Hello, I'm Aldona
and I'm Joel. This is our version of Lietuvos Laukai, page 151.

Geltona, žalia ir raudona -
Tai mūs trispalvė vėliavą,
Po ja stovėti mums malonu,
Joje - tėvynė Lietuva.

Lietuvos Vėliava

Kiekviena tauta turi savo vėliavą. Turi ją ir Lietuva.
Lietuvos vėliavą jūs visi pažįstate ir turbūt kiekvienas
didesnę ar mažesnę, turite savo namuose.

Jums tėveliai ar mokytojai sakė, kad vėliavą reikia
gerbti, negalima su ja žaisti, nusidėvėjusios numesti.   1:00
Kodėl? Ką reiškia vėliava?

Tautos vėliava yra ženklas, kad tauta nori gyvuoti, nori būti laisva.
Taigi vėliava yra laisvės ženklas.

Lietuvos vėliava yra labai graži, ir jos spalvos prasmingos.

Geltona spalva reiškia Lietuvos geltonuojančius
javų laukus, geltonais žiedais Žydinčias rūtas lietuvaičių
darželiuose, gelsvąjį Baltijos pajūrio smėlį.

Žalia spalva reiškia viltį amžius gyvuoti.
Be to, ji primena mums Lietuvos žaliuosius miškus, pievas ir laukus.

Raudona spalva reiškia meilę.
Lietuviai yra geros širdies žmonės - myli Dievą, tėvynę ir visus žmones.
Be to, raudona spalva primena mums, kad lietuviai, gindami savo
tėvynę, praliejo daug kraujo,
kad priešai dažnai degindavo Lietuvos kaimus ir miestus,

S. Jonynienė

žodynas                        2:18
vocabulary

nusidėvėjusios
worn out

numėsti
to drop

prasmė
meaning, sense

prasmingos
meaninful

pralieti
to shed, spill

Now we will hear the story with a translation          2:36

Geltona, žalia ir raudona -
yellow, green and red

Tai mūs trispalvė vėliavą,
that is our three colored flag

Po ja stovėti mums malonu,                   3:00
Under it to stand is pleasant for us,

Joje - tėvynė Lietuva.
In it - our homeland Lithuania.

Lietuvos Vėliava
Lithuania's Flag

Kiekviena tauta turi savo vėliavą.
Each nation has its own flag.

Turi ją ir Lietuva.
Lithuania has one also.

Lietuvos vėliavą jūs visi pažįstate
Lithuania's flag you all know

ir turbūt kiekvienas didesnę ar mažesnę, turite savo namuose.
and probably each one of you,have one big or small, in your home.

Jums tėveliai ar mokytojai sakė,
Parents or teachers have told you

kad vėliavą reikia gerbti,                   4:00
that you must respect the flag

negalima su ja žaisti,
you can not play with it,

nusidėvėjusios numesti.
if it is worn out, dispose of it.

Kodėl? Ką reiškia vėliava?
Why? What does the flag mean?
---
Tautos vėliava yra ženklas,
The nation's flag is a symbol

kad tauta nori gyvuoti,
that the nation wants to live,

nori būti laisva.
wants to be free.

Taigi vėliava yra laisvės ženklas.
So the flag is a symbol of freedom.
---
Lietuvos vėliava yra labai graži,           5:00
Lithuania's flag is very beautiful

ir jos spalvos prasmingos.
and its colors are meaningful.
---
Geltona spalva reiškia
The yellow color means

Lietuvos geltonuojančius javų laukus,
Lithuania's yellow grain fields,

geltonais žiedais Žydinčias rūtas lietuvaičių darželiuose,
the yellow blooms blooming in Lithuanians' rue gardens,

gelsvąjį Baltijos pajūrio smėlį.
the yellow Baltic seashore sand.
---
Žalia spalva reiškia viltį amžius gyvuoti.
The Green color means hope to live forever.

Be to, ji primena mums Lietuvos žaliuosius          6:00
Besides it reminds us of Lithuania's green

miškus, pievas ir laukus.
forests, meadowns and fields.
---
Raudona spalva reiškia meilę.
The red color means love.

Lietuviai yra geros širdies žmonės -
Lithuanians are good hearted people -

myli Dievą, tėvynę ir visus žmones.
They love God, their country and all people.

Be to, raudona spalva primena mums,
Besides that, the red color reminds us

kad lietuviai, gindami savo tėvynę,
that Lithuanians while protecting their nation,

praliejo daug kraujo,
have spilled much blood,

kad priešai dažnai degindavo            7:00
and that enemies often used to burn

Lietuvos kaimus ir miestus,
Lithuania's villages and cities.

S. Jonynienė
135
That's all folks                   7:15