Labas, aš esu Adona
and I am Joel. This story is from Lietuvos Laukai page 180. First the story.

Kėlės Kristus! - varpai pranašauja. 
Kėlės Kristus! - žmonijos visos.
Jis šiandieną per žemę keliauja,
Per dienas ir naktis, nuolatos.
Stasys Džiugas
Velykos Lietuvoje

Velykos - Kristaus prisikėlimo šventė.

Lietuvoje Velykos buvo labai iškilmingai švenčiamos.

Joms pasiruošti skiriamas septynių savaičių laikas - Gavėnia.
---
Paskutiniąją savaitę prieš Velykas šeimininkės turėdavo daug darbo.

Jos ne tik dulkindavo, švarindavo namus,
bet turėdavo paruošti velykinius valgius.              1:00

Kepdavo paršiukus, kumpius, kalakutus, įvairius pyragus, šakočius, bobas.
---
Šeštadienį prieš Velykas bažnyčioje šventindavo vandenį ir ugnį.

Kas nors iš šeimos narių eidavo į bažnyčią parnešti švęsto vandens ir ugnies.

Su pašventintu vandeniu apšlakstydavo namus, kad perkūnas netrenktų.

O su šventinta ugnimi užkurdavo krosnį, kur būdavo verdami ir
kepami velykiniai valgiai.
---
Taip pat dažniausiai Didįjį Šeštadienį margindavo kiaušinius.

Kiekvienas stengdavosi kuo gražesnį margutį išmarginti.

Išrašydavo karštu vašku, peiliuku skutinėdavo,        2:00
išrašinėdavo tautinius ornamentus.

Maži vaikai laukdavo, kada jiems naktį Velykų Bobutė su zuikučių pagalba atneš
margučių.
---
Didžiojo Šeštadienio vakarą gražiai išpuoštoje bažnyčioje būdavo pamaldos.
      ??
Po pamaldų prasidėdavo Velyknaktis.

Daug žmonių pasilikdavo bažnyčioje per naktį.

Melsdavosi, giedodavo gavėnios giesmes, eidavo Kryžiaus kelius. 
---
Sekmadienio rytą, saulei tekant, būdavo Prisikėlimo pamaldos.

Tos pamaldos gražios.

Procesija eidavo tris kartus apie bažnyčią.               180

Mažos mergaitės barstydavo gėles, plevėsuodavo nešamos vėliavos,
dundėdavo būgnai,skambėdavo varpeliai.                3:00

Choras ir visi Žmonės galingai giedodavo,
“Linksma diena mums nušvito... Aleliuja!“
---
Po Prisikėlimo pamaldų visi skubėdavo namo, kur
jų laukdavo gražiai papuoštas velykinis stalas su gardžiais valgiais.

Susėdę prie stalo, pirmiausia mušdavo margučius,
žiūrėdavo, kieno bus stipriausias.

Po pusryčių vaikai eidavo margučių ritinėti, o suaugę svečiuodavosi.
---
Lietuvoje Velykas švęsdavo dvi dienas.

Grasilija Meiluvienė
1. Ką darydavo šeimininkės paskutinę savaitę prieš Velykas?
2. Ką darydavo su pašventintu vandeniu ir ugnimi?         4:00
3. Kaip margindavo margučius?
4. Kas yra Velyknaktis?
5. Kada būdavo Prisikėlimo pamaldos?
6. Ką darydavo žmonės po Prisikėlimo?
Mįslės:

46. Septynios mylios geležinio tilto, o už to tilto lelija.

47. Raštuotas ponaitis miega pintinaitėje.

48. Kas pirmas įeina į bažnyčią?

Žmogus sodina, bet Dievas augina.                181
žodynas                            4:40
vocabulary

iškilmingas
solemn, festive

Gavėnia
Lent

skirti
to give, devote, dedicate

paršiukas
pig

šakotas
branched

boba
an old peasant

šventinti
to consecrate, sanvtify, bless

apšlakstyti
to sprinkle, spray

trenkti
to hit, strike, bang

užkurti
to light, set fire, kindle

virti
to boil, cook, brew

marginti
to paint eggs for Easter

stengtis
to try, attempt, strive

išmarginti
to mottle, speckle

barstyti
to sprinkle, strew, spread

plevėsuoti
to flutter, wave

dundėti
to thunder, roar, crash, boom, rattle

nušvisti
to shine, light, brighten

gardus
delicious, tasty

ritinėti
to roll

grasinti
to threaten

raštuotas
patterned

ponaitis
master

Now we will hear the story with a translation.        5:55

Kėlės Kristus! - varpai pranašauja. 
Christ has rises - the bells announce.

Kėlės Kristus! - žmonijos visos.
Christ has risen - of all the peoples.

Jis šiandieną per žemę keliauja,
He today through the land travels,

Per dienas ir naktis, nuolatos.
Through days and nights, all the time.

Stasys Džiugas

Velykos Lietuvoje
Easter in Lithuania

Velykos - Kristaus prisikėlimo šventė.
Easter - Christ's resurection holiday.

Lietuvoje Velykos buvo labai
In Lithuania Easter was very

iškilmingai švenčiamos. 
festively celebrated.                  7:00

Joms pasiruošti skiriamas septynių savaičių laikas - Gavėnia.
Seven weeks time is dedicated to it to prepare for Lent
---
Paskutiniąją savaitę prieš Velykas
During the last week before Easter

šeimininkės turėdavo daug darbo.
housewives used to have a lot of work.

