Hello. I'm Joel.
And I'm Aldona. This is page 135 of Lietuvos Laukai. (this is really page 127)
Lietuvos Sostinė

Sostine vadiname tą miestą, kuriame gyvena viso krašto vyriausybė - valdžia.
===
Lietuvos sostinė yra Vilnius.
Jis stovi labai gražioje vietoje, ten kur į Nerį įteka Vilnelės upė.

Visas Vilnius apsuptas kalnų, pasipuošusių žaliuojančiais pušynais, upės,
kalnai, slėniai, miškeliai ir parkai Vilnių ir jo apylinkes
padaro nepaprastai gražias.
---
Vilnius - didžiausias ir gražiausias Lietuvos miestas,
daugiau kaip prieš 600 metų didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino įkurtas. 1:00

Ir nuo Gedimino laikų iki šių dienų Vilnius yra Lietuvos sostinė.
Tik nuo 1920 iki 1939 metų, kai lenkai buvo Vilnių pagrobę,
Lietuvos sostinė laikinai buvo perkelta į Kauną.
---
Vilniuje yra daug gražių bažnyčių (apie 50) ir
senovės paminklų, kurie primena mums Lietuvos praeitį.

Tenai yra Gedimino kalnas su pilies liekanomis.

Ta pilis buvo pastatyta toje vietoje, kur Gediminas sapnavo apie

127
geležinį vilką, baisiai staugiantį.
Ten yra Vilniaus katedra, kuri yra žymiausia ir gražiausia visame Pabaltijy. 2:00
Joje palaidotas Vytautas Didysis ir koplyčioje yra Šv. Kazimiero karstas.
---
Vilniuje yra garsieji Aušros Vartai
su stebuklinguoju Dievo Motinos Marijos paveikslu.

Aušros Vartai - tai senojo miesto vartai iš rytų pusės.
Aušros Vartų koplyčia stovi aukštai ant vartų.

Kai koplyčioje laikomos pamaldos,
gatvėje ties vartais susirinkę žmonės meldžiasi ir gieda.
Buvo paprotys, kad vyrai, eidami pro Aušros Vartus, nusiimdavo kepures.
---
Nepaprastai graži Šv. Onos bažnyčia savo smailiais
bokštais, atrodo, lyg kylanti į dangų.               3:00

Prancūzų imperatorius Napoleonas, ją pamatęs, pasakė:
“Jei galėčiau, ant delno ją nusineščiau į Paryžių“.

Iš kitų bažnyčių taip pat ypatingai
graži yra Šv. Petro ir Povilo bažnyčia.

Ji išpuošta nepaprastai gražiais ornamentais.
Yra net apie 2000 skulptūrinių figūrų.
---
Taip pat Vilniuje yra vienas iš seniausių Europoje
universitetų — Vilniaus universitetas, įkurtas 1579 metais.

Vilniuje 1918 metais vasario 16 dieną buvo paskelbta  
Lietuvos Nepriklausomybė ir atstatyta 1990 metais kovo 11d.     4:05
---
Dar daug nepaprastai gražių ir įdomių dalykų yra Vilniuje ir jo apylinkėse.

S. Jonynienė
1. Kurioje Lietuvos vietoje yra Vilnius?
2. Kas yra Vilnius Lietuvai?
3. Kas Vilnių įkūrė?
4. Kas žymaus yra Vilniuje?
5. Kas Napoleonui labai patiko?
6. Kada buvo paskelbta Lietuvos Nepriklausomybė?
7. Kada buvo atstatyta?
128
vocabulary                       4:45
žodynas

vyriausybė
government

valdžia
authority

apsupti
to surround

pagrobti
to seize, kidnap, abduct

priminti
to remind

liekana
remains, remnant, residue

laikinai
temporarily

perkelti
to move

staugesys
a howling

palaidoti
to bury

koplyčia
a chapel

karstas
a coffin, casket

garsus
famous

pamaldos
church service, mass

paprotys
a custom

nusiimti
to take off, uncover

smailus
sharp, pointed

kylanti
rising

atstatyti
to restore, re-establish
Now we will hear the story with a translation             5:46

Lietuvos Sostinė                page 127
Lithuania's Capital

Sostine vadiname tą miestą,kuriame gyvena
The capital is called the city in which lives

viso krašto vyriausybė - valdžia.              6:00
all the regions's government -the authority
===
Lietuvos sostinė yra Vilnius.
Lithuania's capital is Vilnius.

Jis stovi labai gražioje vietoje,
It stands in a very beautiful place,

ten kur į Nerį įteka Vilnelės upė.
where the Neris flows into the Vilnia river.

Visas Vilnius apsuptas kalnų,
All of Vilnius is surrounded by hills

pasipuošusių žaliuojančiais pušynais. 
decorated with green pine forests.

