Labas, aš Aldona
and I'm Joel. This is our audio version of Lietuvos Laukai page 204
First the story

Stebuklinga Dainelė
Pasaka

Vienoj karalystėj gyveno karalius, kuris savo plačią šalį valdė labai laimingai.
Pats jis buvo vienišas žmogus: neturėjo nei žmonos, nei vaikų,
nei giminių ir net motinos neatsiminė, kadangi ji mirė netrukus po jo gimimo.
---
Karalius visuomet atrodydavo liūdnas ir, nors
nuoširdžiai rūpinosi savo valdiniais, tačiau tautai retai tepasirodydavo.
---
Ir nė vienas karalius nebuvo taip karštai mylimas, kaip dabartinis!
---
Net ministeriai ir daugybė dvariškių buvo jam atsidavę visa       1:00
siela, o tai taip retai tepasitaikydavo...
---
Visi vertino jo gerumą, teisingumą ir protą.
---
Ne kartą daugelis klausdavo save: ko mūsų karalius toks liūdnas, kodėl jis
nerengia puotų, nesilinksmina kilmingų svečių tarpe, nesidžiaugia gyvenimu?
Juk jis toks jaunas, išmintingas ir gražus!
Ir visiems tatai atrodė neatspėjama mįslė.
---
Tik vienas senas dvariškis suprato, dėl ko taip yra, ir paprastai sakydavo: 204


- Taip yra dėl to, kad mūsų karalius nuo pat lopšio augo be motinos glamonėjimų.
Jo širdis snaudžia iki šiol, negirdėdama ir nematydama gyvenimo,      2:00
nes tik viena motinos ranka tegali uždegti meilės liepsną savo kūdikio širdy.
Pamatysite, karalius dar pralinksmės, tegul tik kas nors sujudina jo sielą!
---
Staiga atsitiko didelė nelaimė: mylimasis karalius susirgo keista liga.
---
Jis jokiu būdu negalėjo užmigti!
---
Sukvietė iš visos šalies mokytus gydytojus, žynius, išminčius
ir garsingus astrologus, kurie iš žvaigždžių sužinodavo Žmogaus likimą.
Jie visi susirinko aplink karaliaus lovą, tarėsi, ginčijosi,
mėgino vartoti visokias priemones, bet niekas nepadėjo...
---
Karalius vis tebesikankino nemiga!                3:00
---
O kadangi žmogaus organizmui miegas būtinai
reikalingas, vargšas karalius vis labiau ir labiau silpnėjo.
---
Mirties šmėkla pasirodė ties karaliaus pilimi!
Visa šalis baisiai nuliūdo, kiekvienas nuoširdžiai gailėjosi
nelaimingojo karaliaus ir drebėjo dėl jo gyvybės.
---
Naujas karalius visuomet atsiras, bet ar jis bus toks
pat geras, - kas gali Žinoti?
---
 Daugybę visokių vaistų ir patarimų atnešdavo
žmonės į pilį, bet niekas nepadėdavo.
Karalius gulėjo savo puikioj lovoj, plačiai pravėręs akis, veltui kviesdamas
išganingąjį miegą.
Jis taip nusilpo, kad beveik nebegalėjo nė pajudėti.        4:00
---
Didelės minios valdinių nuolatos ėjo prie pilies vartų,
klausinėdamos apie karaliaus sveikatą.
---
Bet štai atėjo prie pilies apdulkėjęs senis su keleivio
lazda rankoje: jis buvo visame krašte žinomas atsiskyrėlis,
vienas gyvenęs oloje ir išgarsėjęs daugybe savo žinių!
---
Visą naktį išsėdėjo senis prie karaliaus lovos,
stebėdamas ligonį, o rytą pareiškė dvariškiams:    205
- Jokie vaistai nepadės. Yra tik viena nuomonė.

