Labas, aš Aldona
and I'm Joel. This is page 86 from Lietuvos Laukai. First the story.

Naujieji Metai

- Vaikai, eikite gulti, gana jums tų knygų.
Jau pusė dešimtos.
---
Taip ragino motina vaikus, kurie už stalo knygas sklaidė ir kalbėjosi.
Tai buvo gruodžio 31 dienos vakaras.
---
- Tegu eina mažesnieji, aš dar neisiu,
- tarė vyriausias, pirmosios klasės mokinys Saulius.
---
- Tu dar pusvalandį gali skaityti, -tarė motina, - o kitiems gana, bėkite.
---
- Aš, mama, dar nė po pusės valandos neisiu gulti.
Juk šiąnakt po dvyliktos prasideda Naujieji metai.
Aš nenoriu šįmet atsigulti, o kitais metais atsikelti.          1:00
---
- A, Sauliau, - tarė Jurgiukas, -tu nori už mus gudresnis būti.
Mama, ir mes lauksim Naujųjų metų.
---
- Eikit, vaikeliai, eikit gulti, - paragino motina.
Aš nė Sauliukui neduosiu vakaroti ilgiau, kaip pusę valandos.
---
Naujuosius Metus rasite, o dabar nelaukite.
---
Vaikai paklausę nuėjo gulti. Tėvas jiems dar pridūrė:
---
- Po valandos mes visi eisime gulti.
Rytą, kai atsikelsim, jau bus Naujieji metai. Tada aš jums ką nors papasakosiu.
---
Ir Saulius, nesulaukęs nė dešimtos pasibaigiant, panoro miego ir nuėjo gulti.
                                       86
Rytą tėvas sveikinosi su vaikais, Naujuosius metus pradėdamas, ir pasakojo:
---
- Praėjusią naktį, dvyliktai valandai pasibaigus, pasibaigė vieni metai  2:00
ir prasidėjo kiti.
Šįryt jau kitų metų pradžia.
Ir šitie metai praeis, ateis vėl kiti, ir kiti praeis, ateis
dar kiti, ir taip be galo vis metai po metų bėgs ir bėgs...
Bet metų negalima veltui praleisti. Reikia dirbti.
Negalima, kad amžius veltui praeitų.
---
- Tėveli, tai ką reikia daryti? - klausia vaikai.
---
- Veltui laiko neleisti, nes praleistas laikas nebegrįžta.
Žiūrėti, kad viskas būtų gerai.
---
- Tėveli, juk aš mokaus, tai jau gerai, - tarė Saulius.

- Taip, gerai, kad mokaisi, bet kad porą dvejetukų turi, tai negerai.

- A, Sauliau, - tarė Jurgiukas, - žiūrėk, kad dvejetukų nebūtų.     3:00
---
- Taip, - tarė tėvas. - Naujuosius metus pradėdamas,
pasižadėk, kad dvejetukų daugiau nebus.
Tu bent kiek pritingi, neprisiverti padirbėti, kad mokslas geriau sektųsi.
Pasistenk, Sauliuk.

- Tėveli, aš dvejetukų neturiu, - pasigyrė Jurgiukas.

- Tai gerai, - tarė tėvas.
Bet tu mėgsti kai kada pasigirti ir bent kiek pameluoti: tai negerai.
Žiūrėk, kad šįmet meluoti atprastum. Negražu meluoti.

Jurgiukas susigėdo, paraudo, paskum, patylomis tarė:

- Šiais metais nebemeluosiu ir kitais ne, ir niekad.

- Taigi žiūrėk, visada būk teisingas.
Tegul tavo melagiai metai jau bus praėję amžinai.

