Hello, I'm Aldona
and I'm Joel. This is Lietuvos Laukai page 169. First the story:

Varlė

Lietuvoje gyvena rudųjų ir žaliųjų varlių.
Rudosios gyvena pievose ir šiaip drėgnose vietose, o
žaliosios - pelkėse, tvenkiniuose, ežeruose.
---
Jūs turbūt pastebėjote, kad varlę į rankas paimti nemalonu.
Kodėl? Todėl, kad jos kūnas yra šaltas ir drėgnas.
Tas drėgnumas priklauso nuo tam tikro skystimo, kuris sunkiasi iš varlės odos.
Jei to skystimo nebūtų, tai jos oda,
būdama labai plona, greitai išdžiūtų, ir varlė turėtų mirti.      1:00
---
Minta ji įvairiais vabzdžiais, kuriuos gaudo savo limpančio liežuvio galu.
Jos liežuvis yra skirtingas nuo kitų gyvių tuo,
kad jis priaugęs ne užpakaliniu galu, bet priešakiniu.
Gaudydama vabzdžius, ji išmeta liežuvį, vabzdys prilimpa,
ir varlė greitai vėl įtraukia jį į burną.
---
Varlė šokinėja, pasispirdama ilgomis ir stipriomis
užpakalinėmis kojomis, bet ji gali ir gerai plaukti.
---
Varlės akys yra viršugalvyje, ir ji gerai jomis mato.
---
Varlės kraujas yra šaltas, ji kvėpuoja plaučiais.
Žiemą ji praleidžia įsikasusi į dumblus.
Tada ji kvėpuoja savo plona oda.                2:00
---
S. Jonynienė
Varlės kalbasi:
- Kuotre, Kuotre,
Duok peilį, duok peilį!
- Kokį, kokį?
Baltkriaunį, baltkriaunį!
Ką veiksi, ką veiksi?
Gandrą pjausiu, gandrą pjausiu!                  169

žodynas 
vocabulary

pėlke
swamp

skystimas
liquid

sunktis
to ooze, exude, soak

išdžiūvęs, išdžiūvusi
dry

gaudyti
to catch

limpa, limpantis
sticky

skirtingas, skirtinga
different, distinctive

priaugti
to grow, to attach

užpakalinis, užpakalinė
rear, back, hind                      3:00

priešakis
the front

išmesti
to eject, eliminate, expel

prilipti
to stick

spirti
to kick

kvėpuoti
to breathe

plautis
lung

įsikasti
to burrow

plonas, plona
thin

kriaunos
knife handle

Now we will hear the story with a translation         3:27

Varlė
Frog

Lietuvoje gyvena rudųjų ir žaliųjų varlių.
In Lithuania live brown and green frogs.

Rudosios gyvena pievose
Brown ones live in meadows

ir šiaip drėgnose vietose,
and other damp places

o žaliosios - pelkėse, tvenkiniuose, ežeruose.
and green ones in swamps, ponds, lakes.               
---
Jūs turbūt pastebėjote,
You probably have noticed

kad varlę į rankas paimti nemalonu.
that a frog is not pleasant to hold.

Kodėl?
Why?

Todėl, kad jos kūnas yra šaltas ir drėgnas.
Because its body is cold and wet.

Tas drėgnumas priklauso nuo tam tikro skystimo,
That wetness depends on a certain liquid

kuris sunkiasi iš varlės odos.
which oozes from the frog's skin.

Jei to skystimo nebūtų, tai
If there were no such liquid ,

jos oda, būdama labai plona,                5:00
its skin being very thin,

greitai išdžiūtų, ir varlė turėtų mirti.
would quickly dry, and the frog would have to die. 
---
Minta ji įvairiais vabzdžiais, kuriuos gaudo
It feeds on various insects which it catches

savo limpančio liežuvio galu.
with its sticky tongue's end.

Jos liežuvis yra skirtingas
Its tongue is different

nuo kitų gyvių tuo,
from that of other living beings

kad jis priaugęs
because it is attached

ne užpakaliniu galu, bet priešakiniu.
not to the rear but to the front.

Gaudydama vabzdžius, ji išmeta liežuvį,          6:00
Catching insects it throws out the tongue,

vabzdys prilimpa,
the bugs sticks,

ir varlė greitai
and the frog quickly

vėl įtraukia jį į burną.
again retracts it into its mouth. 
---
Varlė šokinėja, pasispirdama
The frog hops, kicking out

ilgomis ir stipriomis užpakalinėmis kojomis,
with long and strong rear legs,

bet ji gali ir gerai plaukti.
but it can also swim well.
---
Varlės akys yra viršugalvyje,
A frog's eyes are on the top of the head,

ir ji gerai jomis mato.
and it sees well with them.                     7:00
---
Varlės kraujas yra šaltas,
A frog's blood is cold,

ji kvėpuoja plaučiais.
it breathes with lungs.

Žiemą ji praleidžia įsikasusi į dumblus.
It spends winters burrowed in mud.

Tada ji kvėpuoja savo plona oda.
Then it breathes with its thin skin.
---
S. Jonynienė
Varlės kalbasi:
Frogs say:

- Kuotre, Kuotre,
- Kuotre, Kuotre,  (a name)

Duok peilį, duok peilį!
Give a knife, ...

- Kokį, kokį?
what kind...

Baltkriaunį, baltkriaunį!
White handle,...

Ką veiksi, ką veiksi?
what will you do...

Gandrą pjausiu, gandrą pjausiu!
I will cut a stork ...
                               169
That's all folks                       8:07