I'm Aldona
and I'm Joel. This is our lesson based on the book Lietuvos Laukai by
Sofija Jonynienė. page 5
first the story

Rudens Imtynes Su Vasara

Artinasi baisus ir piktas ruduo. Vasara vis atgal ir atgal traukiasi.

Paukščiai renkasi būriais ir susirin kę neramiai čiulba.
Jie taisosi į tolimą kelią, į šiltuosius kraštus. Skrenda jie ten
nenorėdami. Nutūpę kur pasilsėti, galveles nuleidę, jie lyg
skundžiasi vieni kitiems: "Koks tas ruduo negailestingas,
kaip jis nesigaili mūsų, silpnų paukštelių!"

Saulė taip pat nemėgsta rudens.             1:00
Dažnai palieka jį
vieną viešpatauti. Bet kokios gražios, kokios puikios dienelės,
kada ji rengiasi palikti gamtą ir atiduoti ją į kitas, į rudens
rankas! Kaip tada ji gražiai šviečia, kaip maloniai žiūri iš
pablyškusio dangaus!

Ruduo negali lengvai nugalėti vasaros. Jau, rodos,
rudens viršus, tik žiūrėk - vasara vėl atsigavo; pasirodo kokią
dienelę visu savo gražumu ir suardo šilkinius rudens tinklus.
Ruduo dar baisiau širsta, dar stropiau tiesia juos ir puošia
mišką.

Ruduo vargais negalais nugali vasara, bet neilgai jam tenka viešpatauti. 2:00
Tuoj ateina žiemos pasiuntiniai -
šalčiai su dideliais vėjais ir pusnimis, ir vėl jis pradeda kovą
su žiema, kuri jau rudenį nugali ir savaip žemę tvarko.

žodynas             2:16
vocabulary

imtynės
wrestling

artintis
to approach

trauktis
to shrink, retreat

rinktis
to gather, flock

būrys
a flock, crowd

taisytis
to mend, fix, prepare

nuleisti
to lower

lyg
like, as if

skundikas
a tattle-tale

negalestingas
without compassion

palikti
to leave, to quit

viešpatauti
to rule

atidouti
to give away, return

pablyškęs
pale

viršus                     3:00
the top, winning

atsigauti
to recover

gražumas
beauty

tinklas
net

širsti
to be angry

stropus, stropi
diligent

tęsti
to extend, continue

vargais negalais
hardly, barely

tekti
to fall on somebody

pasiuntinys
messenger

pusnis
snowdrift

nugalėti
to defeat, overcome

Now the story with a translation              3:37

Rudens Imtynės su Vasara
autumn's wrestling with summer

Artinasi baisus ir piktas ruduo.
An ugly and angry autumn is approaching.

Vasara vis atgal ir atgal traukiasi.          4:00
Summer is retreating more and more.

Paukščiai renkasi būriais
Birds are assembling in flocks

ir susirinkę neramiai čiulba.
and having gathered, are restlessly chirping.

Jie taisosi į tolimą kelią,
They are preparing for a long journey,

į šiltuosius kraštus.
to the warmest countries.

Skrenda jie ten nenorėdami.
They do not wish to fly there.

Nutūpę kur pasilsėti,
Having landed somewhere to rest,

galveles nuleidę,
their little heads lowered.

jie lyg skundžiasi vieni kitiems:
it is as if they are complaining one to the other.

"Koks tas ruduo negailestingas,
"How this autumn is unmerciful,           5:00

kaip jis nesigaili mūsų, 
how it is without compassion for us,

silpnų paukštelių!"
weak little birds!"

Saulė taip pat nemėgsta rudens.
The sun also does not like the fall.

Dažnai palieka jį vieną viešpatauti.
Often it leaves it alone to rule.

Bet kokios gražios,
But what beautiful,

kokios puikios dienelės,
what gorgeous days

kada ji rengiasi palikti gamtą
when it prepares to leave nature

ir atiduoti ją į kitas, į rudens rankas!
and return it to other, to autumn's hands.

Kaip tada ji gražiai šviečia,
How beautifully it then shines,           6:00

kaip maloniai žiūri iš pablyškusio dangaus!
how pleasant it looks from the pale sky.

Ruduo negali lengvai nugalėti vasaros.
Fall cannot easily defeat summer.

Jau, rodos, rudens viršus,
Already it seems, autumn is winning,

tik žiūrėk
but look

- vasara vėl atsigavo;
summer again has recovered;

pasirodo kokią dienelę visu savo gražumu
it appears like a kind of day in all its beauty

ir suardo šilkinius rudens tinklus.
and it tears apart fall's silky nets.

Ruduo dar baisiau širsta, 
Autumn is even more angry,              7:00

dar stropiau tiesia juos
it even more diligently extends them

ir puošia mišką.
and decorates the forest.

Ruduo vargais negalais nugali vasarą,
Fall finally conquers summer,

bet neilgai jam tenka viešpatauti.
but not for long can fall prevail.

Tuoj ateina žiemos pasiuntiniai -
Soon winter's messengers come -

šalčiai su dideliais vėjais ir pusnimis,
the cold with its big winds and snowdrifts.

ir vėl jis pradeda kovą su žiema,
and again it begins the war with winter

kuri jau rudenį nugali
which has already defeated fall

ir savaip žemę tvarko.
and rules the earth in its own way.

That's all folks                     8:15