Hello, I'm Aldona
and I'm Joel and this is Lietuvos Laukai page 114.
Kodel Briedis Turi Tokius Puikius Ragus

Gyveno karalius, kuris turėjo labai gražią dukrelę.
Kartą išėjo karalaitė į mišką pasivaikščioti ir sutiko mažą vyruką.

Tas sako:
- Karalaite, eikime pažaisti.
Karalaitė iš džiaugsmo net rankomis suplojo.

- Gerai, - sako, - bet kas tu toks?
- Aš karalaitis Gegys,- atsakė vyrukas. - Aš slėpsiuos, o tu manęs ieškok!
---
Gegys pasislėpė už medžių ir šaukia: ku-kū!
Karalaitė bėga į tą pusę, iš kur girdi balsą,
bet jis ritasi vis toliau ir toliau.                  1:00
Taip ir priviliojo karalaitę prie pat piktojo milžino Šniokšlio rūmų.
---
Karalaitė nusigando, nebežinojo, kaip toli buvo nubėgusi nuo tėvo pilies.
---
Šniokšlys jau seniai norėjo paimti karalaitę į nelaisvę.

Apsidžiaugė milžinas, nusijuokė: patiko jam, kad Gegiui
pavyko pavilioti mergaitę.
Gegys nebuvo joks karalaitis, bet gudrus milžino Šniokšlio tarnas.

Visai nusiminė karalaitė:
ji žinojo, kad milžinas Šniokšlys buvo žiaurus plėšikas.
---
Tuo tarpu lėkė pro šalį drugelis. Karalaitė jam sako:
- Drugeli, drugeli, paimk mane ant savo sparnelių ir parnešk namo.  2:00

- Negaliu, mano sparnai nulūžtų, - atsakė jai drugys.
Bėgo pro šalį vabalėlis. Karalaitė jam sako:
- Vabalėli, vabalėli, parnešk mane namo.

- Negaliu, karalaite, man kojelės nulūžtų, toli nenubėgsime.
Karalaitė dar labiau nusiminė.
Bet štai prie karalaitės atsirado gražus rudas briedis ir sako:

- Karalaitė, aš moku greitai bėgti, atsisėsk man ant nugaros,
tuoj pristatysiu į namus.                      114
Karalaitė užsėdo ant briedžio nugaros ir apsikabino jo kaklą.
Briedis pasileido bėgti.

Jis taip greitai bėgo, kad žemė dundėjo, ir sausos šakelės po kojomis braškėjo.
Negalėjo jo pavyti nė milžinas Šniokšlys, nors ir labai stengėsi.   3:03
---
Karalius ir karalienė buvo labai nusiminę.
Niekur neradę karalaitės, liepė visiems pasakyti:
“Kas ras karalaitę, gaus gražų vainiką".

Štai briedis pribėgo karaliaus pilį.
Karalaitė papasakojo, kaip briedis ją išgelbėjo.
Tada karalienė savo rankomis uždėjo briedžiui vainiką ant galvos ir sako:

“Tu mano dukrelę išgelbėjai, tai tau vainikas priklauso gauti“.
---
Nuo to laiko briedis ir turi tokius puikius ragus.

1. Ką sutiko karalaitė miške?
2. Ką ji darė su Gegiu?
3. Kas iš tikrųjų buvo Gegys?

4. Kieno prašė karalaitė, kad parneštų ją namo?          4:00
5. Kas ją parnešė į namus?
6. Ką padarė karalienė briedžiui?                  115

Vocabulary
Žodynas

vyrukas
a guy, bloke, feller

ploti
to clap

taip ir
that is how

slėpti
to hide

ristis
to roll

privilioti
to attract

piktas
evil

milžinas
giant

šniokšti
to roar, murmur, snort

nusigąsti
to get scared

milžinas
a giant

nusijuokti
to laugh

apsidžiaugti
to cheer up, to have fun

pavykti
to succeed

pavilioti
to lure, attract

tarnas
servant

visai
totally

nusiminti
to become sad

žiaurus
cruel, brutal

plėšikas
robber, thief

lėkti
to rush, scoot, fly

drugys, drugelis
butterfly

nulūžti
to snap off

vabalėis
beetle (not John, Paul, George or Ringo)

pristatyti
to deliver

apsikabinti
to hug each other

pasileisti
to start quickly

dundėti
to thunder, roar

braškėti
to crackle, crack

pavyti
to catch up with, overtake

pribėgti
to approach by running. to run upto

išgalbėti
to save, rescue

uždėti
to put on, lay on

Now we will hear the story with a translation           5:50

Kodel Briedis Turi Tokius Puikius Ragus
Why the elk has such excellent horns

Gyveno karalius,
There lived a king

kuris turėjo labai gražią dukrelę.
who had a very pretty daughter.

Kartą išėjo karalaitė į mišką pasivaikščioti
Once the princess went out to the forest to take a walk

ir sutiko mažą vyruką.
and met a small guy.

Tas sako:
Who said

- Karalaite, eikime pažaisti.
Princess let's go play

Karalaitė iš džiaugsmo net rankomis suplojo.
The Princess from joy actually clapped her hands

- Gerai, - sako, - bet kas tu toks?
Good she said , but what sort of person are you?