Karalius turi išgirsti tokią paprastą dainą, kuri pasiektų jo
širdies gelmę ir už kurią geresnės negali būti pasaulyje...
Tuojau buvo nutarta vežti karalių per visą šalį, Iš vieno galo   5:00
į kitą, be neišgirstų kur tokią dainą.
----
Atvedė karaliaus mylimąjį dramblį ir ant jo plačios
nugaros įtaisė patogų guolį po skėčių, kur atsargiai paguldė ligonį.
Gausingų palydovų apsupta, procesija iš lėto ėmė
eiti per miestus, laukus ir kaimus, ieškodama išganingo vaisto.
---
Ak, kiek dainininkų, vyrų ir moterų, stengėsi!
---
Bet karalius tylėdamas klausėsi ir vis tebegulėjo
pravertomis akimis, kankindamasis be miego: tos dainos,
apie kurią kalbėjo senis, nebuvo!
---
Jau beveik visą šalį praėjo, ir karalius silpnu balsu įsakė grįžti namo. 6:00
---
Jis norėjo numirti gimtojoj pily!
---
Vieną karštą popietį karaliaus procesija vyko pro
mažą kaimelį, ir staiga iš už medžių pasigirdo daina.
Ją dainavo moters balsas, paprastų paprasčiausias, ir pati
dainelė buvo visai paprastutė.
Bet joje buvo toks keistas žavingumas, kad procesija savaime sustojo.
---
Sergąs karalius pasuko galvą ir pradėjo klausytis.
Paskui jis ėmė džiaugsmingai šypsotis, jo išvargęs veidas
pragiedrėjo, karalius lengvai atsiduso, užmerkė akis ir... užmigo!
---
Ir iš karto visi dvariškiai ėmė kalbėti pašnibždom,
atsargiai pridėdami pirštą prie lūpų, kai tik susitikdavo ką.    7:00
---
Pats vyriausias ministeris išbėgo pirmyn ir maldaujamai pakėlė ranką:
- Cit... karalius miega!
Iš karto į visas šalis buvo išsiuntinėti skelbėjai, kurie
visur skleidė džiaugsmingą žinią: - Karalius užmigo!
Ir visoje šaly Žmonės vaikščiojo pirštų galais, primindami vieni kitiems:  206
---
- Čit... karalius miega!
---
Lyg, karalius tolimame užkampio kaimely būtų galėjęs išgirsti jų balsą!
... Bet juk jie taip mylėjo savo karalių!
---
Tuo tarpu daina, skambėjusi tarp medžių, nutilo.
Tik tuomet tesusigriebė ir ėmė ieškoti tos, kuri ją dainavo.
---
Bet, deja, tai buvo labai sunku sužinoti.          8:00
Mažo kaimelio gyventojai taip nusigando, kilmingiems svečiams
staiga atvykus, kad bijojo prisipažinti...
---
Tačiau čia padėjo maža mergytė.
Ji priėjo prie vyriausiojo ministerio ir bailiai patempė už jo puikaus
švarko skverno:
---
- Aš žinau, dėduti, kas dainavo dainą.
---
- Sakyk greičiau, mažyte, nebijok!
---
- Tai mano Mama dainavo prie broliuko lopšio.
---
Lygiai parą miegojo karalius, o pabudęs panoro
pamatyti žmogų, dainele išgelbėjusį jį nuo mirties.
Jam atvedė jauną moteriškę.
---
-Kas tuesi ir apie ką anuomet dainavai tarp medžių?
---
- Ak, didysis karaliau, aš tesu neturtinga kaimietė ir      9:00
dainavau lopšinę savo mažam sūnui, kad jis greičiau užmigtų...
---
Tuomet sukvietė karalius visus savo ministerius ir        207
dvariškius, paėmė moterį už rankos ir pasakė:
---
- Štai ši neturtinga moteris ne tik išgydė mane nuo
ligos, bet ir pažadino mano sielą gyventi.
Kokia gi galia glūdėjo jos dainelėje, padariusioj tokį stebuklą?
Tai buvo motinos meilės galia! Aukštesnio už ją nieko nėra pasauly.
Nuo šiol ši diena tebūnie vadinama “Motinos diena“, ir
kasmet visa mūsų šalis ją iškilmingai švęs.
Vieną kartą per metus mes teiksime motinoms joms priklausančią garbę!  10:00
Šitos moters dainelė pripildė mano širdį švelnaus
prisiminimo motinos, kuri kadaise irgi glamonėjo mane karšta ranką...
---
Taip tarė karalius.
Ir nuo to laiko pasauly įsigalėjo šis gražus paprotys.
Jonas Mackevičius-Nord

1. Koks buvo karalius?
2. Kodėl karalius visuomet būdavo liūdnas?
3, Kokia liga susirgo karalius?
4. Ką sukvietė dvariškiai iš visos šalies?
5. Ką pasakė atsiskyrėlis dvariškiams, ko reikia karaliui?
6. Ar padėjo karaliui dainininkų dainos?
7. Kas atsitiko vieną karštą popietę?
8. Kas dainavo tą dainą, kuri užmigdė karalių?             11:00
9. Kodėl ta dainelė taip paveikė karalių?
10. Ką įsakė karalius?
Mislė:
53. Kuri kalba pasaulyje yra kiekvienam lengviausia?

