Labas, aš Aldona
and I'm Joel. This is the story on page 70 of Lietuvos Laukai. First the story.

Vanagas

Vanagas - plėšrus grobuonis paukštis.
Jo snapas riestas ir labai tvirtas, nagai ilgi ir smailūs.
Turi trumpus bukus sparnus, labai ilgą uodegą, geras akis ir drąsų būdą.
Grobį vanagas gaudo slapstydamasis ir, nusižiūrėjęs ką
nors, staiga dideliu greičiu puola savo auką.
---
Gyvena jis dideliuose tankiuose miškuose, labiausiai
mėgsta tankius pušynus ir tamsius eglynus, kur prietamsis viešpatauja.
---
Lizdą suka aukštai medyje, arti kamieno.            1:00
Jo lizdas yra didelis ir beveik visai neturi įdubimo -
yra plokščias, sukrautas iš storų šakų.

Tik viršų užkloja plonesnėmis šakelėmis ir samanėlėmis.
---
Vanagas gaudo paukštelius, vagia viščiukus,
ančiukus ir šiaip visokį mažą gyvį.
---
Jis labai moka išvengti pavojaus, yra gudrus ir
atsargus, todėl jį labai sunku nušauti.

S. Jonynienė                         70

žodynas                            1:40
Vocabulary

riestas
curved, hooked

tvirtas
strong, sturdy

smailus
sharp, pointed

bukas
blunt

slapstytis
to hide

kamienas
a tree trunk

įdubimas
a hollow

plokščias
flat

sukrauti
to stack, pile, heap

užkloti
to cover, spread

samana
moss

išvengti
to avoid, avert, escape

Now we will hear the story with a translation         2:20

Vanagas
The Hawk

Vanagas - plėšrus grobuonis paukštis.
The hawk, a preditory, bird of prey.

Jo snapas riestas ir labai tvirtas,
Its beak is hooked and very sturdy,

nagai ilgi ir smailūs.
claws long and sharp.

Turi trumpus bukus sparnus,
It has short blunt wings,

labai ilgą uodegą,
a very long tail,

geras akis ir drąsų būdą.                 3:00
good eyes and a brave character

Grobį vanagas gaudo slapstydamasis
The hawk catches prey hiding

ir, nusižiūrėjęs ką nors,
and looking at something else,

staiga dideliu greičiu
suddenly at high speed

puola savo auką.
attacks its prey.
---
Gyvena jis dideliuose tankiuose miškuose,
A resident in big dense forests, 

labiausiai mėgsta tankius pušynus ir tamsius eglynus,
it mostly likes dense pine and dark fir groves,

kur prietamsis viešpatauja.
where at dusk it rules.
---
Lizdą suka aukštai medyje, arti kamieno.         4:00
It builds a nest high in a tree, near the trunk.

Jo lizdas yra didelis
Its nest is big

ir beveik visai neturi įdubimo -
and almost does not have a hollow -

yra plokščias, sukrautas iš storų šakų.
it is flat, piled from thick branches.

Tik viršų užkloja
Only the top it covers

plonesnėmis šakelėmis ir samanėlėmis.
with thinner branches and moss
---
Vanagas gaudo paukštelius,
The hawk catches birds,

vagia viščiukus, ančiukus
steals chicks ducklings

ir šiaip visokį mažą gyvį.
and any small critter.              5:00
---
Jis labai moka išvengti pavojaus,
It knows well how to avoid danger,

yra gudrus ir atsargus,
it is clever and careful,

todėl jį labai sunku nušauti.
thus it is very difficult to shoot it.

S. Jonynienė                         70

That's all folks.                     5:31