Hello, I'm Aldona
and I'm Joel. This is page 158 of Lietuvos Laukai. First the story

Šv. Kazimieras

Ant žalių Panerio kalnų stovi senas šimtabokštis miestas.
Tai Vilnius - kunigaikščių sostinė.
Tame mieste šimtuose bokštų suskamba šimtai varpų.

Pats galingiausias, pats skambiausias balsas plaukia iš katedros bokšto.
Tos katedros požemiuose palaidoti mūsų garsieji kunigaikščiai,
o vienoje katedros koplyčioje, iškeltas virš altoriauš
sidabriniame karste miega jaunas karalaitis - šventasis Kazimieras.
---
Šv. Kazimieras gyveno tais laikais, kai Lietuvą valdė kunigaikščiai. 1:00
Jis gimė 1458 m. spalio mėn. 3 d. Lenkijos to meto sostinėje Krokuvoje.

Nors šv Kazimieras gimė ir užaugo Lenkijoje tačiau savo gyslose neturėjo nė lašo
lenkiško kraujo.
Jo tėvas Kazimieras buvo Lietuvos Didysis Kunigaikštis 
Lenkijos karalius iš garsiosios Gedimino giminės.

Kazimieras augo didinguose karaliaus rūmuose, kur tiek
daug pavojų išaugti išlepusiu ir nepaklusniu vaiku.

Tačiau savo brolių ir seserų tarpe Kazimieras pasižymėjo pamaldumu ir gerumu.
Net mokytojai juo stebėjosi.                     2:00
---
Nuo mažens Kazimieras stengėsi būti geras,
0 užaugęs pasižymėjo vargšų ir neturtingų žmonių meile.

Nepaprastai mylėjo Jėzų, esantį švč. Altoriaus Sakramente.
Dažnai jis keldavosi net naktį ir nuėjęs prie uždarytų bažnyčios
durų melsdavosi, laukdamas kol jas atrakins.

Mylėjo ir švč. Dievo Motiną Mariją.
Jos garbei yra sukūręs net kelias giesmes. 
158
Jo tėvui išvykus į Lietuvą, dar jaunutį Kazimierą palikdavo tvarkyti
Lenkijos valstybės reikalų.
Jis pasirodė esąs gabus vadovas teisingas, sumanus ir išmintingas.   3:00

Nors buvo labai jaunas, tačiau mokėjo, nieko neskriausdamas,
naudotis savo autoritetu ir karaliaus teisėmis.
--
Lietuvoje Kazimieras apsilankydavo valstybės reikalais arba medžioklei.
Jam labai patiko Vilnius, Lietuvos sostinė.

Ten jam teko ilgėliau pagyventi, kada pavadavo  (Aldona said ilgėliai)
tėvą Lietuvos valstybės valdymo reikaluose.
---
Šv. Kazimieras mirė labai jaunas - vos 24 metų.
Jo troškimas mirti Lietuvoje išsipildė.
Jis mirė 1484 m. kovo 4 dieną, Gardine.
---
Šv. Kazimieras yra Lietuvos ir lietuviškojo jaunimo globėjas.   4:00
--
Šventas Kazimieras yra padaręs daug stebuklų.
Vienu laiku Lietuvoje siautė baisi liga - maras.
Žmonės susirgdavo, per tris dienas numirdavo, ir tada kūnas pajuoduodavo.

Nebuvo vaistų, kad ligą išgydytų.
Vieną rytą jis anksti atsikėlęs ėjo melstis į Vilniaus katedrą.
Katedra dar buvo užrakinta, tai jis meldėsi prie durų, atsisėdęs ant laiptų.

Meldėsi labai stipriai, kad baigtųsi ta baisi liga Lietuvoje.
Tą dieną paaiškėjo, kad tuo pačiu laiku, kai
Kazimieras meldėsi, staiga maro liga sustojo, ir žmonės daugiau nebesirgo.
--
Šv. Kazimieras ir po mirties yra padaręs stebuklų.       5:00
159
Pats svarbiausias buvo, kai jis pagelbėjo lietuviams 1518
m. Lietuviai gražiai gyveno prie Polocko pilies, kuri stovėjo (polokstu?)
prie Dauguvos upės.

Kai būdavo pavojus, visi sueidavo į pilį apsiginti nuo priešų.
Vieną sykį juos užpuolė rusai. Lietuviai bandė apsiginti,
bet rusų buvo labai daug.

