Labas, aš Aldona
and I'm Joel. This is the story from Lietuvos Laukai page 30. First the story.

Gandro kelionės
Lietuvių sakmė

Seniai seniai, kai žmonės buvo dievobaimingi ir geresni,
išėjo ponas Dievas pasižiūrėti, kaip jie žemėje gyvena,
kaip darbus dirba, vargus vargsta, džiaugsmus pergyvena.
---
Nusileido Dievulis iš dangaus ant žemės ir pradėjo keliauti per kaimus,
laukus ir miškus, visur pabuvodamas, kur tik žmonės dirba.
---
Vaikščiodamas ir viską stebėdamas Dievulis pamatė, kad žmonės labai
vargsta nuo uodų, musių, gyvačių ir kitų vabzdžių bei nuodingų gyvių. 1:00

Atsisėdo žaliojoje pievoje ir, parėmęs galvą ranka, pradėjo galvoti,
ką čia reiktų padaryti, kad žmonės mažiau nuo jų vargtų.
---
Pamatė sėdintį Dievulį gandras ir pagarbiai stypčiodamas priėjo arčiau.
---
- Būk pagarbintas, šviesusis Viešpatie!
Matau, kad labai susirūpinęs sėdi. Gal galėčiau kuo nors padėti?
---
- Taigi galvoju, kaip čia žmonėms padėti.
Labai juos kankina uodai, musės, gyvatės ir kiti Žalingi gyviai.
---
- Tai leisk mums, paukščiams, padėti žmogui.

- Gerai, - sutiko ponas Dievas, - padėkit.
---
Nuskrido gandras į pievas, sušaukė visus paukščius
ir papasakojo jiems Dievulio rūpestį.               2:00
Žinoma, visi paukščiai sutiko padėti: vieni tuojau puolė gaudyti muses, kiti
- uodus, dar kiti - kitus nenaudėlius.
Pats gandras naikino gyvates.
---
Po kurio laiko smarkiai sumažėjo gyvių, kankinančių žmogų.
Pamatė tai ponas Dievas ir sako gandrui:
---
- Gerai padirbėjai su savo padėjėjais.
Metas ir pailsėti.
Bet tuojau ateis Žiema, prasidės šalčiai ir pūgos.

Pasišauk kitus gandrus ir skriski į dausas, kur saulutės
kaitinami galėsite gerai pailsėti.
O kai pailsėsit, vėl grįžkit į savo gimtas vietas,
vaikučius auginkite, Žmogui padėkite.
---
- O kaip bus kitiems paukšteliams?- paklausė gandras.         30 3:00
- Tegul tie, kur nori, skrenda su tavim.
Visiems vietos užteks dausose.

. - O kaip į ten rasiu kelią?- klausia toliau gandras.
---
- Nesirūpinki, - atsakė ponas Dievas.
- Per visą dangų aš nutiesiu šviesią juostą, Paukščių taku vadinamą.
Skriskite ten, kur rodys Paukščių takas, ir niekuomet nepaklysite.
---
Padėkojo gandras ponui Dievui už pagalbą ir artėjant rudeniui patraukė į dausas.
Skristi pakvietė visus paukščius.
---
- Ką aš ten veiksiu? Juk man ir čia gerai, - atsakė varna.

- Čir, čir, nenoriu skristi į dausas.
Man geriau ūkininko kluone žiemoti - sučirškė žvirblis.     4:00
---
Jiems pritarė ir kiti paukščiai, nors dalis išskrido su gandru.
Skrido nebijodami paklysti, nes kryptį rodė Dievulio nutiesta juosta
- Paukščių takas.
---
Pavasarį gandras su kitais paukšteliais patraukė namo.
Skrenda per jūras ir girdi gandras, kad kažkas šaukia:
---
- Gelbėkit, nepaskrendu! Tuojau įkrisiu jūron.

Pažiūrėjo, ogi kielė vos vos sparneliais mosuoja.

