Hello, I'm Aldona
and I'm Joel. This is our version of Lietuvos Laukai page 100 (that should be 102)
First the story

Keleiviai ir Šunys

Per kaimą sutemus keleiviai keliavo ir meiliai tarp savęs visi šnekučiavo.

Tik štai iš po vartų sulojo šunytis ir lodams tuoj ėmė keleivius tuos vytis.

Ir antras, ir trečias prie jo prisidėjo, ir lodami garsiai keleivius lydėjo.

Jau akmenį mesti keleivis viens taikė, bet draugas pamatęs jam ranką sulaikė.

“Palauki, - jam sako, - tu pratęs tikėti, kad akmeniu šunį priversi tylėti! 1:00

Eime, nebūk kvailas: nusibos jiems loti, matys, kad nebijom, ir turės nustoti“.

Ir tiesą pasakė: vos galą nuėjo, tuoj šunys aptilo, beveik nebelojo,

o kai varstą visą draugai nukeliavo, jau šunys gulėjo būdelėse savo.

Žodynas                         1:20
Vocabulary

sutema, prietema
twilight, dusk

šnekučiouti
to chat

lodams, lodamas
while barking

lodyti
to make a dog bark

prisidėti
to join, increase

lydėti
to accompany

sulaikyti
to withold, keep

pratęs
experienced, used to

aptilti
to become quiet

varstas
a versta, a measure of distance, 1.067 kilometer

būdelė
a booth, cabin

Now we will hear the story with a translation        2:00
Keleiviai ir Šunys
travellers and dog

Per kaimą sutemus keleiviai keliavo
Through the village twilight travellers travelled

ir meiliai tarp savęs visi šnekučiavo.
pleasantly between themselves all chatted.

Tik štai iš po vartų sulojo šunytis 
Only here from under the gate a doggy barked

ir lodams tuoj ėmė keleivius tuos vytis.
and while barking he soon began to chase travellers.

Ir antras, ir trečias prie jo prisidėjo,
And a second and third joined him,

ir lodami garsiai keleivius lydėjo.
and while barking loudly at the travellers they accompanied.  3:00

Jau akmenį mesti keleivis viens taikė,
Already a stone to throw one traveller started to aim,

bet draugas pamatęs jam ranką sulaikė.
but a friend having seen it restrained in his hand.

“Palauki, - jam sako,
"Wait, he said to him,

- tu pratęs tikėti,
you are used to believe

kad akmeniu šunį priversi tylėti!
that a stone will make a dog quiet!

Eime, nebūk kvailas:
Come, don't be a fool:

nusibos jiems loti, 
they will be bored from baringk at them

matys, kad nebijom, ir turės nustoti“.
they will see that we are not afraid and will have to stop.   4:00

Ir tiesą pasakė:
And truly he told:

vos galą nuėjo,
they barely covered a short distance,

tuoj šunys aptilo, beveik nebelojo,
and soon the dogs barely barked.

o kai varstą visą draugai nukeliavo,
But when all the friends travelled a verst,

jau šunys gulėjo būdelėse savo.
already the dogs did lie in their doghouses.

that's all folks                       4:40