Labas, aš Aldona
and I'm Joel. The is Lietuvos Laukai page 73. First we will hear the story.

Gražiausias Vaikelis
Vieną kartą Dievas liepė pelėdai išrinkti iš visų
paukščių gražiausią paukštelį ir atnešti Jam parodyti.

Pelėda visus paukščius peržiūrėjo, bet nė vienas jai toks gražus
nebuvo, kaip jos pačios vaikas.
Todėl ir nunešė jį Dievui parodyti.

Dievas pažiūrėjo ir pasakė: “Koks pašiurpęs, pasišiaušęs!
Argi neradai gražesnio?

Pelėda atsakė: “Dieve aš visur ieškojau, bet niekur tokio gražaus neradau, kaip
mano vaikelis“.                          73

žodynas                              0:58
vocabulary

liepti
to command, tell, order, dictate

peržiūrėti
to review, reconsider, look over

pašiurpęs
awful

pasišiaušęs
disheveled
Now we will read the story with a translation           1:15

Gražiausias Vaikelis
The Most Beautiful Child (I said children)

Vieną kartą Dievas liepė pelėdai išrinkti iš visų
Once upon a time God commanded the owl to pick from all 

paukščių gražiausią paukštelį ir atnešti Jam parodyti.
the birds the most beautiful baby bird and to bring it to show to Him.

Pelėda visus paukščius peržiūrėjo, bet nė vienas jai toks gražus nebuvo,
The owl looked over all the birds, but not one of them was as beautiful

kaip jos pačios vaikas.
as its own child.

Todėl ir nunešė jį Dievui parodyti.
Thus it brought it to show to God.

Dievas pažiūrėjo ir pasakė: “Koks pašiurpęs, pasišiaušęs!
God viewed it and said:   "It is so awful, so disheveled"

Argi neradai gražesnio?
You didn't find one more beautiful?

Pelėda atsakė: “Dieve aš visur ieškojau,
The owl answered: "God, I searched everywhere,

bet niekur tokio gražaus neradau, kaip mano vaikelis“.
but nowhere did I find one as beautiful as my own child."         73
That's all folks                           3:05