Labas, aš Aldona
and I'm Joel. This is the story from page 63 of Lietuvos Laukai
Varna

Varna kaip ir žvirblis, yra sėslus paukštis, savo tėvynės niekuomet neapleidžia.

Ji nepasižymi gražiom spalvom, jos rūbas kuklus, o vardas ir balsas dažnai
vartojamas kam nors pašiepti.
Bet iš tikrųjų ji nėra tokia bjauri.

Ji visada yra užsiėmusi; viską stebi, viską mato, gerai pažįsta žmogų
ir juo pasitiki, bet yra gudri ir atsargi, turi gerą uoslę, gerai girdi ir mato.

Varną sutiksime visur: mėgsta ji plačius ariamus laukus ir pievas, pelkes, 1:00
bet labiausiai mėgsta apsigyventi ūkiuose arba arti jų.

Žiemą ji labai mėgsta miestą, kur kiemuose, gatvėse, šiukšlynuose
randa sau maisto.
Pavasarį varna išsikrausto į mišką ir čia aukštuose medžiuose,
dažniausiai pušų viršūnėse, susikrauna sau lizdą.

Varna visur sau randa maisto, nes ji nėra lepi.    Aldona said nors not nes
Lesa visokius grūdus, uogas, vaisius.
Gaudo peles, žuvytes, bet labiausiai mėgsta visokius lavonus.

Vasarą varna išnaikina daug visokių kirminų ir vikšrų.
Bet ji daug ir žalos padaro.
Labai akiplėšiškai varna vagia mažus žąsiukus, ančiukus,
viščiukus ir kitus naminius paukščius, išgeria paukščių          2:00
kiaušinėlius, sudrasko paukštelius.

Varnos gyvena būriais. Visu būriu ir nuo priešų ginasi.
S. Jonynienė                           63

Žodynas                               2:15
Vocabulary

sėslus
settled, sedentary

apleisti
to abandon, leave, neglect

kuklus
modest

pašiepti
to mock, jeer, scoff

pažinti
to get to know, recognize, acknowledge

pasitikėti
to trust, confide, rely

ariamas
arable

šiukšlynas
a dump

išsikraustyti
to get out, move out

susikrauti
to pack up

lepti
to become spoiled, pampered

lepus, lepi
pampered, coddled

lavonas
cadaver

išnaikinti
to extirpate                          3:00

vikšras
caterpiller

žala
damage, harm, hurt

akiplėšiškas
insolent, cheeky

sydraskyti
to tear up, pull apart

Now we will hear the story with a translation         3:15

Varna
The crow

Varna kaip ir žvirblis, yra sėslus paukštis,
The crow, like the sparrow, is a sedentary bird,

savo tėvynės niekuomet neapleidžia.
it never abandons his homeland.

Ji nepasižymi gražiom spalvom,
It is not characterized by beautiful colors,

jos rūbas kuklus,
its dress is modest

o vardas ir balsas dažnai
but the name and voice often

vartojamas kam nors pašiepti.                  4:00
are used to mock someone.

Bet iš tikrųjų ji nėra tokia bjauri.
But truly it is not so mean.

Ji visada yra užsiėmusi;
It is always busy;

viską stebi, viską mato,
it observes everything, it sees everything,

gerai pažįsta žmogų ir juo pasitiki, 
it knows people well and trusts them, 

bet yra gudri ir atsargi,
but it is clever and cautious,

turi gerą uoslę, gerai girdi ir mato.
it has good smell, good hearing and sight.

Varną sutiksime visur:
We meet the crow everywhere:

mėgsta ji plačius ariamus
it likes wide arable                        5:00

laukus ir pievas, pelkes,
fields and meadows, marshes,

bet labiausiai mėgsta apsigyventi
but mostly it likes to settle

ūkiuose arba arti jų.
on farms or be close to them.

Žiemą ji labai mėgsta miestą,
In winter it really likes the city,

kur kiemuose, gatvėse,
where in yards, streets,

šiukšlynuose randa sau maisto.
garbage dumps it finds food for itself.

Pavasarį varna išsikrausto į mišką
In the spring the crow moves out to the forest

ir čia aukštuose medžiuose,                   6:00
and here in high trees

dažniausiai pušų viršūnėse,
most often in pine tree tops

susikrauna sau lizdą.
it builds itself a nest.

Varna visur sau randa maisto,
The crow everywhere finds food,

nes ji nėra lepi.
because it is not spoiled.

Lesa visokius grūdus, uogas, vaisius.
It eats all kinds of grains, berries, fruits.

Gaudo peles, žuvytes,
It catches mice, fish,

bet labiausiai mėgsta visokius lavonus.
but prefers all kinds of cadavers.

Vasarą varna išnaikina
In summer the crow extirpates

daug visokių kirminų ir vikšrų.                7:00
many kinds of worms and caterpillers.

Bet ji daug ir žalos padaro.
But it also does a lot of damage.

Labai akiplėšiškai varna vagia
Very impudently the crow steals

mažus žąsiukus, ančiukus, viščiukus
goslings, ducklings, chicks

ir kitus naminius paukščius,
and other household birds,

išgeria paukščių kiaušinėlius, sudrasko paukštelius.
it drinks bird eggs, tears apart small birds.

Varnos gyvena būriais.
Crows live in flocks.

Visu būriu ir nuo priešų ginasi.
With the whole flock they protect themselves from enemies.

S. Jonynienė                           63
That's all folks.                        8:02