Hello I'm Aldona
and I'm Joel. This is the story on page 131 of Lietuvos Laukai. (I said 121)

Ištrauka iš apysakos “SAIGUNAS"

Stovykloje prie ugnies buvo šilta ir jauku. Čia ir
rinkosi visi kariai. Kas kalaviją šveitė, kas pakinktus taisė, o
kas ir šiaip sau, prieš ugnį šildydamasis, ilsėjos. Naktis buvo
nors ir rami, bet vėsoka. Kažkas ėmė dainą niūniuoti.

- Jūragi, pamiklink tu savo pirštus. Seniai jau jie
kanklių stygas belietė, - šūktelėjo kažkuris karys. Visi jam
pritarė. O Jūragio daug kartų prašyti nereikėjo. Jis mostelėjo
vienam jaunuoliui:

- Atnešk mano krepšį. Prie balno rasi.             1:00

Bematant Jūragio rankose atsirado kanklės, ir jis ėmė
senais, bet dar mikliais pirštais po stygas vedžŽioti, lyg dainos
ieškodamas. Laužo ugnies liežuviai žaidė seno kanklininko
veide ir baltoje barzdoje. Jis buvo panašus į pasakišką
dainorių. Suskambėjo artimi ir mieli dainos garsai. Visi
atidžiai klausėsi.

Dainavo Jūragis apie jauną kunigaikštį, kuris po girią
medžiojo, taikliai stumbrus ietimi nudobdamas, elnius ir
briedžius kalaviju smogė. Dainavo, kaip kunigaikštis
pavargo bemedžiodamas ir, pasidėjęs balną po galva,        2:00 
užmigo plačiašakio ąžuolo pavėsy. Ir mato sapne
kunigaikštis, kaip ant aukšto kalno baisingu balsu staugia

                             page 131
vilkas. O vilkas tai ne paprastas, bet geležiniais šarvais
šarvuotas. Ir staugia tas vilkas taip baisingai, kad jo balsas
net per širdį skrodžia. Ir taip viskas tikrai atrodo, kad
atsibudęs kunigaikštis nei nežino, ar tai sapno, ar tikrovės
būta.

Joja kunigaikštis pas krivį. Klausia jo, ką tas sapnas
reiškia. Ir atsako jam krivis, kad šarvuotas vilkas reiškia
stiprų miestą, kurį kunigaikštis pastatys. Kad tas baisus     3:00
vilko kauksmas - tai garsas, kuris apie tą miestą po visą
pasaulį pasklis.

Ir įvyko taip, kaip krivis sakė. Auga miestas upės
pakrantėje ant kalno. Stiebiasi į dangų pilies bokštai, o garsas
sklinda vis garsiau po pasaulį. Pikti priešai dreba miesto
vardą išgirdę, šaunūs karžygiai stoja kunigaikščiui tarnauti.

                             page 132
Plaukia, liejasi Jūragio daina ir sminga į karių širdis. Jie
klausosi dainos, susikaupę, galvas parėmę, o jų mintys
skrenda į tą didingą miestą. Ir kai paskutinė kanklių styga
nutilsta, ir pavargusi Jūragio ranka nusvyra, atsipeikėja     4:00
kariai dainos garsų sužavėti ir kalbasi.

- Apie Gediminą Jūragis dainavo.

- Tai Vilnius tas garsusis miestas.

- Dar moka Jūragis dainas vedžioti, dar neužkimo
mūsų Plačiagerklis.

Dar ilgai kalbėjosi vyrai, susėdę aplink laužą.
Pasakojo savo pergyvenimus su priešais bekovojant,
tamsiose giriose bemedžiojant. Jaunesnieji klausėsi
vyresniųjų pasakojimų, ir nusistebėjimo šūksniai
prasiverždavo iš jų lūpų. Bet medžioklės nuovargis pamažu
visų akis ėmė merkti. Vienas po kito sugulė samanų         5:00 
guoliuose, meškų kailiais apsikloję, balnus po galva pasidėję.
Tik spragsėjo laužo žarijos, ir žvangtelėdavo vaikščiojančių
aplink stovyklą sargybinių ginklai.

Vladas Vijeikis
1. Ko prašė karys Jūragio?
2. Ką sapnavo jaunas kunigaikštis?
3. Kaip krivis išaiškino kunigaikščiui jo sapną?
4. Apie kokį kunigaikštį kokį miestą Jūragis dainavo?

Apie ką dar kalbėjosi vyrai prie laužo?