- Tėveli, o aš ką darau? - paklausė Stasytė.          4:00
---
- O tu, vaikeli, per daug smaguriauji.
Gera būtum mergaitė, tik labai mėgsti saldžius daiktus.
Ką visi valgo - barščius, kopūstus, bulvienę ar košę, tau neskanu.
Tu vis žiūri, kad saldžių blynelių iškeptų, o dažnai ir cukraus gabalėlį čiulpi.
                                       87
- Kad skanu, tėveli.
---
- Tu manai, kad kitiems neskanu? - Pasakė tėvas. - Reikia valdytis.
Daug saldumų Negalima valgyti.
Nuo jų dantis skauda, pilvas genda ir sveikata nyksta.
Valgyk, ką mama duoda, nesmaguriauk.
Jei reikalingų daiktų nevalgysi, būsi menkutė ir labai negraži.
---
- Ar nesmaguriausi daugiau? - paklausė ją Jurgiukas. |

- Kai mama duos, aš valgysiu, - atsakė mergaitė, - pati neimsiu.   5:00
---
- Gerai, - tarė tėvas nusišypsojęs.
Paskui paglostė mergaitės plaukelius ir dar pasakė:
- Valgyk tiktai, ką tau mama duos, tai būsi sveika, stipri ir graži mergaitė,

- Tegul dingsta Senieji metai su visais negerumais! - tarė Jurgiukas.

A. Giedrius                             5:26

1. Ką sakė mama vaikams?

2. Ką tėvelis iš ryto pasakė vaikams?

3. Ko jis norėjo, kad Sauliukas darytų?

4. Nuo ko turėtų atprasti Jurgiukas?

5. Ką negero darė Stasytė?

6. Ką jai patarė tėvelis?

Mįslės:
28. Dvylika brolių turi vieną juostą.
29. Kuomet metai turi (tiek) dienų, kiek Žmogus akių?         5:51
30. Kas tai yra, ką kiekvienas yra matęs, bet niekas daugiau nematys?
31. Kokie metai trumpiausi?
Nauji metai — nauji lapai,
Vakarykščios dienos neieškok.                  88

žodynas                               6:14
vocabulary

raginti
to prompt, encourage, urge

sklaidyti
to scatter, to turn the pages, disperse, diffuse

vakaroti
to work in the evening

pridurti
to add, append, lengthen

panorėti
to desire

pritingi
lazy

prisiversti
to force oneself

pasistengti
to try, make an effort, do your best.

pasigirti
to boast, brag

atprasti
to lose a habit 

susigėsti
to feel ashamed

parausti
to blush, become red

paskum
then

čiulpti
to suck

gesti
to spoil, deteriorate, perish

nykti
to disappear

menkas
poor, slight, insignificant

menkutė
an unimportant or slight thing

atprasti
to fall out of a habit, withdraw

Now we will read the story with a translation    7:19

Naujieji Metai
The New Year

Vaikai, eikite gulti, gana jums tų knygų.
Children, go to bed, you have had enough of those books.

Jau pusė dešimtos.
It is already 9:30.
---
Taip ragino motina vaikus,
So the mother urged the children

kurie už stalo
who around the table

knygas sklaidė ir kalbėjosi.
scattered the books and conversed.                8:00

Tai buvo gruodžio 31 dienos vakaras.
It was the evenin of December 31st.
---
Tegu eina mažesnieji,
Let the littlest go,

aš dar neisiu, tarė vyriausias,
I still will not go, said the oldest,

pirmosios klasės mokinys Saulius.
first grade student Saulius.
---
Tu dar pusvalandį gali skaityti, -tarė motina, -
You still can read for half an hour, said the mother -

o kitiems gana, bėkite.
but for the others it is enough, go.
---
Aš, mama, dar nė po pusės valandos
I, mom, after half an hour

neisiu gulti.
I will still not go bed.

Juk šiąnakt po dvyliktos                9:00
But tonight after 12 oclock

prasideda Naujieji metai.
starts the New Year.

Aš nenoriu šįmet atsigulti,
I don't want to go to bed this year,

o kitais metais atsikelti.
and get up next year.
---
A, Sauliau, - tarė Jurgiukas,
A, Saulius- said Jurgiukas

tu nori už mus gudresnis būti.
you want to be smarter than us.

Mama, ir mes lauksim Naujųjų metų.
Mama, we too will wait for the New Year.
---
Eikit, vaikeliai, eikit gulti, - paragino motina.
Go, children, go to bed,- urged the mother.

