I'm Joel
And I'm Aldona. This is page 7 of Lietuvos Laukai

Lietuvos MiŠkas

Lietuvos gamta yra nepaprastai graži. Su savo
žaliuojančiais miškais, gėlėtais slėniais, žieduose
paskendusiomis pievomis, pro kurias teka, vingiuoja
gražusis Nemunėlis, Neris, Šešupė, Dubysa ir daugelis kitų
mūsų upių. Lyg sidabras blizga skaidrieįi Lietuvos ežerai ir
ežerėliai, o miškai pilni įvairių paukštelių čiulbuonėlių ir
žvėrelių. O kokie gražūs ir švarūs tie Lietuvos miškai! Nėra
ten jokių nuodingų augalų, žvėrių bei šliužų. Vienos tik      1:00
gyvatės reikia pasisaugoti, bet ir ta nelabai maišosi po
kojomis. Po mišką galima ne tik vaikščioti, bet ir išsitiesti
ant minkšto samanėlig patalo. O taip miela būdavo pasėdėti
miške, taip gražu, taip gera ten buvo, kad sunku ir apsakyti.
Reikia pačiam pabūti ir pajusti. Tas nuostabus miško ošimas,
įvairiabalsių paukštelių čiulbėjimas, vabzdžių dūzgįmas, kad
sėdi ir su vyskupas Baranausku klausi: "Ar miške aš čia stoviu,
ar danguj, ar rojuj?”

Šitoje knygoje prisiminsime svarbiausius Lietuvos          2:00
miškų medžius, paukštelius, gyvulius bei žvėrelius.

S. Jonynienė

žodynas
vocabulary

paskendęs
drowned

daugelis
many, most

blizgėti
to glisten, glitter, sparkle

skaidrus
clear

žvėris
animal beast

augalas
plant

šliaužti
to crawl, creep

pasisaugoti
to protect yourself

maišyti
to mix, be in the way, interfere

išsitiesti
to stretch out

samanėlių patalo
mossy bed

apsakyti
to tell, recount

pabūti
to stay for some time

ošimas
rustle

dūzgįmas
humming, buzzing

vyskupas                            3:00
bishop

rojus
heaven, paradise

Now the story with a translation

Lietuvos Moškas              page 7
Lithuania's Forest

Lietuvos gamta yra nepaprastai graži.
Lithuania's nature is unusually beautiful.

Su savo žaliuojančiais miškais,
With its green forests,

gėlėtais slėniais,
flower filled valleys,

žieduose paskendusiomis pievomis,
meadows drowning in flowers,

pro kurias teka,
through which flow,

vingiuoja gražusis Nemunėlis, Neris, Šešupė, Dubysa       4:00
and wind the beautiful Nemunas, Neris, šešupė, Dubysa

ir daugelis kitų mūsų upių.
and many other of our rivers.

Lyg sidabras blizga skaidrieįi
Like silver shine the clear

Lietuvos ežerai ir ežerėliai,
Lithuanian lakes large and small,

o miškai pilni įvairių
and the forests are full of various

paukštelių čiulbuonėlių ir žvėrelių.
bird chirpers and small animals.

O kokie gražūs ir švarūs
How beautiful and clean

tie Lietuvos miškai!
are these Lithuanian forests.

Nėra ten jokių nuodingų augalų,
There are no poisonous plants there,

žvėrių bei šliužų.
nor beasts and creepy crawlers                5:00

Vienos tik gyvatės reikia pasisaugoti, 
You need to protect yourself from only one snake

bet ir ta nelabai maišosi po kojomis.
but even that one does not often come under foot.

Po mišką galima ne tik vaikščioti, 
In the forest you can not only walk,

bet ir išsitiesti
but also stretch out

ant minkšto samanėlig patalo.
on a soft mossy bed.

O taip miela būdavo pasėdėti miške,
How pleasant it used to be to sit in the forest,

taip gražu,
how beautiful,

taip gera ten buvo,
how good it was to be there,

kad sunku ir apsakyti.
that is hard describe.                     6:00

Reikia pačiam pabūti ir pajusti.
It is necessary for oneself to stay there and to experience it.

Tas nuostabus miško ošimas,
That wonderful forest's rustling

įvairiabalsių paukštelių čiulbėjimas,
the diffent sounds of the birds chirping,

vabzdžių dūzgįmas,
the insects humming,

kad sėdi ir su vyskupas
that you sit and with the bishop

Baranausku klausi: "Ar miške aš čia stoviu,
Baranauskas asks: "Am I standing here in the forest

ar danguj, ar rojuj?”
or in heaven or in paradise?

Šitoje knygoje prisiminsime svarbiausius Lietuvos
In this book we will remember the most important Lithuanian

miškų medžius, paukštelius,
forest trees, birds,

gyvulius bei žvėrelius.
animals and little animals.

That's all folks                        7:16