Labas, aš Aldona
and I'm Joel. This is the story from Lietuvos Laukai page 62. First the story.

Pasigailesi Kito ir Tavęs Gailesis

Žiemą arklys šiltame tvarte avižas ėdė.
Atlėkė iš lauko žvirblelis ir, atsitūpęs prie arklio, tarė:

Esu labai išalkęs, sniegas užklojo visą kiemą, negaliu surasti sau maisto.
Tu turi tiek daug avižų, duok ir man nors keletą grūdelių!

Lesk, kiek nori, - tarė arklys, - užteks abiem.
Ir taip abu maitinosi per visą šaltą žiemą.

Atėjo vasara. Tvarte atsirado daug musių, kurios nuolat puolė arklį.
Arklys gynėsi, kiek galėjo, bet veltui.                 1:00
Musės vis jį kandžiojo.

Pamatė žvirblis, kaip musės seną jo draugą kankino.
Kiekvieną dieną jis atlėkdavo į tvartą ir visas muses išgaudydavo.
Nuo to laiko arkliui nereikėjo kentėti.

P. Vaičiūnas                           62
Žodynas                                1:24
Vocabulary

gailėtis
to regret, feel sorry, repent

pasigailėti
to have mercy, spare, regret

atlėkti
to come flying, rush in

užkloti
to cover, spread

grūdelis
a grain

lesti
to peck, pick

užtekti
to be enough, suffice

kandžioti
to bite, sting

išgaudyti
to catch

kentėti
to suffer, endure

Now we will hear the story with a translation          2:00

Pasigailėsi Kito ir Tavęs Gailėsis
Have mercy on others and they will pity you

Žiemą arklys šiltame tvarte
In winter a horse, warming in the barn,

avižas ėdė.
was eating oats.

Atlėkė iš lauko žvirblelis ir,
A sparrow flew in from outside and

atsitūpęs prie arklio, tarė:
perching near the horse, said:

Esu labai išalkęs,
I am very hungry,

sniegas užklojo visą kiemą,
snow has covered all the whole yard,

negaliu surasti sau maisto.
I cannot find food for myself.

Tu turi tiek daug avižų,                 3:00
You have so much oats,

duok ir man nors keletą grūdelių!
give me a few grains.

Lesk, kiek nori, - tarė arklys, -
Eat as much as you want, said the horse,

užteks abiem.
there will be enough for both of us.

Ir taip abu maitinosi
And so both fed themselves

per visą šaltą žiemą.
through out the whole cold winter.

Atėjo vasara.
Summer came.

Tvarte atsirado daug musių,
In the barn appeared many flies,

kurios nuolat puolė arklį.
which constantly attacked the horse.

Arklys gynėsi, kiek galėjo, bet veltui.
The horse protected himself, as much as he could, but in vain.    4:00

Musės vis jį kandžiojo.
The flies always bit him.

Pamatė žvirblis, kaip musės
The sparrow saw how the flies

seną jo draugą kankino.
tortured his old friend.

Kiekvieną dieną jis atlėkdavo į tvartą
Every day he used to fly into the barn

ir visas muses išgaudydavo.
and caught all the flies

Nuo to laiko arkliui nereikėjo kentėti.
Since then the horse did not need to suffer.

P. Vaičiūnas                           62

That's all folks.                         4:51