Hello I'm Aldona
And I'm Joel. This is page 122 of Lietuvos Laukai

Nemunas 

Nemunas - didžiausia ir gražiausia Lietuvos upė, 
ramiai, gražiais vingiais tekanti pro žaliuosius Lietuvos laukus ir pievas.

Lietuviai Nemuną labai brangina, dainose 
apdainuoja, eilėraščiuose, pasakose, padavimuose mini. 

Nuo seniausių laikų mūsų proseneliai prie Nemuno gyveno,
kovojo, dirbo ir meldėsi.

0 Nemunas juos maitino ir saugojo.

Aukštus Nemuno krantus puošia gražūs pušynai ir ąžuolynai.

Prie jo yra daugybė piliakalnių griuvėsių, daug gražiti vasarviečių, miestų 1:00
ir miestelių.

Jie beveik visi pasižymi arba savo praeitimi, arba grožiu.

Ant Nemuno kranto, labai gražioje vietoje,
kur Neris įteka į Nemuną, stovi Kaunas.

Į Nemuną iteka daug upitį, iš kurių žymiausios yra
Neris, Nevėžis, Dubysa, Šešupė.
                    S. Jonynienė

 1. Kuri yra didžiausia Lietuvos upė?
 2. Kas puošia Nemuno krantus?
 3. Kas stovi ant Nemuno kranto, kur Neris įteka į Nemuną?

Vocabulary                            1:48
Žodynas

vingis
a curve, a bend

branginti
to cherish

apdainuoti
to sing about something

padavimas
a legend

seniau
in former times

maitinti
to feed, nourish

saugoti
to protect

vasarvietė
a resort

pasižymėti
to characterize

Now the story with a translation            2:23

Nemunas 

Nemunas - didžiausia ir gražiausia Lietuvos upė, 
Nemunas the biggest and the most beautiful Lithunian river,

ramiai, gražiais vingiais tekanti
calmly, with beautiful bends flows

pro žaliuosius Lietuvos laukus ir pievas.
through green Lithuanian fields and meadows.

Lietuviai Nemuną labai brangina,            3:00
Lithuanians cherish Nemunas very much,

dainose apdainuoja,
they sing about it,

eilėraščiuose, pasakose,
in poems, in fairy tales,

padavimuose mini. 
in legends they mention it.

Nuo seniausių laikų
Since old times

mūsų proseneliai prie Nemuno gyveno,
our ancestors lived near the Nemunas

kovojo, dirbo ir meldėsi.
fought, worked and prayed.

0 Nemunas juos maitino ir saugojo.
And the Nemunas fed and protected them.

Aukštus Nemuno krantus puošia              4:00
The high Nemunas' banks are decorated

gražūs pušynai ir ąžuolynai.
with beautiful pine and oak forests.

Prie jo yra daugybė piliakalnių griuvėsių,
Near them are many castle hills ruins,

daug gražų vasarviečių, miestų ir miestelių.
many brautiful resorts, cities and towns.

Jie beveik visi pasižymi
They almost all of them stand out

arba savo praeitimi, arba grožiu.
either with history, or their beauty.

Ant Nemuno kranto, labai gražioje vietoje,
On the banks of the Nemunas in a very beautiful place,

kur Neris iteka Nemuną, stovi Kaunas.              5:00
where the Neris flows into the Nemunas, stands Kaunas

Į Nemuną iteka daug upių,
Into the Nemunas flow many rivers,

iš kurių žymiausios
of which the most famous

yra Neris, Nevėžis, Dubysa, Šešupė.
are the Neris, Nevėžis, Dubysa, Šešupė.

S. Jonynienė                          5:33

 1. Kuri yra didžiausia Lietuvos upė?
  Which is the biggest Lithuanian river?
  
 2. Kas puošia Nemuno krantus?
  What decorates the Nemunas' banks?
  
 3. Kas stovi ant Nemuno kranto,
  What stands on the Nemunas' bank

  kur Neris įteka Nemuną?
  where the Neris flows into the Nemunas?
  
That's all folks                       6:06