Labas! Aš esu Aldona
and I'm Joel. This is the story starting on page 193 of Lietuvos Laukai.

Vaiduoklis Malūne

Prie Nevėžio upės stovėjo senas, apleistas vandeninis malūnas.
Seniai niekas nebemalė jame grūdų.
Žmonės kalbėjo, kad jame vaiduoklis apsigyveno.
Todėl vakarais niekas nedrįso prie malūno prisiartinti.

Kartą vaikai, bėgdami iš mokyklos, sustojo prie malūno ir susiginčijo:

- Ašnetikiu, kad malūne vaiduoklis gyvena, - pasakė Algis.

- Gali netikėti, o tikrai gyvena. Aš jį mačiau, -
atsiliepė Petras ir bailiai apsidairė.               1:00

- Kaip jis atrodo? Koks jis? - klausinėjo vaikai.

- Didelis, baltas. Dejuodamas lingavo pro šitą langą, - parodė Petras langą.
- Daugiau nemačiau, pabėgau! ..

- Gerai, kad spėjai pabėgti, - atsiliepė Elenutė.
- Ne tu vienas jį matei. Daug kas jį matė.
Jis ne tik iš lango baido visus, bet ir lauke vaikščioja.
Kartais prie durų ant laiptų sėdi.

- Kad jis pro langą žiūri ir lauke vaikščioja, tai dar nieko.
Bet vos prieš dvi dienas važiavo naktį senukas iš miesto.
Kai privažiavo malūną, vaiduoklis jį pačiupęs įmetė
į griovį, - pasakojo Kostas, didžiausias iš visų ir labai išdykęs vaikinas. 2:00

- Baisu, baisu! - ėmė šaukti vaikai.

- Visai nebaisu. Aš jo nebijau, - atsiliepė, iki šiol tylėjęs, Antanukas.

- Drąsuolis atsirado. Gerai, jei nebijai, tai ateik šį vakarą prie malūno.
Atsistok prie laiptų prieš duris ir langą ir išbūk iki vidurnakčio.
Jei neišsigąsi ir nepabėgsi, gausi nuo manęs meškerę ir šį naują peiliuką,
- parodė Kostas, išsiėmęs iš kišenės puikų blizgantį peiliuką.

- Neik, Antanuk, geriau neik, - prašė draugai.

- Vaiduoklis pagaus tave, - tarė Elenutė.
                                193
- Nepagaus, nes vaiduoklių nėra. Mokytojas sakė, kad nėra.     2:00
Ir mano tėveliai tą patį sako.

- Pamatysim, ar rytoj nekalbėsi kitaip.
Ar tikrai ateisi? - šaipydamasis klausinėjo Kostas.

- Taip, tikrai būsiu čia. Nepabėgsiu. Neišsigąsiu vaiduoklio.
Peilį ir meškerę laimėsiu.

- Gerai. Aš pasislėpęs seksiu tave.
Jeigu išsigandęs pabėgsi, tai savo baltus triušius man atiduosi.
Žiūrėk, tik ateik! - sušuko Kostas ir nubėgo.

- Nebijok, ateisiu, - pasakė Antanukas. - Ateikit ir i jūs visi.

- Mes bijome vaiduoklio. Ir tu neik, - kartojo išsigandę vaikai.

- Nebijokit. Aš atsivesiu savo piktą aviną Ragį. Jis man padės.   4:00
Aš jį užauginau ir išmokiau pulti priešą. Jis sutvarkys vaiduoklį.
Na, ar ateisit? - klausė Antanukas.

- Bus baisu, bet įdomu.
Ateisime, ateisime! - šaukė į keli vaikai, jau bėgdami namo. 