Lietuvių kaimynai, kiti kunigaikščiai atsiuntė savo karius pagelbėti.
Bet tie kariai negalėjo pasiekti Polocko pilies, nes 
Dauguvos upė buvo labai patvinusi po lietaus.

Raiteliai labai nusiminė, bijojo, kad rusai užims pilį.        6:00
Staiga iš debesų pasirodė baltas raitelis ant balto žirgo, ir žaibo greitumu
atsirado tarpe jų, prie pat patvinusios upės.

Paslaptingasis raitelis pamojo ranka kariams ir pats pirmasis šoko į
srauniai tekančią Dauguvos upę, rodydamas kitiems kelią.
Kariai galvojo, kad jie sapnuoja, bet ne! Jie paskui raitelį
šoko į upę ir greitai perplaukė.

Pasiekė pilį pačiu laiku ir rusus nugalėjo.
Lietuvių nežuvo nė vienas karys!
Po mūšio visi ieškojo paslaptingojo raitelio, bet jo niekur nerado.
Tik vėliau jie suprato, kad tai buvo šv. Kazimieras, kuris lietuviams pagelbėjo.

Šv. Kazimiero šventė yra kovo 4 d. Vilniuje,           7:00
Katedros aikštėje ir senamiestyje, ruošiama Kaziuko mugė.

Tai didelis turgus, į kurį suvažiuoja žmonės iš visur.
Čia galima pirkti visokių medžio dirbinių, papuošalų,
verbų ir įvairių kitų dalykų.

Laimutė Kalnytė
(Eglutė, 1960 kovo mėn.)
160
žodynas                            7:27
vocabulary

skambiausias
the loudest, most melodious, sonorest

požemis
dungeon, vault

palaidoti
to bury

koplyčia
chapel

karstas
coffin

gysla
vein, artery

gimines
relatives

didingas
magnificent

išlepti
to become spoiled

paklusti
to obey

tarpe                          8:00
among

pasižymėti
to characterize, to stand out

pamaldus
pious, devout

atrakinti
to unlock

garbei
in honor of

jaunutis
a young man

palikti
to leave, quit

gabus, gabi
gifted

sumanus, sumani
smart, skillful

išmintingas, išmintinga
wise

autoritetas
authority

teisė
right, law

valdymas
management, government

troškimas
desire

išspildyti
to come true

globėjas, globėja
patron, caretaker

siautėti
to rage, riot

maras
plague

liga
disease

laiptas
stair

paaiškėti
to turn out, to become clear, to emerge          9:00

sykis
time

sykį
once

užpulti
to attack

kareivis
solder

tarpas
gap, interval, interstice

tarpė
in between

patvinti
to flood

nusiminti
to become sad

užimti
to occupy

žaibas
lightning

greitumas
quickness, speed

paslaptingasis
mysterious

moti
to wave

sraunus
rapidly flowing

laiku
in time

nugalėti
to defeat

mūšis
battle

Now we will hear the story with a translation       9:50

Šv. Kazimieras
ST Casimir 
Ant žalių Panerio kalnų stovi
On the green Paneris hill stands

senas šimtabokštis miestas.
an old 100 year old tower city.

Tai Vilnius - kunigaikščių sostinė.
It is Vilnius - the princes' capital.

Tame mieste šimtuose bokštų
In that city in 100's of towers

suskamba šimtai varpų.
ring 100's of bells.

Pats galingiausias, pats skambiausias
The most powerful, the loudest

balsas plaukia iš katedros bokšto.
sound comes from the cathedral's tower

Tos katedros požemiuose palaidoti
In those cathedrals vaults are buried

mūsų garsieji kunigaikščiai,
our famous dukes

o vienoje katedros koplyčioje,
and in one of the cathedral's chapels,            11:00

iškeltas virš altoriauš
raised over the altar

sidabriniame karste miega
in a silver coffin sleeps

jaunas karalaitis - šventasis Kazimieras.
a young prince - St. Casimir.
===
Šv. Kazimieras gyveno tais laikais,
St. Casimir lived at the time

kai Lietuvą valdė kunigaikščiai.
when dukes ruled Lithuania.

Jis gimė 1458 m. spalio mėn. 3 d.
He was born October 3, 1458. in, which at that time,

Lenkijos to meto sostinėje Krokuvoje.            12:00
was Poland's capitol Krakow.