Motinos meilė vis nauja.
Minkštos motinos rankos, bet sunkios jos ašaros.
Kas tėvo motinos neklauso, valgo duoną sausą.        208
Vocabulary                             11:33
žodynas

vienišas
lonely

nuoširdžiai
sincerely

valdinys
subject of the king

dvariškis
courtier, manor serf

atsidouti
to devote ones self

rengti
to prepare, dress

puota
a feast

linksminti
to have fun

kilmingas
a noble

išmintingas
wise

atspėti
to guess

atspėjamas
guess, solving

lopšys
a cradle

glamonėjimas
a carress

snausti
to slumber, doze

sujudinti
to shake, move

išminčius
sage, wise man

likimas
destiny, fate

ginčytis
to argue

meginti
to try, attempt

priemone
remedy, measure, means

šmėkla
ghost

gailėtis
to regret, feel sorry, pity

veltui
in vain, for nothing

išganingas
healthful

apdulkėti
to become dusty

atsiskyrėlis                             13:00
a hermit

ola
a cave, burrow, den

išgarsėti
to become famous

pareikšti
to state, declare

pravertas
ajar, open

gelmė
depth,

gausingas
abundant, plentiful

palydovas
attendant, guard

apsupti
to surround, encircle

iš lėto
slowly

kankinimas
torture, torment

pragiedrėti
to lighten

atsidusi
to sigh

šnibždėti
to whisper

pridėti
to add, put

maldauti
to beg

cit!
quiet!

kaimelis
a hamlet, not the prince of Denmark

griebti
to seize, catch

kilmingas                            14:00
a noble

prisipažinti
to admit, confess

bailys
a coward

tempti
to drag, haul

skvernas
skirt, coat-tail

dėduti
dear uncle

išgelbėti
to save, rescue

atvesti
to bring someone

lopšis
a cradle

lopšinė
a lullaby

sukviesti
to summon, invite

pažadinti
to awake up

glūdėti
to lie, to be hidden, concealed

nuo šiol
from now on

tiekti
to provide, give, render

pripildyti
to fill up

kadaise
once upon a time

glamonėjimas
carressing                         15:00

įsigalėti
to take effect, intensify, continue, take root

paprotys
a custom

paveikti
to influnce, affect

įsakyti
to order, command

tatai
that

Now we will hear the story with a translation         15:18
Stebuklinga Dainelė
Miracle Song

Pasaka
fairy tale

Vienoj karalystėj gyveno karalius,
In one kingdom lived a king

kuris savo plačią šalį valdė labai laimingai.
who ruled his wide country very happily.

Pats jis buvo vienišas žmogus:
He himself was a lonely man:

neturėjo nei žmonos, nei vaikų, nei giminių 
he had neither a wife, not children, nor relatives

ir net motinos neatsiminė, 
and he did not even remember his mother,

kadangi ji mirė netrukus po jo gimimo.
because she died not long after his birth
---
Karalius visuomet atrodydavo liūdnas ir,
The king always used to appear sad and

nors nuoširdžiai rūpinosi savo valdiniais, 
although he sincerely took care of his subjets, 

tačiau tautai retai tepasirodydavo.
however he rarely appeared to the nation.
---
Ir nė vienas karalius nebuvo taip karštai
And no king was so warmly

mylimas, kaip dabartinis!
loved, as the current one.
---
Net ministeriai ir daugybė dvariškių
Even the ministers and most of the courtiers

buvo jam atsidavę visa siela,
devoted all their soul to him

o tai taip retai tepasitaikydavo...
but this rarely happened
---
Visi vertino jo gerumą, teisingumą ir protą.
Everyone appreciated his goodness, fairness and intelligence.

---
Ne kartą daugelis klausdavo save:
Not once did many ask themselves:

ko mūsų karalius toks liūdnas,
why is our king so sad,

kodėl jis nerengia puotų,                    18:00
why does he not prepare feasts,

nesilinksmina kilmingų svečių tarpe,
does not entertain himself with noble guests

nesidžiaugia gyvenimu?
does not rejoice in life?

Juk jis toks jaunas, išmintingas ir gražus!
He is so young, wise and handsome.

