Labas, aš Aldona
and I'm Joel. This is the story from Lietuvo Laukai page 28.
First we will hear the story.

Gandro Lopas

Seniai, labai seniai, tuoj įkūrus pasaulį, žmonės pradėjo skųstis Dievui, kad
gyvatės ir kitos visos bjaurybės yra nereikalingos,
nes jos visur lenda, o kitos ir kanda, kad žmogus net miršta.
---
Paklausė Dievas žmonių skundo, surinko visas gyvates, varles ir kitus
šliužus į maišą ir pasišaukė gandrą.

Dievas tada kūreno krosnį ir neturėjo laiko, tai padavė maišą gandrui ir tarė:
- Štai imk, nunešk į jūrą ir įmesk.

Tik neatrišk maišo!                           1:00
---
Gandras užsidėjo tą maišą ant pečių ir neša. O maišas buvo sunkus.
Sustojo gandras pailsėti, ir parūpo jam pažiūrėti, kas yra maiše.
Bet kai tik jis maišą atrišo, viena gyvatė tuoj šmurkšt ir išlindo iš maišo.

Gandras puolė jos gaudyti, o tuo tarpu visos gyvatės
ir kitos bjaurybės išlindo iš maišo ir išsislapstė.
---
Gandras, pirmos gyvatės nepagavęs, atėjo prie maišo, žiūri - maišas jau tuščias.
Nuliūdęs grįžo pas Dievą ir papasakojo, kas atsitiko.
---
Dievas, išgirdęs, kad gandras paleido visas gyvates ir šliužus, labai supyko. 2:00
Išsitraukęs iš krosnies nuodėgulį, drožė jam per nugarą.

O buvo gandras visas baltas, baltas, kaip sniegas.
Bet kur Dievas suodinu pagaliu jam užkirto,
nuo to laiko ir pasiliko ant nugaros juoda dėmė.
---
- Kad paleidai iš maišo, - tarė Dievas, - tai nuo dabar      28
per visą amžių varlėmis ir kitais šliužais maitinsies!
---
Nuliūdo gandras, tokius Dievo žodžius išgirdęs.
Bet ką darys? Turi Dievo klausyti.

Nuskrido į pelkę, susigavo keletą varlių ir bandė valgyti.
Kanda, kanda, 0 praryti negali: šaltos, bjaurios - gerklėje stringa.  3:00
---
Vėl eina pas Dievą, skundžiasi, kad šaltos, praryti negali.
---
Dievas pasigailėjo jo ir davė jam puodą išsivirti.
Išsiviręs jas, gandras nemokėjo puodo nusunkti, todėl nutarė varles išsigriebti.

Kišo vieną koją į puodą - nusiplikino!
Kyštelėjo antrą - ir kita nupliko. Įmerkė snapą - ir tas nušuto ...
Supykęs nutarė daugiau nebevirti ir valgyti žalias.          4:00
---
Nuo to laiko taip ir daro: susigavęs kur varlę ar gyvatę,
tuojau ją žalią praryja.

O kojos ir snapas, nuplikę verdančiame vandenyje,
ir iki šios dienos tebėra raudoni.
---
1. Kuo žmonės skundėsi Dievui?
2. Ką liepė Dievas gandrui padaryti?

3. Kas atsitiko, kai gandras Dievo nepaklausė?
4. Kaip Dievas gandrą nubaudė?
5. Kodėl gandro raudonos kojos ir snapas?             29
Žodynas                           4:40
vocabulary

lopas
patch

įkūrus
once established

skųstis
to complain

bjaurybė
a disgusting thing

lįsti
to get into, crawl into, bother

skundas
a complaint

šliužas
reptile

kūrenti
to stoke, burn

atrišti
to untie

šmurkšt
a grunt

pulti
to attack

išsislapstyti
to hide oneself

nuliūdęs
sad, upset

nuodegulys
firebrand

drožti
to sharpen, carve

suodinas
sooty

užkirsti
to block, prevent

maitintis
to eat

praryti
to swallow

strigti
to get stuck, sink

pasigalėti
to forgive, pardon

išsivirti
to cook

nusunkti
to drain

išsigriebti
to grab out for oneself

kišti
to thrust, shove, put

nusiplikyti
to scald

kyštelėti
to stick in

įmerkti
to immerse, soak

nušusti
to be scalded

susigauti
to catch for oneself

nuplikti
to scald

verdantis
boiling

tebėra
is still

liepti
to command, order, dictate

nubausti
to punish

Now we will hear the story with a translation.            6:25
Gandro Lopas
The Stork's Patch

Seniai, labai seniai, tuoj įkūrus pasaulį,
A long time ago, a very long time ago, just when the earth was formed,

žmonės pradėjo skųstis Dievui,
people began to complain to God,

kad gyvatės ir kitos visos
that snakes and other

bjaurybės yra nereikalingos,
disgusting things are unnecessary

nes jos visur lenda, o kitos
because they crawl into everyplace, and others

ir kanda, kad žmogus net miršta.
even bite so a person could even die.
---
Paklausė Dievas žmonių skundo, 
God listened to the people's complaint,

surinko visas gyvates, varles ir kitus
he gathered together all the snakes, frogs and other

šliužus į maišą ir pasišaukė gandrą.
reptiles into a bag and called the stork.

