Labas aš Aldona
and I'm Joel. This is the story on page 75 of Lietuvos Laukai.
First Aldona will read the story.

Pempė

Pempė yra pelkių, balų ir paežerių gyventoja.
Pelkės jai duoda maisto ir gina nuo priešų.
-----
Pemp yra tamsiai pilkos, blizgančios spalvos, kuri lengvai susilieja su tamsia
pelkių spalva.
Jos kojos ilgos ir tvirtos - tinka purvynuose ir pelkėse braidyti.

Sparnai tvirti. Ji labai vikriai skraido, beveik pro pat ausis,
šaukdama “kyvi, kyvi“, kai kas nors artinasi prie jos gyvenamosios vietos.
Ant galvos turi kuodelį.
---
Minta pempė vabzdžiais ir kirmėlaitėmis.             1:00
---
Pempės lizdas paprastas.
Susiranda karvės ar arklio pėdą, prisineša ten kiek sausų žolelių
ir šaknelių, - ir lizdas susuktas.
---
Kiaušinėlius, o ypač vaikelius, pempė labai saugoja ir drąsiai gina.
Žmogų ar šunį ji stengiasi nuvesti nuo lizdo:
skraido rėkdama pro ausis, vartaliojasi, tai nusileidžia, tai
pabėgėja, tai vėl pasikelia, lyg sužeista.

Dažnai jai taipasiseka: žmogus, įsižiūrėjęs į pempę, praeina pro lizdą, jo
nepastebėjęs.
Avis ir karves pempė jėga varo nuo lizdo -
kerta į akis, muša su sparnais.
---
Lietuvon ji parskrenda anksti pavasarį, dar kovo mėnesį.

S. Jonynienė                  75

žodynas                             2:12
Vocabulary

bala
swamp, puddle

blizgėti
to shine, glitter, sparkle

blizgantis
shiny

susilieti
to merge, flow together

purvynas
mud

tvirti
strong

vikriai
deftly, briskly

artintis
to approach, to near

gyvnenama vieta 
a dwelling place

kuodelis
a crest, flax bunch

rekauti
to whoop, shout, yell, hoot

vartaliotis
to turn over and over

praeiti
to go by, pass by, get by

pastebėti
to notice, observe

varyti
to drive off

kirsti
to hit, smite

Now we will read the story with a translation          3:05

Pempė
lapwing

Pempė yra pelkių,
balų ir paežerių gyventoja.
The lapwing is a marsh,
swamp and shore inhabitant.

Pelkės jai duoda maisto
Marshes give it food

ir gina nuo priešų.
and protects it from enemies.
-----
Pempė yra tamsiai pilkos, blizgančios spalvos,
The lapwing is of a dark grey, shiny color,

kuri lengvai susilieja
which easily merges

su tamsia pelkių spalva.
with the dark marsh color.

Jos kojos ilgos ir tvirtos -
Its legs are long and strong -

tinka purvynuose ir pelkėse braidyti.
suitable to wade in mud and marshes.

Sparnai tvirti.
The wings strong.

Ji labai vikriai skraido,
It very deftly flies,

beveik pro pat ausis,
almost through one's own ears,

šaukdama “kyvi, kyvi“,
shouting "kyvi, kyvi",

kai kas nors artinasi prie jos gyvenamosios vietos.
when someone approaches its dwelling places.

Ant galvos turi kuodelį.
It has on its head a crest.
---
Minta pempė vabzdžiais ir kirmėlaitėmis.
The lapwing feeds on insects and worms.            5:00
---
Pempės lizdas paprastas.
The lapwing's nest is simple.

Susiranda karvės ar arklio pėdą,
It finds a cow's or horse's footprint,

prisineša ten kiek sausų žolelių
it brings there a little dry grass

ir šaknelių, - ir lizdas susuktas.
and roots - and the nest is made.
---
Kiaušinėlius, o ypač vaikelius,
Eggs, and especially chicks,

pempė labai saugoja ir drąsiai gina.
the lapwing protects and bravely defends.

Žmogų ar šunį ji stengiasi nuvesti nuo lizdo:
People and dogs it tries to lead away from the nest:

skraido rėkdama pro ausis,                       6:00
it flies around shouting by one's ears,

vartaliojasi, tai nusileidžia,
keeps turning over and over, sometimes it lands,

tai pabėgėja, tai vėl pasikelia, lyg sužeista.
sometimes it runs around, then it again rises, as if it is hurt.

Dažnai jai tai pasiseka:
Often it succeeds:

žmogus, įsižiūrėjęs į pempę,
the person, seeing the lapwing,

praeina pro lizdą,
passes by the nest,

jo nepastebėjęs.
not noticing it.

Avis ir karves pempė jėga varo nuo lizdo -              7:00
Sheep and cattle the lapwing by strength drives off from the nest -

kerta į akis,
it hits into the eyes,

muša su sparnais.
beats it with its wings.
---
Lietuvon ji parskrenda anksti pavasarį,
To Lithuania it flies back early in the spring,

dar kovo mėnesį.
as early as in March.

S. Jonynienė                         75
That's all folks.                        7:44