Labas, aš Aldona
and I'm Joel and this is the story from Lietuvos Laukai page 189.
First Aldona will read the story.

Liepa

Liepa - tai ne tik labai gražus, bet ir naudingas medis.
Jos žiedai labai kvepia,vartojami vaistams, ir iš jų bitukės neša gardų medų.
---
Žydi liepa liepos mėnesio pradžioje.
Tai antras medis, kurio vardu mėnuo pavadintas.
(Kurio kito medžio vardu pavadintas mėnuo?
---
Liepas sodina prie sodybų, kapinių, šventoriuose, alėjose.
---
Senos liepos labai storos ir didelės.
Dabar miškuose mažai beauga liepų, bet seniau Lietuvoje būdavo didelių liepynų.
---
Liepos išgyvena iki 500 metų ir užauga iki 90 pėdų aukščio.
---
Liepa, ąžuolas ir berželis — lietuvių labiausiai apdainuojami medžiai.

S. Jonynienė                             189

žodynas                               1:20
Vocabulary

gardus
delicious, tasty, nice

šventorius
a churchyard

išgyventi
to survive

apdainuoti
to glorigy, celebrate

Now we will read the story and a translation.         1:34

Liepa
The Linden

Liepa - tai ne tik labai gražus,
The linden- it is not only very pretty,

bet ir naudingas medis.
but also a useful tree.

Jos žiedai labai kvepia,
Its flowers are very aromatic,

vartojami vaistams,
used for medicines

ir iš jų bitukės neša gardų medų.
and from them bees carry tasty honey.
---
Žydi liepa liepos mėnesio pradžioje.
The linden tree blooms in the beginning of July.

Tai antras medis, kurio vardu mėnuo pavadintas.
It is the second tree which is named after a month.

(Kurio kito medžio vardu pavadintas mėnuo?)
(which other month is named for a tree?)
---
Liepas sodina prie sodybų,
Lindens are planted near gardens,

kapinių, šventoriuose, alėjose.
cemeteries, in churchyards, in streets.
---
Senos liepos labai storos ir didelės.             3:00
Old lindens are very thick and large.

Dabar miškuose mažai beauga liepų,
Nowadays very few lindens are still growing in forests.

bet seniau Lietuvoje būdavo didelių liepynų.
but in ancient Lithuania there used to be big linden groves.
---
Liepos išgyvena iki 500 metų
Lindens survive for 500 years

ir užauga iki 90 pėdų aukščio.
and grow to 90 feet in height.
---
Liepa, ąžuolas ir berželis —
The linden, the oak, and the birch -

lietuvių labiausiai apdainuojami medžiai.
they are the most celebrated trees in Lithuania.

S. Jonynienė                             189

That's all folks                          4:06