Hello, I'm Aldona
and I'm Joel. This is page 135 of Lietuvos Laukai

Kaunas yra antras didumu ir svarbumu Lietuvos miestas.
Lenkams užėmus Vilnių, Kaunas nuo 1920 iki 1939
metų buvo mūsų laikinoji sostinė.

Tai vienas iš seniausių Lietuvos miestų.
Jis stovi labai gražioje vietoje prie dviejų
didžiausių mūsų upių Nemuno ir Neries santakos.

Kaunas, kaip laikinoji sostinė, išaugo į gražų, modernų didmiestį.
Jame yra daug modernių pastatų ir paminklų.

Kaune veikia Vytauto Didžiojo universitetas, yra          1:00
konservatorija, meno mokykla, daug aukštesnių ir specialių
mokyklų, opera, baletas ir daug muziejų.

Kaune yra ruošiamos įvairios parodos, kongresai, dainų ir sporto Šventės.
Taip pat Kaune yra gražių, senų bažnyčių.
Seniausia Kauno bažnyčia yra Vytauto bažnyčia, 1400 metais
Vytauto Didžiojo pastatyta.
Kauno bazilika taip pat labai sena, statyta irgi Vytauto laikais.
Kaune yra Karo muziejaus sodelis, kuriame yra
                                  135
gražus Vytauto Didžiojo muziejus.

Jame galima pamatyti visą Lietuvos praeitį nuo seniausių laikų iki dabartinių. 2:00
Jo bokšte kabo Laisvės varpas, kurį Amerikos lietuviai padovanojo Lietuvai.

Karo muziejaus sodelyje yra Laisvės statula,
paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę, Nežinomo kareivio kapas.

Be to, yra gražių kryžių ir paminklų mūsų tautos veikėjams,
kaip Basanavičiaus, Kudirkos, Maironio, S. Daukanto, knygnešio ir kitų.
S. Jonynienė

1. Kokio senumo yra Kaunas?

2. Kur Kaunas pastatytas?

3. Kas yra žymaus Karo muziejaus sodelyje?

4. Iš kur Lietuva gavo Laisvės varpą?
                                page  136
žodynas                           254
Vocabulary

didumas
size

laikinas
temporary

Now we will hear the story with a translation
Kaunas yra antras didumu
Kaunas is the second largest

ir svarbumu Lietuvos miestas.
and important Lithuanian city.

Lenkams užėmus Vilnių,                noise
The Poles occupied Vilnius,

Kaunas nuo 1920 iki 1939
and Kaunas, from 1920 to 1939 metu,

buvo mūsų laikinoji sostinė.
was our temporary capital.

Tai vienas iš seniausių Lietuvos miestų.
It is one of the oldest Lithuanian cities.

Jis stovi labai gražioje vietoje               4:00
It stands in a very beautiful place

prie dviejų didžiausių mūsų upių
near two of our biggest rivers,

Nemuno ir Neries santakos.
the Nemunas and Neris confluence.
---
Kaunas, kaip laikinoji sostinė,
Kaunas, as the temporary capital,

išaugo į gražų, modernų didmiestį.
grew into a beautiful modern city.

Jame yra daug modernių pastatų ir paminklų.
In it there are many modern buildings and monuments.

Kaune veikia Vytauto Didžiojo universitetas, yra
In Kaunas are the Vytautas the Great University, 

konservatorija, meno mokykla,                   5:00
a conservatory, an art school,

daug aukštesnių ir specialių mokyklų
many schools of higher level and specialization

opera, baletas ir daug muziejų.
an opera, a ballet and many museums.

Kaune yra ruošiamos įvairios parodos,
In Kaunas various exhibitions are presented,

kongresai, dainų ir sporto Šventės.
congresses and song and sports festivals.

Taip pat Kaune yra gražių, senų bažnyčių.
Also in Kaunas there are beautiful old churches.

Seniausia Kauno bažnyčia yra Vytauto bažnyčia,
The oldest church in Kaunas is the Vytautas Church,

1400 metais Vytauto Didžiojo pastatyta.
built in 1400 by Vytautas the Great.

Kauno bazilika taip pat labai sena,
Kaunas' basilica is also very ancient,

statyta irgi Vytauto laikais.
also built in Vytautas' time.
---
Kaune yra Karo muziejaus sodelis,
In Kaunas there is the War Museum garden,

kuriame yra gražus Vytauto Didžiojo muziejus.
in which is the beautiful Vytautas the Great museum.
                              135
Jame galima pamatyti visą Lietuvos praeitį
In it one can see all of Lithuania's past

nuo seniausių laikų iki dabartinių.             7:00
from the oldest times to the present.

Jo bokšte kabo Laisvės varpas, 
In it's tower hangs the Freedom bell,

kurį Amerikos lietuviai padovanojo Lietuvai.
which American Lithuanians gifted to Lithuanians.

Karo muziejaus sodelyje yra Laisvės statula,
In the war museum garden is the Freedom statues,

paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę,
a monument to the dead who gave their lives for Lithuania's freedom,

Nežinomo kareivio kapas.
the unknown soldier's grave.

Be to, yra gražių kryžių
Besides there are many beautiful crosses

ir paminklų mūsų tautos veikėjams,               8:00
and memorials to dedicated to famous persons, 

kaip Basanavičiaus, Kudirkos, Maironio, S. Daukanto, knygnešio ir kitų.
like Basanavičas, Kudirka, Maironis, S. Daukantas, book smugglers and others.

S. Jonynienė

1. Kokio senumo yra Kaunas?
  How old is Kaunas?
  
2. Kur Kaunas pastatytas?
  Where was Kaunas built?
  
3. Kas yra žymaus Karo muziejaus sodelyje?
  What is famous in the War museum's garden?
  
4. Iš kur Lietuva gavo Laisvės varpą?
  From where did Lithuania receive the Freedom Bell?
  That's all folks                 page 136   8:58