Hello, I Aldona
and I'm Joel. This is page 124 of Lietuvos Laukai
First the story

Nemuno Pasaka 
Gyveno kartą galingas Lietuvos kunigaikštis Nemunas su kunigaikštiene Nerimi.
Augino jie sūnų Nevėžį ir labai gražią dukrelę Šešupę.

Savo narsumu kunigaikštis, buvo toli už Lietuvos sienų pagarsėjęs.

Dažnai užpuldavo jo pilį kryžiuočiai, bet jis visada sėkmingai priešus
atmušdavo ir juos iš krašto išvarydavo, nes dievai jį laimino.

Mat savo dukrelę Šešupę, dar jai visai mažai esant, buvo
pažadėjęs vaidilutę dievaičiui Perkūnui.                1:00

Šešupė didyn augo, gražyn ėjo ir kunigaikščiui vis
sunkiau darėsi su savo dukrele atsisveikinti.

Vieną dieną krivių krivaitis priminė, kad jau laikas būtų Šešupei išeiti į
šventąsias girias amžinosios ugnelės saugoti.

Kunigaikščiui suskaudėjo širdį, kad reikės visam laikui mylimos dukrelės
netekti, ir nutarė savo pažado netesėti.

Nespėjo nė vieneri metai prabėgti, kai visą Lietuvą užpuolė kryžiuočiai.

Jie taip smarkiai puolė kunigaikščio Nemuno pilį, kad visos sienos drebėjo,
ir narsūs pilies gynėjai vienas po kito žuvo.                2:00

Pamatė kunigaikštis, kad šį kartą nepavyks pilies apginti.

Jis suprato, kad dievas Perkūnas jį sunkiai baudžia už pažado sulaužymą.

Užsidarė didžiojoje pilies salėje ir aukas jam degino,
prašydamas dievaičio, kad neliktų jis ir jo šeima kryžiuočių belaisviais.

Kai pagaliau kryžiuočiai įsiveržė į pilį, jie labai
nustebo: niekur negalėjo rasti kunigaikščio ir jo šeimos.

Nusiminę, kad žymūs belaisviai paspruko, jie tik pasigrobė
pilyje rastą turtą, padegė pilį ir be nuotaikos grįžo namo.

Ir koks buvo jų nustebimas, kai grįždami tais pačiais keliais,      3:00
kuriais buvo atžygiavę, rado smarkiai tekančias upes, kurių
anksčiau nebuvo ir kurios dabar savo vandenimis pastojo jiems kelią.

Mat Perkūnas išklausė kunigaikščio Nemuno karšto maldavimo
- jį ir jo šeimą gražiomis upėmis pavėrtė.

O. Motiejūnieią

vocabulary                         3:28
žodynas

galingas
powerful

narsumas
bravery, gallantry

pagarsėjęs,pagarsusi
famous, renowned

atmušti
to repulse, repel

išvaryti
to expel

laiminti
to bless

didyn
bigger

gražyn
more beautiful

krivių krivaitis
high priest

priminti                     4:00
to remind      

amžinai
for ever, eternally

saugoti
to protect

netekti
to lose

nutarti
to decide

tesėti
to keep one's word

užpulti
to attack

spėti
to guess

nespėti
to fail

drebėti
to shiver, trenble, shake

narsūs
brave

pavykti
to be successful

bausti
to punish

sulaužyti
to break

pažadėti
to promise

pažadas
a promise

auka
a sacrifce, offering

įsiveržti
to storm in, invade, break in

žymūs
celebrated, eminent, important

pasprukti
to slip out, run away

nusiminti
to become sad, despondent

pagrobti
to kidnap (steak,rob)                      5:00

atžygiavę
marched in 

nuotaika
mood, temper. cheer, feeling

pastoti
to get pregnant, block up, bar

išklaysyti
to listen

maldavimas
supplication, entreaty

paversti
to turn into

dievaitis
god

Now we will hear the story with a translation          5:26

Nemuno Pasaka 
Nemunas' legend

Gyveno kartą galingas Lietuvos kunigaikštis
Once upon a time lived a powerful Lithuanian prince

Nemunas su kunigaikštiene Nerimi.
Nemunas with princess Neris.

