Labas, aš Aldona
and I'm Joel. This is from Lietuvos Laukai page 37. First the stoty
Kregzdutės ir Vanagas
Lietuvių sakmė

Senovėje gyveno labai žiaurus karalius, kuris norėjo būti galingiausias
ir turtingiausias, todėl plėšdavo ne tik svetimus, bet ir savus.
Nespėja žmonės nuo laukų nuimti derlių, kai pasirodo karaliaus kariuomenė
ir atima iš žmonių viską iki paskutinio grūdo.

Tuojau juos apmaino su svetimų šalių pirkliais į auksą ir sidabrą.
---
Tuo būdu jo turtai vis didėjo, o žmonės ėmė badu mirti.

Tada pradėjo žmonės grūdus slėpti bažnyčiose, bet žiaurusis karalius 1:00
greitai apie tai sužinojo ir pradėjo net bažnyčias plėšti.
---
Taip jis skriaudė žmones daugelį metų ir daug jų išmirė nuo bado ir ligų.
---
Pagaliau vienais metais buvo tokia sausra, kad
žmonės vos ne vos vieną kitą saikelį grūdų prikūlė.

Bet karalius liepė visus iškultus javus surinkti, nepaliekant
žmonėms nė menkiausio grūdelio.
---
Pradėjo žmonės šauktis Dievo pagalbos.
Moterys, vedinos vaikais, eidavo prie jo pilies vartų ir su ašarom
maldavo, kad jų pasigailėtų, duonutės neatimtų, mažų vaikelių badu nenumarintų. 2:00

Įkyrėjo karaliui moterų verksmai ir dejavimai, bet jo širdis nesuminkštėjo.
---
Be to, kitų šalių karaliai, sužinoję, kad žiaurusis jų kaimynas savo žmones
badu marina, atimdamas iš jų paskutinius grūdus, užgynė pirkliams
iš jo grūdus pirkti, į auksą mainyti.
---
Supyko kaip miško vilkas žiaurusis karalius ir
nusprendė atsikratyti badaujančių moterų bei vaikų.

Paskelbė, kad visą žiemą penės badaujančius žmones savo
pilyje, tik tegul visi ateina, nieko nebijo.

Ir ėmė iš visų pusių plaukti moterys su vaikais į karaliaus rūmus.    3:00
Plačiai atidarė sargyba vartus, leisdama Žmonėms sueiti į pilies kiemą.  37
Ten stovėjo iš medžio rąstų pastatytos didžiulės menės kurių
viduryje stovėjo stalai, duona ir mėsa apkrauti.

Prašvito Žmonėms akys išvydus maistą ir visi skubiai susėdo už stalų,
džiaugdamiesi, kad nors kartą gaus sočiai pavalgyti.
---
Kol žmonės nieko blogo neįtardami valgė, kareiviai
uždarė pastatų duris ir virvėm užraišiojo.
O tada padegė menes iš visų pusių.
---
Pamačiusios ugnį ir pajutusios jos karštį moterys su vaikais ėmė baisiais 4:00
balsais klykti, bet karalius, stovėdamas pilies bokšte, tik juokėsi.
---
- Privalgėt mano gero, tai dabar sušilkite.
---
Bet Dievas išgirdo žmonių šauksmus, dangaus keršto prašančius.
Trenkė perkūnas ir pilis nugrimzdo į žemės
gelmę, o toje vietoje platus ežeras sutyvuliavo.
---
Bet nežuvo ugnyje nei moterys, nei vaikai, nei žiaurusis karalius.
Dievas juos pavertė gražiais paukšteliais
- kregždėmis, o negailestingą karalių - plėšriuoju vanagu.
---
Todėl kregždutės iki šios dienos nepakenčia vanago.
Nors mažutės ir silpnutės būdamos, tačiau vos tik pamato vanagą, visos   5:00
būriu jį puola, šaukia, veja, kol jis, neturėdamas ką daryti, nuo jų pasislepia.