                           page 133
Vocabulary                            5:49
Žodynas

ištraukti
to pull out

apysaka
a story, tale

kalavijas                             6:00
sword

šveisti
to shine, scrub

pakinktai
harness

vėsoka
cool

niūniuoti
to hum

pamiklinti
to make flexible

styga
a string, cord

liesti
to touch

sūktelėti
to tur n slightly, to cry out?

pritarti
to agree

mostelėti
to wave

balnas
saddle

bematant
immediately

atsirasti
to appear

miklėti
o grow lithe, supple

vedžioti
to lead

pasakiška
fabulous 

suskambėti
to ring, sound, speak

dainorius
a singer

mieli
lovely, cute

atidus
careful, considerate

atidžiai
carefully                      7:00

taiklus
accurate

ietis
spear

nudobti
to kill

smogti
to hit, strike

staugti
to howl

šarvai, šarvuotas
armor

skrosti
to cut, slice

atsibusti
to wake up  

tikrovė
reality 

krivis
LT pagan priest

kauksmas
howl, a howling

pasklisti
to spread

stiebtis         (Aldona said stebti)
to stand on tiptoe, to grow, shoot up (to reach up)

sklisti
to spread

šaunas
gallant

karžygis
a mighty man, hero

smigti
to pierce, go into

susikaupti
to concentrate

paremti
to support

nutilti
to become quiet

svirti                           8:00
to hang, hinge, slant

nusvirti
to decline

atsipeikėti
to regain conciousness

sužavėti
to charm, fascinate, captivate

užkimti
one's voice becomes hoarse

susėsti
to sit down

pergyvenimas
experience

nusistėbeti
to wonder 

šūksnis
a cry, exclamation, scream

prasiveržti
to penetrate, cut one's way through

medžioklė
hunt, hunting, chase

nuovargis
fatigue

pamažu
gradually

merkti
to close one's eyes, wink, soak

guilis
bed

apsikloti
to cover one's self

spragsėti
to crackle, snap

žarija
ember                        9:00

žvangėti
to jingle, rattle

žvangtelėdavo
rattled

vaikščjimas
a walk, stroll, walking

sargyba
a guard

Now we will hear the story with a translation        9:14

Ištrauka iš apysakos “SAIGUNAS"
taken from the story "Saigunas"
 
Stovykloje prie ugnies buvo šilta ir jauku.
In a camp near a fire it was warm and cozy.

Čia ir rinkosi visi kariai.
All the soldiers were gathering here.

Kas kalaviją šveitė,
Some polished their swords,

kas pakinktus taisė,
some fixed their harnesses,

o kas ir šiaip sau, prieš ugnį              10:00
and some were just near the fire
 
šildydamasis, ilsėjos.
warming themselves, relaxing.

Naktis buvo nors ir rami, bet vėsoka.
The night was calm but cool.

Kažkas ėmė dainą niūniuoti.
Someone started to hum a song.

- Jūragi, pamiklink tu savo pirštus.
Jūragas, limber up your fingers.

Seniai jau jie kanklių stygas belietė, 
It's been a long time they have touched the kanklės' strings -

šūktelėjo kažkuris karys.
Somewhere a soldier cried out.

Visi jam pritarė.
Everyone agreed with him.

O Jūragio daug kartų prašyti nereikėjo.         11:00
And Jūragas did not have to be asked many times. 

Jis mostelėjo vienam jaunuoliui:
He waved to one young man:

- Atnešk mano krepšį.
- Bring my bag.

Prie balno rasi.
You will find it near the saddle.

Bematant Jūragio rankose atsirado kanklės,
Immediately in Jūragis hands the kanklės appeared,

ir jis ėmė senais,
and he started with his old.

bet dar mikliais pirštais
but still supple fingers

po stygas vedžioti,
play the strings 

lyg dainos ieškodamas.
as if searching for a song

Laužo ugnies liežuviai žaidė                12:00
The campfire's fire tongues played on

seno kanklininko veide
the old kanklas player's face

ir baltoje barzdoje.
and white beard.

Jis buvo panašus į pasakišką dainorių.
He looked similar to a fabulous singer.

Suskambėjo artimi ir mieli dainos garsai.
One started to hear familiar and beloved sounds of songs

Visi atidžiai klausėsi.
Everyone carefully listened.

Dainavo Jūragis apie jauną kunigaikštį,
Jūragis sang about a young prince

kuris po girią medžiojo,
who hunted in the forest                      13:00

taikliai stumbrus ietimi nudobdamas,
accurately killing with a spear buffalos,

elnius ir briedžius kalaviju smogė.
deer and elk were struck with a sword.

Dainavo, kaip kunigaikštis pavargo bemedžiodamas ir,
He sang how the prince got tired while hunting and

pasidėjęs balną po galva,
putting a saddle under his head,

užmigo plačiašakio ąžuolo pavėsy.
went to sleep in the shade of a wide oak.

