Hello, I'm Aldona
and I'm Joel. This is our version of Lietuvos Laukai page 146.

Jūros bangos ūžia, ūžia,

Plaka, daužosi į krantą.

Dainą jūrų, dainą skardžią

Tik lietuvis tesupranta.

Klaipėda
Tai didelis ir gražus Lietuvos miestas, įkurtas prie.

Baltijos jūros. Jame yra daug gražių rūmų, spaustuvių, fabrikų, sodų.
Bet svarbiausia Klaipėdoje yra vienintelis Lietuvos jūros uostas,
iš kurio galima susisiekti su visu pasauliu.

Jūrų uostas yra kraštui labai svarbus,
nes tai laisvaš kelias į visus pasaulio kraštus.          1:00
146 
Klaipėdos uostas yra labai svarbus prekybai su užsieniu.

Lietuva gali siųsti prekes į kitus kraštus ir įsivežti
jai reikalingų dalykų iš Amerikos, Anglijos, Prancūzijos ir kitų kraštų.
Klaipėdos uostą lanko įvairių kraštų laivai.

Klaipėdoje įsikūrusi Lietuvos jūrų žvejyba.
Iš Klaipėdos žvejai vyksta žvejoti ne tik į Baltijos jūrą,
bet ir į Atlanto vandenyną.

S. Jonynienė
1. Kur yra Klaipėda?
2. Kodėl jūrų uostas yra kraštui svarbus?
3. Su kokiais kraštais Lietuva prekiauja?

žodynas                    2:00
vocabulary

ūžti
to buzz, murmur

daužytis
to beat against, throb

skardus
deep-toned, sonorous, resounding

spaustuvė
printing company

susisiekti
to contact, communicate

įsivežti
to import

išvežti
to export

įsikurti
to settle, locate

žvejyba
fishing

Now we will hear the story with a translation. First the poem.    2:35

Jūros bangos ūžia, ūžia,
The seas waves murmur, murmur.

Plaka, daužosi į krantą.
They whip, beat against the shore.

Dainą jūrų, dainą skardžią
the song of the sea, a song resounding                 3:00

Tik lietuvis tesupranta.
Only Lithuanians understand.

Klaipėda

Tai didelis ir gražus Lietuvos miestas,
It is a large and beautiful city in Lithuania,

įkurtas prie Baltijos jūros.
founded near the Baltic Sea.

Jame yra daug gražių rūmų,
In it are many beautiful mansions,

spaustuvių, fabrikų, sodų.
printing companies, factories, gardens.

Bet svarbiausia Klaipėdoje yra vienintelis
But most importantly in Klaipeda is the only

Lietuvos jūros uostas, iš kurio galima
Lithuanian sea port, from which one can            4:00

susisiekti su visu pasauliu.
connect with the whole world.

Jūrų uostas yra kraštui labai svarbus, 
The seaport is very important to the country

nes tai laisvas kelias
because it is a free route

į visus pasaulio kraštus. 
to all the world's countries.

146

Klaipėdos uostas yra labai
Klaipeda's port is very

svarbus prekybai su užsieniu.
important for trade with foreigners.

Lietuva gali siųsti prekes į kitus kraštus
Lithuania can send goods to other countries

ir įsivežti jai reikalingų dalykų                5:00
and it can import needed things

iš Amerikos, Anglijos, Prancūzijos ir kitų kraštų.
from America, England, France and other countries.

Klaipėdos uostą lanko įvairių kraštų laivai.
Various countries' ships visit Klaipeda's port.

Klaipėdoje įsikūrusi Lietuvos jūrų žvejyba.
In Klaipeda is located Lithuania's sea fising.

Iš Klaipėdos žvejai vyksta žvejoti
From Klaipeda fishermen go to fish

ne tik į Baltijos jūrą,
not only in the Baltic Sea

bet ir į Atlanto vandenyną.                6:00
but even in the Atlantic Ocean.

S. Jonynienė
1. Kur yra Klaipėda?
Where is Klaipeda?

2. Kodėl jūrų uostas yra kraštui svarbus?
Why is the seaport important to the country?

3. Su kokiais kraštais Lietuva prekiauja?
With which countries does Lithuania trade?

147
That's all folks.                       6:29