Hello I'm Aldona
and I'm Joel. This is page 10 of Lietuvos Laukai
MIŠKE 

Jakamutis buvo smagus berniukas ir mylėte mylėjo mišką.

Būdavo, atsikelia rytą, išgeria šilto pieno puodelį — ir jau miške.

Jis kartais vaikščiodavo miško takeliais,

žiūrinėdamas, kaip iš žemės kalasi pernai nukritusio

riešuto diegas, kaip sirpsta žemuogė,

kaip nedrąsiai grybas pradeda kišti iš po samanų galvutę,

o kartais eidavo medžių viršūnėmis, žiūrinėdamas,

kur šiemet įsikūrė geniai, kur balandžiai susinešė lizdą,

kaip sekasi pelėdai džiaugtis savo vaikais,

ar didelės šeimynėlės susilaukė dagilėlis.

Jis aplankydavo ir nykštuko lizdelį, neaplenkdavo ir vanago.

-------------
Jis pažino visus, ir jį visi pažino.

Jis mylėjo visus, ir jį visi mylėjo.

Nebėgo nuo lizdo nykštukas, neskrido pasislėpti tarp lapų lakštingala,

kai pajusdavo ateinant ]akamutį, bet atsitūpdavo ant lizdo krašto ir

čiulbėdavo, ir pasakodavo savo džiaugsmą, ir prašydavo

Jakamutį, kad pažiūrėtų į jų vaikučius ir pasakytų, kokie jie gražūs.

]akamutis glostė pūkuotas galveles ir negailėjo žodžių jiems pagirti.   2:00

Kartą, vos įžengęs į miško kraštą, pamatė ant šakos tupintį nusiminusį dagilėlį.

- Kodėl tu nusimines? Gal sergi?

Ar girdi, kaip visi smagūs, net miškas gaudžia,

o tu tik vienas, snapą nuknebinęs, čia sėdi! -

smagiai prakalbino Jakamutis, bet

--------------
dagilélis tik ašarą sparno galeliu nusibrauké.

- Peléda... Peléda mano kiaušinélius išgéré, - atsiliepé.

- Peléda?! Na, palauk, aš jai ...

Ir Jakamutis šokte įšoko į medį, šakomis šnarédamas,

kaip véjas nuléké į eglyną, susirado tarp tankių šakų

snaudžiančią pelédą, paémé už paausio ir tol pešé, kol ta

prižadéjo daugiau paukštelių kiaušinélių nebegerti.        3:00

- O jeigu neklausysi, tai aš atvesiu į tavo lizdą kiaunę,

kad ji tavo kiaušinius išgertų, o pats eisiu per mišką ir

sakysiu, kad tavo vaikai patys bjauriausi. 

Pažiūrésiu, kaip smagu tada bus tau mūsų, miške gyventi! - barési Jakamutis.

Bet peléda prižadéjo ir žodi išlaiké.

Jis ir vanagui nagus nudaužé už paukščiukų draskymą

ir pagrasino visiškai net iš to miško išvysiąs už nesusivaldmą.

Dél to jo miške paukščiai daug smagiau ir daug geriau čiulbéjo,

negu kur kitur, o į Nevéžio pakrantę: 

tiek lakštingalų prisirinko, kad vakarais jos chorais giedodavo.

Jurgis Jankus

vocabulary                   4:02
žodynas

nukristi
to fall

daigas
a sprout

sirpti
to ripen

žemuogė
strawberry

drąsa
brave, courage

samanos
moss

viršus
top

šeimynėlės
little sprout

susilaukti
to bear

dagilėlis
little goldfinch

glostyti
to caress

pūkuotas, pūkuota 
a fluffy

įžengti
to enter, step in

nusiminęs
sad upset

gaudžia                     5:00
buzzes

snapas
beak

nuknebinęs
droopy

ašara
tear

nubraukti
to wipe away

šnarėti
to rustle

nulėkti
to fly away

eglynas
fir grove

tankus, tanki
dense, thick

pėšti
to pluck

tol
until, so far

kiaunė
marten

išlaikyti
to keep, maintain, conserve

vanagas
hawk

nagus
nail, claw

draskyti
to tear to pieces

daužytis
to beat, smash

grasinti
 to threaten

visiškai
fully, completely

susivaldyti
to control one's self

kaltis
to hatch, to cut through

MIŠKE                     5:58
in the forest

Jakamutis buvo smagus berniukas
Jakamutis was a fun boy

ir mylėte mylėjo mišką.
and he loved a lot the forest.

Būdavo, atsikelia rytą,
He used to get up in the morning,

išgeria šilto pieno puodelį —
drink a warm cup of milk -

ir jau miške.
then to the forest.