Aš nė Sauliukui neduosiu vakaroti ilgiau,
I will not permit even Sauliukas to stay up later         10:00

kaip pusę valandos.
than half an hour.
---
Naujuosius Metus rasite,
You will find the New Year,

o dabar nelaukite.
but now don't wait for it.
---
Vaikai paklausę nuėjo gulti.
The children, obeying, went to bed.

Tėvas jiems dar pridūrė:
Father to them still added:
---
Po valandos mes visi eisime gulti.
After an hour we will all go to bed.

Rytą, kai atsikelsim,
In the morning, when we get up

jau bus Naujieji metai.
it will already be the New Year.

Tada aš jums ką nors papasakosiu.
Then I will tell you something.
---
Ir Saulius, nesulaukęs nė dešimtos pasibaigiant,            11:00
And Saulius, not even having waited for ten o'clock come,

panoro miego ir nuėjo gulti.
wanted to sleep and went to bed.                    86

Rytą tėvas sveikinosi su vaikais,
In the morning the father greeted the children,

Naujuosius metus pradėdamas, ir pasakojo:
beginning the New Year and said:
---
Praėjusią naktį, dvyliktai valandai pasibaigus,
Last night, at the end of the twelfth hour,

pasibaigė vieni metai
one year ended 

ir prasidėjo kiti.
and another began.

Šįryt jau kitų metų pradžia.
This morning it is already another year's beginning.

Ir šitie metai praeis,
And this year will go,

ateis vėl kiti, ir kiti praeis, ateis dar kiti,
and again another will come and another will go, and another will come again

ir taip be galo vis metai po metų bėgs ir bėgs...
and so without end year after year will run and run...

Bet metų negalima veltui praleisti.
But the years you cannot spend in vain.

Reikia dirbti.
It is necessary to work.

Negalima, kad amžius veltui praeitų.
It is not permitted that an age would pass in vain.

---
Tėveli, tai ką reikia daryti?
Daddy, so what must we do?

klausia vaikai.                        13:00
ask the children.
---
Veltui laiko neleisti,
Do not spend time in vain,

nes praleistas laikas nebegrįžta.
because time spent does not return.

Žiūrėti, kad viskas būtų gerai.
To see that all would be well.
---
Tėveli, juk aš mokaus,
Daddy, I am studying,

tai jau gerai, - tarė Saulius.
so that is already good, said Saulius.
 
Taip, gerai, kad mokaisi,
Yes, it is good that you are studying,

bet kad porą dvejetukų turi,
but you have a couple of Fs,

tai negerai.
that is not good.
 
A, Sauliau, - tarė Jurgiukas,
Ah, Saulius, said Jurgiukas,                14:00

žiūrėk, kad dvejetukų nebūtų.
look that there would not be any Fs.
---
Taip, - tarė tėvas.
Yes said Father.

Naujuosius metus pradėdamas,
Starting the new year,

pasižadėk, kad dvejetukų daugiau nebus.
promise, that there will be no more Fs.

Tu bent kiek pritingi,
You are a little bit lazy,

neprisiverti padirbėti,
you do not force yourself to work

kad mokslas geriau sektųsi.
so that your studies would succeed better.

Pasistenk, Sauliuk.
Try, Saulius.

Tėveli, aš dvejetukų neturiu,
Daddy, I don't have any Fs,

pasigyrė Jurgiukas.
bragged Jurgiukas.

Tai gerai, - tarė tėvas.
That is good, said Father.                       15:00

Bet tu mėgsti kai kada pasigirti
But you like sometimes to brag

ir bent kiek pameluoti: tai negerai.
and at least sometimes to tell a lie: that is not good.

Žiūrėk, kad šįmet meluoti atprastum.
Look, that this year you would lose the habit of lying.

Negražu meluoti.
It is not good to lie.

