Labas, aš Aldona
and I'm Joel. This is the story on page 68 of Lietuvos Laukai. First the story.
Sakalas

Tai padangių ir erdvių grobuonis paukštis. 
Jis yra labai gražus, stiprus ir greitų judesių.
Turi trumpą, stiprų, lenktą snapą, ilgus, riestus, su smailiais ir
aštriais galais nagus, galingus margus sparnus ir labai geras akis. 
----
Minta daugiausia paukščiais.
Grobį sakalas gaudo tik erdvėje.
Pavijęs ore auką, kerta jai savo baisiais nagais.

Jo nagai įpjauna žaizdeles, lyg su peiliais.
Paukštis, gavęs tokį smūgį, krenta iš aukštybių žemėn, bet sakalas,  1:00
pasisukęs ore, vikriai jį pagauna. Sučiuptą grobį neša savo naguose.
---
Lizdą jis krauna aukštuose medžiuose.

Sakalas yra stipriausias ir geriausiai skraidąs paukštis.
Jis skrenda daugiau kaip 60 mylių per valandą greičiu.
---
Sakalus prijaukina ir laiko sportui.

S. Jonynienė                           68

žodynas                            1:30
vocabulary

grobuonis
beast of prey

judesys
motion

gaudyti
to catch, hunt, prey

lenktas
hooked, curved

riestas
curved

smailus
sharp, pointed

aštrus
sharp

galingas
powerful

grobti
to kidnap, prey, plunder

pavijęs
having caught up

auka
prey, sacrifice

žaizdele
a wound

smūgis
a blow, shock, kick

vikriai
quickly

sučiupti
to catch, grab, seize

prijaukinti
to tame

Now you will hear the story with a translation.           2:20

Sakalas
Falcon

Tai padangių ir erdvių grobuonis paukštis. 
It is a bird of prey of the sky and spaces.

Jis yra labai gražus,
It is very pretty,

stiprus ir greitų judesių.
strong and quick.

Turi trumpą, stiprų, lenktą snapą,
It has a short, strong, curved beak,

ilgus, riestus, su smailiais ir               3:00
long curved with pointed and

aštriais galais nagus,
sharp nail ends,

galingus margus sparnus
powerful colored wings

ir labai geras akis. 
and very good eyes.
----
Minta daugiausia paukščiais.
It feeds mostly on birds.

Grobį sakalas gaudo tik erdvėje.
The falcon catches prey only in the sky.

Pavijęs ore auką,
Having caught its prey in the air,

kerta jai savo baisiais nagais.
it cuts it with its terrible claws. 

Jo nagai įpjauna žaizdeles, lyg su peiliais.        4:00
Its claws cut wounds like a knife.

Paukštis, gavęs tokį smūgį,
A bird, getting such a blow,

krenta iš aukštybių žemėn,
falls from on high to the ground,

bet sakalas, pasisukęs ore,
but the falcon, turning in the air,

vikriai jį pagauna.
quickly grabs it. 

Sučiuptą grobį
Having caught the prey

neša savo naguose.
it carries it in its claws.

---
Lizdą jis krauna aukštuose medžiuose.
It makes a nest in high trees.

Sakalas yra stipriausias
The falcon is the strongest

ir geriausiai skraidąs paukštis.
and best flying bird.

Jis skrenda daugiau kaip 60 mylių per valandą greičiu.     5:00
It flies more than 60 miles per hour. 
---
Sakalus prijaukina ir laiko sportui.
Th falcon is tamed and used for sport.

S. Jonynienė                           68

That's all folks.                        5:22