Labas aš Aldona
and I'm Joel. This is Lietuvos Laukai page 80. First Aldona will read the story.

Kalėdinė Armonika

Tai buvo dar Lietuvoj. Kaziukas buvo mažas,
nevaikščiojo į mokyklą ir žaidė namie su seseria Elenute,
kuri buvo dar mažesnė už jį.

Kaziukui prieš Kalėdas teta padovanojo raudonom ir žaliom gėlytėm dažytą gražų
sviedinį ir pasakė:
---
- Tu, Kaziuk, viską išmėtai.
Jei iki Kalėdų nepamesi sviedinio, nepradursi jo arba nesudraskysi ir
jei visada būsi geras, aš tau Kalėdoms nupirksiu armoniką.
---
- Tikrą armoniką? - paklausė Kaziukas.
---
- Visai tikrą, - atsakė teta, - visai tikrą, tik nedidelę.      1:00
Kaip tik tau.
---
Kaziukas pažadėjo būti geras.

Jis klausė tėvelių, neskriaudė sesers Elenutės, nemėtė gaidžio akmenėliais,
netampė katino už ausų, nejojo ant šuns Margio ir iš viso
elgėsi gerai, nes jam labai reikėjo armonikos.
-
Bet visai prieš Kalėdas Kaziukas žiūri, kad nebėra sviedinio.
Juo Žaisti jau buvo nusibode, ir todėl tik prieš šventes sviedinio pasigedo.

Išieškojo visus palovius ir kertes, bet niekur nerado.
Ir Kaziukas išsigando:
„O kas bus, jei teta pamatys, kad nėra sviedinio ir nenupirks armonikos?" 80
---
Taip jam besirūpinant, atėjo Kūčių diena.                 2:00
Visi ruošėsi Kalėdom, o Kaziuką kankino rūpestis: tikriausiai jis
nebegaus armonikos, jei teta sužinos, kad Kaziukas dovanotų daiktų nesaugo.
---
Kūčių dieną teta, bekalbėdama su mamyte ir tėveliu, pasakė:
---
- Siąnakt neužmirškite pasiklausyti,
ką pasakys mūsų bėris, nes Kūčių naktį visi gyvuliai kalba.
---
- Juokai, niekas niekada nėra girdėjęs, - pasakė mamytė.
---
- Neklausė - tai negirdėjo, o vis tiek kalba, - nenusileido teta.
---
- Šiąnakt galėsite pasiklausyti, - nusišypsojo tėvelis, - tada tikrai sužinosit.
---
Visi nusijuokė, o Kaziukas pagalvojo, ar neverta būtų          3:00
naktį nueiti pas šunį Margį ir paklausti, ar kartais nematė sviedinio.

Jis visur laksto, daug žino ir gerai užuodžia.
Bet naktį keltis ir šalta, ir baisu.
O gal kartais katinas naktį kalbės? Jis visada guli virtuvėj.

Bet su kuo kalbės katinas, jei jis vienas?
O kartais gali ir vienas kalbėti,
nes Kaziukas girdėjo tetą kartais vieną kalbančią.

Bet kažin, ar katinas gyvulys?
Taip begalvodamas, Kaziukas paklausė apie krosnį besitriūsiančios mamytės:
---
- Mamyt, ar katinas gyvulys?
---
- Na, kas čia dabar? Aišku, kad gyvulys.
Mažas, bet vis tiek gyvulėlis, - atsakė mamytė, kažką dėdama ant krosnies. 4:00
----
Kai po Kūčių visi sumigo, Kaziukas ilgai klausėsi.
Jis palaukė, kol laikrodis išmušė dvylika kartų, ir tada tyliai iššoko iš lovos.

Šaltas oras perpylė jį kaip vandeniu, bet jis vis tiek, pirštų galais eidamas,
pasiekė virtuvę.
Prie krosnies švietė žalios katino akys.

Matyt, jį pabudino Kaziuko žingsniai.
Kaziukas tylomis pasilenkė ir pasakė katinui tiesiog į ausį:
---
- Katinėli, ar nematei mano sviedinio?
---
Katinas išsigando taip netikėtai Kaziuko užkluptas,         81
pašoko ir koja gribštelėjo jam per skruostą.
Kaziukas pašoko atgal, ranka perbraukdamas per veidą, kuris labai perštėjo. 5:00

Jis sudavė ranka katinui per galvą ir su perštinčia nosimi atsigulė.
Kaziukas negreit begalėjo užmigti.