Ir visiems tatai atrodė neatspėjama mįslė.
And to all that he appeared like an unsolvable riddle.
---
Tik vienas senas dvariškis suprato,
Only one old courtier understood,

dėl ko taip yra, ir paprastai sakydavo:
why it is so, and usually said                  204

- Taip yra dėl to,
It is so because

kad mūsų karalius nuo pat lopšio               19:00
our king since the cradle

augo be motinos glamonėjimų. 
grew up without a mother's carresses, 

Jo širdis snaudžia iki šiol,
His heart slumbers until now,

negirdėdama ir nematydama gyvenimo,
not hearing and not seeing life,

nes tik viena motinos ranka tegali uždegti
because only a mother's hand may ignite

meilės liepsną savo kūdikio širdy.
love's flame in her baby's heart.

Pamatysite, karalius dar pralinksmės,
You will see, the king will start to have fun,

tegul tik kas nors sujudina jo sielą!             20:00
only something move his soul.
---
Staiga atsitiko didelė nelaimė:
Suddenly happened a big disaster:

mylimasis karalius susirgo keista liga.
the beloved king got sick from a strange illness.
---
Jis jokiu būdu negalėjo užmigti!
He could not fall asleep.
---
Sukvietė iš visos šalies
He invited from all countries

mokytus gydytojus, žynius,
trained doctors, sorcerers,

išminčius ir garsingus astrologus,
sages and famous astrologers,

kurie iš žvaigždžių
which from the stars                     21:00

sužinodavo Žmogaus likimą.
used to find out a person's fate.

Jie visi susirinko aplink karaliaus lovą,
They all gathered around the king's bed,

tarėsi, ginčijosi,
consulted, argued,

mėgino vartoti visokias priemones,
tried to use all kinds of remedies,

bet niekas nepadėjo...
but nothing helped...
---
Karalius vis tebesikankino nemiga!
The king always was still tortured by not sleeping.
---
O kadangi žmogaus organizmui
But because, to the human organism,

miegas būtinai reikalingas,
sleep is certainly needed,                     22:00

vargšas karalius vis labiau ir labiau silpnėjo.
the poor king became more and more weak.
---
Mirties šmėkla pasirodė ties karaliaus pilimi!
Death's ghost appeared by the king's castle.

Visa šalis baisiai nuliūdo,
All the country was terribly saddened,

kiekvienas nuoširdžiai gailėjosi
each one sincerely pitied

nelaimingojo karaliaus ir drebėjo dėl jo gyvybės.
the unfortunate king and trembled for his life.
---
Naujas karalius visuomet atsiras,
A new king will always appear,

bet ar jis bus toks pat geras, -
but will he be as good, -                   23:00

kas gali Žinoti?
who can know?
---
Daugybę visokių vaistų ir patarimų
Many of the various medicines and advice

atnešdavo žmonės į pilį,
people brought to the castle,

bet niekas nepadėdavo.
but nothing helped.

Karalius gulėjo savo puikioj lovoj,
The king lay in his beautiful bed,

plačiai pravėręs akis, 
with wide open eyes, 

veltui kviesdamas išganingąjį miegą.
in vain inviting healthful sleep.

Jis taip nusilpo,
He so weakened

kad beveik nebegalėjo nė pajudėti.                 24:00
that he was almost nolonger able to move.
---
Didelės minios valdinių nuolatos
Big crowds constantly

ėjo prie pilies vartų,
came to the castle's gates,

klausinėdamos apie karaliaus sveikatą.
asking about the king's health.
---
Bet štai atėjo prie pilies
But finally came to the castle

apdulkėjęs senis su keleivio lazda rankoje:
a dusty old man with a traveler's stick in his hand:

jis buvo visame krašte žinomas atsiskyrėlis,
he was known in all the country as a hermit,

vienas gyvenęs oloje
one living in a cave                       25:00

ir išgarsėjęs daugybe savo žinių!
and became famous for all his knowledge.
---
Visą naktį išsėdėjo senis prie karaliaus lovos,
All night the old man sat next to the king's bed,

stebėdamas ligonį,
observing the patient,

o rytą pareiškė dvariškiams:
and in the morning he declared to the courtiers:       205

Jokie vaistai nepadės.
No medicine will help.

Yra tik viena nuomonė.
There is only one opinion.

Karalius turi išgirsti tokią paprastą dainą,
The king has to hear a simple song,

kuri pasiektų jo širdies gelmę
which would reach his heart's depth               26:00

ir už kurią geresnės negali būti pasaulyje...
and for which a better one could not be found in the world...