Jurgiukas susigėdo,   paraudo,
  "   felt ashamed, blushed,

paskum, patylomis tarė:
then,  quietly  said:

Šiais metais nebemeluosiu
This year I will nolonger lie

ir kitais ne, ir niekad.
and not next year and never.                  16:00

Taigi žiūrėk, visada būk teisingas.
So look, always be truthful.

Tegul tavo melagiai metai
May your lying years

jau bus praėję amžinai.
be gone forever.

Tėveli, o aš ką darau? - paklausė Stasytė.
Daddy, and what do I do? asked Stasytė.
---
O tu, vaikeli, per daug smaguriauji.
And you, child, snack too much.

Gera būtum mergaitė,
You would be a good girl,

tik labai mėgsti saldžius daiktus.
but you love sweet things a lot.

Ką visi valgo - barščius, kopūstus,
What everyone eats, borscht, cabbage,

bulvienę ar košę, tau neskanu.                  17:00
potatoes or gruel, Is not pleasing to you.

Tu vis žiūri, kad saldžių blynelių iškeptų,
You always look that sweet pancakes would be baked,

o dažnai ir cukraus gabalėlį čiulpi.
and you often suck sugar pieces                 87

Kad skanu, tėveli.
But it is delicious, Daddy.
---
Tu manai, kad kitiems neskanu?
You think that it is not delicious to others,

Pasakė tėvas. Reikia valdytis.
said Father, it is necessary to control yourself.

Daug saldumų negalima valgyti.
You can't eat a lot of sweets.

Nuo jų dantis skauda,
From them your teeth will be harmed,

pilvas genda ir sveikata nyksta.                   2:00
your stomach deteriorates and your health diminishes.

Valgyk, ką mama duoda, nesmaguriauk.
Eat what mommy serves, don't snack on sweets.

Jei reikalingų daiktų nevalgysi,
If you do not eat necessary things,

būsi menkutė ir labai negraži.
you will be slight and not very pretty. 
---
Ar nesmaguriausi daugiau?
Will you not snack on sweets anymore?

paklausė ją Jurgiukas. 
Jurgiukas asked her.

Kai mama duos, aš valgysiu,
When mommy will give, I will eat,

atsakė mergaitė, - pati neimsiu.
answered the girl, I will not take any myself.
---
Gerai, - tarė tėvas nusišypsojęs.               19:00
Good, Father said smiling.

Paskui paglostė mergaitės plaukelius
Next he stroked the girl's hair

ir dar pasakė:
and said:

Valgyk tiktai, ką tau mama duos,
Eat only what mommy will give you,

tai būsi sveika, stipri ir graži mergaitė.
so you will be healthy, strong and a pretty girl.

Tegul dingsta Senieji metai
May the old year disappear

su visais negerumais! - tarė Jurgiukas.
with all the bad things - said  "
A. Giedrius

1. Ką sakė mama vaikams?
What did mama say to the children?

2. Ką tėvelis iš ryto pasakė vaikams?
What did daddy in the morning say to the children?     20:00

3. Ko jis norėjo, kad Sauliukas darytų?
What did he want that "    would do?

4. Nuo ko turėtų atprasti Jurgiukas?
  From what should Jurgiukas fall out of the habit?
  
5. Ką negero darė Stasytė?
  What bad thing did Statytę do?
  
6. Ką jai patarė tėvelis? 
  How did daddy advise her?
  
Mįslės:
28. Dvylika brolių turi vieną juostą.
twelve brothers have one sash.

atsakymas: metai
answer: a year

29. Kuomet metai turi tiek dienų, kiek Žmogus akių?
when does a year have so many days, like people have eyes?

atsakymas: sausio 2 diena
answer: January 2nd

30. Kas tai yra, ką kiekvienas yra matęs, bet niekas daugiau nematys?
What is it, that everyone has seen, but noone will see any longer.

atsakymas: vakar dienos
answer: yesterdays

31. Kokie metai trumpiausi?
which year is the shortest?

atsakymas: naujieji metai
answer: the new year

Nauji metai — nauji lapai,
New year - new leaves,

Vakarykščios dienos neieškok.                  88
do not look for yesterday. 

that's all folks                         21:54