Hello, I'm Aldona
and I'm Joel. This is our version of Lietuvos Laukai, page 157. First the story.

Vasario Šešioliktoji - Kovo Vienuoliktoji

Mūsų tėvynė senovėje buvo labai didelė valstybė, bet vėliau buvo rusų pavergta.
120 metų kentėjo Lietuva rusų carų varginama.

Rusai norėjo, kad lietuviai pamirštų savo kalbą, kad pasidarytų rusais.
Bet lietuviai nepasidavė, jie kovojo su savo prispaudėjais, mokė
slaptai savo vaikus lietuviškai skaityti ir rašyti,
spausdino Prūsuose lietuviškas knygas ir laikraščius.

Knygnešiai slaptai nešė juos į Lietuvą.             1:00
Daug lietuviai tada vargo, daug kentėjo, daug kraujo praliejo, daug žuvo.
Bet jie vis tiek siekė pasidaryti laisvais.
Ir pagaliau tokia diena atėjo.
===
1918 metais, vasario 16 dieną, Vilniuje buvo paskelbta Lietuvos nepriklausomybė.
Buvo sudaryta Lietuvos valdžia, išrinktas prezidentas Antanas Smetona.

Kiti Lietuvos prezidentai per sekančius 22 metus buvo
Aleksandras Stulginskis, Kazys Grinius.  Prasidėjo ir kiti
mūsų tėvynės atstatymo darbai, prie kurių daug prisidėjo ir Amerikos lietuviai. 2:00
===
Neilgai Laisvės varpas gaudė mūsų tėvynėje.
1940 metais Lietuva buvo užimta komunistų Rusijos ir lietuviai prarado laisvę.

Daug lietuvių neliko Lietuvoje: vieni bėgo
nuo karo ir vėliau vyko į Jungtines Amerikos Valstijas,
Kanadą, Australiją; kitus okupantai išvežė į tolimą Rusiją -
Sibirą, nes norėjo, kad Lietuvoje apsigyventų rusai.

Išvežtieji į šaltąjį Sibirą daug kentėjo,
sunkiai dirbo, kalėjo ir daug žmonių mirė.
===
Lietuvoje ūkininkai turėjo atiduoti komunistų
valdžiai savo žemes, žmonės turėjo klausyti valdžios įstatymų.    3:00

Jeigu žmonės neklausydavo, bausdavo: arba juos pašalindavo iš darbo,
arba jie pakliūdavo į kalėjimus, arba juos išveždavo į Sibirą.
===
Lietuviai 50 metų kentėjo, bet kovojo.
Pagaliau, 1990 metais, kovo 11 dieną, buvo paskelbtas Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimas.
Kovo 11 diena yra atmintina diena, yra Lietuvos laisvės atkūrimo diena.

vocabulary                    3:47
žodynas

pavergti
to enslave, subjugate

kentėti
to suffer, endure

varginamas
wearied by

pasiduoti
to surrender

prispaudėjas
oppressor

spausdinti
to publish

palieti
to pour

vis tiek
even so, nevertheless

sudaryti
to create, conclude, form

prisidėti
to contribute

gausti
to ring, peal, sound

užimti
to occupy

prarasti
to lose

apsigyventi
to settle, locate

išvežti
to export, remove

kalėti
to be imprisioned

atiduoti
to give away, surrender

įstaymas
law

bausti
to punish,discipline

pašalinti
to remove, expel

pakliūti
to be caught. to get fucked (said Google)

atkūrimas
restoration

atminti
to commemorate, remember

Now we will hear the story with a translation.       4:58

Vasario Šešioliktoji -Kovo Vienuoliktoji
February sixteenth - March eleventh

Mūsų tėvynė senovėje
Our nation in olden times

buvo labai didelė valstybė, 
was a very large state,

bet vėliau buvo rusų pavergta.
but later was enslaved by Russia.

120 metų kentėjo Lietuva
For 120 years Lithuania suffered

rusų carų varginama.
Russia's tsar's misery.

Rusai norėjo, kad lietuviai pamirštų savo kalbą,
The Russans wanted Lithuanians to forget their language,

kad pasidarytų rusais.               6:00
that they become Russians.