Upės, kalnai, slėniai, miškeliai ir parkai
Rivers, hills, valleys, small forests and parks          7:00

Vilnių ir jo apylinkes
of Vilnius and its surroundings

padaro nepaprastai gražias.
are unusually beautiful.
===
Vilnius - didžiausias ir gražiausias Lietuvos miestas,
Vilnius - the biggest and most beautiful Lithuanian city

daugiau kaip prieš 600 metų didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino įkurtas.
was founded more than 600 years ago by the great Lithuanian prince Gediminas.

Ir nuo Gedimino laikų iki šių dienų
And since Gediminas' time until today,

Vilnius yra Lietuvos sostinė.
Vilnius is Lithuania's capital.

Tik nuo 1920 iki 1939 metų,               8:00
Only from 1920 to 1939

kai lenkai buvo Vilnių pagrobę,
when Vilnius was seized by the Poles

Lietuvos sostinė laikinai buvo perkelta į Kauną.
Lithuania's capital temporarily was moved to Kaunas.
===
Vilniuje yra daug gražių bažnyčių (apie 50)
In Vilnius there are many beautiful churches (about 50)

ir senovės paminklų,
and ancient monuments

kurie primena mums Lietuvos praeitį.
which remind us of Lithuania's past.

Tenai yra Gedimino kalnas su pilies liekanomis.        9:00
There stands Gediminas' Hill with the castle remains.

Ta pilis buvo pastatyta toje vietoje,
That castle was built in that place

kur Gediminas sapnavo apie
where Gediminas dreamed about

geležinį vilką, baisiai staugiantį.
an iron wolf, howling terribly.

Ten yra Vilniaus katedra,
There is Vilnius Cathedral

kuri yra žymiausia ir gražiausia visame Pabaltijy.
which is the most famous and most beautiful in all the Baltic States.

Joje palaidotas Vytautas Didysis
In it is buried Vytautas the Great

ir koplyčioje yra Šv. Kazimiero karstas.             10:00
and in a chapel is St. Casimir coffin.
===
Vilniuje yra garsieji Aušros Vartai
In Vilnius are the famous Gates of Dawn

su stebuklinguoju Dievo Motinos Marijos paveikslu.
with the miraculous painting of God's Mother Mary.

Aušros Vartai -
The Gates of Dawn -

tai senojo miesto vartai iš rytų pusės.
they are the gates of the old city from the eastern side.

Aušros Vartų koplyčia stovi aukštai ant vartų.
The Gates of Dawn chapel stands high above the gates.

Kai koplyčioje laikomos pamaldos,
When in the chapel mass is being held,

gatvėje ties vartais
in the street at the gates                  11:00

susirinkę žmonės meldžiasi ir gieda.
gathered people are praying and singing.

Buvo paprotys, kad vyrai,
There was a custom that men,

eidami pro Aušros Vartus,
walking through the Gates of Dawn,

nusiimdavo kepures.
used to take off their hats.
===
Nepaprastai graži Šv. Onos bažnyčia
The unusually beautiful St. Anne's church 

savo smailiais bokštais,
with its pointed towers,

atrodo, lyg kylanti į dangų.
appears as if it is rising to the sky.

Prancūzų imperatorius Napoleonas,
The French emperor Napoleon

ją pamatęs, pasakė: “Jei galėčiau,             12:00
having seen it said: "If I could,

ant delno ją nusineščiau į Paryžių“.
I would take it to Paris in the palm of my hand".

Iš kitų bažnyčių taip pat ypatingai graži
From other churches an especially beautiful one

yra Šv. Petro ir Povilo bažnyčia.
is St. Peter's and Paul's church.

Ji išpuošta nepaprastai gražiais ornamentais.
It is decorated with unusually beautiful decorations.

Yra net apie 2000 skulptūrinių figūrų.
There are about 2000 sculptures.

Taip pat Vilniuje yra vienas
Also in Vilnius is one

iš seniausių Europoje universitetų                13:00
of the oldest universities in Europe
===
— Vilniaus universitetas, įkurtas 1579 metais.
- Vilnius University was established in 1579.

Vilniuje 1918 metais vasario 16 dieną
In Vilnius on February 16, 1918

buvo paskelbta Lietuvos Nepriklausomybė
was announced Lithuania's Independence

ir atstatyta 1990 metais kovo 11d.
and again it was restored on March 11 1990.
===
Dar daug nepaprastai gražių ir įdomių              14:00
There are many more unusually beautiful and interesting

dalykų yra Vilniuje ir jo apylinkėse.
things in Vilnius and its surroundings.

S. Jonynienė
1. Kurioje Lietuvos vietoje yra Vilnius?
  In which part of Lithuania is Vilnius?
  
2. Kas yra Vilnius Lietuvai?
  What is Vilnius to Lithuanians?
  
3. Kas Vilnių įkūrė?
  Who founded Vilnius?
  
4. Kas žymaus yra Vilniuje?
  What is famous in Vilnius?
  
5. Kas Napoleonui labai patiko?
  What did Napoleon like a lot?
  
6. Kada buvo paskelbta Lietuvos Nepriklausomybė?
  When was Lithuania's independence proclaimed?
  
7. Kada buvo atstatyta?
  When was it restored?
  
128 That's all folks                     15:08