Labas, aš Aldona,
and I'm Joel and this is a story from Lietuvos Laukai page 170.
First, Aldona will read the story.

Saulė Ir Varlės

Kažkas paleido gandą, kad saulė ištekanti už vyro.
Tą gandą nugirdo varlės.
Tuojau sujudo visos ir susirinko tartis.

Gudriausioji varlė ėmė sakyti: “Ar žinot ką? Bus mums blogai!
Jau dabar vasarą saulė išdžiovina daugelį upelių ir balų.

O kai ištekės už vyro, turės vaikų, kai ims visijie šildyt, kaitint,
- tai ne tiktai upeliai ir balos, bet išdžius upės ir ežerai.
Kur mes tada pasidėsim? Eikim pas Dievą skųstis!“
----
Visos varlės sutiko.                       1:00
Kvar! Kvar! kvarksėdamos nušokavo pas Dievą.
Savo nelaimei Dievo nerado namie.
---
Saulė tuojau sužinojo ir baisiai supyko ant varlių, kad jos norėjo apskųsti ją.
Supykusi tarė: “ Visus gyvulius ir daiktus žemėje šildžiau ir šildysiu,
bet šitų bjaurybių daugiau nepasieks mano šiluma.
---
Varlės taip pat susiprato blogai padariusios.
Jos pradėjo bijotis ir gėdytis saulės.
Taip tebėra ligi šios dienos.

Tik saulei nusileidus, sujuda varlės ir pradeda kvarkti visokiais balsais.
Bet saulės šilumos nebegauna jau.
Dėl to ir atsirado toks priežodis: šaltas, kaip varlė. 

Juozas Švaistas                         170

Žodynas                              2:02
Vocabulary

paleisti
to release, free

gandas
a rumor

ištekanti
marrying

sujudėti
to begin to move, stir

tartis
to consult, confer, powwow

išdžiovinti
to dry up, dessicate

bala
marsh, swamp

kaitinti
to heat up

skųstis
to complain

skustis
to shave

kvarksėti, kvarkti
to croak

apskųsti
to appeal against, lodge a complaint

padarymas
an accomplishment

gėdytis
to be ashamed

priežodis
a proverb, saying

Now we will read the story and its translation.          2:53

Saulė Ir Varlės
The Sun and The Frogs

Kažkas paleido gandą,
Somebody released a rumor

kad saulė ištekanti už vyro.
that the sun was marrying a man.

Tą gandą nugirdo varlės.
The frogs heard the rumor.

Tuojau sujudo visos ir susirinko tartis.
Immediately they all moved and gathered to consult.

Gudriausioji varlė ėmė sakyti:
The most clever frog started to say:

“Ar žinot ką? Bus mums blogai!
"Do do know what? It will be bad for us.

Jau dabar vasarą
Now already in the summer

saulė išdžiovina daugelį upelių ir balų.
the sun is drying up most of the rivers and marshes.        4:00

O kai ištekės už vyro,
And when she will marry the man,

turės vaikų,
will have children,

kai ims visi jie šildyt, kaitint,
when they all start to heat up, to bake, 

- tai ne tiktai upeliai ir balos,
it is not just streams and marshes,

bet išdžius upės ir ežerai.
but rivers and lakes that will dry out.

Kur mes tada pasidėsim?
Where will we then go?

Eikim pas Dievą skųstis!“
Let's go to God to complain"
----
Visos varlės sutiko.
All the frogs agreed.

Kvar! Kvar!
Ribit Ribit

kvarksėdamos nušokavo pas Dievą.                    5:00
Croaking, they jumped to God.

Savo nelaimei Dievo nerado namie.
Unfortunately they did not find God at home.
---
Saulė tuojau sužinojo
The sun immediately found out

ir baisiai supyko ant varlių,
and got horribly angry at the frogs,

kad jos norėjo apskųsti ją.
that they wanted to lodge a complaint against her.

Supykusi tarė:
Angrily she said:

“Visus gyvulius ir daiktus žemėje
"All the critters and things on earth

šildžiau ir šildysiu,
I have warmed and will continue to warm,

bet šitų bjaurybių daugiau nepasieks mano šiluma.            6:00
but my warmth will not reach these abominations anymore.
---
Varlės taip pat susiprato
The frogs also understood

blogai padariusios.
that they had acted badly

Jos pradėjo bijotis
They started to be afraid

ir gėdytis saulės.
and to be ashamed before the sun.

Taip tebėra ligi šios dienos.
And so it continues to this day.

Tik saulei nusileidus,
The moment the sun sets,

sujuda varlės ir pradeda
the frogs stir and start

kvarkti visokiais balsais.                     7:00
to croak in all sorts of voices. 

Bet saulės šilumos nebegauna jau.
But the sun's warmth nolonger reaches them.

Dėl to ir atsirado toks priežodis:
Therefore there appeared such a proverb:

šaltas, kaip varlė. 
cold like a frog.

Juozas Švaistas                         170

That's all folks.                      7:30