Hello I'm Aldona
And I'm Joel this is page 93 of Lietuvoa Laukai

Lietuvos Mišku Žverys

Senovėje žmonėms miškai buvo svarbūs ne tik dėl
grožio, bet ir dėl to, kad medžioklė buvo svarbus verslas.

žmonės miškuose medžiodavo įvairius gyvulius - briedžius,
elnius (elks), šernus (boars), vilkus (wolves), lapes (foxes),
zuikius (hares), kiškius (rabbits) ir voveres (squirrels).

Mėsa buvo valgoma, o kailiai naudojami apsirengimui ir prikiavimui.

Kailius mainė į druską, geležį, audinius, ir panašiai.

Kai lietuviai pradėjo auginti daugiau naminių
gyvulių, vis rečiau tekdavo medžioklės mėsa prasimaitinti.      1:00

Medžioklė tapo pramoga, sportu.

Mūsų laikais iš anksto apskaičiuojama, kiek laukinių žvėrių ir paukščių kasmet
galima sumedžioti.

Sių normų niekas neturi teisės pažeisti.

Tokiu būdu saugoma, kad žvėrių ir paukščių nesumažėtų.

Žodynas                  1:25
Vocabulary

žvėrys
beasts

grožis
beauty

medžioklė
hunting

verslas
business

prekiavimas
trade

mainyti
to exchange

audinys
cloth

pramaitinti
to feed

pramoga
entertainment, pastime

iš anksto
in advance

apskaičiuoti
to calculate, compute, quantify

kasmet                    2:00
annually, yearly

pažeisti
to violate, offend, infringe

suagotis
to watch out, take care

sumažinti
to diminish, decrease, reduce

Now the story with a translation          2:13

Lietuvos Mišku Žvėrys
Lithuanian forest beasts

Senovėje žmonėms miškai buvo svarbūs ne tik dėl grožio,
In the old days forests were important to people not only for their beauty

bet ir dėl to, kad medžioklė buvo svarbus verslas.
but also because, hunting was an important business.

žmonės miškuose medžiodavo įvairius gyvulius -
People in forests used to hunt various animals -

briedžius, elnius, šernus, vilkus, lapes,          3:00
moose,   elks,  boars, wolves, foxes,

zuikius, kiškius ir voveres.
hares,  rabbits, and squirrels. 

Mėsa buvo valgoma, o kailiai naudojami apsirengimui ir prekiavimui.
Meat was eaten, and hides were used for clothing and trade.

Kailius mainė į druską, geležį, audinius, ir panašiai.
Hides were traded for salt, iron, cloth and similar items.

Kai lietuviai pradėjo auginti daugiau naminių gyvulių,
When Lithuanians began to grow more domestic animals,

vis rečiau tekdavo medžioklės mėsa prasimaitinti.
more or less seldom one needed meat from the hunt for food.     4:00

Medžioklė tapo pramoga, sportu.
Hunting became entertainment, a sport.

Mūsų laikais iš anksto apskaičiuojama,
In our time from earlier calculations you could tell.

kiek laukinių žvėrių ir paukščių kasmet galima sumedžioti.
how many wild animals and birds annually could be hunted.

Šių normų niekas neturi teisės pažeisti.
On these norms no one has the right to infringe.

Tokiu būdu saugoma, kad žvėrių ir paukščių nesumažėtų.
In this way one take care that beasts and birds do not decrease.

That's all folks                   4:53