Paėmė gandras ją, užsikėlė sau ant nugaros ir parnešė tėviškėn.
---
Taip ir skraido gandras su kitais paukšteliais į dausas,
o pavasarį grįžta atgal, kielę sau ant nugaros pasisodinęs.
Todėl abudu visada sugrįžta vienu laiku.              31

Žodynas                              5:00
Vocabulary

sakmė
legend, story

dvievobaimingas
God fearing

pergyventi
to survive

nusileisti
to descend come down, land

pabuvoti, pabūti
to stay awhile

uodas
mosquito

paremti
to support

stypčioti
to tiptoe

kankinti
to torture

pulti
to attack

gaudyti
to catch

nenaudėlis
pest, rascal, scamp

naikinti
to destroy

dausos
sky, heaven, paradise

kaitinti
to warm something up

nutiesti
to build, draw

paklysti
to get lost

kluonas
a barn

žiemoti
to winter

mosuoti
to wave, flourish

vienalaikis
smultaneous

Now we will hear the story with a translation      6:06
Gandro kelionės
A Stork's Trip

Lietuvių sakmė
A Lithuanian legend

Seniai seniai, kai žmonės
In the old days when people

buvo dievobaimingi ir geresni,
were godfearing and good,

išėjo ponas Dievas pasižiūrėti,
God went out to look around

kaip jie žemėje gyvena,
and see how they lived in the world,

kaip darbus dirba, vargus vargsta, džiaugsmus pergyvena.
how they worked, suffered and how they experienced their joys.
---
Nusileido Dievulis iš dangaus ant žemės                 7:00
God descended from the sky onto the ground

ir pradėjo keliauti per kaimus,
and started to travel through the land,

laukus ir miškus, visur pabuvodamas,
the fields and forests, everywhere staying a while,

kur tik žmonės dirba. 
whereever people work.
---
Vaikščiodamas ir viską stebėdamas Dievulis pamatė,
Walking around and obeserving everything God saw,

kad žmonės labai vargsta nuo uodų, musių,
that people suffered greatly from mosquitoes, flies,

gyvačių ir kitų vabzdžių bei nuodingų gyvių.
snakes and other insects and poisonous critters.      8:00

Atsisėdo žaliojoje pievoje 
He sat down in a green meadow 

ir parėmęs galvą ranka, 
and supporting his head with his hand,

pradėjo galvoti, ką čia reiktų padaryti, 
began to think what is necessary to do here,

kad žmonės mažiau nuo jų vargtų.
that would decrease people's misery.
-
Pamatė sėdintį Dievulį gandras
A stork saw God sitting

ir pagarbiai stypčiodamas priėjo arčiau.
and respectfully tiptoed closer.
---
- Būk pagarbintas, šviesusis Viešpatie!
Be honored, exhalted Lord

Matau, kad labai susirūpinęs sėdi.               9:00
I see that you are sitting worried.

Gal galėčiau kuo nors padėti?
Perhaps I could help with something?
---
- Taigi galvoju, kaip čia žmonėms padėti.
Well, I am thinking how to help people here.

Labai juos kankina uodai, musės, gyvatės ir kiti Žalingi gyviai.
Mosquitoes, flies, snakes and other harmful critters are torturing them a lot, 
---
- Tai leisk mums, paukščiams, padėti žmogui.
So let us, birds, help people.

- Gerai, - sutiko ponas Dievas, - padėkit.
Good agreed God, help them.
---
Nuskrido gandras į pievas,
The stork flew to a meadow,

sušaukė visus paukščius                      10:00
called all the birds

ir papasakojo jiems Dievulio rūpestį.
and related to them God's concern.

Žinoma, visi paukščiai sutiko padėti:
Of course all birds agreed to help:

vieni tuojau puolė gaudyti muses,
some immediately started to catch flies

kiti - uodus, dar kiti - kitus nenaudėlius.
and others - mosquitoes, others - pests.

