Labas aš Aldona
and I'm Joel. This is the story from Lietuvos Laukai page 50.
Paukštelių Laiškas

Susitiko du maži paukščiukai ir kalbasi.

Kur, paukščiuk, taip skubi ?
- Į paštą.
- Ko?

- Noriu visiems geriems Žmonių vaikams laiškus išsiuntinėti.

- Ką jiems rašysi?

- Žiema artinasi, visus kelius ir laukus baltas sniegas pridengs:
mums, paukščiukams sunku bus maisto rasti, turėsim didelį badą kęsti.
Taigi noriu parašyti visiems vaikams,
kad nereikalingus trupinėlius rinktų ir mums, paukščiukams, barstytų.
Vaikams tai nebus sunku, o mes, maži paukšteliai,
ir menkais trupinėliais pasisotiname.

Pr. Mašiotas
Mįslės:

20. Balta paklodė visą žemę užklojo.
21. Be kojų, be sparnų, įskrido į medį.
22. Be kirvio be kirvelio, be grąžto be grąžtelio,
be medžio be medelio pastato tiltą.

Persigando, kaip žiema pavasario.                 50  1:36
Žodynas
Vocabulary

pridengti
to cover

kęsti
to suffer, endure

badas
famine, hunger, starvation

trupinėlis
a crumb

barstyti
to scatter, sprinkle

menkas
poor, meager, scarce

pasisotinti
to sate, be full

užkloti
to cover

kirvis
an ax

kirvelis
small ax

grąžtas
a drill, borer

grąžtelis
a small drill

Now we will hear the story with a translation.           2:19

Paukštelių Laiškas
Birds' Letter

Susitiko du maži paukščiukai ir kalbasi.
Two small birds met and started to talk.

Kur, paukščiuk, taip skubi?
Where, birdie, are you hurrying?

- Į paštą.
to the post office

- Ko?
for what?

- Noriu visiems geriems Žmonių vaikams 
I want to all the good peoples' children

laiškus išsiuntinėti.                       3:00
to send letters

- Ką jiems rašysi?
What will you write to them?

- Žiema artinasi,
Winter is approaching,

visus kelius ir laukus baltas sniegas pridengs:
white snow will cover all the roads and fields

mums, paukščiukams sunku bus maisto rasti,
for us birds, it will be difficult to find food,

turėsim didelį badą kęsti.
we will have to endure a big famine.

Taigi noriu parašyti visiems vaikams,
So I want to write to all the children,

kad nereikalingus trupinėlius rinktų
that they would gather unneeed crumbs               4:00

ir mums, paukščiukams, barstytų.
and would scatter them for us, birds.

Vaikams tai nebus sunku,
For children it will not be difficult,

o mes, maži paukšteliai,
but we are small birds,

ir menkais trupinėliais pasisotiname.
and the small crumbs will fill us up.

Pr. Mašiotas
Mįslės:
riddle

20. Balta paklodė visą žemę užklojo.
A white sheet covered all the ground.

atsakymas: sniegas
answer: snow

21. Be kojų, be sparnų, įskrido į medį.
without legs, without wings, it flew into the tree.     5:00

atsakymas: sniegas
answer: snow

22. Be kirvio be kirvelio,
without an big ax, without a small ax,

be grąžto be grąžtelio,
without a big drill,without a small drill

be medžio be medelio pastato tiltą.
without a big tree without a small tree, it builds a bridge

atsakymas: šaltis
answer:the cold

Persigando, kaip žiema pavasario.
Scared out of one's wits, like winter of spring.          50
that's all folks.                          5:51