Atėjo vakaras. Mėnulis švietė. Trys berniukai pasislėpė krūmuose netoli malūno.
Jie pamatė, kad: Antanukas, laikydamas rankoje lazdą, jau stovėjo paskirtoje;
vietoje.
Avino Ragio nesimatė. Buvo tylu ir šviesu.
Aiškiai buvo matomas vaiduoklio langas ir durys.
Tik staigą pasigirdo sunkūs žingsniai ir graudus dejavimas:     5:00

- Ai, a-ai, ai! - Ir lange kažkas subaltavo. :

- Vaiduoklis! Bėkim, - sušnibždėjo krūmuose vienas vaikas. 

- Tylėk, - prašė išsigandę kiti vaikai, ir akis išplėtę žiūrėjo pro krūmus. 

- Antanukas peržegnojo lange matomą vaiduoklį.
Išsitraukė iš kišenės bonkutę švęsto vandens
ir ėmė šlakstyti aplinkui kalbėdamas: 

- Jei esi piktoji dvasia, išnyk, išnyk!                194 
Tuo metu vaiduoklis pradingo iš lango.
Kažkas subildėjo, suvaitojo...
Durys sugirgždėjo, ir baltas vaiduoklis,
rankas ištiesęs, išslinko pro duris į lauką.              6:00

- Ragi, Ragi, durk! - sušuko Antanukas.

Iš po laiptų išlindo didelis raguotas avinas ir puolė badyti vaiduoklį.
O Antanukas dar ėmė jį lazda mušti. Mušė kur pakliuvo: bapt, bapt!

- Ai, ai, skauda! - rėkė vaiduoklis. — Gana, Antanai,
nebemušk, nebedurk! — šaukė, ir išsilaisvinęs iš balto
apsiausto, pasileido bėgti dejuodamas.

Iššoko vaikai iš krūmų. Jie pažino Kosto balsą.

Kitą dieną mokykloje buvo daug juoko.
Kostas šlubavo, turėjo kaktoje guzą ir, avino subadytas, negalėjo sėdėti.
Antanukas gavo meškerę ir peilį.                     7:00

Nuo to laiko malūne daugiau nebesivaideno.

Vanda Vaitkevičienė
1. Kaip vaiduoklis atrodė?
2. Ką darė vaiduoklis?
3. Kas netikėjo vaiduokliu?
4. Ką pasiūlė Kostas Antanukui?
5. Ką Kostas gaus iš Antanuko, jei Antanukas pabėgs?
6. Kodėl Antanukas nebijo vaiduoklio?
7. Kaip atrodė vakaras, kai Antanukas laukė vaiduoklio?
8. Ką Antanukas padarė prieš prašnekant?
9. Kas padėjo Antanukui vaiduoklį pagauti?
10. Kas iš tikrųjų buvo tas vaiduoklis?
11. Kodėl sekančią dieną buvo daug juoko mokykloje?
                                 195
žodynas                            8:03 
vocabulary