Ir mato sapne kunigaikštis,
And the prince sees in a dream

kaip ant aukšto kalno
how on a high hill

baisingu balsu staugia vilkas.   14:00
a wolf is howling in a terrible voice.

131
O vilkas tai ne paprastas,
The the wolf is not usual,

bet geležiniais šarvais šarvuotas.
but in iron armor.

Ir staugia tas vilkas taip baisingai,
And the wolf is howling so terribly

kad jo balsas net per širdį skrodžia.
that its voice cuts through one's heart.

Ir taip viskas tikrai atrodo,
and everything appears so realistic

kad atsibudęs kunigaikštis nei nežino,
that the awakened prince does not know

ar tai sapno, ar tikrovės būta.            15:00
if it was a dream or if it was reality.

Joja kunigaikštis pas krivį. 
The prince rides to the pagan priest. 

Klausia jo, ką tas sapnas reiškia.
He asks him what this dream means.

Ir atsako jam krivis,
And the priest answers him

kad šarvuotas vilkas reiškia
that the armoured wolf means

stiprų miestą, kurį kunigaikštis pastatys.
a strong city which the prince will build.

Kad tas baisus vilko kauksmas -
What this terrible wolf's howl means

tai garsas, kuris apie tą miestą
that is a sound which about that city

po visą pasaulį pasklis.                16:00
will spread through all the world.

Ir įvyko taip, kaip krivis sakė.
And so it happened like the priest said.

Auga miestas upės pakrantėje ant kalno.
The city is growing on the river bank on a hill.

Stiebiasi į dangų pilies bokštai,
The castle's towers are growing to the the sky

o garsas sklinda vis garsiau po pasaulį.
and the sound is spreading louder and louder around the world

Pikti priešai dreba miesto vardą išgirdę,
Angry enemies are shaking upon hearing this city's name.

šaunūs karžygiai stoja kunigaikščiui tarnauti.
Gallant heros are joining to serve the prince
132

Plaukia, liejasi Jūragio daina              17:00
Jūragas' song is drifting and falling

ir sminga į karių širdis.
and piercing the soldiers' hearts.

Jie klausosi dainos, susikaupę, galvas parėmę,
They listen to the song, concentrating, supporting their heads

o jų mintys skrenda į tą didingą miestą.
and their thoughts fly to that great city.

Ir kai paskutinė kanklių styga nutilsta,
When the last kanklės chord becomes quiet

ir pavargusi Jūragio ranka nusvyra,
and Jūragas' tired hand falls,

atsipeikėja kariai
the soldiers regain consciousness

dainos garsų sužavėti ir kalbasi.
having been fascinated by the sounds of the song fall into a discussion  18:00

- Apie Gediminą Jūragis dainavo.
Jūragas sang about Gediminas.

- Tai Vilnius tas garsusis miestas.
That famous city is Vilnius.

- Dar moka Jūragis dainas vedžioti,
Still Jūragas knows how to lead a song,

dar neužkimo mūsų Plačiagerklis.
and still his voice has not become hoarse.

Dar ilgai kalbėjosi vyrai, susėdę aplink laužą.
The men conversed a long time, sitting acround the campfire.

Pasakojo savo pergyvenimus
They talked about their experience

su priešais bekovojant,
fighting enemies,

tamsiose giriose bemedžiojant.               19:00
in dark forests while hunting.

Jaunesnieji klausėsi vyresniųjų pasakojimų,
The young men listened to the old men's tales

ir nusistebėjimo šūksniai
and cries of surprise

prasiverždavo iš jų lūpų.
used to escape from their lips.

Bet medžioklės nuovargis pamažu
But the hunt's fatigue gradually

visų akis ėmė merkti.
started to close all their eyes.

Vienas po kito sugulė samanų guoliuose,
One after another lied down on mossy beds,

meškų kailiais apsikloję,
with bear skins covering themselves,

balnus po galva pasidėję.                  20:00
putting saddles under their heads.

Tik spragsėjo laužo žarijos,
Only the fire's embers crackled

ir žvangtelėdavo vaikščiojančių aplink stovyklą sargybinių ginklai.
and walking around the camp the guards' weapons rattled.

Vladas Vijeikis

1. Ko prašė karys Jūragio?
What did the soldiers ask Jūragis?

2. Ką sapnavo jaunas kunigaikštis?
About what did the young prince dream?

3. Kaip krivis išaiškino kunigaikščiui jo sapną?
How did the priest explain to the prince his dream?

4. Apie kokį kunigaikštį kokį miestą Jūragis dainavo?
About which prince which city did Jūragis sing.

Apie ką dar kalbėjosi vyrai prie laužo?
About what else did the men talk by the fire?

That's all folks                      21:23