Sveiki, aš Aldona
and I'm Joel. This is the story from Lietuvos Laukai page 175. First the story:

Pavasaris

Sveikas, linksmutis, gražutis Pavasarėli!

Sveikas džiaugsmo ir grožio karalaiti! - šūkavo visa gamta iš
džiaugsmo, pamačiusi pavasarį.

Tuoj linksmutis Pavasarėlis, meiliai nusišypsojęs, įsakė saulutei paberti
auksinių spindulėlių saują į sustingusią gamtą.

Tuojau snieginiai kalnai pradėjo tirpti, ir vanduo putodamas ir
šniokšdamas ėmė bėgti į žemas vietas, pelkes, upes ir upelius.

Antrą kartą nusijuokusi, saulutė bėrė ant Žemės            1:00
spindulių visą glėbį ir pabudino visą gamtą iš gilaus žiemos miego.

Ir sužaliavo žolynai, išsprogo medeliai.
---
Visa žemelė pasipuošė kvepiančiais gėlių vainikais.

Suskambėjo linksmos paukštelių dainos miškuose, soduose ir laukuose.

Sujudo gyvulėliai, žvėreliai po žalias pievas,
miškus ir laukus, linksmai šokinėdami.

Sukruto visokie vabzdžiai ir kirminėliai:
tik bėgioja, rėplinėja, besimaudydami saulės spindulėliuose.

Šiltas pietų vėjelis lėtai pūtė, bučiuodamas ir
glamonėdamas žiedų galvelės ir sklaidydamas jų kvapą į visas puses.  2:00
---
Pavasaris savo grožiu papuošė gamtą, 0 gamta,
pasipuošus visu grožiu, atsidėkojo jam, uždainuodama linksmą pavasario dainą.

Vytė Nemunėlis

Pavasaris dainuodamas varo visus į laukus.              175
žodynas
vocabulary                             2:25

linksminti
to amuse, entertain

šūkauti
to shout,yell

įsakyti
to order, command

paberti
to strew, scatter

sauja
a handfull, fistful

sustingęs
stiff, stagnant

tirpti
to melt, thaw

puta
foam

putotas
foamy

šniokšti
to roar, murmur, snort

nusijuokti
to give a laugh

glėbti
to embrace, clasp, clench                     3:00

glėbys
an embrace

pabudinti
to awaken

sužaloti
to injure, hurt, maim, cripple

sužaliuoti
to turn green

išsprogdinti
to burst, blossom

medelis
a sapling

žolynas
lawn, grassland

kvapas
odor, scent, smell, aroma, fragrance

sukrusti
to get going

rėplioti
to crawl, creep

pūsti
to blow, swell, inflate

bučiuoti
to kiss

glamonėti
to fondle, carress, pet, stroke

sklaidyti
to scatter

atsidėkoti
to thank

uždainuoti
to start singing

varyti
to drive off

Now we will hear the story with a translation         4:00

Pavasaris
Spring

Sveikas, linksmutis, gražutis Pavasarėli!
Welcome. happy, pretty little Spring

Sveikas džiaugsmo ir grožio karalaiti! -
Welcome joy's and beauty's prince -

šūkavo visa gamta iš džiaugsmo,
shouted with joy all of nature 

pamačiusi pavasarį.
from having seen the spring.

Tuoj linksmutis Pavasarėlis, meiliai nusišypsojęs,
Immediately the joyful Spring, affectionately smiled,

įsakė saulutei paberti
ordered the sun to scatter 

auksinių spindulėlių saują
handfuls of golden rays

į sustingusią gamtą.                    5:00
onto then frozen nature.

Tuojau snieginiai kalnai pradėjo tirpti,
Quickly the snowy hills started to melt,

ir vanduo putodamas ir
and the water, foaming and

šniokšdamas ėmė bėgti į žemas vietas,
roaring, began to run to the low places,

pelkes, upes ir upelius.
swamps, rivers and streams.

Antrą kartą nusijuokusi,
The second time it laughed,

saulutė bėrė ant Žemės
the sun scattered on the ground

spindulių visą glėbį ir pabudino
a whole embrace of rays and awoke

visą gamtą iš gilaus žiemos miego.
all nature from a deep winter's sleep.            6:00

Ir sužaliavo žolynai, išsprogo medeliai.
And turned green the grasslands, blossomed the saplings.
---
Visa žemelė pasipuošė
All the land decorated itself

kvepiančiais gėlių vainikais.
with fragrant flowers' wreaths.

Suskambėjo linksmos paukštelių dainos
The songs of happy birds rang

miškuose, soduose ir laukuose.
in forests, gardens, and fields.

Sujudo gyvulėliai,
Animals began to move,

žvėreliai po žalias pievas,
beasts in green meadows,

miškus ir laukus, linksmai šokinėdami.          7:00
forests and fields, happily jumping around.

Sukruto visokie vabzdžiai ir kirminėliai:
All kinds of insects and worms started to move:

tik bėgioja, rėplinėja,
running around, crawling,

besimaudydami saulės spindulėliuose.
while bathing in the sun's rays.

Šiltas pietų vėjelis lėtai pūtė,
The warm southern wind slowly blew,

bučiuodamas ir glamonėdamas žiedų galvelės
kissing and stroking the flowers' heads

ir sklaidydamas jų kvapą į visas puses.
and scattering their smell in all directions.
---
Pavasaris savo grožiu papuošė gamtą,             8:00
Spring with its beauty adorned nature,

0 gamta, pasipuošus visu grožiu,
and nature, dressed up with all its beauty,

atsidėkojo jam, uždainuodama
thanked it, starting to sing

linksmą pavasario dainą.
a happy spring song.

Vytė Nemunėlis

Pavasaris dainuodamas
Spring while singing

varo visus į laukus.
drives everyone to the fields             175

that's all folks                      8:45