Labas, aš Aldona
and I'm Joel. This is page 71 from Lietuvos Laukai. First we will hear the story

Paukščių Namai

Paukščiai užsinorėjo pasistatyti sau tikrus, tvirtus namus.

Geniui ir tilvikui liepė medžiagos ir plytų parūpinti,
o strazdas ir šarka turėjo namams vietą surasti.

Genys tuojau šoko medžių kirsti, tilvikas plytų ieškoti.
Strazdas surado namams vietą aikštėje, šarka - pamiškėję.

Genys medžius kirto, kirto, tik nė vieno nenukirto.
Tilvikas šūkavo: “Plytų, plytų!“ tik niekur jų negavo.

Strazdas aikštelėje čiauškėjo: “Štai, štai, štai!“ Šarka
pamiškėje šaukė: “Čia, čia, čia!“

Bet nei čia, nei ten niekas namų dar nepradeda statyti.        71

žodynas                            1:10
vocabulary

strazdas
thrush

šarka
magpie

tilvikas
sandpiper

aikšelė
clearing, glade

liepti
to command, order

parūpinti
to supply, provide, procure

šukauti
to cry out, whoop

Now we will hear the story with a translation        1:33

Paukščių Namai
Bird Houses

Paukščiai užsinorėjo pasistatyti sau
The birds wanted for themselves to build

tikrus, tvirtus namus.
a true, durable house.

Geniui ir tilvikui liepė
Woodpeckers and sandpipers were ordered

medžiagos ir plytų parūpinti,
to supply materials and bricks,

o strazdas ir šarka
and the thrushes and the magpie

turėjo namams vietą surasti.
had to find a place for the houses.

Genys tuojau šoko medžių kirsti,
The woodpecker soon jumped to cut down the trees,

tilvikas plytų ieškoti.
the sandpiper find bricks.

Strazdas surado namams vietą aikštėje,
The thrush found for houses a place in a clearing,

šarka - pamiškėję.
the magpie - by the forest's edge.

Genys medžius kirto, kirto,                      3:00
The woodpecker cut the trees, cut them and cut them,

tik nė vieno nenukirto.
but didn't cut down any.

Tilvikas šūkavo: “Plytų, plytų!“
The sandpiper cried out:"Bricks, bricks"

tik niekur jų negavo.
only couldn't get them anyplace.

Strazdas aikštelėje čiauškėjo: “Štai, štai, štai!“ 
The thrush in the clearing chirped: "there, there, there"

Šarka pamiškėje šaukė: “Čia, čia, čia!“
the magpie on the forest's edge yelled: "here, here, here".

Bet nei čia, nei ten niekas
But neither here nor there has

namų dar nepradeda statyti.
anyone started to build any houses.               71

That's all folks.                        4:04