Labas, aš Aldona
and I'm Joel. This is the lesson on page 65 of Lietuvos Laukai. First the story.

Jonukas Išradėjas

Kartą Jonukui motina davė nunešti senelei tris antis.
Ji sudėjo visas į pintinę, uždengtą dangteliu, ir padavė Jonukui.
Bet Jonukas paprašė, kad motina padėtų jam pintinę ant pečių užsidėti.
-----
Rankose tau lengviau bus nešti, - tarė motina: -
kai pavargsi, gali pintinę pastatyti ant žemės ir pasilsėsi.
Nuo pečių sunku nusiimti.
----
Bet aš ir nesilsėjęs jas nunešiu, - pasigyrė Jonukas:
Juk iki senelės tik keletas žingsnių.

Motina patenkino jo prašymą.                   1:00
Jonukas nespėjo nueiti iki paskutiniojo sodo medžio,
o jau pajuto, kad jam pintinė petį spaudžia.

Diena buvo šilta ir prakaitas bėgo
per Jonuko veidą. Jis nusiėmė nuo pečių pintinę ir atsisėdo
po medžiu pasilsėti.
-----
Jonukas ėmė galvoti, kokiu būdu palengvinti tą
naštą. Tuo tarpu viena antis iškišo iš pintinės galvą ir, lyg
juokdamasi iš Jonuko, suriko: - Ga-ga, ga-ga, ga-ga!        65

Matyt, tau našta nelengva.

Jonukui tuojau į galvą atėjo nauja mintis.
Kišenėje jis turėjo mažą peiliuką.
Juo Jonukas pintinės dangtelyje
išpjovė tris skyles ir per jas iškišo ančių galvas.          2:00
---
Paskui pintinės dugne išpjovė tris poras skylių ir per jas iškišo ančių kojas.

Kai Jonukas padėjo pintinę ant žemės, antys pamanė,
kad jos laisvos, ir ėmė eiti.
---
Jonukas, patenkintas savo išradimu, net dainelę užtraukė: 
Kam man jus ant pečių nešioti, 
Kai jūs galit pačios vaikščioti. 

Taip pat ir antelės užtraukė dainelę, tačiau liūdną, liūdną:
Ga-ga, ga-ga, ga-ga.
Dabar mūs našta nelengva.
N. Butkienė

1. Ką motina davė Jonukui?
2. Kur antys buvo įdėtos?
3. Ar Jonukas pavargo?
4. Ką jis sugalvojo?
5. Ar Jonuko išradimas pasisekė?            66
Žodynas                           3:01
Vocabulary

pintine
a basket

uždengti
to cover

dangtelis
a cap, lid, cap

pasigirti
to boast, brag

patenkinti
to satisfy

prašymas
a request, appeal

spėti
to guess, suppose, surmise

pajusti
to feel, sense

prakaitas
sweat, perspiration

iškišti
to put out, protrude, poke

lyg
as if, as though

surikti
to scream

išradimas
an invention

užtraukti
to pull, incur, bring

Now we will hear the story with a translation.           3:50

Jonukas Išradėjas
Jonukas the Inventor

Kartą Jonukui motina davė nunešti senelei tris antis.
Once Jonukas' mother gave him three ducks to take to his grandmother.

Ji sudėjo visas į pintinę,
She put all of them into a basket,

uždengtą dangteliu, ir padavė Jonukui.
covered with a lid and gave it to Jonukas.

Bet Jonukas paprašė, kad motina
But Jonukas asked mother

padėtų jam pintinę ant pečių užsidėti.
to put the basket on his shoulders.

-----
Rankose tau lengviau bus nešti,
It would be easier for you to carry it in you hands

- tarė motina: -
- said mother:

kai pavargsi, gali pintinę pastatyti
when you tire, you can put the basket

ant žemės ir pasilsėsi.                      5:00
on the ground and rest.

Nuo pečių sunku nusiimti.
It is difficult to take it from your shoulders

----
Bet aš ir nesilsėjęs jas nunešiu, -
But I even without resting will I carry them,

pasigyrė Jonukas:
bragged Jonukas:

Juk iki senelės tik keletas žingsnių.
After all to grandmother's it is only a few steps away.

Motina patenkino jo prašymą.
Mother satisfied his request.

Jonukas nespėjo nueiti iki paskutiniojo sodo medžio,
Jonukas did not have time to go to the next garden tree,

o jau pajuto, kad jam pintinė petį spaudžia.             6:00
but already felt that the basket was squeezing his shoulder. 

Diena buvo šilta
The day was warm

ir prakaitas bėgo per Jonuko veidą.
and sweat ran down Jonukas' face.

Jis nusiėmė nuo pečių pintinę
He took the basket down from his shoulders

ir atsisėdo po medžiu pasilsėti.
and sat under some trees to rest.

-----
Jonukas ėmė galvoti,
Jonukas started to think

kokiu būdu palengvinti tą naštą.
of a way to ease the burden.

Tuo tarpu viena antis
Meanwhile one duck

iškišo iš pintinės galvą ir, 
poked out its head from the basket and 

lyg juokdamasi iš Jonuko, suriko: - Ga-ga, ga-ga, ga-ga!        65 7:00
as if laughing at Jonukas, screamed - "

Matyt, tau našta nelengva.
It seems the burden is not easy for you.

Jonukui tuojau į galvą atėjo nauja mintis.
immediately to Jonukas' head came a new thought

Kišenėje jis turėjo mažą peiliuką.
In a pocket he had a small knife.

Juo Jonukas pintinės dangtelyje išpjovė tris skyles
Jonukas cut three holes in the basket lid

ir per jas iškišo ančių galvas.
and through them poked out the ducks' heads.

---
Paskui pintinės dugne
Next in the basket's bottom

išpjovė tris poras skylių                  8:00
he cut out three pairs of holes

ir per jas iškišo ančių kojas.
and thru them stuck out the ducks legs.

Kai Jonukas padėjo pintinę ant žemės,
When Jonukas put the basket on the ground,

antys pamanė, kad jos laisvos,
the ducks thought that they are free

ir ėmė eiti.
and started to walk.
---
Jonukas, patenkintas savo išradimu,
Jonukas, satisfied with his invention,

net dainelę užtraukė: 
even struck up a little song:

Kam man jus ant pečių nešioti,
Why should I carry you on my shoulders               9:00

Kai jūs galit pačios vaikščioti. 
When you can walk by yourselves.

Taip pat ir antelės užtraukė dainelę,
Also even the ducks started a song,

tačiau liūdną, liūdną:
however a sad, sad one

Ga-ga, ga-ga, ga-ga. Dabar mūs našta nelengva.
"          Now our burden is not easy

N. Butkienė

1. Ką motina davė Jonukui?
What did mother give to Jonukas?

2. Kur antys buvo įdėtos?
Where were the ducks put?

3. Ar Jonukas pavargo?
Did Jonukas get tired?

4. Ką jis sugalvojo?
What did he think?

5. Ar Jonuko išradimas pasisekė?            66
Did Jonukas' invention succeed?