Tuojau buvo nutarta
Immediately it was decided

vežti karalių per visą šalį,
to take the king through all the country,

iš vieno galo į kitą,
from one end to the other,

be neišgirstų kur tokią dainą.
so that hear that he might hear such a song.
----
Atvedė karaliaus mylimąjį dramblį
they brought the king's beloved elephant

ir ant jo plačios nugaros
and on his wide back

įtaisė patogų guolį po skėčių,
they made a comfortable bed under an umbrella         27:00

kur atsargiai paguldė ligonį.
where they carefully laid the patient.

Gausingų palydovų apsupta,
With many attendants surrounding him,

procesija iš lėto ėmė eiti
the procession slowly started to go

per miestus, laukus ir kaimus,
through cities, fields and villages,

ieškodama išganingo vaisto.
looking for a helpful medication.
---
Ak, kiek dainininkų, vyrų ir moterų, stengėsi!
Oh how many singers, men and women tried.
---
Bet karalius tylėdamas klausėsi
But the king quietly listened                    28:00

ir vis tebegulėjo pravertomis akimis,
and always continued to lie with open eyes,

kankindamasis be miego: 
tormented without sleep:

tos dainos, apie kurią
those songs about which

kalbėjo senis, nebuvo!
the old man spoke, did not exist.
---
Jau beveik visą šalį praėjo,
Already they had traversed the entire country

ir karalius silpnu balsu
and the king's weak voice

įsakė grįžti namo.
ordered them to return home. 
---
Jis norėjo numirti gimtojoj pily!
He wanted to die in the castle of his birth.
---
Vieną karštą popietį                      29:00
One hot afternoon

karaliaus procesija vyko pro mažą kaimelį,
the king's procession went through a small village

ir staiga iš už medžių pasigirdo daina.
and suddenly from under a tree they heard a song.

Ją dainavo moters balsas, paprastų paprasčiausias, 
It was sung in a woman's simple voice,

ir pati dainelė buvo visai paprastutė.
and the song itself was quite simple.

Bet joje buvo toks keistas žavingumas,
But in it was such a strange loveliness,

kad procesija savaime sustojo.               30:00
that the procession stopped itself.
---
Sergąs karalius pasuko galvą ir pradėjo klausytis.
The sick king turned his head and started to listen.

Paskui jis ėmė džiaugsmingai šypsotis,
Next he started to smile happily,

jo išvargęs veidas pragiedrėjo,
his tired face cleared

karalius lengvai atsiduso,
the king sighed easily,

užmerkė akis ir... užmigo!
closed his eyes and went to sleep.
---
Ir iš karto visi dvariškiai
And suddenly all the courtiers

ėmė kalbėti pašnibždom,
started to talk in whispers,

atsargiai pridėdami pirštą prie lūpų,           31:00
carefully putting a finger near their lips

kai tik susitikdavo ką.
whenever they met someone.
---
Pats vyriausias ministeris išbėgo pirmyn
The oldest minister himself ran forward

ir maldaujamai pakėlė ranką:
and raised his hand:
---
- Cit... karalius miega!
Quiet! the king is sleeping!

Iš karto į visas šalis
Right away to all the countries

buvo išsiuntinėti skelbėjai, kurie
were sent out announcers who      (I misspoke)

visur skleidė džiaugsmingą žinią:
everywhere spread the happy news:

Karalius užmigo!
the king sleeps!                      32:00

Ir visoje šaly Žmonės vaikščiojo pirštų galais,
And in all the country people travelled on tip toes,

primindami vieni kitiems:
reminding one another                      206
---
Čit... karalius miega!
quiet... the king is sleeping!
---
Lyg, karalius tolimame užkampio kaimely
As if the king in a distance hamlet

būtų galėjęs išgirsti jų balsą!
could have heard their voices!

Bet juk jie taip mylėjo savo karalių!
But they so loved their king!
---
Tuo tarpu daina,
Meanwhile the song

skambėjusi tarp medžių, nutilo.
sounding between the trees, became quiet.

Tik tuomet tesusigriebė               33:00
Only then they realized that???

ir ėmė ieškoti tos, kuri ją dainavo.
and started to look for who was singing it.
---
Bet, deja, tai buvo labai sunku sužinoti.
But unfortunately it was very hard to find out.

Mažo kaimelio gyventojai taip nusigando,
The little hamlet's residents got so scared,

kilmingiems svečiams staiga atvykus,
of the noble guests sudden arrival 

kad bijojo prisipažinti...
that they were afraid to admit...
---
Tačiau čia padėjo maža mergytė.
However here a little girl helped.