vaiduoklis
ghost, spook

apleisti
to forsake, abandon, desert

malti
to grind, mill

grūdas
grain

apsigyventi
to settle, inhabit, stay

drįsti
to dare, risk

susiginčyti
to argue

atsiliepti
to respond, answer

bailys
coward, sissy

apsidairyti
to look around

klausinėti
to ask

dejuoti
to moan, groan, complain

linguoti
to rock, swing, sway

spėti
to be in time

badyti
to scare, frighten

pačiupinėti
to touch

griovis
a ditch

įmesti
to throw in, drop into                   9:00

išdykauti
to act naughty

iki šiol
up to now

issigąsti
to be afraid

meškerė
fishing rod

šaipytis
to ridicule, scoff, smirk

pabėgti
to escape, flee, run away

triušis
rabbit, bunny

atsivesti
to bring somebody

avinas
ram, sheep

pulti
to attack

sutvarkyti
to arrange, fix

paskirtas
designated

dėjuoti
to moan

graudus
pitiful, pathetic, mournful

sušnibždėti
to whisper

peržegnoti
to make the sign of the cross

bonkute
flask, little bottle

šlakstyti
to sprinkle

dvasia
a spirit

subildėti                          10:00
to rumble

suvaitoti
to wail, moan

sugirgždėti
to creak

išslinkti
to move out, slink off, sneak away

durti
to stab

išlįsti
to get out, crawl out, peep out

badyti
to stab, poke, gore

kur pakliuvo 
whereever      

pasileisti
to set out, start out

rėkti
to scream

išslaisvinti
to break free, pull away

apsiausti
to surround, wrap up

apsiaustas
a cloak, overcoat

šlubuoti
to limp

guzas
a bump

subadyti
to gore, pierce

pagauti
to catch, carry away

Now we will hear the story with a translation.        10:53

Vaiduoklis Malūne
The ghost in the mill

Prie Nevėžio upės stovėjo senas,
Near the Nevėžis river stood,

apleistas vandeninis malūnas.
an old abandoned water mill.

Seniai niekas nebemalė jame grūdų.
For a long time noone nolonger milled grain in it.

Žmonės kalbėjo, kad jame vaiduoklis apsigyveno.
People said that a ghost lived in it.

Todėl vakarais niekas nedrįso
That is why evenings noone

prie malūno prisiartinti.
dared approach the mill.

Kartą vaikai, bėgdami iš mokyklos,             12:00
Once children, running from school,

sustojo prie malūno ir susiginčijo:
stood near the mill and argued:

- Aš netikiu, kad malūne vaiduoklis gyvena, - pasakė Algis.
I do not believe that a ghost lives in the mill, said Algis.

- Gali netikėti, o tikrai gyvena. 
 You can disbelieve it but it is true that he lives.

Aš jį mačiau, -
I saw it.

atsiliepė Petras ir bailiai apsidairė.
answered Petras and cowardly looked around.

- Kaip jis atrodo?
How did he appear?

Koks jis? - klausinėjo vaikai.
What kind is he - asked the children.

- Didelis, baltas.
Big, white.

Dejuodamas lingavo pro šitą langą,             13:00
Moaning, he swayed through this window,

- parodė Petras langą.
Petras showed the window.

- Daugiau nemačiau, pabėgau! ..
I did not see more, I escaped

- Gerai, kad spėjai pabėgti, -
Good that just in time you fled,

atsiliepė Elenutė.
responded Elenutė.

- Ne tu vienas jį matei.
Not you alone saw it.

Daug kas jį matė.
Many saw him.

Jis ne tik iš lango baido visus,
He not only from the window scares everyone,

bet ir lauke vaikščioja.
but it also walks outside

Kartais prie durų ant laiptų sėdi.
Sometimes near the doors on the steps he sits.

- Kad jis pro langą žiūri
That he sees through the window

ir lauke vaikščioja, tai dar nieko.
and walks outside, that is nothing.

Bet vos prieš dvi dienas
But hardly two days ago

važiavo naktį senukas iš miesto.
an old man traveled at night from the city.

Kai privažiavo malūną,
When he drove by the mill,

vaiduoklis jį pačiupęs
the ghost grabbed him

įmetė į griovį,
and threw him into the ditch,

- pasakojo Kostas,
said Kostas,

didžiausias iš visų ir labai išdykęs vaikinas.        15:00
the biggest of all and very naughty guy.

- Baisu, baisu! - ėmė šaukti vaikai.
scary, scary, the children started to shout.

- Visai nebaisu.
not scary at all.

Aš jo nebijau, -
I was not scared of him,

atsiliepė, iki šiol tylėjęs, Antanukas.
Antanukas answered, until now silent.

- Drąsuolis atsirado.
A brave man appeared.

Gerai, jei nebijai,
OK, if you are not afraid,

tai ateik šį vakarą prie malūno.
come this evening to the mill.

Atsistok prie laiptų prieš duris
Sit near the steps before the door

ir langą ir išbūk iki vidurnakčio.              16:00
and the window and stay until midnight.

