Labas, Aš Aldona
and I'm Joel. This the story on page 64 of Lietuvos Laukai. First the story.

Varna Ir Vėžys
Skrenda varna per ežerą. Žiūri - vėžys rėplioja.
Pagriebė jį ir, atsitūpusi ant medžio šakos, rengiasi lesti.

Mato vėžys, kad artėja gyvenimo galas, ir sako:
Oi, varna varnele; pažinau aš tavo tėvus: puikūs buvo paukščiai.
Hmmm, - atsako varna, neprasižiodama.

Ir tavo brolelius ir seseles pažinau: labai geri buvo paukščiai.
Hmmm, - vėl atsako varna.
Kad jie ir geri buvo paukščiai, vis dėlto toli gražų negali susilyginti  1:00
su tavimi.
Aha, - riktelėjo varna visa gerkle.
Vėžys pliumpt nukrito į vandenį ir pasinėrė.

Mįslės: 
23. Kas juodas nedažytas?
24. Juoda varna kranktelėjo, visa giria linktelėjo.

Varną prausk ar neprausk - vis juoda.
Alkana varna ir vanagą puola.                   64
Žodynas                              1:31
Vocabulary

rėplioti
to crawl, creep

pagriebti
to grab, snatch, grasp

atsitūpti
to sit, perch, squat

rengti
to prepare, to get ready

prasižioti
to open one's mouth, say something

vis dėlto
however, nevertheless

toli gražu
far from it

susilyginti
to become equal                      2:00

rikteleti
to cry out

pliumptelėti
to splash, flop

pasinerti
to dive in, plunge

linktelėti
to nod, bow

Now we will hear the story with a translation.           2:16

Varna Ir Vėžys
A Crow and A Crawfish 

Skrenda varna per ežerą.
A crowis flying across a lake.

Žiūri - vėžys rėplioja.
It is looking - a crawfish is crawling.

Pagriebė jį ir,
It grabbed it and,

atsitūpusi ant medžio šakos,
perched on a tree branch,

rengiasi lesti.
is getting ready to eat.

Mato vėžys,
The crawfish saw                           3:00

kad artėja gyvenimo galas, ir sako:
that the end of life is approaching, and said

Oi, varna varnele;
Oh, crow little crow;

pažinau aš tavo tėvus:
I knew you fathers:

puikūs buvo paukščiai.
they were fine birds.

Hmmm, - atsako varna, neprasižiodama.
Hmmm, answers the crow, saying nothing.

Ir tavo brolelius ir seseles pažinau:
And I knew your brothers and sisters:

labai geri buvo paukščiai.
they were very good birds.

Hmmm, - vėl atsako varna.
Hmm, (again) answers the crow .

Kad jie ir geri buvo paukščiai,               4:00
Even if they were good birds,

vis dėlto toli gražų negali susilyginti su tavimi.
they still cannot compare with you.

Aha, - riktelėjo varna visa gerkle.
Aha, the crow cried out in a loud voice.

Vėžys pliumpt nukrito
The crawfish fell down

į vandenį ir pasinėrė.
into the water and submerged.

Mįslės: 
riddle

23. Kas juodas nedažytas?
what is black and not painted ?

Atsakymas: varna
answer: crow

24. Juoda varna kranktelėjo,
The black crow cawed,

visa giria linktelėjo.
and all the forest bowed

atsakymas: kunigas ir žmonės bažnyčioje
answer: the priest and people in the chruch

Varną prausk ar neprausk - vis juoda.
Wash a crow or not - it is always black.

Alkana varna ir vanagą puola.
a hungry crow attacks even a hawk.              64

That's all folks                          5:34