Augino jie sūnų Nevėžį
They raised a son Nevėžis

ir labai gražią dukrelę Šešupę.                 6:00
and the very pretty daughter Šešupė.

Savo narsumu kunigaikštis buvo pagarsėjęs
The brave prince was famous

toli už Lietuvos sienų.
far beyond the Lithuanian border.

Dažnai užpuldavo jo pilį kryžiuočiai,
Often Crusaders attacked his castle,

bet jis visada sėkmingai
but he always successfully

priešus atmušdavo
repelled enemies

ir juos iš krašto išvarydavo,
and used to expel them from the country

nes dievai jį laimino.
because the gods blessed him. 

Mat savo dukrelę Šešupę,
You see his daughter Šešupė,                  7:00

dar jai visai mažai esant, 
while she was still small,

buvo pažadėjęs vaidilutę dievaičiui Perkūnui.
he had promised to be a vestal virgin to the god Perkūnas
---
Šešupė didyn augo, gražyn ėjo
Šešupė grew up, became more beautiful

ir kunigaikščiui vis sunkiau
and to the prince it became more difficult

darėsi su savo dukrele atsisveikinti.
to say goodbye to his daughter.

Vieną dieną krivių krivaitis priminė, 
One day the high priest reminded

kad jau laikas būtų Šešupei išeiti 
that already it was time for ŠeŠupė to go            8:00

į šventąsias girias
to the sacred forest

amžinosios ugnelės saugoti.
to protect the eternal fire.

Kunigaikščiui suskaudėjo širdį, 
It hurt the prince's heart

kad reikės visam laikui
that he will have to forever

mylimos dukrelės netekti,
lose his beloved daughter.

ir nutarė savo pažado netesėti.
and he decided not to keep his promise.
---
Nespėjo nė vieneri metai prabėgti,
It did not take even one year to pass

kai visą Lietuvą užpuolė kryžiuočiai.
when all Lithuania was attacked by the crusaders.        9:00

Jie taip smarkiai puolė
They so strongly attacked

kunigaikščio Nemuno pilį,
the prince Nemunas' castle

kad visos sienos drebėjo,
that all of the walls shook

ir narsūs pilies gynėjai
and the brave castle's defenders

vienas po kito žuvo.
one after another died.

Pamatė kunigaikštis, kad šį kartą
The prince saw that this time

nepavyks pilies apginti.
he would not be successful in defending the castle.

Jis suprato, kad dievas Perkūnas
He understood that the god Perkūnas

jį sunkiai baudžia
was strongly punishing him                   10:00

už pažado sulaužymą.
for breaking a promise

Užsidarė didžiojoje pilies salėje
He closed himself in the great castle's hall

ir aukas jam degino,
and burned sacrifces to him,

prašydamas dievaičio,
asking the god

kad neliktų jis ir jo šeima
that he and his family

kryžiuočių belaisviais.
would not remain prisoners of the crusaders
---
Kai pagaliau kryžiuočiai
When finally the crusaders

įsiveržė į pilį,
broke into the castle,

jie labai nustebo:
they were very surprised                     11:00

niekur negalėjo rasti kunigaikščio ir jo šeimos.
that nowhere were they able to find the prince and his family.

Nusiminę, kad žymūs belaisviai paspruko,
Upset that the famous prisoners slipped away,

jie tik pasigrobė
they only grabbed for themselves

pilyje rastą turtą, padegė pilį
the castle's treasure, burned the castle

ir be nuotaikos grįžo namo.
and without rejoicing, returned home

Ir koks buvo jų nustebimas,
And such was their surprise

kai grįždami tais pačiais keliais,
when returning via the same road                 12:00

kuriais buvo atžygiavę,
on which they had marched,

rado smarkiai tekančias upes, 
they found a rapidly flowing river 

kurių anksčiau nebuvo ir kurios dabar
which earlier had not been there and now

savo vandenimis pastojo jiems kelią.
with it's waters blocked their way.

Mat Perkūnas išklausė
You see Perkūnas did listen

kunigaikščio Nemuno karšto maldavimo
to the prince's Nemunas hot supplication

- jį ir jo šeimą gražiomis upėmis pavėrtė.
he and his family had been turned into the beautiful river.

That's all folks.                         12:58