Jis kartais vaikščiodavo miško takeliais,
He sometimes used to walk on the forest paths,

žiūrinėdamas, kaip iš žemės
seeing how from the ground 

kalasi pernai nukritusio riešuto daigas,
pushes up a nut's sprout that has fallen 2 years ago sprout

kaip sirpsta žemuogė,
how ripens the strawberry,

kaip nedrąsiai grybas                   7:00
how timidly the mushroom

pradeda kišti iš po samanų galvutę,
starts to poke it's head from under the moss

o kartais eidavo medžių viršūnėmis,
and sometimes he used to go on the trees' tops,

žiūrinėdamas, kur šiemet įsikūrė geniai,
looking at where this year settled the woodpeckers,

kur balandžiai susinešė lizdą,
where pigeons built a nest,

kaip sekasi pelėdai džiaugtis savo vaikais,
how the owls succeed beng happy with it's children,

ar didelės šeimynėlės susilaukė dagilėlis.
and did the little goldfinches bear a large family.

Jis aplankydavo ir nykštuko lizdelį,                8:00
He also used to visit the dwarf's nests,

-------------
neaplenkdavo ir vanago.
he didn't miss even seeing the hawk.

Jis pažino visus, ir jį visi pažino.
He was acquainted with everyone, and everyone knew him.

Jis mylėjo visus, ir jį visi mylėjo.
He loved everyone, and everyone loved him.

Nebėgo nuo lizdo nykštukas,
The dwarf did not run from the nest,

neskrido pasislėpti tarp lapų lakštingala,
the larks did not fly to hide between leaves,

kai pajusdavo ateinant ]akamutį,
whe they used to feel Jakamutis approaching,

bet atsitūpdavo ant lizdo krašto ir
but they used to perch on the nest's edge and

čiulbėdavo, ir pasakodavo savo džiaugsmą,
they used to chirp, and they used to tell of their happiness 

ir prašydavo Jakamutį,
and they used to ask Jakamutis,

kad pažiūrėtų į jų vaikučius 
that he would look after their children

ir pasakytų, kokie jie gražūs.
and would tell them how pretty they are.

]akamutis glostė pūkuotas galveles
Jakamutis caressed their fluffy little heads

ir negailėjo žodžių jiems pagirti.
and did not regret words to praise them

Kartą, vos įžengęs į miško kraštą, 
Once, having barely arrived at the forest edge,

pamatė ant šakos tupintį nusiminusį dagilėlį.           10:00
he saw on a branch perching the sad little sprout. 

- Kodėl tu nusimines? Gal sergi?
Why are you sad?  Perhaps you are sick?

Ar girdi, kaip visi smagūs,
Do you hear how everyone is happy,           I said "did"

net miškas gaudžia,
even the forest is rustling

o tu tik vienas, snapą nuknebinęs, čia sėdi! -
and you alone, with your beak drooping, you are just sitting here!

smagiai prakalbino Jakamutis,
Jakamutis happily addressed him,

--------------
bet dagilélis tik ašarą sparno galeliu nusibrauké.
but the little goldfinch only a wiped off a tear with the tip of the wing.

- Peléda... Peléda mano kiaušinélius išgéré, - atsiliepé.
- the owl... the owl drank my eggs, - he answered.

- Peléda?! Na, palauk, aš jai ...          11:00
- The owl? No, wait, I will ...

Ir Jakamutis šokte įšoko į medį,
And Jakamutis jumped up the tree,

šakomis šnarédamas, kaip véjas
with braches rustling like the wind

nuléké į eglyną,
flew into the the fir grove, 

susirado tarp tankių šakų
found between dense branches

snaudžiančią pelédą,
the dozing owl,

paémé už paausio ir tol pešé,
took it by the ear and plucked on its feathers,

kol ta prižadéjo daugiau
until he promised

paukštelių kiaušinélių nebegerti.
to drink no more birds eggs.

- O jeigu neklausysi,
And if you do not listen,

tai aš atvesiu į tavo lizdą kiaunę,
I will bring to yout nest a marten,

kad ji tavo kiaušinius išgertų,
so that it would drink your eggs,

o pats eisiu per mišką ir
and I will go through the forest and

sakysiu, kad tavo vaikai patys bjauriausi. 
I will say, that your children are the ugliest.

Pažiūrésiu, kaip smagu tada bus tau mūsų,  ???
I will see how happy you will be then

miške gyventi! - barési Jakamutis.
to live in our forest! -scolded Jakamutis.

Bet peléda prižadéjo ir žodi išlaiké.
But the owl promised and kept her word.

Jis ir vanagui nagus nudaužé
he even broke the hawk's claws

už paukščiukų draskymą
for tearing at the little birds

ir pagrasino visiškai net iš to miško
and threatened even to chase it from that forest

išvysiąs už nesusivaldmą.
for not controlling himself.

Dél to jo miške paukščiai
because of that his birds in the forest

daug smagiau ir daug geriau čiulbéjo,
chirped better and better

negu kur kitur, o į Nevéžio pakrantę: 
than any where and at the Nevėžis river bank: 

tiek lakštingalų prisirinko,
gathered so many larks,

kad vakarais jos chorais giedodavo.
that in the evening they sang like a chorus.

that's all folks                   14:14