Jo galvoje buvo mintis: kažin, ar labai įdrėskė?
Gal rytoj rytą jokio ženklo nebebus?
----
Kai rytą Kaziukas atsikėlė, tėveliai buvo išvažiavę į bažnyčią.
Kaziukas skubiai nubėgo prie veidrodžio.

Tikrai, dešinėj pusėj nosies buvo raudonas brėžis.
Kaziukas nusiprausė, o teta, kai padėjo jam ir Elenutei pusryčius,
pamatė Kaziuko sudraskytą veidą ir paklausė:
---
- Kur nosį nusibraižei? Tai vaikas. Būsi per šventes apsidraskęs.    6:00
---
Kaziukas verkdamas pamelavo:
---
- Katiną šiandien rytą paėmiau panešiot, ir sudraskė.
---
- Neverk, - tarė teta, - žiūrėk, net Elenutė juokiasi, štai tau armonika.
Vakar būčiau atidavus, bet, sakau, grosi per naktį.
Nosis sugis. Šiandien gimė Jėzus, taikos šventė, tai reikia ir katinui atleisti.

Jei visi Žmones būtų geri, tai visiems                  82
ir visada būtų gera, kaip per Kalėdas.
O Elenutei Kalėdų senis atnešė lėlę.
---
Kaziukas net valgyti nebenorėjo.
Jis pabandė groti, o kai teta išėjo į kitą kambarį miegot ar melstis,
pradėjo labai stipriai traukti (groti) armoniką.           7:00

Gražūs garsai skrido iš tos blizgančios dėžutės, ir Kaziukui buvo labai smagu.
Elenutei irgi labai patiko; ir ji, įsikišusi į burną pirštą, klausėsi Kaziuko
grojimo.

Tik Margis pabudo ir pradėjo cypdamas draskyti duris.
Kaziukas jį išleido laukan ir vėl grojo.
Katinas, palikęs ant kėdės neišlaktą pieną, palindo palovin.
---
- Kažin ką tas katinas ten pamatė? - pasakė Kaziukas ir palindo po lova.
Katinas tupėjo susitraukęs, lyg jam būtų šalta.

Kaziukas norėjo lįsti atgal, bet žiūri,
kad už vienos lovos kojos užsispraudęs guli sviedinys.

Kaziukas jį ištraukė, išmetė vidurin kambario ir iš to džiaugsmo dar labiau 8:00
pradėjo groti.
---
Kai grįžo namo tėveliai ir apibarė Kaziuką už apdraskytą nosį,
vėl visi pradėjo kalbėti apie Kūčias ir Kalėdas, Kaziukas tarė:
---
- O aš žinau, kad gyvuliai kalba Kūčių naktį.
---
- Iš kur tu žinai? - paklausė tėvelis.
---
Kadangi sviedinys buvo atsiradęs, ir armonika buvo jau gauta,
Kaziukas įsidrąsinęs papasakojo, kaip naktį atsikėlęs,
kaip klausė katino, ir kaip šiandien katinas, palindęs po lova, parodė sviedinį.
---
- Išsigandęs tavo muzikos, Margis išbėgo lauk, ir katinas
palindo palovin nuo tavo grojimo, - nusijuokė tėvelis.        9:00
---
- Vis tiek gyvuliai kalba, - pasakė teta, bet niekas nebeklausė,
nes visi baigė valgyti, tėvelis skaitė laikraštį,
o mamytė kraustė nuo stalo indus.

Elenutė užmigo lovoj apsikabinusi naują lėlę, o Kaziukas pyko ant katino,
kam šis rodosi labai daug nusimanąs muzikoj ir lenda į palovį pasislėpti nuo puikaus grojimo.

Kaziukas norėjo pasigauti katiną, uždaryti į kertę ir
groti jam ilgai prie pat ausų, bet                  83
atsiminęs, kad teta liepė atleisti katinui už apdraskytą nosį,
Kaziukas nutarė atleisti ir už muzikos nesiklausymą.           

Kaziukas atsitūpė ant kėdės prie lango ir žiūrėjo į lauką.      10:00
Buvo tylu ir labai gera.