Taip žiaurusis karalius niekur neturi ramybės, nes nuolat girdi priekaištus,
jam blogo linkinčius.                          38

vocabulary  5:24
žodynas

žiaurus, žiauri
cruel, brutal

plėšti
to rob, loot

derlius
a harvest, yield

spėti
to guess, to make it in time

nuimti
to take in, harvest a crop

grūdas
grain, corn

apmainyti
to exchange, barter

pirklys
a merchant

skriausti
to wrong or harm somebody

saikas grūdo
a measure of grain

prikūlti
to thresh

liepti
to order

iškulti
to thresh

menkas
small, slight

vedinos
bringing (from vesti)

pasigailėti
to have mercy, spare

numarinti
to kill, to cause to die

įkyrėti
to be a nuisance, annoy

dejavimas
a moan, groan

suminkštėti
to soften, relent

marinti
to starve

atimti
to take away, deprive, strip, subtract

mainyti
to trade, exchange

supykti
to get angry

nuspręsti
to decide, determine, rule

atsikratyti
to get rid of, dispose, fight off

paskelbti
to announce, declare, proclaim

penėti                               7:00
to feed, nurse

sargyba
a guard, sentry

rąstas
a log

menė
a hall

apkrauti
to overload

prašvisti
to lighten

įtarti
to suspect

klykti
to scream, yell

privalgyti
to eat a lot

sušilti
to warm up

kerštas
revenge

trenkti
to hit, strike

nugrimzti
to submerge, sink plunge

sutyvuliuoti
to stretch (as in water)

pakęsti
to endure, tolerate

priekaištas
a rebuke, reproach, blame

Now we will hear the story with a translation         7:52
Kregzdutės ir Vanagas
swallows and hawks

Lietuvių sakmė
LT saga

Senovėje gyveno labai žiaurus karalius,
In the old days a very cruel king lived

kuris norėjo būti galingiausias ir turtingiausias,
who wanted to be the most powerful and richest,

todėl plėšdavo ne tik svetimus bet ir savus.
therefore he used to rob not only strangers but also his own. 

Nespėja žmonės nuo laukų nuimti derlių,
The people do not have enough time to take in the harvest from the fields,

kai pasirodo karaliaus kariuomenė
when appears the king's army

ir atima iš žmonių viską
and takes away from the people everything            9:00

iki paskutinio grūdo.
to the last grain

Tuojau juos apmaino
Immediately trades it

su svetimų šalių pirkliais
with foreign countries' merchants

į auksą ir sidabrą.
for gold and silver.
---
Tuo būdu jo turtai vis didėjo,
In this way his fortunes always grew

o žmonės ėmė badu mirti.
but the people started to die of hunger.

Tada pradėjo žmonės grūdus slėpti bažnyčiose, 
Then the people started to hide the grain in churches,

bet žiaurusis karalius greitai
but the cruel king quickly                   10:00

apie tai sužinojo
found out about it 

ir pradėjo net bažnyčias plėšti.
and started to rob even the churches.      start of missing section

---
Taip jis skriaudė žmones daugelį metų
Thus he harmed people for many years

ir daug jų išmirė nuo bado ir ligų.
and many of them had died from hunger and sickness.
---
Pagaliau vienais metais buvo tokia sausra,
Finally one year there was such a drought, 
---
kad žmonės vos ne vos vieną kitą
that the people were barely able

saikelį grūdų prikūlė.
to thresh a measure of grain.

Bet karalius liepė visus                    11:00
But the king ordered everyone

iškultus javus surinkti,
to gather the threshed grain.

nepaliekant žmonėms nė menkiausio grūdelio.
not leaving to the people even the smallest amount of grain.
---
Pradėjo žmonės šauktis Dievo pagalbos.
The people started to call for God's help.

Moterys, vedinos vaikais, eidavo
Women, bringing children, used to go

prie jo pilies vartų ir su ašarom maldavo,
to his castle door and with tears prayed

kad jų pasigailėtų, duonutės neatimtų,
that he would have mercy on them, not take away the bread,

mažų vaikelių badu nenumarintų.                12:00
so the small children would not die.

