it eats many harmful to the farmer-

vabzdžių, pelių, varlių, gyvačių.
insects, mice, frogs, snakes.
---
Ne tik mūsų, bet ir kitos tautos
Not only we but even other nations             9:00

yra sukūrusios apie gandrą
have created about the stork

daug patarlių, dainų, pasakų.
many sayings, songs, fairy tales.

S. Jonynienė                            26
Gandrai, gandrai,
Stork, stork

Ca-ga-ga,
Ca-ga-ga,

Tavo pati ragana:
Your wife is a witch

Man bandelės neiškepė,
For me she did not bake rolls,

Kad ir kepė - nedavė. 
even if she baked, she did not give me any.

Mistlė:
14. Laibakojis, raudonkojis, po pelkes klampoja.
  thin legged, red legged, in the marsh he wades
atsakymas: gandras
answer: the stork

Pasiilgo, kaip gandras varlių.
He yearned, like the stork for the frogs.

Gandras į balą, varlėms galas.
The stork into the swamp, an end to the frogs.

Budrus, kaip gandras pievoje.
Alert, like a stork in the meadow.                  27

That's all folks                    10:30