Kaziukas tik negalėjo suprasti, kodėl žmonės negali visą laiką būti
vienas kitam geri, kad visada būtų Kalėdos,
ir jis visada galėtų groti nauja armonika.
Aloyzas Baronas
---
1. Ką teta pasakė Kaziukui, duodama sviedinį?
2. Ko pasigedo Kaziukas prieš šventes?
3. Ką pasakė teta Kūčių dieną?
4. Ko klausė Kaziukas katino?
5. Ką katinas jam padarė?
6. Ką teta davė Kaziukui?
7. Ką darė Margis ir katinas, Kaziukui grojant?
8. Kaip Kaziukas sužinojo, kad gyvuliai kalba Kūčių naktį?     84

žodynas                              10:53
vocabulary

sviedinys
a ball, projectile

išmėtyti
to scatter

pamesti
to lose, abandon, desert

pradurti
to pierce, puncture

sudraskyti
to tear up, pull apart, shred

skriausti
to harm, wrong

tampyti
to pull, stretch, tug

elgtis
to behave

pasigesti
to miss, notice the absence

kankinti
to torment, torture

išieškoti
to look for, recover, extract

palovis
the space under a bed

kertė
a corner

bėris
a bay horse

lakstyti
to run around, scurry

besitriūsiantis
while working

sumigti
to fall asleep

perpilti
to pour over

vis tiek
anyway, still, even so, all the same

užklupti
to walk in on someone, surprise, overtake               12:00

gribštelėti
to grab or scratch

perbraukti
to swipe, cross, stroke, pass

perštėti
to smart, sting, itch

suduoti
to hit, strike,beat

kažin
who knows?,hardly, scarcely

įdrėksti, įdrėskti
to scratch, tear sligtly

brėžis
a scratch

sudraskyti
to tear up

pameluoti
to tell a lie

įsikišti
to intervene, interfere, meddle

cypti
to yelp, squeek, squeak

išlakti
to lap up

palįsti
to creep under, to get into

užsisprausti
to squeeze

įsidrąsinti
to dare, summon up courage

kraustytis                              13:00
to move

nusimanyti
to be knowledgeable

Kalėdinė Armonika      
Christmas Harmonica

Tai buvo dar Lietuvoj.
It was still in Lithuania.

Kaziukas buvo mažas,
Kaziukas was small,

nevaikščiojo į mokyklą ir žaidė namie
he did not walk to school and played at home

su seseria Elenute,
with sister Elenute.

kuri buvo dar mažesnė už jį.
who was even smaller than he.

Kaziukui prieš Kalėdas teta padovanojo
Before Christmas Aunt gave Kaziukas

raudonom ir žaliom gėlytėm dažytą 
a red and green flowered painted                14:00

gražų sviedinį ir pasakė:
pretty ball and said:
---
Tu, Kaziuk, viską išmėtai.
You, Kaziukas, scatter around everything.

Jei iki Kalėdų nepamesi sviedinio,
If until Christmas you will not lose the ball,

nepradursi jo arba nesudraskysi ir
do not pierce or tear it up and

jei visada būsi geras,
if you will always be good,

aš tau Kalėdoms nupirksiu armoniką.
I will buy for you a harmonica,
---
Tikrą armoniką? - paklausė Kaziukas.
a real harmonica, asked Kaziukas.
---
Visai tikrą, - atsakė teta, - visai tikrą, tik nedidelę.        15:00
A totally real one, answered the aunt, quite real, only small.

Kaip tik tau.
Like just for you.
---
Kaziukas pažadėjo būti geras.
Kaziukas promised to be good.

Jis klausė tėvelių,
He obeyed his parents,

neskriaudė sesers Elenutės,
he did not harm sister Elenute,

nemėtė gaidžio akmenėliais,
did not throw stones at the rooster,

netampė katino už ausų,
did not pull the cat by the ears,

nejojo ant šuns Margio
did not ride on the dog Margis

ir iš viso elgėsi gerai,                     16:00
and above all he behaved well,

nes jam labai reikėjo armonikos.
because he really needed a harmonica.
-
Bet visai prieš Kalėdas Kaziukas žiūri,
But just before Christmas Kaziukas sees

kad nebėra sviedinio.
that there is no ball.

Juo Žaisti jau buvo nusibode,
To play with it had become boring,

ir todėl tik prieš šventes sviedinio pasigedo.
and that's why only before the holiday did he miss the ball.

Išieškojo visus palovius ir kertes,
He looked under all the beds and in all corners

bet niekur nerado.
but he did not find it anywhere.                     17:00

Ir Kaziukas išsigando:
And Kaziukas became frightened:

„O kas bus, jei teta pamatys,
" What will be if Aunt will see

kad nėra sviedinio ir nenupirks armonikos?"             80
that there is no ball and does not buy a harmonica?"
---
Taip jam besirūpinant,
While he was worrying,

atėjo Kūčių diena.
Kūčios day came.