Dievas tada kūreno krosnį
At that time God was stoking the stove

ir neturėjo laiko,
and did not have time,

tai padavė maišą gandrui ir tarė:
so he gave the bag to the stork and said

- Štai imk, nunešk į jūrą ir įmesk.
Here take it, take it to the sea and throw it in.

Tik neatrišk maišo!
Only do not untie the bag.
---
Gandras užsidėjo tą maišą ant pečių ir neša.
The stork put that bag on his shoulders and carried it.

O maišas buvo sunkus.
But the bag was heavy.

Sustojo gandras pailsėti,
The stork stopped to rest

ir parūpo jam pažiūrėti, kas yra maiše.
and was curious to look at what is in the bag.          9:00

Bet kai tik jis maišą atrišo,
But when he untied the bag,

viena gyvatė tuoj šmurkšt
one snake immediately hissed

ir išlindo iš maišo.
and crawled from the bag.

Gandras puolė jos gaudyti,
The stork jumped to catch them

o tuo tarpu visos gyvatės
but meanwhile all the snakes

ir kitos bjaurybės išlindo
and other disgusting things crawled out

iš maišo ir išsislapstė.
from the bag and hid themselves.
---
Gandras, pirmos gyvatės nepagavęs,                10:00
The stork, not having caught the first snake,

atėjo prie maišo, žiūri -
came to the bag, looked-

maišas jau tuščias.
the bag is now empty.

Nuliūdęs grįžo pas Dievą
Sadly he returned to God

ir papasakojo, kas atsitiko.
and told him what had happened.
---
Dievas, išgirdęs, kad gandras
God after hearing that the stork

paleido visas gyvates ir šliužus, 
let out all the snakes and reptiles,

labai supyko.
became very angry.

Išsitraukęs iš krosnies nuodėgulį,
Pulling out from the stove a firebrand,

drožė jam per nugarą.                      11:00
He struck him on the back.

O buvo gandras visas baltas, baltas, kaip sniegas.
The stork is all white, white like snow.

Bet kur Dievas suodinu pagaliu jam užkirto,
But where God struck him with a sooty stick

nuo to laiko ir pasiliko
since that time there has remained

ant nugaros juoda dėmė.
on the back a black spot.
---
- Kad paleidai iš maišo, -
Because you let them out of the bag-

tarė Dievas, - tai nuo dabar per visą amžių
said God, so from now and forever                    28

varlėmis ir kitais šliužais maitinsies!
frogs and other reptiles you will eat.             12:00
---
Nuliūdo gandras,
The stork was sad

tokius Dievo žodžius išgirdęs.
having heard such words from God.

Bet ką darys?
But what to do?

Turi Dievo klausyti.
He must obey to God.

Nuskrido į pelkę,
He flew to the marsh,

susigavo keletą varlių ir bandė valgyti.
got himself several frogs and tried to eat them.

Kanda, kanda, 0 praryti negali:
He is chewing, chewing but cannot swallow:
šaltos, bjaurios - gerklėje stringa.

they are cold, nasty - it sticks in the throat.
---
Vėl eina pas Dievą, skundžiasi,                 13:00
Again he goes to God, he complains

kad šaltos, praryti negali.
that he cannot swallow cold stuff.
---
Dievas pasigailėjo jo
God forgave him

ir davė jam puodą išsivirti.
and gave him a pot for cooking.

Išsiviręs jas,
Having cooked them,

gandras nemokėjo puodo nusunkti,
the stork did not know how to drain the pot,

todėl nutarė varles išsigriebti.
thus he decided to grasp the frogs for himself 

Kišo vieną koją į puodą - nusiplikino!
He put one leg in the pot - he scalded himself.

Kyštelėjo antrą - ir kita nupliko.               14:00
He put in the second and the other was scalded.

Įmerkė snapą - ir tas nušuto ...
He immersed his beak and that too was scalded...

Supykęs nutarė daugiau nebevirti
Angrily he decided to nolonger cook any more

ir valgyti žalias.
and to eat the snakes raw.
---
Nuo to laiko taip ir daro:
Since that time he does

susigavęs kur varlę ar gyvatę,
so having caught a frog or a snake,

tuojau ją žalią praryja.
immediately he swallows it raw.

O kojos ir snapas,
But the legs and beak

nuplikę verdančiame vandenyje,                    15:00
are scalded in boiling water,

ir iki šios dienos tebėra raudoni.
are until today still red.
---
1. Kuo žmonės skundėsi Dievui?
About what did people complain to God?

2. Ką liepė Dievas gandrui padaryti?
What did God command the stork to do?

3. Kas atsitiko, kai gandras Dievo nepaklausė?
What happened when the stork did not listen to God?

4. Kaip Dievas gandrą nubaudė?
How did God punish the stork?

5. Kodėl gandro raudonos kojos ir snapas?
Why are the storks legs and beak red?             29
that's all folks                          16:00