Jos ne tik dulkindavo, švarindavo namus,
They not only used to dust, clean homes,

bet turėdavo paruošti velykinius valgius.
but also used to have to prepare Easter foods.

Kepdavo paršiukus, kumpius, kalakutus,
They used to cook pigs, hams turkey,               8:00

įvairius pyragus, šakočius, bobas.
various cakes, branches cakes, boba cakes
---
Šeštadienį prieš Velykas bažnyčioje
Saturday before Easter in church

šventindavo vandenį ir ugnį.
they used to bless water and fire.
8:56
Kas nors iš šeimos narių eidavo į bažnyčią 
Some member from the family used to go to the church

parnešti švęsto vandens ir ugnies.
to bring back the sacred water and fire.

Su pašventintu vandeniu
With the holy water

apšlakstydavo namus,
they used to sprinkle houses

kad perkūnas netrenktų.
so that thunder would not strike.                9:00

O su šventinta ugnimi užkurdavo krosnį,
And with the holy fire thy would light the furnace

kur būdavo verdami ir
where they used to cook and

kepami velykiniai valgiai.
bake Easter foods.
---
Taip pat dažniausiai Didįjį Šeštadienį
Also usually on The Holy Saturday

margindavo kiaušinius.
they used to paint eggs for Easter.

Kiekvienas stengdavosi
Each one tried

kuo gražesnį margutį išmarginti.
to paint the prettiest egg.

Išrašydavo karštu vašku,
They used to write with hot wax,

peiliuku skutinėdavo,
shaved them with a penknife,

išrašinėdavo tautinius ornamentus.             10:00
etched national ornaments.

Maži vaikai laukdavo,
Small children used to wait

kada jiems naktį Velykų Bobutė
when to them at night the Easter Grandma

su zuikučių pagalba atneš margučių.
with bunnies help, would bring them Easter eggs.
---
Didžiojo Šeštadienio vakarą
Holy Saturday evening

gražiai išpuoštoje bažnyčioje
in the beautifully decorated church,

būdavo pamaldos.
there used to be services.

Po pamaldų prasidėdavo Velyknaktis.
After services began Easter night.

Daug žmonių pasilikdavo bažnyčioje per naktį.            11:00
Many people used to stay in the church through the night.

Melsdavosi, giedodavo gavėnios giesmes,
They prayed, sang Lenten hymns,

eidavo Kryžiaus kelius. 
used to go along the stations of the Cross.
---
Sekmadienio rytą, saulei tekant,
Sunday morning, at sunrise,

būdavo Prisikėlimo pamaldos.
used to be the Resurrection services.

Tos pamaldos gražios.
Those services are beautiful.

Procesija eidavo tris kartus apie bažnyčią.
The procession used to go three time around the church.
                                 180

Mažos mergaitės barstydavo gėles,
Small girls used to strew flowers,

plevėsuodavo nešamos vėliavos,                   12:00
used to wave the flags they carried,

dundėdavo būgnai,skambėdavo varpeliai.
boomed drums, rang little bells.

Choras ir visi Žmonės galingai giedodavo,
A the choir and all the people powerfully sang,

“Linksma diena mums nušvito... Aleliuja!“
"A happy day has dawned on us... Halleluiah"
---
Po Prisikėlimo pamaldų visi skubėdavo namo,
After the Resurrection services everyone used to hurry home,

kur jų laukdavo gražiai papuoštas velykinis stalas
where a beautifully decorated Easter table used to await them

su gardžiais valgiais.
with tasty foods.                   13:00

Susėdę prie stalo,
Having sat down at the table,

pirmiausia mušdavo margučius,
they used to strike the Easter eggs first,

žiūrėdavo, kieno bus stipriausias.
looking whose will be the strongest.

Po pusryčių vaikai eidavo margučių ritinėti,
After breakfast the children used to go to roll Easter eggs,

o suaugę svečiuodavosi.
and adults socialize.
---
Lietuvoje Velykas švęsdavo dvi dienas.
In Lithuania Easter used to be celebrated for two days.

Grasilija Meiluvienė

1. Ką darydavo šeimininkės
What did the housewives do

paskutinę savaitę prieš Velykas?
during the last week before Easter?             14:00

2. Ką darydavo su pašventintu vandeniu ir ugnimi?
What was done with the holy water and fire?

3. Kaip margindavo margučius?
How were the Easter eggs painted?

4. Kas yra Velyknaktis?
What is Easter night?

5. Kada būdavo Prisikėlimo pamaldos?
When were the Reserection services?

6. Ką darydavo žmonės po Prisikėlimo?
What did people do after Resurrection?

Mįslės:
riddle:

46. Septynios mylios geležinio tilto,
Seven miles of an iron bridge,

o už to tilto lelija.
and behind that bridge is a lily.

atsakymas: Gavėnia ir Velykos                15:00
answer: Lent and Easter

47. Raštuotas ponaitis miega pintinaitėje.
patterned young man sleeps in a small basket.

atsakymas: margutis
answer: Easter egg

48. Kas pirmas įeina į bažnyčią?
Who is the first to enter church?

atsakymas:raktas
answer: a key

Žmogus sodina, bet Dievas augina.                181
people plant, but God grows.
that's all folks                       15:43