Visi ruošėsi Kalėdom,
Everyone was preparing for Christmas,

o Kaziuką kankino rūpestis:
but Kaziukas was tormented:

tikriausiai jis nebegaus armonikos,
surely he will not get the harmonica,

jei teta sužinos,                   18:00
if Aunt will find out

kad Kaziukas dovanotų daiktų nesaugo.
that Kaziukas does not protect things given to him.
---
Kūčių dieną teta,
On Kučios day Aunt,

bekalbėdama su mamyte ir tėveliu, pasakė:
talking with mom and dad, said:
---
Siąnakt neužmirškite pasiklausyti,
Tonight do not forget to listen to

ką pasakys mūsų bėris,
what our horse will say,

nes Kūčių naktį visi gyvuliai kalba.
because on Kūčios night all animals talk.
---
Juokai, niekas niekada nėra girdėjęs, - pasakė mamytė.
Funny, no one has ever heard anything- said mom.             19:00
---
Neklausė - tai negirdėjo,
He did not listen - he did not hear,

o vis tiek kalba, - nenusileido teta.
but anyway they talk, Aunt didn't give in.
---
Šiąnakt galėsite pasiklausyti, -
Tonight you will be able to listen-

nusišypsojo tėvelis, - tada tikrai sužinosit.
smiled Dad, then you will truly know.
---
Visi nusijuokė, o Kaziukas pagalvojo,
Everyone laughed, but Kaziukas thought,

ar neverta būtų naktį
if it wouldn't be worth it at night

nueiti pas šunį Margį
to go to the dog Margis                    20:00

ir paklausti, ar kartais nematė sviedinio.
and ask him, if he had not seen the ball.

Jis visur laksto, daug žino
He runs around everywhere, he knows a lot

ir gerai užuodžia.
and has a good sense of smell.

Bet naktį keltis ir šalta, ir baisu.
But to get up at night it is cold and scary.

O gal kartais katinas naktį kalbės?
But perhaps maybe the cat will talk at night?

Jis visada guli virtuvėj.
He always lies in the kitchen.

Bet su kuo kalbės katinas,
But with whom will the cat talk

jei jis vienas?
if he is alone?

O kartais gali ir vienas kalbėti,                21:00
But perhaps he can talk even alone,

nes Kaziukas girdėjo tetą
because Kaziukas had heard Aunt

kartais vieną kalbančią.
sometimes talking alone.

Bet kažin, ar katinas gyvulys?
But who knows, is a cat an animal?

Taip begalvodamas,
So while thinking,

Kaziukas paklausė
Kaziukas asked his mom,

apie krosnį besitriūsiančios mamytės:
who was working, around the stove:
---
Mamyt, ar katinas gyvulys?
Mom, is a cat an animal?
---
Na, kas čia dabar?
What is it now?

Aišku, kad gyvulys.
Certainly, an animal.                     22:00

Mažas, bet vis tiek gyvulėlis,
Small but still an animal,

atsakė mamytė,
answered mom,

kažką dėdama ant krosnies.
while she put something on the stove.
----
Kai po Kūčių visi sumigo,
When after Kūčios everyone was asleep,

Kaziukas ilgai klausėsi.
Kaziukas listened a long time.

Jis palaukė, kol laikrodis išmušė dvylika kartų,
He waited until the clock struck twelve times,

ir tada tyliai iššoko iš lovos.
and then quietly jumped out of bed.

Šaltas oras perpylė jį kaip vandeniu,
The cold air poured over him like water,            23:00

bet jis vis tiek, pirštų galais eidamas,
but even so, walking on tiptoes,

pasiekė virtuvę.
he reached the kitchen.

Prie krosnies švietė žalios katino akys.
Near the stove shone the cat's green eyes.

Matyt, jį pabudino Kaziuko žingsniai.
You see, Kaziukas' steps awakened him.

Kaziukas tylomis pasilenkė
Kaziukas quietly bent down

ir pasakė katinui tiesiog į ausį:
and said to the cat right into its ear:
---
 Katinėli, ar nematei mano sviedinio?
Kitty, did you see my ball?
---
Katinas išsigando taip netikėtai
The cat got scared having suddenly             24:00

Kaziuko užkluptas,         81
been surprised by Kaziukas,

pašoko ir koja gribštelėjo
he jumped up and with a foot scratched

jam per skruostą.
him across his cheek.