Jei neišsigąsi ir nepabėgsi, 
If you are not afraid and do not flee,

gausi nuo manęs meškerę
you will get from me a fishing rod

ir šį naują peiliuką,
and this new pocket knife

  - parodė Kostas,
Kostas showed it,

išsiėmęs iš kišenės puikų blizgantį peiliuką.
taking out from a pocket an excellent shiny pocket knife.

- Neik, Antanuk, geriau neik, -
Don't go, Antanukas, better not go,

prašė draugai.
begged the friends.

- Vaiduoklis pagaus tave, - tarė Elenutė.
The ghost will get you, said Elenutė.               193

- Nepagaus, nes vaiduoklių nėra.               17:00
It will not get me because there are no ghosts.

Mokytojas sakė, kad nėra.
The teacher said there are none.

Ir mano tėveliai tą patį sako.
And my parents said the same thing.

- Pamatysim, ar rytoj nekalbėsi kitaip.
We will see, perhaps tomorrow you will say otherwise.

Ar tikrai ateisi? -
Will you really come?

šaipydamasis klausinėjo Kostas.
Kostas smirkingly asked.

- Taip, tikrai būsiu čia.
Yes really I will be here.

Nepabėgsiu. Neišsigąsiu vaiduoklio.
I will not flee. I will not fear the ghost.

Peilį ir meškerę laimėsiu.                  18:00
I will win the knife and the fishing rod.

- Gerai. Aš pasislėpęs seksiu tave.
Good. I will secretly follow you.

Jeigu išsigandęs pabėgsi,
If you are afraid and will escape, 

tai savo baltus triušius man atiduosi.
you will give me your white rabbits.

Žiūrėk, tik ateik! -
Look, only come!

sušuko Kostas ir nubėgo.
shouted Kostas and he ran away.

- Nebijok, ateisiu, - pasakė Antanukas. -
Do not be afraid, I will come said Antanukas.

Ateikit ir jūs visi.
Come, all of you

- Mes bijome vaiduoklio.
We fear the ghost.

Ir tu neik, - kartojo išsigandę vaikai.           19:00
And you don't go, repeated the scared children.

- Nebijokit.
Don't be afraid.

Aš atsivesiu savo piktą aviną Ragį.
I will bring my angry ram Ragis.

Jis man padės.
He will help me.

Aš jį užauginau ir išmokiau pulti priešą.
I raised him and I taught him how to attack an enemy.

Jis sutvarkys vaiduoklį.
He will fix the ghost.

Na, ar ateisit? - klausė Antanukas.
So, will you come? asked Antanukas.

- Bus baisu, bet įdomu.
It wll be fearsome but interesting.

Ateisime, ateisime ! -
We will come, we will come!

šaukė keli vaikai, jau bėgdami namo. 
shouted several children already running home.

Atėjo vakaras.                  20:00
Evenings came.

Mėnulis švietė. 
The moon shone.

Trys berniukai pasislėpė krūmuose netoli malūno.
Three boys hid in bushes not far from the mill.

Jie pamatė, kad Antanukas,
They saw that Antanukas

laikydamas rankoje lazdą,
was holding in his hand a stick,

jau stovėjo paskirtoje vietoje.
already stood in the designated place.

Avino Ragio nesimatė.
They did not see the ram Ragis.

Buvo tylu ir šviesu.
It was quiet and bright.

Aiškiai buvo matomas vaiduoklio langas ir durys.
Clearly was seen the ghost's window and doors.          21:00

Tik staigą pasigirdo
Only suddenly was heard

sunkūs žingsniai ir graudus dejavimas: 
heavy steps and mournful moaning

- Ai, a-ai, ai! - Ir lange kažkas subaltavo.
Ai, a-ai, ai.   And in the window was something white.

- Vaiduoklis! Bėkim, -
The ghost. Let's run,

sušnibždėjo krūmuose vienas vaikas. 
whispered in the bushes one child.