Bet lietuviai nepasidavė,
But the Lithuanians did not surrender,

jie kovojo su savo prispaudėjais,
they fought with their oppressors

mokė slaptai savo vaikus
taught secretly their children

lietuviškai skaityti ir rašyti,
to read and to write Lithuanian,

spausdino Prūsuose lietuviškas
they published in Prussia Lithuanian

knygas ir laikraščius.
books and newspapers .

Knygnešiai slaptai nešė juos į Lietuvą.
Book smugglers secretly carried them to Lithuania.

Daug lietuviai tada vargo, daug kentėjo,        7:00
Many Lithuanians then toiled, many suffered,

daug kraujo praliejo, daug žuvo.
much blood flowed, many died.

Bet jie vis tiek siekė
But they nevertheless sought

pasidaryti laisvais.
to become free.

Ir pagaliau tokia diena atėjo.
And finally that day came.

---
1918 metais, vasario 16 dieną,
In 1918 February 16,

Vilniuje buvo paskelbta Lietuvos nepriklausomybė.
in Vilnius Lithuanian independence was announced.

Buvo sudaryta Lietuvos valdžia,
Lithuania's government was formed,

išrinktas prezidentas Antanas Smetona.            8:00
Antanas Smetona was elected president.

Kiti Lietuvos prezidentai
Other Lithuanian presidents

per sekančius 22 metus buvo
through the next 22 years were

Aleksandras Stulginskis, Kazys Grinius.
  ""
  
Prasidėjo ir kiti mūsų tėvynės atstatymo darbai, 
They began other of our nations reconstrucion projects, 

prie kurių daug prisidėjo ir Amerikos lietuviai.
to which many American Lithuanians contributed.
---
Neilgai Laisvės varpas
Not for long did The Freedom Bell 

gaudė mūsų tėvynėje.                9:00
peal in our nation.

1940 metais Lietuva
In 1940 Lithuania

buvo užimta komunistų Rusijos
was occupied by communist Russia

ir lietuviai prarado laisvę.
and Lithuanians lost their freedom

Daug lietuvių neliko Lietuvoje
Many Lithuanians did not remain in Lithuania:

vieni bėgo nuo karo
some fled from the war

ir vėliau vyko į Jungtines Amerikos Valstijas,
and later went to the United States of America,

Kanadą, Australiją;
Canada, Australia;

kitus okupantai išvežė į tolimą Rusiją -              10:00
others the occupiers took them into the depths of Russia-

Sibirą, nes norėjo,
Siberia, because they wanted

kad Lietuvoje apsigyventų rusai.
the Russians to settle in Lithuania.

Išvežtieji į šaltąjį Sibirą daug kentėjo,
The deportees to cold Siberia suffered a lot,

sunkiai dirbo, kalėjo
they worked hard, were imprisioned

ir daug žmonių mirė.
and many people died.
---
Lietuvoje ūkininkai turėjo atiduoti
In Lithuania the farmers had to surrender

komunistų valdžiai savo žemes,
to the communist government their lands            11:00

žmonės turėjo klausyti
the people had to obey

valdžios įstatymų.
to the government laws.

Jeigu žmonės neklausydavo, bausdavo: 
If the people did not listen, they used to be punished: 

arba juos pašalindavo iš darbo,
they were either removed from work,

arba jie pakliūdavo į kalėjimus,
or they were put in jail,

arba juos išveždavo į Sibirą.
or they were taken to Siberia.

---
Lietuviai 50 metų kentėjo, bet kovojo.
For 50 years Lithuanians suffered, but fought.

Pagaliau, 1990 metais, kovo 11 dieną,         12:00
Finally, in 1990. , March 11,

buvo paskelbtas Lietuvos
there was announced Lithuania's

nepriklausomybės atkūrimas.
restoration of independence

Kovo 11 diena yra atmintina diena,
March 11 is a memorable day,

yra Lietuvos laisvės atkūrimo diena.
it is Lithuania's freedom's restoration day.

That's all folks                   12:44