Kaziukas pašoko atgal,
Kaziukas jumped back,

ranka perbraukdamas per veidą,
with his hand swiping across his face,

kuris labai perštėjo.
which smarted a lot.

Jis sudavė ranka katinui per galvą
He struck with a hand the cat across its head

ir su perštinčia nosimi atsigulė.             25:00
and with a smarting nose he lay down.

Kaziukas negreit begalėjo užmigti.
Kaziukas could not quickly go to sleep.

Jo galvoje buvo mintis:
In his head was a thought:

kažin, ar labai įdrėskė?
am I very scratched up?

Gal rytoj rytą
Perhaps by tomorrow morning

jokio ženklo nebebus?
there will be nolonger a sign?
----
Kai rytą Kaziukas atsikėlė,
When in the morning Kaziukas got up,

tėveliai buvo išvažiavę į bažnyčią.
the parents had left for church.

Kaziukas skubiai nubėgo prie veidrodžio.
Kaziukas hurridly ran to the mirror.                26:00

Tikrai, dešinėj pusėj nosies
True, on the right side of his nose

buvo raudonas brėžis.
was a red scratch.

Kaziukas nusiprausė,
Kaziukas washed himself,

o teta, kai padėjo jam ir Elenutei pusryčius,
and Aunt, when she served him and Elenutė breakfast,

pamatė Kaziuko sudraskytą veidą ir paklausė:
saw Kziukas' sratched face and asked:
---
Kur nosį nusibraižei?
Where did you scratch your nose?

Tai vaikas.
What a child.

Būsi per šventes apsidraskęs.
You will be scratched up throughout the holidays.
---
Kaziukas verkdamas pamelavo:                27:00
Kaziukas, while crying, lied:

---
Katiną šiandien rytą paėmiau panešiot,
While I took the cat to carry him around,

ir sudraskė.
he scratched me.
---
Neverk, - tarė teta, - žiūrėk,
Don't cry, said Aunt, look,

net Elenutė juokiasi,
even Elenutė is laughing,

štai tau armonika.
here is a harmonica for you.

Vakar būčiau atidavus,
Yesterday I would have given it to you,

bet, sakau, grosi per naktį.
but, I say, you will play it all night.

Nosis sugis.
Your nose will heal.

Šiandien gimė Jėzus, taikos šventė,
Today Jesus was born, a peace holiday,

tai reikia ir katinui atleisti.
it is necessary to forgive the cat.

Jei visi Žmones būtų geri,
If all the people would be good,

tai visiems ir visada būtų gera,
to them things would always be good,

kaip per Kalėdas.
like thru Christmas.                      82

O Elenutei Kalėdų senis atnešė lėlę.
For Elenutė Santa brought a doll.
---
Kaziukas net valgyti nebenorėjo.
Kaziukas didn't even want to eat any longer.

Jis pabandė groti,
He tried to play,

o kai teta išėjo į kitą kambarį
but when Aunt left to another room

miegot ar melstis,                      29:00
to go to sleep or pray,

pradėjo labai stipriai traukti (groti) armoniką.
he started to play the harmonica very strongly.

Gražūs garsai skrido
Pretty sounds flew

iš tos blizgančios dėžutės,
from this shiny little box

ir Kaziukui buvo labai smagu.
and for Kaziukas it was a lot of fun.

Elenutei irgi labai patiko;
It was also very pleasing to Elenutė,

ir ji, įsikišusi į burną pirštą,
and she, having put her finger in her mouth,

klausėsi Kaziuko grojimo.
listened to Kazuikas' playing.

Tik Margis pabudo
Only Margis woke up

ir pradėjo cypdamas draskyti duris.                30:00
and started, yelping, to scratch on the door.

Kaziukas jį išleido laukan
Kaziukas released him outdoors

ir vėl grojo.
and again played.

Katinas, palikęs ant kėdės neišlaktą pieną,
The cat, having left his milk on the chair,

palindo palovin.
got under the bed.
---
Kažin ką tas katinas ten pamatė?
I wonder, what did the cat see there?

pasakė Kaziukas ir palindo po lova.
said Kaziukas and got under the bed.

Katinas tupėjo susitraukęs,
The cat squatted cowering

lyg jam būtų šalta.
like he was cold.                         31:00

Kaziukas norėjo lįsti atgal, bet žiūri,
Kazuikas wanted to get back but sees

kad už vienos lovos kojos
that behind one of the legs of the bed

užsispraudęs guli sviedinys.
squeezed in lies the ball.

