Labas, aš Aldona
and I'm Joel. This is the story from Lietuvos Laukai page 42. First the story.

Nameliai Varnėnui

Anksti pavasarį išėjo senelis su Jonuku į kiemą.
Senelis paėmė šešias lenteles ir sukalė iš jų dėžutę.
Paskui, paėmęs peiliuką, prapjovė vienoje pusėje skylutę ir pasakė:
---
Štai ir padariau namelius.
---
Kam tie nameliai? - klausia Jonukas. - Kas čia gyvens?
---
Jau greitai parlėks pas mus varnėnai, tai aš jiems
namelius - inkilėlį padariau, kad turėtų kur gyventi.
Aš jiems namelius padariau, o jie mums gražiai pagiedos ir
laukus, sodus bei daržus apsaugos.                   1:00
---
Kaip varnėnai, tokie maži būdami, gali apsaugoti? klausė Jonukas.
---
O, labai gali.
Pavasarį ir vasarą atsiranda labai daug visokių vabalų ir kirminų.
Jie visi pradeda graužti ir naikinti kopūstus bei kitas daržoves.

Varnėnas per visą dieną jų daugybę sulesa.
Kad varnėnai mums nepadėtų, tai mes negalėtume nuo kirminų apsiginti.
Na, dabar, Joneli, padėk man inkilėjį įkelti.
Lipk į tą senąją obelį, o aš tau jį paduosiu.
---
Jonukas tuojau įlipo į obels viršūnę. Senelis jam padavė inkilėlį.   2:00
Jonukas pastatė inkilėlį tarp šakų ir gerai jį pririšo, kad vėjas neišmestų.
---
Na, Joneli, gerai pririšai. Lipk laukan iš obelies ir lauk svečių varnėnų.
---
Iš “Vaikų darbymečiui"                     42
žodynas                                2:19
vocabulary

sukalti
to hammer, knock together

prapjauti
to cut through

skylė
a hole

parlėkti
to fly back

inkilas
nesting box

graužti
to gnaw, erode, wear

naikinti
to destroy, ruin

apsiginti
to defend oneself

pririšti
to tie to something, tether, bind, attach

išmesti
to throw out, discard, emit, eject

Now we will hear the story with a translation            2:54
Nameliai Varnėnui
Houses for Crows

Anksti pavasarį išėjo
In the early spring

senelis su Jonuku į kiemą.
grandpa and Jonukas came out to the yard.

Senelis paėmė šešias lenteles
Grandpa took six boards

ir sukalė iš jų dėžutę.
and hammered them into a little box.

Paskui, paėmęs peiliuką,
Next, he took a little knife,

prapjovė vienoje pusėje skylutę ir pasakė:
he cut in one side a little hole and said: 
---
Štai ir padariau namelius.
This is how I made a house. 
---
Kam tie nameliai? - klausia Jonukas.
For whom is this little house? asked Jonukas.          4:00

- Kas čia gyvens?
Who will live here?
---
Jau greitai parlėks pas mus varnėnai, 
Soon crows will quickly fly to us, 

tai aš jiems namelius
this house is for them

- inkilėlį padariau, kad turėtų kur gyventi.
- I made a nesting box that they should have a place to live.

Aš jiems namelius padariau,
I made for them a little box,

o jie mums gražiai pagiedos
and they will sing beautifully for us

ir laukus, sodus bei daržus apsaugos.
and they will protect the fields, flower and vegetable gardens.
---
Kaip varnėnai, tokie maži būdami,
How the crows, being so small,

gali apsaugoti? klausė Jonukas.                  5:00
can they protect? asked Jonukas.
---
O, labai gali.
Oh they can very much.

Pavasarį ir vasarą atsiranda
In the spring and summer appear

labai daug visokių vabalų ir kirminų.
many kinds of insects and worms
.
Jie visi pradeda graužti
They all start to gnaw

ir naikinti kopūstus bei kitas daržoves.
and destroy cabbages and other vegetables.

Varnėnas per visą dieną
The crow through the whole day

jų daugybę sulesa.
eats many of them.

Kad varnėnai mums nepadėtų,                 6:00
If the crows would not help us,

tai mes negalėtume nuo kirminų apsiginti.
we would not be able to protect ourselves from worms.

Na, dabar, Joneli, padėk man inkilėjį įkelti.
Now, Jonas, help me put up the nesting box.

Lipk į tą senąją obelį,
Climb up that old apple tree,

o aš tau jį paduosiu.
and I will hand it to you .
---
Jonukas tuojau įlipo į obels viršūnę. 
Jonukas immediately climbed to the apple tree's top. 

Senelis jam padavė inkilėlį.
Grandpa handed hime the nesting box.

Jonukas pastatė inkilėlį tarp šakų                 7:00
Jonukas placed the nesting box between the branches

ir gerai jį pririšo,
and tied it well to the tree

kad vėjas neišmestų.
so the wind would not eject it.
---
Na, Joneli, gerai pririšai.
Now, Jonas, tie it well.

Lipk laukan iš obelies
Climb out of the apple tree

ir lauk svečių varnėnų.
and wait for crows to visit.
---
Iš “Vaikų darbymečiui"                     42
that's all folks                          7:46