- Aš karalaitis Gegys,- atsakė vyrukas.             7:00
I am Prince Gegys, answered the guy.

- Aš slėpsiuos, o tu manęs ieškok!
I will hide and you look for me.

Gegys pasislėpė už medžių
Gegys hid himself behind a tree

ir šaukia: ku-kū!
and shouted: ku-kŪ.

Karalaitė bėga į tą pusę,
The princess runs to the side

iš kur girdi balsą,
from where she hears the voice

bet jis ritasi vis toliau ir toliau.
but he rolls farther and farther.

Taip ir priviliojo karalaitę
That is how he enticed the princess

prie pat piktojo milžino Šniokšlio rūmų.
right by the evil giant Šniokšlys' palace.
	
Karalaitė nusigando, nebežinojo,             8:00
The princess became scared, she nolonger knew 

kaip toli buvo nubėgusi nuo tėvo pilies.
how far she had run from her father's castle.

Šniokšlys jau seniai norėjo
Šniokšlys long ago wanted

paimti karalaitę į nelaisvę.
to take the princess into captivity.

Apsidžiaugė milžinas, nusijuokė:
The giant cheered up, laughed:

patiko jam, kad Gegiui
he liked it, that Gegys

pavyko pavilioti mergaitę.
succeeded in luring the girl.

Gegys nebuvo joks karalaitis,                     9:00
Gegys was not anykind of king,

bet gudrus milžino Šniokšlio tarnas.
but the clever giant Šniokšlys' servant.

Visai nusiminė karalaitė:
The princess became totally depressed:

ji žinojo, kad milžinas
she knew that the giant

Šniokšlys buvo žiaurus plėšikas.
Šniokšlys was a cruel robber.

Tuo tarpu lėkė pro šalį drugelis.          
Meanwhile a butterfly came along.

Karalaitė jam sako:
The princess said to him:

- Drugeli, drugeli, paimk mane
butterfly, butterfly, take me

ant savo sparnelių ir parnešk namo.
on your wings and take me home.               10:00

- Negaliu, mano sparnai nulūžtų, -
I can't, my wings would break off,

atsakė jai drugys.
the butterfly answered.

Bėgo pro šalį vabalėlis.
A little beetle ran by her side.

Karalaitė jam sako:
The princess said to him:

- Vabalėli, vabalėli, parnešk mane namo.
Beetle, beetle carry me home.

- Negaliu, karalaite,
I can't, Princess,

man kojelės nulūžtų,
my little legs would snap off,

toli nenubėgsime.
we would not run far.

Karalaitė dar labiau nusiminė.
The Princess became even more sad,              11:00

Bet štai prie karalaitės
But now near the princess

atsirado gražus rudas briedis ir sako:
there appeared a beautiful brown elk and he says:

- Karalaitė, aš moku greitai bėgti,
Princess, I know how to run fast,

atsisėsk man ant nugaros,
sit on my back,

tuoj pristatysiu į namus.
I will deliver you home right away.

114
Karalaitė užsėdo ant briedžio nugaros
The princess sat on the elk's back

ir apsikabino jo kaklą.
and hung onto his neck.

Briedis pasileido bėgti.
The elk began to run.                    12:00

Jis taip greitai bėgo,
He ran so fast

kad žemė dundėjo,
that the ground rumbled,

ir sausos šakelės po kojomis braškėjo.
and dry branches under foot crackled.

Negalėjo jo pavyti nė milžinas Šniokšlys,
The Šniokšlys could not overtake him,

nors ir labai stengėsi. 
even though he tried hard.

Karalius ir karalienė buvo labai nusiminę.
The king and queen were very sad.

Niekur neradę karalaitės,
Nowhere was the princess to be found,

liepė visiems pasakyti:
they commanded to tell everyone:

“Kas ras karalaitę,                    13:00
"Whoever will find the princess,

gaus gražų vainiką".
will get a beautiful wreath."

Štai briedis pribėgo karaliaus pilį.
Suddenly the elk arrived at the kings castle.

Karalaitė papasakojo,
The princess told

kaip briedis ją išgelbėjo.
how the the elk had saved her.

Tada karalienė savo rankomis
Then the queen with her hand

uždėjo briedžiui vainiką ant galvos ir sako:
put a crown on the elk's head and says:

“Tu mano dukrelę išgelbėjai,
"You rescued my daughter,

tai tau vainikas priklauso gauti“.               14:00
so this wreath is for you to receive".

Nuo to laiko briedis
From that time the elk

ir turi tokius puikius ragus.
has had such excellent antlers.

1. Ką sutiko karalaitė miške?
 Who did the princess meet in the forest?
 
2. Ką ji darė su Gegiu?
  What did she do with Gegys?
  
3. Kas iš tikrųjų buvo Gegys?
  Who was Gegys really?
  
4. Kieno prašė karalaitė, kad parneštų ją namo?
  Who did the princess ask to take her home?
  
5. Kas ją parnešė į namus?
  Who took her home?
  
6. Ką padarė karalienė briedžiui?
  What did the queen do to the elk?
  
That's all folks              15:03        page 115