Kaziukas jį ištraukė,
Kazuikas pulled it out

išmetė vidurin kambario ir 
and threw it into the middle of the room 

ir iš to džiaugsmo
and from that joy

dar labiau pradėjo groti.
he started to play even more.
---
Kai grįžo namo tėveliai
When the parents returned home

ir apibarė Kaziuką už apdraskytą nosį,               32:00
and scolded Kaziukas for the scratched nose,

vėl visi pradėjo kalbėti
again everyone started to talk

apie Kūčias ir Kalėdas, Kaziukas tarė:
about Kūčios and Christmas, Kaziukas said:
---
O aš žinau, kad gyvuliai kalba Kūčių naktį.
I know that animals talk on Christmas Eve.
---
Iš kur tu žinai? - paklausė tėvelis.
How do you know? asked Dad.
---
Kadangi sviedinys buvo atsiradęs,
Because the ball had appeared

ir armonika buvo jau gauta,
and I got the harmonica,

Kaziukas įsidrąsinęs papasakojo,
Kaziukas summoned up the courage to say            35:00

kaip naktį atsikėlęs,
how he got up at night,

kaip klausė katino,
how he asked the cat

ir kaip šiandien katinas,
and how today the cat,

palindęs po lova, parodė sviedinį.
having gotten under the bed, showed the ball.
---
Išsigandęs tavo muzikos,
Frightened by your music,

Margis išbėgo lauk,
Margis ran outside

ir katinas palindo palovin
and the cat got under the bed

nuo tavo grojimo,
from your playing,

nusijuokė tėvelis.
laughed Dad.
---
Vis tiek gyvuliai kalba, pasakė teta,            34:00
However animals do speak, said Aunt,

bet niekas nebeklausė,
but noone listened to her any longer,

nes visi baigė valgyti,
because everyone had finished eating,

tėvelis skaitė laikraštį,
Dad was reading the newspaper,

o mamytė kraustė nuo stalo indus.
and Mom was removing the dishes from the table.

Elenutė užmigo lovoj
Elenutė went to sleep in the bed

apsikabinusi naują lėlę,
hugging the new doll,

o Kaziukas pyko ant katino,
and Kaziukas was mad at the cat,

kam šis rodosi
why it is pretending

labai daug nusimanąs muzikoj
to be knowledgeable about music             35:00

ir lenda į palovį pasislėpti
and gets under the bed to hide

nuo puikaus grojimo.
from the great playing.

Kaziukas norėjo pasigauti katiną,
Kaziukas wanted to catch the cat,

uždaryti į kertę 
confine it to a corner 

ir groti jam ilgai prie pat ausų,                  83
and to play to it for a long time right near it's ears,

bet atsiminęs, kad teta liepė atleisti katinui
but remembering that aunt had commanded to forgive the cat

už apdraskytą nosį,
for scratching his nose,

Kaziukas nutarė atleisti
Kaziukas decided to forgive                  36:00

ir už muzikos nesiklausymą.           
for his not listening to the music.

Kaziukas atsitūpė ant kėdės prie lango
Kaziukas squated on the chair near the window

ir žiūrėjo į lauką.
and looked outside.

Buvo tylu ir labai gera.
It was quiet and very good.

Kaziukas tik negalėjo suprasti,
Kaziukas only could not understand

kodėl žmonės negali visą laiką būti
why people cannot all the time be

vienas kitam geri,
good to each other,

kad visada būtų Kalėdos,
that always it would be Christmas,

ir jis visada galėtų
and he always would be able                37:00

groti nauja armonika.
to play the new harmonica.

Aloyzas Baronas
---
1. Ką teta pasakė Kaziukui, duodama sviedinį?
What did Aunt say to Kaziukas, giving him a ball?

2. Ko pasigedo Kaziukas prieš šventes?
What did Kaziukas miss before the holidays?

3. Ką pasakė teta Kūčių dieną?
What did Aunt say on Kūčios day?

4. Ko klausė Kaziukas katino?
What did Kaziukas ask the cat?

5. Ką katinas jam padarė?
What did the cat do to him?

6. Ką teta davė Kaziukui?
What did Aunt give to Kaziukas?                  38:00

7. Ką darė Margis ir katinas, Kaziukui grojant?
What did Margis and the cat do when Kaziukas played?

8. Kaip Kaziukas sužinojo,
How did Kaziukas find out

kad gyvuliai kalba Kūčių naktį?
that animals talk on Kūčios night?    84

that's all folks                          38:27