Nors šv Kazimieras gimė ir užaugo Lenkijoje,
Although St. Casimir was born and grew up in Poland.

tačiau savo gyslose neturėjo
however in his veins he did not have

nė lašo lenkiško kraujo.
a drop of Polish blood.

Jo tėvas Kazimieras buvo Lietuvos Didysis Kunigaikštis ir
His father Casimir was Lithuania's Great Duke

Lenkijos karalius iš garsiosios Gedimino giminės.
and Poland's king from the famous Gediminas family.

Kazimieras augo didinguose karaliaus rūmuose,
Casimir grew up in the magnificent king's palace,

kur (buvo) tik daug pavojų išaugti             13:00
where there were many dangers to grow up into

išlepusiu ir nepaklusniu vaiku.
a spoiled and disobedient child.

Tačiau savo brolių ir seserų tarpe
However among his brothers and sisters --

Kazimieras pasižymėjo pamaldumu ir gerumu.
Casimir stood out as pious and good.

Net mokytojai juo stebėjosi.
Even his teachers marvelled at him.
----
Nuo mažens Kazimieras stengėsi būti geras,
From a young age Casimir tried to be good,

0 užaugęs pasižymėjo
and as an adult he was characterized

vargšų ir neturtingų žmonių meile.           14:00
by lover for the poor and the downtrodden.

Nepaprastai mylėjo Jėzų,
He immensely loved Jesus,

esantį švč. Altoriaus Sakramente.
who existed in St. Altar's Sacrament.

Dažnai jis keldavosi net naktį
Often he used to get up even at night

ir nuėjęs prie uždarytų bažnyčios
and go to the closed church

durų melsdavosi,
door to pray,

laukdamas kol jas atrakins.
waiting until it was unlocked.

Mylėjo ir švč. Dievo Motiną Mariją.
He also loved the holy mother Mary.

Jos garbei yra sukūręs net kelias giesmes. 
In her honor he even created several hymns.       15:00
158
Jo tėvui išvykus į Lietuvą,
His father having left for Lithuania,

dar jaunutį Kazimierą palikdavo 
the a young man Casimir remained

tvarkyti Lenkijos valstybės reikalų.
to manage Poland's state business.

Jis pasirodė esąs gabus vadovas
He appeared to be a gifted leader

teisingas, sumanus ir išmintingas.
fair, smart, and wise.

Nors buvo labai jaunas,
Although he was very young,

tačiau mokėjo, nieko neskriausdamas,
yet he knew how not to harm anyone.

naudotis savo autoritetu ir karaliaus teisėmis.       16:00
while using his authority and the king's laws.

Lietuvoje Kazimieras apsilankydavo
In Lithuania Casimir used to visit

valstybės reikalais arba medžioklei.
on state's business or for hunting.

Jam labai patiko Vilnius, Lietuvos sostinė.
He very much liked Vlnius, Lithuania's capital.

Ten jam teko ilgėliau pagyventi, 
It was his lot to him to live there longer,

kada pavadavo tėvą
when he used to conduct his father's

Lietuvos valstybės valdymo reikaluose.
Lithuanian state affairs.

Šv. Kazimieras mirė labai jaunas - vos 24 metų.      17:00
St. Casimir died very young, barely 24 years old.

Jo troškimas mirti Lietuvoje išsipildė.
His desire to die in Lithuania came true.

Jis mirė 1484 m. kovo 4 dieną, Gardine.
He died in 1484 March 4, in Gardinas.
--
Šv. Kazimieras yra Lietuvos ir
St. Casimir is Lithuania's and

lietuviškojo jaunimo globėjas.
Lithuanian youth's patron.

--
Šventas Kazimieras yra padaręs daug stebuklų.
St. Casimir performed many miracles.

Vienu laiku Lietuvoje
Once in Lithuania                  18:00

siautė baisi liga - maras.
there raged a terrible disease - the plague.

Žmonės susirgdavo,
People used to get sick,

per tris dienas numirdavo, 
after three days they used to die,

ir tada kūnas pajuoduodavo.
and the body became black.

Nebuvo vaistų, kad ligą išgydytų.
There were no medicines that would cure the disease.

Vieną rytą jis anksti atsikėlęs
One morning, he got up early,

ėjo melstis į Vilniaus katedrą.
went to pray in the Vilnius cathedral.