- Tylėk, - prašė išsigandę kiti vaikai,
Quiet, begged the other frightened children,

ir akis išplėtę žiūrėjo pro krūmus. 
and wide eyes they looked through the bushes.

- Antanukas peržegnojo lange matomą vaiduoklį.             22:00
Antanukasmade the sign of the cross seeing the ghost in the window.

Išsitraukė iš kišenės
He pulled from a pocket

bonkutę švęsto vandens
a flask of holy water

ir ėmė šlakstyti aplinkui kalbėdamas:
and started to sprinkle it around saying:

- Jei esi piktoji dvasia, išnyk, išnyk! 
If you are an evil spirit, disappear, disappear.
                                194 
Tuo metu vaiduoklis pradingo iš lango.
At that time the ghost disappeared from the window.

Kažkas subildėjo, suvaitojo...
Something rumbled, wailed.

Durys sugirgždėjo,
The doors creaked,

ir baltas vaiduoklis,                    23:00
and the white ghost,

rankas ištiesęs,
hands extended,

išslinko pro duris į lauką.
moved out through the door to the outside.

- Ragi, Ragi, durk! - sušuko Antanukas.
Ragis, Ragis, stab! shouted Antanukas.

Iš po laiptų išlindo
From under the steps came out

didelis raguotas avinas 
a big horned ram

ir puolė badyti vaiduoklį.
and it started to gore the ghost.

O Antanukas darėmė jį lazda mušti.
And Antanukas started to hit it with a stick.

Mušė kur pakliuvo: bapt, bapt!
He hit whereever he could                     24:00

- Ai, ai, skauda! - rėkė vaiduoklis.
Ai, ai it hurts. screamed the ghost.

— Gana, Antanai, nebemušk, nebedurk! —
Enough, Antanas, no more hitting, no more stabbing -

šaukė, ir išsilaisvinęs iš balto apsiausto,
he shouted and broke free of the white cloak,

pasileido bėgti dejuodamas.
came out running moaning

Iššoko vaikai iš krūmų.
The children jumped from the bush.

Jie pažino Kosto balsą.
They recognized Kostas' voice.

Kitą dieną mokykloje buvo daug juoko.
The next day in school there was much laughing.

Kostas šlubavo, turėjo kaktoje guzą             25:00
Kostas limped, he had a bump on the forehead

ir, avino subadytas, negalėjo sėdėti.
and having been gored bt the ram, he was unable to sit.

Antanukas gavo meškerę ir peilį.
Antanukas got the fishing rod and the knife.

Nuo to laiko malūne daugiau nebesivaideno.
Since then the the mill is nolonger feared.

Vanda Vaitkevičienė

1. Kaip vaiduoklis atrodė?
  How did the ghost appear?
  
2. Ką darė vaiduoklis?
  What did the ghost do?
  
3. Kas netikėjo vaiduokliu?
  Who did not believe in the ghost?
  
4. Ką pasiūlė Kostas Antanukui?
  what did Kostas suggest to Antanukas?            26:00
  
5. Ką Kostas gaus iš Antanuko,
  What will Kostas get from Antanukas

   jei Antanukas pabėgs?
   if Anatanukas will run away?
  
6. Kodėl Antanukas nebijo vaiduoklio?
  Why does Antanukas not fear the ghost?
  
7. Kaip atrodė vakaras,
  How did the evening appear

   kai Antanukas laukė vaiduoklio?
   when Antanukas waited for the ghost?
  
8. Ką Antanukas padarė prieš prašnekant?
  What did Antanukas do before talking?
  
9. Kas padėjo Antanukui vaiduoklį pagauti?
  Who helped Antanukas to catch the ghost?
  
10. Kas iš tikrųjų buvo tas vaiduoklis?
  Who really was that ghost?
  
11. Kodėl sekančią dieną buvo daug juoko mokykloje?
  Why the next day was there so much laughter in school?     195

That's all folks                       27:21