Labas aš Aldona
and i'm Joel. This is the story from Lietuvos Laukai page 13, first the story.
Lietuvos paukščiai

Seniau Lietuvos miškuose gyveno daugybė įvairių žvėrių, žvėrelių ir paukštelių.
Bet mažėjant miškams, nes juos kirto,
kad būtų vietos žmonėms gyventi, sumažėjo ir paukštelių.

Lietuvoje yra apie 300 rūšių paukščių.
Vieni iš jų yra pastovūs Lietuvos gyventojai, žiemą ir vasarą gyvena Lietuvoje.
Jų buvo apie 55 rūšys. Kiti žiemai išskrenda į šiltuosius kraštus.
===
Bet tuose svetimuose kraštuose jie lizdelių sau nesuko.         1:00
Jie rūpinosi tik maistu ir laukė to laiko, kada galės grįžti į savo tėvynę.
Ir vos tik pirmieji pavasario saulutės spindulėliai pradėdavo tirpdyti sniegą,
jie grįždavo į Lietuvą.

Jie linksmi skrisdavo į savo tėvynę, kurioje norėjo perėti
ir auginti savo vaikelius.
Daugelis iš jų surasdavo savo senuosius lizdus. Visi džiaugėsi sugrįžę.

Visi rodė, kas ką gali.
Vieni giedojo, čiulbėjo, kiti burkavo, kukavo, čireno,
suokdavo, krankė, kaleno, švilpaudavo.
===
Lietuviai savo miškų ir laukų paukštelius labai mylėjo, saugojo ir globojo. 2:00
Juos dainose apdainavo, apie juos įvairių pasakų sukūrė.
===
Lietuvoje buvo ir yra tokių paukščių, kurių ir Amerikoje yra.
Jūs juos pažįstate. Pvz.,* žvirbliai, varnos, pelėdos, geniai.

Bet buvo ir tokių paukštelių, kurių čia, Amerikoje,
nėra, pvz.,** lakštingalų, vieversėlių.
===
Čia trumpai susipažinsime su kai kuriais Lietuvos paukšteliais.

S. Jonynienė
* žvirbliai (sparrows), varnos (crows), pelėdos (owls), geniai (woodpeckers),
dagiliai (goldfinches), varnėnai (starlings), šarkos (marpies), kregždės
(swallows), vanagai (hawks), sakalai (falcons), karveliai (doves),
strazdai (thrushes; blackbirds)
**lakštingalų (nightingales), vieversių (skylarks), gegučių (cuckoos),
pempių (lapwings), gandrų (storks), kielių (wagtails).          13

žodynas                           3:38
vocabulary

mažėjant
decreasing

kirsti
to cut down

sumažėti
to decrease

pastovus
constant, stable

tirpdyti, tirpti
to melt, thaw

perėti
to hatch

burkuoti
to coo

kukuoti
to cuckoo

čirenti
to chirp, twitter

suokti
to sing

krankti
to caw

kalenti
to chatter

švilpauti
to whistle

globoti
to watch over

Now we will hear the story with a translation            4:17
Lietuvos paukščiai
Lithuania's birds

Seniau Lietuvos miškuose gyveno daugybė
In the old days in Lithuania's forests there lived many

įvairių žvėrių, žvėrelių ir paukštelių.
various beast, little beasts and birds.

Bet mažėjant miškams, nes juos kirto,
But the forests decreased, because they were being cut,

kad būtų vietos žmonėms gyventi,
for places for people to live,                  5:00

sumažėjo ir paukštelių.
even birds decreased.

Lietuvoje yra apie 300 rūšių paukščių.
In Lithuania are about 300 species of birds.

Vieni iš jų yra
Some of them are

pastovūs Lietuvos gyventojai, 
a stable part of a Lithuanian population,

žiemą ir vasarą gyvena Lietuvoje.
in winter and summer they live in LT.

Jų buvo apie 55 rūšys.
They used to be about 55 kinds.

Kiti žiemai išskrenda į šiltuosius kraštus.
During winter, the others fly to warmer countries.
===
Bet tuose svetimuose kraštuose                     6:00
But in those foreign countries

jie lizdelių sau nesuko.
they do not build nests for themselves.

Jie rūpinosi tik maistu
They worry only about food

ir laukė to laiko,
and waited for the time

kada galės grįžti į savo tėvynę.
when they can return to their homeland.

Ir vos tik pirmieji pavasario
And barely did the first spring

saulutės spindulėliai pradėdavo tirpdyti sniegą,
sun's rays used to start to melt the snow,

jie grįždavo į Lietuvą.
they returned to LT.

Jie linksmi skrisdavo į savo tėvynę,         7:00
They happily flew to their homeland

kurioje norėjo perėti
in which they wanted to hatch

ir auginti savo vaikelius.
and raise their children.

Daugelis iš jų surasdavo savo senuosius lizdus.
Many of them found their old nests.

Visi džiaugėsi sugrįžę.
Everyone was happy to return.

Visi rodė, kas ką gali.
Everyone showed what they could do.

Vieni giedojo, čiulbėjo,
Some chanted, chirped,

kiti burkavo, kukavo, čireno,
others cooed, cuckooed, chirped,

suokdavo, krankė, kaleno, švilnaudavo.              8:00
sang, cawed, chattered, whistled.
===
Lietuviai savo miškų ir laukų paukštelius labai
Lithuanians their forests' and fields' birds

mylėjo, saugojo ir globojo.
they loved, protected and watched over.

Juos dainose apdainavo,
In their songs they sang

apie juos įvairių pasakų sukūrė.
about the birds and they created many tales about them.
===
Lietuvoje buvo ir yra tokių paukščių,
In LT there were and are such birds,

kurių ir Amerikoje yra.
which are also in America.

Jūs juos pažįstate.
You are familiar with them.

Pvz.,* žvirbliai, varnos, pelėdos, geniai.          9:00
For example, sparrows, crows, owls, woodpeckers.

Bet buvo ir tokių paukštelių,
But there were also such birds

kurių čia, Amerikoje,
which here in America,

nėra, pvz.,** lakštingalų, vieversėlių.
do not exist, for example larks and skylarks.
===
Čia trumpai susipažinsime
Here we will briefly acquaint ourselves

su kai kuriais Lietuvos paukšteliais.
with some of Lithuania's birds.

S. Jonynienė
* žvirbliai (sparrows), varnos (crows), pelėdos (owls), geniai (woodpeckers),
dagiliai (goldfinches), varnėnai (starlings), šarkos (magpies), kregždės
(swallows), vanagai (hawks), sakalai (falcons), karveliai (doves),
strazdai (thrushes; blackbirds)
**lakštingalų (nightingales), vieversių (skylarks), gegučių (cuckoos),
pempių (lapwings), gandrų (storks), kielių (wagtails).          13

that's all folks                             9:55