Pats gandras naikino gyvates.
The stork himself destroyed snakes.
---
Po kurio laiko smarkiai sumažėjo gyvių,
After some time the snakes sharply declined,

kankinančių žmogų.
the ones distressing the people.

Pamatė tai ponas Dievas ir sako gandrui:          11:00
God saw it and said to the stork:
---
- Gerai padirbėjai su savo padėjėjais.
You did a good job with you helpers.

Metas ir pailsėti.
Time to rest

Bet tuojau ateis Žiema,
But winter will come quickly,

prasidės šalčiai ir pūgos.
it will begin to get cold and there will be snowstorms.

Pasišauk kitus gandrus
Call the other storks

ir skriski į dausas,
and fly to the skies,

kur saulutės kaitinami
where with the sun's warmth

galėsite gerai pailsėti.
you will be able to rest well.                  12:00

O kai pailsėsit, vėl grįžkit
And after you rest, again return 

į savo gimtas vietas,
to your birth places,

vaikučius auginkite, Žmogui padėkite.
raise children, help the people.

---
- O kaip bus kitiems paukšteliams?
And how will it be for the other birds?

- paklausė gandras.
asked the stork.                         30

- Tegul tie, kur nori, skrenda su tavim.
Let them who want to fly with you.

Visiems vietos užteks dausose.
There will be enough room for everyone in the skies.

- O kaip į ten rasiu kelią?                   13:00
But how will I find the way?

- klausia toliau gandras.
the stork asked further.
---
- Nesirūpinki, - atsakė ponas Dievas.
Don't worry, - answered God.

- Per visą dangų aš nutiesiu šviesią juostą,
Through all the skies I will build a bright band,

Paukščių taku vadinamą.
it will be called the Birds' path.

Skriskite ten, kur rodys Paukščių takas,
Fly there where the Birds' path will show you

ir niekuomet nepaklysite.
and you will never get lost.
---
Padėkojo gandras ponui Dievui už pagalbą
The stork thanked God for His help                 14:00

ir artėjant rudeniui patraukė į dausas.
and the approaching fall took to the skies.

Skristi pakvietė visus paukščius.
He invited all the birds to fly.
---
- Ką aš ten veiksiu?
What will I do there?

Juk man ir čia gerai, - atsakė varna.
For me it is good here,- answered the crow.

- Čir, čir, nenoriu skristi į dausas.
Caw, caw, I do not want to fly to the sky

Man geriau ūkininko kluone žiemoti
to me it is better to winter in a farmer's barn

- sučirškė žvirblis.
- chirped the sparrow.
---
Jiems pritarė ir kiti paukščiai,
The other birds agreed with them                15:00

nors dalis išskrido su gandru.
although a part of them flew away with the stork.

Skrido nebijodami paklysti,
They flew unafraid of getting lost,

nes kryptį rodė Dievulio nutiesta juosta
because God showed the direction by the band He had built

- Paukščių takas.
the Birds' path.
---
Pavasarį gandras su kitais paukšteliais
In the spring the stork and the other birds

patraukė namo.
went home.

Skrenda per jūras
They are flying through the seas

ir girdi gandras, kad kažkas šaukia:
and the stork hears someone shouting;
---
- Gelbėkit, nepaskrendu!                 16:00
Help, I can no longer fly.

Tuojau įkrisiu jūron.
Soon I will fall into the sea.

Pažiūrėjo, ogi kielė
He looked as the wagtail

vos vos sparneliais mosuoja.
barely barely was waving its wings.

Paėmė gandras ją,
The stork took it,

užsikėlė sau ant nugaros
raised it on his back

ir parnešė tėviškėn. 
and brought it to his homeland.
---
Taip ir skraido gandras
Thus the stork flies

su kitais paukšteliais į dausas,
with other birds to the heavens,

o pavasarį grįžta atgal,
and in the spring it returns,                  17:00

kielę sau ant nugaros pasisodinęs.
the wagtail seated on his back.

Todėl abudu visada sugrįžta vienu laiku.
That is why both always return simultaneously.              31
that's all folks                          17:23