Hello, I'm Aldona
and I'm Joel. this is page 14 of Lietuvos Laukai. First the story

Lakštingala

Tai yra nedidelis, maždaug žvirblio dydžio, pilkas
paukštelis. Bet jos uodega ir sparnai yra ilgesni už žvirblio,
todėl ji atrodo grakštesnė.

Lakštingala yra gražiausiai giedantis Lietuvos
paukštelis. Ne tik Lietuvos, bet ir nė vienas Europos
giesmininkas negali lygintis nei balso gražumu, nei
melodijos žavingumu su šia maža paukštyte.

Pasakojama, kad karalius Jogaila labai mėgdavo
vakarais klausytis lakštingalos suokimo. Vieną kartą, jos
besiklausydamas peršalo, susirgo ir mirė (1434 m.).        1:00

Dėl savo gražaus giedojimo ji plačiai minima
dainose, jos balsas dažnai pamėgdžiojamas.

Nuo kitų paukštelių lakštingala skiriasi tuo, kad savo
giesmelę ji pradeda tada, kada kiti paukščiai sumiega, būtent
vakare, saulei nusileidus ir anksti iš ryto, dar prieš aušra.

Lakštingala yra tankumynų mėgėja ir gyvena
daugiausia tankiuose lapuotuose miškuose prie upių ir
ežerų. Taip pat labai mėgsta senus tankius sodus, ypač kur
yra tvenkinių.

Lizdą suka aukštose žolėse, po krūmais arba tiesiog       2:00
ant žemės, duobutėje. Kartais susikrauna lizdelį ir
krūmuose, bet neaukštai, vos pora pėdų nuo žemės. Minta
kirmėlėmis, vabzdžiais, įvairiomis uogomis.

Seniau žmonės tikėjo, kad lakštingala yra laimę
nešąs paukštis. Jeigu kas nuskins lapą nuo medžio, kuriame
tupi ir gieda lakštingala, tai bus laimingas. Bet lapą ne taip
lengva nuskinti, nes jį reikia skinti lakštingalai giedant ir
jos nepabaidant. () tai yra labai sunku, nes lakštingala arti
žmogaus neprisileidžia.

Lakštingalų Amerikoje nėra.      2:57

vocabulary
žodynas

žvirblis
sparrow

uodega
tail

grakštus, grakšti
graceful

lyginti
to compare with

suokimas
singing

minėti
to mention

sukrauti
to pile up, build

pamėgdžioti
to imitate, simulate

nusileisti
to land, set down

tankus, tanki
dense, thick

tankumas
density, thickness

tankumynų
dense forest

mėgėjas, mėgėja
amateur, fan, lover

tvenkinys
pond

duobė. duobutė
hole, pit

misti
to feed on something

skinti
to reap, to pick

baidyti
to scare away

now we will hear the story with a translation  3:55

LAKŠTINGALA
nightingale

Tai yra nedidelis,
It is not big,

maždaug žvirblio dydžio,
roughly the size of a sparrow, a

pilkas paukštelis.
grey little bird.

Bet jos uodega ir sparnai
But its tail and wings

yra ilgesni už žvirblio,
are larger than those of a sparrow.

todėl ji atrodo grakštesnė.
therefore it appears more graceful.

Lakštingala yra gražiausia
The nightingale is the most beautiful

giedantis Lietuvos paukštelis.
singing little bird in Lithuania.

Ne tik Lietuvos, bet ir nė vienas Europos
Not only Lithuania's, but not even one European

giesmininkas negali lygintis  5:00
songbird can compare either

nei balso gražumu,
with the voice's beauty, 

nei melodijos žavingumu
nor the fascinating song

su šia maža paukštyte.
of this little bird.

Pasakojama, kad karalius Jogaila
It is said that King Jogaila


labai mėgdavo vakarais
used to love very much in the evenings

klausytis lakštingalos suokimo.
to listen to the nightingale's singing.

Vieną kartą, jos besiklausydamas peršalo,
One time while listening to it,

susirgo ir mirė (1434 m.).
he caught a cold, got sick and died.           6:00 

Dėl savo gražaus giedojimo
Due to its beautiful singing,

ji plačiai minima dainose,
it is widely mentioned in songs,

jos balsas dažnai pamėgdžiojamas.
its voice is often imitated.


Nuo kitų paukštelių lakštingala skiriasi tuo,
From other birds the lark differs,

kad savo giesmelę ji pradeda tada,
that it starts the song at a time,

kada kiti paukščiai sumiega,
when other birds go to sleep,

būtent vakare, saulei nusileidus
it is in the evening, when the sun has set         7:00

ir anksti iš ryto,
and early in the morning,

dar prieš aušra.
even before dawn.

Lakštingala yra tankumynų mėgėja 
The lark is a lover of dense forests 

ir gyvena daugiausia tankiuose
and lives mostly in the dense,

lapuotuose miškuose prie upių ir ežerų.
leafy forests near rivers and lakes.

Taip pat labai mėgsta senus tankius sodus, 
Also it loves old dense gardens, 

ypač kur yra tvenkinių.
especially where there are ponds.


Lizdą suka aukštose žolėse,
The nest it builds is in high grasses,

po krūmais arba tiesiog              8:00
under bushes or simply

ant žemės, duobutėje.
on the the ground, in a little hole.

Kartais susikrauna lizdelį ir krūmuose,
Sometimes it builds the nest in bushes,

bet neaukštai,
but not very high,

vos pora pėdų nuo žemės. 
barely a couple of feet from the ground.

Minta kirmėlėmis, vabzdžiais, įvairiomis uogomis.
It feeds on worms, bugs and various berries.


Seniau žmonės tikėjo,
In olden times believed

kad lakštingala yra laimę nešąs paukštis.
that the lark is a bird that brings happiness bird.

Jeigu kas nuskins
If one will picks

lapą nuo medžio,
a leaf from a tree,

kuriame tupi ir gieda lakštingala,
in which is perched and sings a lark,
 
tai bus laimingas.
he will be lucky.

Bet lapą ne taip lengva nuskinti,
But a leaf is not so easy to pick,

nes jį reikia skinti lakštingalai giedant 
because it is necessary to pick it while the lark is singing 

ir jos nepabaidant.
and without scaring it away.

O tai yra labai sunku,
And that is very hard to do,

nes lakštingala arti žmogaus neprisileidžia.
because the lark does not get close to people.

Lakštingalų Amerikoje nėra.
There are no larks in America.

That's all folks               10:04