Ji priėjo prie vyriausiojo ministerio          34:00
She approached the oldest minister

ir bailiai patempė
and fearfully tugged

už jo puikaus švarko skverno:
from his nice jacket's coat-tail:
---
Aš žinau, dėduti, kas dainavo dainą.
I know, dear uncle, who is singing the song.
---
Sakyk greičiau, mažyte, nebijok!
Tell me faster, little one, do not be afraid!
---
Tai mano Mama dainavo prie broliuko lopšio.
It is my mama singing by my brother's cradle.
---
Lygiai parą miegojo karalius,
Exactly one whole day the king slept,

o pabudęs panoro pamatyti žmogų,
and having awakened he wished to see the person,        35:00

dainele išgelbėjusį jį nuo mirties.
and the little song that saved him from death.

Jam atvedė jauną moteriškę.
To him they brought a young woman.
---
Kas tu esi
Who are you

ir apie ką anuomet dainavai tarp medžių?
and about what at that time were you singing between the trees?
---
- Ak, didysis karaliau, aš tesu neturtinga kaimietė ir
Ah! great king , I am a poor villager and

dainavau lopšinę savo mažam sūnui,
I sing a lullaby to my small son

kad jis greičiau užmigtų...
that he would quickly go to sleep...                36:00
---
Tuomet sukvietė karalius visus savo ministerius ir dvariškius,
Then the king invited all his ministers and courtiers,        207

paėmė moterį už rankos ir pasakė:
he took the woman by the hand and said:
---
Štai ši neturtinga moteris
Here this poor woman

ne tik išgydė mane nuo ligos,
not only cured me of my sickness

bet ir pažadino mano sielą gyventi.
but also awoke my spirit to live.

Kokia gi galia glūdėjo jos dainelėje,
What kind of strength lies in her song

padariusioj tokį stebuklą?
that did such a miracle?

Tai buvo motinos meilės galia!              37:00
It was the power of a mother's love!

Aukštesnio už ją nieko nėra pasauly.
There is nothing above it in the world.

Nuo šiol ši diena
From now on this day

tebūnie vadinama “Motinos diena“, ir
will be called Mother's Day and

kasmet visa mūsų šalis
every year all our country

ją iškilmingai švęs.
will festively celebrate it.

Vieną kartą per metus
Once a year

mes teiksime motinoms joms priklausančią garbę!
we will give to mothers their deserved honor!

Šitos moters dainelė pripildė mano širdį           38:00
This mother's song filled my heart

švelnaus prisiminimo motinos,
with gentle memories of my mother,

kuri kadaise irgi glamonėjo mane karšta ranką...
who once upon a time also carressed my hot hand...
---
Taip tarė karalius.
Thus said the king.

Ir nuo to laiko pasauly
And since then the world

įsigalėjo šis gražus paprotys.
continues this beautiful custom.

Jonas Mackevičius-Nord

1. Koks buvo karalius?
  How was the king?
  
2. Kodėl karalius visuomet būdavo liūdnas?
  Why was the king always sad?
  
3. Kokia liga susirgo karalius?             39:00
  What sort of illness made the king sick?
  
4. Ką sukvietė dvariškiai iš visos šalies?
  Who did the courtiers summon from the whole country?
  
5. Ką pasakė atsiskyrėlis dvariškiams,
  What did the hermit say to the courtiers,
  
  ko reikia karaliui?
  that the king needs?
  
6. Ar padėjo karaliui dainininkų dainos?
  Did the singer's song help the king?
  
7. Kas atsitiko vieną karštą popietę?
  What happened one hot afternoon?
  
8. Kas dainavo tą dainą,
  Who sang the song

  kuri užmigdė karalių?
  which put the king to sleep?
  
9. Kodėl ta dainelė taip paveikė karalių?               40:00
  Why did that song affect the king?
  
10. Ką įsakė karalius?
What did the king command?

Mislė:
riddle:
Kuri kalba pasaulyje yra kiekvienam lengviausia?
which language in the world is the easiest to each person?

atsakyimas: jo motinos
answer: his mother's

Motinos meilė vis nauja.
Mothers love is always new

Minkštos motinos rankos,
Soft are a mother's hands,

bet sunkios jos ašaros.
but heavy are her tears.

Kas tėvo motinos neklauso,
Whoever their father and mother does not obey,

valgo duoną sausą.
he eats his bread dry.                       208
that's all folks                       41:02