Įkyrėjo karaliui moterų verksmai ir dejavimai,
The women's cries and moans annoyed the king,

bet jo širdis nesuminkštėjo.
but his heart did not soften.
---
Be to, kitų šalių karaliai,
Besides that, kings of other countries,

sužinoję, kad žiaurusis
knowing that the cruel one, 

jų kaimynas savo žmones badu marina,
their neighbor, his people starving,

atimdamas iš jų paskutinius grūdus,
he is taking away from them the last grain,

užgynė pirkliams iš jo grūdus pirkti,             13:00
forbade the merchants from buying his grain,

į auksą mainyti.
and to trade it for gold.                end

---
Supyko kaip miško vilkas žiaurusis karalius ir
The cruel king got angry as a forest wolf and

nusprendė atsikratyti badaujančių moterų bei vaikų.
decided to get rid of the starving women and children.

Paskelbė, kad visą žiemą
He announced that all winter long

penės badaujančius žmones savo pilyje,
the starving people will be fed in his castle,

tik tegul visi ateina, nieko nebijo.
only let everyone come, let noone be afraid. 

Ir ėmė iš visų pusių plaukti moterys su vaikais           14:00
And from all sides women with children started to come

į karaliaus rūmus.
to the king's palace.

Plačiai atidarė sargyba vartus,
The guard opened the gates widely,

leisdama Žmonėms sueiti į pilies kiemą.
letting people come in to the palace yard.               37

Ten stovėjo iš medžio rąstų pastatytos     Aldona said pastatytas
There stood, built from wooden logs,

didžiulės menės kurių
large halls in which

viduryje stovėjo stalai, duona ir mėsa apkrauti.
inside stood tables, loaded with bread and and meat.

Prašvito Žmonėms akys išvydus maistą                 15:00
The people eyes lit up after seeing the food

ir visi skubiai susėdo už stalų,
and everyone hurridly sat down at the tables,

džiaugdamiesi, kad nors kartą gaus sočiai pavalgyti.
with delight, that they will get a satisfying meal.
---
Kol žmonės nieko blogo neįtardami valgė, 
Until the people ate not suspecting bad food,

kareiviai uždarė pastatų duris
the soldiers closed the buildings' doors

ir virvėm užraišiojo.
and tied them with ropes inside.

O tada padegė menes iš visų pusių.
And then they lit the hall on fire from all sides.           16:00
---
Pamačiusios ugnį ir pajutusios jos karštį
Seeing the fire and feeling its heat the

moterys su vaikais ėmė baisiais balsais klykti,
women and children started to scream with a terrible voices,

bet karalius, stovėdamas pilies bokšte, tik juokėsi.
but the king in the castle's tower, only laughed.
---
- Privalgėt mano gero, tai dabar sušilkite.
You ate a lot of my food, now get warm.
---
Bet Dievas išgirdo žmonių šauksmus,
But God heard the peoples shouts,

dangaus keršto prašančius.
those seeking heaven's revenge.

Trenkė perkūnas                          17:00
Lightning struck

ir pilis nugrimzdo į žemės gelmę,
and the castle sank to the earth's depths

o toje vietoje platus ežeras sutyvuliavo.
and in its place a wide lake stretched out.
---
Bet nežuvo ugnyje nei moterys,               word order wrong
But neither women, nor children,

nei vaikai, nei žiaurusis karalius.
nor the cruel king died in the fire.

Dievas juos pavertė gražiais paukšteliais
God converted them into beautiful birds

- kregždėmis, o negailestingą karalių - plėšriuoju vanagu.
swallows, but the unmerciful king - into a predatory hawk.   18:00
---
Todėl kregždutės iki šios dienos nepakenčia vanago.
Thus swallows upto now hate the hawk.

Nors mažutės ir silpnutės būdamos,
Although small and weak, however

tačiau vos tik pamato vanagą, 
when barely seeing a hawk,

visos būriu jį puola, šaukia, veja,
the whole flock attacks, yells, chases,

kol jis, neturėdamas ką daryti,
until, not having else to do,
---
nuo jų pasislepia. 
from them he hides.

Taip žiaurusis karalius niekur neturi ramybės,
So the cruel king does not have peace anywhere,       19:00

nes nuolat girdi priekaištus,
because he constantly hears reproaches,

jam blogo linkinčius.
which wish him misfortune.     38
that's all folks                      19:18