Katedra dar buvo užrakinta,
The cathedral was still locked,

tai jis meldėsi prie durų,
so he prayed near the door,

atsisėdęs ant laiptų.
having sat down on the stairs.             19:00

Meldėsi labai stipriai,
He prayed very intensely

kad baigtųsi ta baisi liga Lietuvoje.
that the terrible disease would end in Lithuania.

Tą dieną paaiškėjo, kad tuo pačiu laiku,
That day it became clear that from that time,

kai Kazimieras meldėsi,
when Casimir prayed,

staiga maro liga sustojo,
suddenly the plague stopped,

ir žmonės daugiau nebesirgo.
and people nolonger became sick.

Šv. Kazimieras ir po mirties
St. Casimir even after his death

yra padaręs stebuklų.
has performed miracles.

159
Pats svarbiausias buvo,                    20:00
The most important one was

kai jis pagelbėjo lietuviams 1518 m.
when he helped Lithuanians in 1518.

Lietuviai gražiai gyveno prie Polocko pilies,
Lithuanians lived well near the Polockas castle

kuri stovėjo prie Dauguvos upės.
which stood near the Dauguva river

Kai būdavo pavojus, visi sueidavo
When there used to be danger, everyone used to go

į pilį apsiginti nuo priešų.
to the castle to defend against the enemy.

Vieną sykį juos užpuolė rusai.
Once the Russians attacked them.

Lietuviai bandė apsiginti,
The Lithuanians tried to defend themselves,          21:00

bet rusų buvo labai daug.
but the Russians were many.

Lietuvių kaimynai, kiti kunigaikščiai
Lithuania's neighbors, other dukes

atsiuntė savo karius pagelbėti.
sent their soldiers to help.

Bet tie kariai negalėjo
But those solder were unable

pasiekti Polocko pilies, nes
to reach the Polockas castle because

Dauguvos upė buvo labai patvinusi po lietaus.
the Dauguva River was very flooded from rains.

Raiteliai labai nusiminė,
The riders became very sad,

bijojo, kad rusai užims pilį.
they feared that the Russians would occupy the castle.

Staiga iš debesų pasirodė
Suddenly from the clouds                  22:00

baltas raitelis ant balto žirgo,
there appeared a white rider on a white steed

ir žaibo greitumu atsirado tarpe jų,
and with the speed of lightning appeared in between them

prie pat patvinusios upės.
right by the flooded river.

Paslaptingasis raitelis pamojo ranka kariams
The mysterious rider waved a hand at the soldiers

ir pats pirmasis šoko į
and the first to jump into

srauniai tekančią Dauguvos upę,
the rapidly flowing Dauguva River,

rodydamas kitiems kelią.
showing others the way.                   23:00

Kariai galvojo, kad jie sapnuoja, bet ne! 
The soldiers thought that they are dreaming, but no.

Jie paskui raitelį šoko į upę
They then leaped into the river

ir greitai perplaukė.
and quickly swam across.

Pasiekė pilį pačiu laiku
They reached the castle just in time

ir rusus nugalėjo.
and thet defeated the Russians.

Lietuvių nežuvo nė vienas karys!
Not one of Lithuanian's solders died.

Po mūšio visi ieškojo paslaptingojo raitelio, 
After the battle everyone searched for the mysterious rider

bet jo niekur nerado.
but he was not found anywhere

Tik vėliau jie suprato,
Only later did they understand               24:00

kad tai buvo šv. Kazimieras,
that it was St. Casimir

kuris lietuviams pagelbėjo.
who helped the Lithuanians.

Šv. Kazimiero šventė yra kovo 4 d. Vilniuje,
St Casimir's holiday is March 4 in Vilnius,

Katedros aikštėje ir senamiestyje,
In Cathedral Square and in Old Town,

ruošiama Kaziuko mugė.
where the Kaziukas fair is being organized.

Tai didelis turgus, į kurį
It is a big market to which

suvažiuoja žmonės iš visur.
people come from everywhere.

Čia galima pirkti visokių
Here one can buy all kinds

medžio dirbinių, papuošalų,
of wooden articles, jewelry,

verbų ir įvairių kitų dalykų.
verbas and various other items.

Laimutė Kalnytė
(Eglutė, 1960 kovo mėn.)
160

That's all folks.                  25:17